Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

Debatt om förslag 4 maj 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 11

Anf. 55 Ibrahim Baylan (S)

Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservationerna 2 och 3, så har jag det gjort.

Den här betänkandedebatten handlar alltså om möjligheten att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek. Det gläder mig att det finns en ganska stor uppslutning bakom detta i riksdagen, fru talman.

Likväl är det viktigt att vara försiktig med att begränsa människors fri och rättigheter, till exempel rörelsefriheten. Det ska man nämligen inte ta lätt på. Vi föreslår det i just det här fallet, men det är för att vi gör bedömningen att det behövs både för att skydda andra besökares rätt till trygghet och en god upplevelse och för att ge personalen en trygg och god arbetsmiljö, fru talman.

Lagen om tillträdesförbud går i samma linje som den lag som har gällt för butiker i ett års tid. Det har knappt hunnit utvecklas någon praxis utifrån den lagen, och när det väl sker tillsammans med detta kommer vi att behöva göra en bedömning av om möjligheten till tillträdesförbud behöver förändras.

Under tiden är det viktigt att detta får verka och att vi ser till att så långt det är möjligt använda befintliga verktyg. Vi ska se till att detta används så lite som möjligt, för det kan inte ligga i någons intresse att begränsa människors rörelsefrihet. Men där bedömningen ändå görs att de behövs ska man alltså kunna använda det till andra besökares fromma och för personalens skull.

Detta gäller naturligtvis särskilt biblioteken, som ju har en särställning. Biblioteken ska nämligen enligt den gällande bibliotekslagen verka för att det demokratiska samhället ska kunna utvecklas, både genom att bidra till kunskapsförmedling och genom att bidra till den fria åsiktsbildningen. Verksamheten ska också, som man skriver, kunna vara tillgänglig för alla.

Ska verksamheten vara tillgänglig för alla, fru talman, måste man ibland också ha möjlighet att ha ett tillträdesförbud för människor som faktiskt riskerar både att störa verksamheten och att, framför allt, störa andra människors möjlighet att ta del av verksamheten.

Det kan verka hårt för en så viktig verksamhet att det görs en striktare bedömning, fru talman, men det finns ju också möjlighet att, om man nu ändå lär sig sin läxa från det bibliotek där man har tillträdesförbud, besöka andra eller att göra det digitalt.

Fru talman! För att fatta mig kort: Den här lagen behövs. Man ska vara försiktig när det gäller att begränsa människors rörelsefrihet. Det är också viktigt att vara restriktiv, men när - och om - detta behövs ska man kunna göra det.

Vi kommer, som sagt, att följa upp de här förändringarna. Skulle det visa sig att de inte uppnår sitt syfte, fru talman, är vi beredda att göra nödvändiga förändringar.

Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till reservation 2 och reservation 3.

(Applåder)


Anf. 56 Johan Hedin (C)

Fru talman! Låt mig berätta om ett besök jag gjorde i en Icabutik 2015. Icahandlaren heter Per och driver butiken på Sergels torg. Detta är en plats som har varit väldigt brottsutsatt genom åren och som stundtals fortfarande är det, särskilt vissa tider på dygnet. Det är en väldigt bra plats att ha en butik på. Det är många som passerar den varje dag, och det är väldigt praktiskt för många att kunna handla på vägen hem, på väg till jobbet, på väg till skolan eller på väg till andra saker som de passerar Sergels torg för. Det är en central plats i Stockholm.

Sveriges handlare och företagare är oerhört skickliga. De lägger ned mycket jobb på att skapa värde för sig själva, för anställda, för kunder och för leverantörer. De spelar en oerhört viktig roll i hela det svenska samhällsbygget.

Men de hotas av olika saker. Höga skatter kan vara en sak; det har vi diskuterat och debatterat många gånger i den här kammaren.

En annan sak är deras brottsutsatthet. Per visade mig en stor mängd anmälningar - nedlagda anmälningar - om stölder i hans butik som det inte görs någonting åt.

De känner sig maktlösa och rättslösa. De känner att polisen och samhället inte tar deras utsatthet på allvar. Per har annat att göra om dagarna än att brottas med tjuvar som vill stjäla från hans butik.

Detta fick mig att tänka på en hel del policyåtgärder som man skulle kunna utveckla för att komma åt det här. Ett av de förslag som detta besök utmynnade i är någonting som vi delvis berör i dag: tillträdesförbud till butiker.

Jag hade även ett par andra braskande idéer som säkert skulle vara bra men som ännu inte fått majoritet i Sveriges riksdag. En av dessa är att ha ett förenklat bötesföreläggandesystem där handlaren direkt kan utverka ett bötesföreläggande till en tjuv som ertappas på bar gärning och att bötesbeloppet tillfaller handlaren själv, för att det ska vara värt besväret att faktiskt ta tag i det här. Alltför många företagare har inte tid. De gör en krass kalkyl - de har ett jobb att sköta och orkar inte sitta och vänta tills polisen kommer. Möjligheten att de får någon ersättning eller att någon döms för brottet är i princip obefintlig.

