Fredag den 8 april 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:96

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:96

Fredagen den 8 april 2022

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 18 mars

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Marta Obminska (M) fr.o.m. den 9 april
Därmed upphör Ulrika Karlssons (M) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Mubarik Mohamed Abdirahman (S) som ersättare fr.o.m. den 19 april t.o.m. den 22 maj under Joakim Sandells (S) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Mubarik Mohamed Abdirahman (S) som suppleant i finansutskottet fr.o.m. den 19 april t.o.m. den 22 maj under Joakim Sandells (S) ledighet

 

 

Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

 

5

Tisdagen den 19 april kl. 12.30

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2021/22:418 av Amineh Kakabaveh (-)
Socialtjänstens kompetens och kunskaper om hedersförtryck och hedersutsatthet

 

7

2021/22:439 av Anders Åkesson (C)
Hemställan om undantag från biotopskydd i Kalmar län

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

8

2021/22:FPM72 Meddelande om finanspolitisk vägledning för 2023 COM(2022) 85

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

9

2021/22:217 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

SkU

10

2021/22:219 Ordning och reda på avfallet

MJU

11

2021/22:224 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

SfU

12

2021/22:225 Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

FiU

 

Skrivelse

 

13

2021/22:90 Nordiskt samarbete 2021

UU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:179 Ett bättre premiepensionssystem

 

14

2021/22:4542 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

SfU

 

med anledning av prop. 2021/22:180 Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

 

15

2021/22:4488 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

SfU

16

2021/22:4606 av Rasmus Ling (MP)

SfU

 

med anledning av prop. 2021/22:181 Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

 

17

2021/22:4506 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

SfU

18

2021/22:4543 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

SfU

 

med anledning av prop. 2021/22:184 Regional fysisk planering i Hallands län

 

19

2021/22:4517 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

CU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Finansminister Mikael Damberg (S)

 

20

2021/22:396 av Thomas Morell (SD)
Skatten på drivmedel

 

21

2021/22:401 av Niklas Wykman (M)
Beredskapsskatten

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

22

2021/22:405 av Maria Ferm (MP)
Flyktingar som ordnar eget boende

 

23

2021/22:424 av Angelika Bengtsson (SD)
Elitsatsningar

 

 

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

24

2021/22:420 av Ola Johansson (C)
Cementkrisen
Svaret tas av Magnus Ek (C)

 

 

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

25

2021/22:422 av Jonas Andersson i Linghem (SD)
Bidrag till islamistiska aktörer i civilsamhället

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.