Alldeles för många utredningar av de här brotten läggs ned. Därför är det viktigt att gå vidare med tillträdesförbudet i butik, så att de som upprepat och allvarligt missköter sig och missbrukar sin rätt att vara i butiken kan portas.

En tid efter att den här motionen lades fram - det var under riksdagsåret 2016/17, om jag inte minns fel - kom det ett förslag. Det kom alldeles för sent, kan man tycka, men den 1 mars förra året trädde det i kraft. Sedan dess har det här prövats på olika håll i landet. Det har ännu inte fåtts att fungera fullt ut; det behöver säkert etableras en rutin och en vana hos åklagare att hantera den här typen av hemställan. Jag är dock övertygad om att det kommer att utkristalliseras en ordning där fler kommer att meddelas den här typen av kontaktförbud.

Alliansregeringen, som jag var delvis delaktig i, försökte med tillträdesförbud men misslyckades rent tekniskt den gången. Vi kan lära oss någonting av det, fru talman: Det räcker inte att ha en bra idé eller någonting som låter bra, utan man måste också ha en lagteknisk lösning som fungerar. Det här är nämligen inte helt okomplicerad materia.

Rätten att röra sig fritt i samhället är skyddad i grundlagen. Det finns ett starkt skydd; det kan upphävas endast på väldigt goda grunder. Därför kan - eller ska - man inte lättvindigt införa sådana här begränsningar. Vi gör det dock i de här fallen därför att vi tycker att det behövs.

Nu vill vissa gå vidare och ändra på den här lagen redan ett år efter att den infördes. Jag tycker att denna fråga är för tidigt väckt. Naturligtvis ska vi bevaka det här mycket noga och se till att det fungerar. Om det inte fungerar är Centerpartiet och jag absolut beredda att utveckla lagen. En viktig sak för alla rättsvårdande myndigheter är dock att de har långsiktiga förutsättningar att arbeta. Vi kan inte ändra lagen varje år, utan de måste få tid att jobba in nya rutiner efter de nya förutsättningar som finns. Därför tycker jag att frågan är för tidigt väckt.

En annan reservation som finns, som jag ska erkänna att jag i första läget tyckte var ganska intressant, är Vänsterpartiets förslag om att ha socionomer på plats på biblioteken.

Sedan tänkte jag ett varv till, fru talman. Jag tänkte att bibliotek ska vara bibliotek. En av anledningarna till att jag landade i den slutsatsen var ett besök som jag tillsammans med andra centerpartister gjorde i Rinkebyskolan här i Stockholm. Jag fick med mig en viktig insikt därifrån. De var lite trötta på alla som skulle komma in och hjälpa till, så att säga, med att se till att det blev bra ordning och att det fanns en massa olika saker som ungdomen kunde göra.

De vände på steken och frågade sig själva vad som är deras kärnuppdrag. Kärnuppdraget är att lära barn saker. De fokuserade på det, fru talman, och de har lyckats ganska bra med det. De har förbättrat sina resultat något alldeles oerhört, och till på köpet kommer andra positiva bieffekter av detta. Bland annat är detta den kommunala skola i hela Stockholm där eleverna upplever sig som allra tryggast, och detta är i ett område som anses vara utsatt och som vi ofta pratar om i helt andra sammanhang.

Det är imponerande, men det är också en viktig fingervisning om hur oerhört viktigt det är att var och en fokuserar på den uppgift som är allra viktigast för den.

Det kom en nyhet i dag om att skolresultaten har förbättrats just i de utsatta områdena. Andelen där som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet har ökat från 70 till 77 procent. Det kan tyckas vara en liten ökning, fru talman, men det är en oerhört viktig ökning. Vi vet genom forskningen hur oerhört betydelsefullt det är att lyckas i skolan för att sedan lyckas i livet och, framför allt, för att inte utveckla kriminalitet. Det är en mycket välkommen utveckling, och jag hoppas att detta kan förbättras ytterligare.


Anf. 57 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Regeringen föreslår i sin proposition att det införs en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek. Vi i Vänsterpartiet anser att detta inte är ett bra förslag, eftersom vi tror att det kommer att bli svårt att verkställa förslaget i praktiken och att det kan innebära en otrygg arbetsmiljö för de anställda på badhusen och biblioteken.

Jag har full förståelse för det obehag som personal och övriga besökare kan uppleva om en person beter sig hotfullt eller trakasserar sin omgivning, och det är inte på något sätt okej att en person tafsar i bubbelpoolen eller beter sig olämpligt i duschen på ett badhus. Begår man ett brott ska det polisanmälas, oavsett vilken plats brottet begås på.

Det finns redan i dag möjlighet att genom praktiska arrangemang, som att ordna bevakning av entrén till en badanläggning, se till att personer inte får tillträde. Det är någonting som även står i propositionen.

Rätten att röra sig fritt är grundlagsskyddad, och för att begränsa en sådan rättighet krävs det mycket starka skäl. Vi i Vänsterpartiet bedömer att det ingrepp i den enskildes rätt att röra sig fritt som ett tillträdesförbud innebär inte står i proportion till de problem som det avser att lösa. Det är även oklart om tillträdesförbudet i praktiken verkligen kommer att öka säkerheten för besökare och göra arbetsmiljön bättre för de anställda.

Förslaget riskerar att göra att personalen blir ännu mer utsatt för trakasserier, hot och våld om man hävdar att en viss person inte är välkommen på grund av att hen är belagd med tillträdesförbud. Det här skapar en problematisk arbetsmiljö, då bibliotekarier och badhusanställda inte är utbildade i att hantera potentiellt våldsamma personer. Avvisning av en person som vill skapa problem kräver att polis eller väktare tillkallas. Det görs också redan i dag.

Fru talman! Ett bibliotek är en speciell plats. Det är också en plats där det pågår en hel del stök. Men det är inte vilken plats som helst. Folkbildningen och folkbiblioteken hör till fundamenten i ett demokratiskt samhälle. Våra folkbibliotek är mötesplatser som är öppna för alla och har ett omfattande aktivitetsutbud. Enligt en enkät från SVT:s Kulturnyheterna är en majoritet av bibliotekscheferna på landets största stadsbibliotek skeptiska till regeringens förslag om tillträdesförbud för stökiga besökare.

En stor del av de ordningsstörningar som förekommer på biblioteken är kopplade till social utsatthet. Det handlar om besökare som är hemlösa, personer i missbruk och personer som lider av psykisk ohälsa. Ofta har de en svår livssituation. För att komma åt den problematiken kan man göra som Stockholms stadsbibliotek. Där har man anställt en socionom som har i uppdrag att jobba uppsökande mot de stökiga personer som kommer till biblioteket, handleda och vägleda personal i hur man ska hantera jobbiga och stökiga situationer samt nätverka med andra aktörer, till exempel socialtjänsten och frivilligorganisationer.

Jag välkomnar Johan Hedins och Centerpartiets resonemang. Man har tittat på Vänsterpartiets förslag om socionomer. Jag kan också fullständigt förstå argumenten om att renodling av skola, bibliotek och så vidare är något önskvärt. Men vi vet att biblioteken är platser som väldigt många samlas kring. För att komma vidare och hjälpa personer som besöker bibliotek, ofta för att få stöd och hjälp i livet, tror jag att socionomer skulle göra en bra insats. Det skulle fungera bättre än att införa ett tillträdesförbud, som vi vet kommer att bli ganska svårt att hantera.

Fru talman! Vad som är grundlagsskyddat och inte och hur partierna ställer sig till det är något som skiftar lite. Ett exempel gäller den högerextrema provokatören Paludan, som ansökte om tillstånd att demonstrera. Efter det skedde kravaller under påskhelgen. Moderaternas vice partiledare tyckte då att han absolut skulle få tillstånd att demonstrera igen, eftersom han har en grundlagsskyddad rätt att göra det. Men när det kommer till den grundlagsskyddade rätten att röra sig fritt i samhället och att till exempel få vara på biblioteket resonerar Moderaterna på ett helt annat sätt. Man kan säkert göra liknande jämförelser med Vänsterpartiet där vi är lika inkonsekventa. Med det vill jag sammanfattningsvis ha sagt att det inte är så lätt med hur vi ska förhålla oss till grundlagen när det gäller var personer ska få vara och när.

Jag yrkar bifall till reservation 1 från Vänsterpartiet.


Anf. 58 Mikael Damsgaard (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

Fru talman! Simhallar och bibliotek är viktiga mötesplatser där människor möts för motion, kunskap eller en stunds återhämtning. Inte minst är biblioteken viktiga för barn och unga som vill finna en lugn plats för läxläsning och skolarbete utanför hemmet. Att det är tryggt att besöka biblioteket eller simhallen är avgörande för att alla ska känna sig välkomna dit. Dessvärre har rapporterna om ordningsstörningar och sexuella trakasserier i dessa miljöer varit vanliga under senare år.

Brottsförebyggande rådet har kartlagt förekomsten av brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek. Kartläggningen visar att de flesta bibliotek och simhallar uppger att brott och ordningsstörningar skapar otrygghet och påverkar verksamheten negativt. För många bibliotek och simhallar handlar det om förhållandevis få och lindriga händelser. Men på vissa platser sker störningarna mer frekvent och påverkar personalens arbetsmiljö och besökarnas trivsel negativt.

Fru talman! Även om toleransen inför människors olikheter behöver vara stor kan det inte accepteras att vissa personer allvarligt stör ordningen eller skapar otrygghet för andra besökare. Tillträdesförbud för personer som begår brott, trakasserar eller står för allvarliga ordningsstörningar kan därför tillsammans med andra åtgärder bidra till att simhallar och bibliotek kan vara trygga platser för alla.

I samband med att riksdagen i januari 2021 beslutade om en ny lag om tillträdesförbud till butiker riktade riksdagen återigen ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med ett förslag som möjliggör beslut om tillträdesförbud även till simhallar och bibliotek. I och med att frågan var utredd och Brottsförebyggande rådet på regeringens uppdrag redan hade genomfört en kartläggning av ordningsstörningar och brott på simhallar och bibliotek förväntade vi oss att regeringen skyndsamt skulle återkomma. Dessvärre har det tagit 15 månader innan vi nu i dag kan ta nästa steg, som möjliggör beslut om tillträdesförbud även till simhallar och bibliotek.

Samtidigt som vi välkomnar att regeringen äntligen återkommer till riksdagen finns det anledning att förvånas över att regeringen inte samtidigt tar tillfället i akt att rätta till de brister som har visat sig vad gäller reglerna om tillträdesförbud till butik. Vad gäller lagen om tillträdesförbud till butik, som nu har varit i kraft i drygt ett år, har det visat sig att åklagare ställer mycket höga krav för att besluta om tillträdesförbud. Lagen har därför inte tillämpats i den utsträckning som många handlare hade förväntat sig. Endast 35 procent av ansökningarna beviljas. Här finns ett systemfel som regeringen borde ha tagit chansen att rätta till i samband med att lagen nu ändras.

Vi moderater har uppmärksammat detta i vår följdmotion, där vi föreslår att regeringen återkommer med förslag till en ordning som gör det möjligt för åklagare att meddela beslut om tillträdesförbud i fler situationer än i dag. Detta har också en majoritet i utskottet ställt sig bakom. Men eftersom partierna till vänster - Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet - motsätter sig detta kommer förslaget till tillkännagivande dessvärre troligen att falla i kammaren.

Fru talman! I propositionen föreslås, i likhet med vad som gäller för butiker, att en person ska kunna ges tillträdesförbud till en badanläggning eller ett bibliotek om det på grund av särskilda omständigheter finns risk att han eller hon kommer att begå brott på platsen. Även risken för att en person allvarligt ska trakassera någon på platsen föreslås kunna föranleda ett tillträdesförbud.

För bibliotek föreslås även att tillträdesförbud ska kunna aktualiseras om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att någon väsentligt kommer att störa verksamheten. Personer som ägnar sig åt att störa verksamheten utgör emellertid också ett problem för badanläggningar och butiker. Det kan exempelvis röra sig om personer som upprepat bryter mot ordnings- eller säkerhetsregler på en badanläggning eller upprepat kommer in i butiker och uppträder på ett sådant sätt att det påverkar tryggheten för kunder negativt.

Utöver de negativa effekterna för besökares och kunders trygghet samt de anställdas arbetsmiljö kan störningarna, om de leder till att besökare och kunder skräms bort, också leda till ekonomisk skada för den som bedriver verksamheten. Vi menar därför att reglerna som gäller för bibliotek, att även väsentliga ordningsstörningar ska kunna ligga till grund för beslut om tillträdesförbud, borde gälla också för butiker och badanläggningar. Även detta förslag har stöd av en majoritet i utskottet men riskerar att falla i kammaren.

Fru talman! Det som slutligen förvånar mig är Centerpartiets position. Centerpartiet var, som Johan Hedin inledde med att säga, pådrivande bakom att den nuvarande lagstiftningen om tillträdesförbud till butik kom på plats. Trots att vi nu kan se att lagstiftningen inte fungerar på det sätt som vi hade förväntat oss väljer Centerpartiet att vara passiva i stället för att här och nu ta chansen och rösta för att tillträdesförbudet ska kunna beslutas i fler situationer och att även ordningsstörningar ska kunna ligga till grund för beslut om tillträdesförbud.


Anf. 59 Johan Hedin (C)

Fru talman! Jag tycker att Mikael Damsgaards anförande bär prägel av anfall är bästa försvar. Jag känner mig apostroferad och faktiskt lite bekymrad över den lättvindighet med vilken Mikael Damsgaard och Moderaterna resonerar i dessa viktiga frågor. Här står centrala värden mot varandra: den konstitutionellt säkrade rätten till fri rörlighet och behovet av att freda tryggheten på olika platser - och det är därför vi gör detta.

Att Centerpartiet skulle ha bytt position är ett falsarium; det stämmer helt enkelt inte. Lagen kom på plats den 1 mars förra året - alldeles för sent, kan tyckas - och den har ännu inte hunnit verka fullt ut. Det krävs tid för de rättsvårdande myndigheterna att anpassa sin verksamhet till de nya förutsättningarna.

Att skapa en ryckighet där myndigheterna ska ändra sina metoder från år till år ger ineffektivitet och minskar den brottsbekämpande förmågan. Det tror jag verkligen inte att Moderaterna önskar.


Anf. 60 Mikael Damsgaard (M)

Fru talman! Vi vet att åklagarna bara beviljar 35 procent av ansökningarna om tillträdesförbud. Även om praxis inte är fullt utvecklad tyder mycket på att åklagarna behöver ställa väldigt höga krav för att kunna tillämpa denna lagstiftning - betydligt högre krav än vad Johan Hedin, undertecknad och handlarna hade förväntat sig. Vi menar därför att det finns anledning för regeringen att redan nu ta initiativ till en översyn av denna lagstiftning så att den ska kunna tillämpas i fler fall.

Johan Hedin kommenterade inte frågan om att kunna tillämpa lagstiftningen om ordningsstörningar även på badanläggningar och butiker. Vi vet att det även där förekommer ordningsstörningar i stor omfattning. Det handlar ju om andra verksamheter än bibliotek, men likväl begränsar det människors frihet och trygghet när andra stör ordningen, lever om och gör platser mindre trivsamma och mer otrygga.


Anf. 61 Johan Hedin (C)

Fru talman! Som jag berörde i mitt anförande gjorde alliansregeringen ett försök att införa ett tillträdesförbud för butik, men vi misslyckades. Man kan analysera varför. Kanske var vi alltför politiska och retoriska i vår ansats och för lite fokuserade på att faktiskt hitta en hållbar lagteknisk lösning.

Jag ger inte denna regering särskilt högt betyg med tanke på den långa tid man tog på sig för att ta fram en sådan här lag, men det blev ändå en lag som gick att genomföra.

Genomförbarhet övertrumfar retorisk finess i alla lägen när det gäller att åstadkomma resultat, och det är resultat som Centerpartiet är ute efter.


Anf. 62 Mikael Damsgaard (M)

Fru talman! Genomförbarheten är tyvärr det som brister i denna lagstiftning. Endast 35 procent av ansökningarna beviljades. I min hemstad Västerås beviljade åklagarkammaren 2 av 15 ansökningar om tillträdesförbud.

Eftersom vi redan nu ser brister borde regeringen ta initiativ till att se över lagstiftningen, och den borde också kunna omfatta ordningsstörningar i butiker och simhallar. Man borde alltså kunna använda den lagstiftning som redan finns på plats och inkludera även dessa verksamheter.

På detta sätt skulle vi få en lagstiftning som kan tillämpas i fler fall och också skydda människors frihet så att de kan röra sig tryggt utan att bli utsatta för olika former av oreda när de besöker badhus och butiker. Det skulle också skydda dem som driver verksamheten.


Anf. 63 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Svenskt Näringsliv uppskattar att den brottslighet som riktas mot just näringsverksamhet innebär en kostnad för Sveriges företag på ungefär 100 miljarder per år. Det är mycket pengar som näringsidkare i dag tvingas lägga på annat än sin kärnverksamhet, vilket i praktiken innebär att tillväxt och utveckling tvingas stå tillbaka, med uteblivna skatteintäkter och fler arbetslösa än nödvändigt som följd.

Resultatet i företagarorganisationen Företagarnas rapport från tidigare i år, Brott mot företagare 2022, förstärker den redan dystra bilden av hur brottsligheten ligger som en våt filt över det svenska näringslivet. Exempelvis har vartannat företag med anställda utsatts för brott de senaste fem åren, och bara en av fyra företagare anser att polisens närvaro är tillräcklig för att skapa trygghet. Nästan var femte företagare överväger nu att lägga ned sin verksamhet till följd av brottslighet.

Anmälningsbenägenheten minskar också i skrämmande takt, och 70 procent av företagarna har avstått från att polisanmäla brott, huvudsakligen för att de inte ser någon poäng med att anmäla.

Fru talman! Vi talar med andra ord om en situation i Sverige där varannan företagare blivit utsatt för brott och där en stor majoritet av de brottsutsatta känt att det inte är lönt att anmäla brott de utsatts för.

En typ av brottslighet som många näringsidkare till slut ledsnar på att anmäla är de stölder och andra typer av så kallade mängdbrott som drabbar svenska butiksägare.

Jag har själv träffat exempelvis Icahandlare som sedan länge slutat bemöda sig om att anmäla de brott butiken utsätts för. Nu talar vi inte ens om det som sker utöver själva brotten, alltså störande och stökigt beteende med mera som man försökt komma åt med tillträdesförbudet. En handlare uppgav att kostnaden för kriminaliteten och åtgärderna för trygghet och säkerhet som han tvingats investera i för såväl butik som personal uppgick till närmare 10 procent av årsomsättningen, vilket var betydligt mer än vinsten.

Mot denna bakgrund är det inte konstigt att frågan om tillträdesförbud till olika platser har debatterats under ett flertal år i Sveriges riksdag.

Regeringen, med Morgan Johansson i spetsen, har återkommande argumenterat emot tillträdesförbud. Fram till 2019 ville regeringen trots oppositionens tidigare tillkännagivanden inte stödja ett sådant förslag. Givet åren regeringen motsatte sig detta är det onekligen välkommet att både tillträdesförbud till butiker har kommit på plats och att regeringen nu föreslår en utvidgning av förbudet till att gälla även badanläggningar och bibliotek.

Det finns dock skäl att lyfta vissa aspekter som regeringen inte noterat eller lagt fram som förslag till oss. När det gäller tillträdesförbudet till butiker har Svensk Handel med flera framfört att beviljandegraden är förvånande låg och att ungefär tre av fyra ansökningar får avslag.

Åklagarmyndigheten har varit hos justitieutskottet och redogjort för behandlingen av sådana ärenden, och att det ofta blir avslag beror dels på att det är en ny lagstiftning, dels på att rekvisiten för beviljande har tolkats så att det oftast kräver tidigare utdömt straff för brottslighet i den berörda butiken.

Det förefaller som att just risken för brottslighet och störande beteenden inte beaktas i tillräcklig grad. Detta aktualiseras särskilt av dagens proposition eftersom man i den går fram med lägre rekvisit för tillträdesförbud till bibliotek.

Att bibliotek har särpräglade normer om tystnad och att högljutt beteende där går mer emot normerna stämmer. Men även butiker och kanske i synnerhet badanläggningar har också särpräglade normer för acceptabelt beteende, som alltför ofta bryts. De föreslagna rekvisiten för bibliotek bör enligt oss således omfatta även simhallar och butiker.

När vi vet omfattningen av den kriminalitet som svenska handlare i dag utsätts för samt tillämpningsproblematiken med dagens tillträdesförbud är det en självklarhet för Sverigedemokraterna och en majoritet i utskottet att verka för en förbättring, detta genom att tillkännage för regeringen att den ska återkomma till riksdagen med förslag om att de strängare regler om tillträdesförbud som föreslås för bibliotek också ska gälla för badanläggningar och butiker. Tillkännagivandet gäller även en översyn av dagens tillämpning.

Fru talman! Tyvärr efterfrågar inte samtliga partier detta, varför utskottets ställningstagande lär falla i kammaren. Jag vill ändå yrka bifall till utskottets förslag till beslut.


Anf. 64 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! Dagens debatt gäller en fråga som är viktig för många människor. Det gäller handlare som kämpar med att erbjuda en trygg miljö för kunder, anställda och sig själva. Det handlar om personal inom handeln som behöver ha en säker arbetsmiljö. Det handlar också om personal på bibliotek och badanläggningar som ska kunna utföra sitt jobb utan hot och våld. Det handlar om oss vanliga människor som ska kunna handla, bada och låna böcker utan att riskera att dras in i situationer där våld och hot förekommer.

Det är dags att se till att alla dessa människors behov möts fullt ut. Införandet av en möjlighet till tillträdesförbud för butik var ett viktigt första steg. Dagens proposition där möjligheten till tillträdesförbudet utökas till att gälla badanläggningar och bibliotek är också nödvändig, även om den likt mycket annat från den S-märkta regeringen har tagit lång tid att få fram till behandling i riksdagen.

Vi kan konstatera att vi i dagens samhälle har många olika problem relaterade till kriminalitet. Det vi debatterar i dag visar på en vardagsbrottslighet som drabbar både handlare, handelsanställda, bibliotekspersonal och vanliga medborgare. Jag ser tillträdesförbud som en åtgärd för att från samhällets sida ytterligare markera mot oacceptabelt beteende och också som ett sätt att förbättra arbetsmiljön för anställda inom handel, badhus och bibliotek.

Fru talman! I dag finns möjlighet till tillträdesförbud i samband med idrottsarrangemang och till butiker. Det är naturligt att skapa förutsättningar för ett tillträdesförbud även för badanläggningar och bibliotek.

Det ska alltid vara tryggt att besöka biblioteket eller simhallen. Dessvärre har rapporterna om ordningsstörningar och sexuella trakasserier i dessa miljöer varit vanliga under senare år. Brottsförebyggande rådets kartläggning visar att de flesta bibliotek och simhallar uppger att brott och ordningsstörningar skapar otrygghet och påverkar verksamheten negativt.

Här i riksdagen har det gjorts ett antal tillkännagivanden gällande förslag om tillträdesförbud även för badhus och bibliotek, senast under 2021. Som Brås rapport visar finns det problem med ordningsstörningar. Det finns därför ett tydligt behov av ett förstärkt skydd mot brott och allvarliga trakasserier som sker på badanläggningar och bibliotek. Vi kristdemokrater ställer oss därför bakom regeringens förslag att införa en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek.

Fru talman! Vi kan konstatera att även på detta område anser en majoritet av justitieutskottet att det går att göra mer än det som regeringen hittills föreslagit och åstadkommit. Dagens betänkande innehåller därför förslag till två tillkännagivanden som understryker detta faktum.

I våra ögon bör de strängare regler som föreslås för bibliotek gälla också för badanläggningar och butiker. Det faktum att personer ägnar sig åt att störa verksamheten eller orsakar betydande skador utgör ett problem även i badanläggningar och i butiker. Utöver de negativa effekterna för besökares och kunders trygghet samt anställdas arbetsmiljö kan störningarna leda till ekonomisk skada.

Vi anser därför att det finns anledning för riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag om strängare regler enligt vad som gäller för bibliotek och att det också ska gälla för badanläggningar och butiker.

Under den tid som tillträdesförbudet i butik har varit i funktion, det vill säga drygt ett år, har jag och många andra vid flera tillfällen diskuterat med olika handlare om att resultatet inte blivit vad som förväntades när man införde lagen. Det finns också uppgifter om att lagen om tillträdesförbud inte tillämpas i den utsträckning som bland annat handlarna hade förväntat sig. Man upplever också att det är svårt att få till ett gällande tillträdesförbud, och det finns signaler om att besluten inte hanteras på ett likartat sätt i olika delar av Sverige.

Även om lagen har varit i kraft i endast ett år anser vi kristdemokrater därför tillsammans med en majoritet i utskottet att det finns anledning att generellt se över hur den kan tillämpas i större utsträckning än vad som hittills har varit fallet. Det visas också i ett förslag till tillkännagivande från utskottet.

Fru talman! Vi kristdemokrater ställer oss bakom propositionens förslag, men eftersom förslagen från regeringen inte når ända fram stöder vi också de tillkännagivanden som utskottets majoritet har föreslagit.


Anf. 65 Juno Blom (L)

Fru talman! "Som förälder betyder biblioteket en plats där jag och mina barn återigen kan låna böcker, böcker, böcker och med dessa upptäcka nya världar, språk, människor. Men också en möjlighet för mig som förälder att få hjälp av kunniga och engagerade bibliotekarier att navigera i barnlitteraturen och hitta det som passar, som utmanar."

Det här citatet är hämtat från en undersökning i Stockholms stad om betydelsen av bibliotek och besökares upplevelser.

Biblioteket är och ska vara en frizon för läsning. Böcker är dörren till oändligt många världar, platser och människor. De lär oss om vår historia, vår samtid och vår framtid. Framför allt ger böcker oss de verktyg vi behöver för att förstå och kunna tolka världen omkring oss.

Varje människa ska ha tillgång till denna fantastiska resurs och få hjälp att utnyttja den. För detta är lugna och rustade bibliotek en grundsten.

Bra bibliotek är allra viktigast för barn och unga som inte växer upp med böcker omkring sig, som inte får läsvanor med sig hemifrån och som kanske inte har något lugnt ställe för att plugga eller läsa. Så många av de barn och unga jag mött har uttryckt just detta: bibliotekets betydelse för att få lugn och ro och förutsättningar att läsa, göra läxor eller bara drömma om livet.

Lika sorgligt är det att ta del av barns och ungas berättelser om att de känner otrygghet när de besöker biblioteket för att det är stökigt och bråkigt.

Precis som citatet sätter fingret på är det bibliotekariens viktiga uppgift att få vara kunnig och engagerad och att hjälpa besökare att navigera i den enorma mångfald av böcker som biblioteken kan erbjuda.

Biblioteken ska däremot inte vara en plats där man får bete sig hur som helst. Den som upprepade gånger missköter sig och stör andra måste därför kunna nekas tillträde. Biblioteket får inte bli en plats för att omhänderta sociala problem, även om samhället självklart ska finnas för människor som är hemlösa, människor med missbruk och människor med psykisk ohälsa.

Sociala problem är ett enormt lidande för individen och en viktig uppgift för socialtjänsten. Alla de som vill vara på biblioteket för att läsa och vila och som respekterar andra besökare ska självklart vara lika välkomna som alla andra. Men stör man och skrämmer bort andra är det ett problem. Det kan aldrig vara meningen att socialt stöd ska ges på biblioteken med risk för att barn och unga som är i stort behov av en lugn plats ska känna att de inte kan vara där.

Fru talman! Vi liberaler kommer alltid att kämpa för bibliotekens viktiga roll för folkbildningen. Vi liberaler kommer alltid att kämpa för utsatta människor i det glömda Sverige. Deras utsatthet, maktlöshet och ofrihet är socialkontorens uppgift. Men vi kommer att vara lika tydliga med att det inte är bibliotekens kärnuppgift att fungera som ett socialkontor. Däremot ser vi bibliotekens betydelse för att barn och unga ska klara studier, vilket är en central fråga för att barn och unga ska ges förutsättningar att leva sina drömmar.

När det kommer till badhusen är det oerhört viktigt att prata om den utsatthet som riskerar att uppstå på våra badhus runt omkring i Sverige. Det gäller barn och unga som blir tafsade på, barn och unga som utsätts för övergrepp samt barn och unga som vill ha en rolig lördag men som går hem med en stor klump i magen. Ska jag våga berätta? Vad kan hända? Vad hände egentligen? Vad ska jag göra?

Vi vet att utsatta barn och unga tyvärr inte känner det förtroende för vuxenvärlden som vi skulle önska. Det beror på vuxenvärlden. Det beror på att vi är dåligt rustade för att prata om barns och ungas utsatthet. Det beror på att vi är dåliga på att ställa frågor, dåliga på att läsa av signaler och dåliga på att ta in den verklighet som barn och unga lever med.

Från Liberalernas sida är det självklart att den som begår övergrepp eller av andra anledningar omöjliggör för den som sköter sig att vara trygg på ett badhus med bestämdhet ska kunna förvisas från platsen. Denna möjlighet måste användas varje gång det sker. Och ska vi se till att personal ska vilja se, våga agera och känna stöd i att fatta viktiga beslut är det viktigt att vi visar att vi ger dem vårt stöd.

Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

Det är lika viktigt att vi alla gör vad vi kan för att förebygga och förhindra att övergrepp sker. Vi måste ta in den statistik som visar på att så många barn och unga, och då främst flickor, dagligen utsätts runt omkring i vårt lilla jämställda Sverige.

Jag måste lyfta fram det fantastiska arbete som Kalmar badhus tog sig an. När jag ansvarade för arbetet mot hedersvåld fick jag höra om Kalmars arbete. I badhuset satt affischer med tydliga budskap uppsatta. På den ena stod det:

Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

Klädlöshet kräver medmänsklighet. I badhuset möts vi avklädda och avskalade. Det är både sällsynt och sällsynt vackert, något som vi ska vårda och vara rädda om. Här säger vi gärna hej, men vi accepterar också ett nej.

På den andra stod det:

I vattnet tar vi hand om varandra. Våra badvärdar finns för allas säkerhet, men agera direkt om du ser någon som är i nöd. Tillsammans är vi badhusets ögon och öron.

Det var ett mycket bra och insiktsfullt initiativ. Så tar vi in verkligheten, och så skapar vi förutsättningar för att förebygga utsatthet likaväl som att skicka tydliga signaler om att ansvariga vill veta vad som händer.

De förvirrade lösningar som har funnits med segregerade badtider för kvinnor och män, segregerad simundervisning för flickor och pojkar och anpassning till föräldrars krav på att små flickor inte ska delta i simundervisningen är enbart ett uttryck för den ängslighet som har fått breda ut sig i vårt Sverige och löser definitivt inga problem.

Att lära sig simma är den billigaste livförsäkringen. Jag säger som Kalmar: Här säger vi hej, men vi accepterar också ett nej.

Att den som utsätter andra på ett badhus ska kunna avvisas och portas ska vara lika glasklart.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Polisfrågor

Beslut

Ja till tillträdesförbud på badanläggningar och bibliotek (JuU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek.

Med ett tillträdesförbud menas att en person kan förbjudas att vistas i vissa lokaler och på vissa platser - även om allmänheten har tillträde dit. Anledningar till ett tillträdesförbud kan exempelvis vara sexuella kränkningar, brott eller allmänna ordningsstörningar.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Riksdagen sa samtidigt nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 samt följdmotioner med anledning av regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om de strängare regler om tillträdesförbud som föreslås för bibliotek också gälla för badanläggningar och butiker. Vidare bör tillträdesförbud kunna meddelas i fler situationer än i dag. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2 samt reservation 3 under punkt 3, dels i övrigt utskottets förslag.