Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

Debatt om förslag 10 november 2021

Protokoll från debatten

Anföranden: 8

Anf. 1 Per Ramhorn (SD)

Fru talman! Den 3 mars 2020 fick Sverige sitt första dödsfall kopplat till covid-19. Ett år och åtta månader senare är det över 15 000 människor som har fått sätta livet till här i Sverige. Det är naturligtvis en oerhörd tragedi och ett misslyckande för hela vårt samhälle som kommer att sätta djupa spår under lång tid framöver.

Fru talman! För att få stopp på pandemin och skydda riskgrupperna är vaccinering mot covid-19 ett viktigt redskap. Man ska nämligen komma ihåg att vaccination är en av de mest effektiva medicinska åtgärderna för att förebygga smittsamma sjukdomar. En effektiv vaccinering kan dämpa lidande och rädda liv. Men den kan också leda till att samhället kan öppnas upp i högre utsträckning, vilket kan få positiv effekt på människors hälsa och på samhällsekonomin.

Fru talman! Det ställs mycket höga krav på vacciners säkerhet när det gäller bedömningen av deras nytta och av deras riskprofil men också vad gäller innehåll, tillverkning, förvaring och hur de används.

Vacciner kan ge biverkningar, men oftast är de både milda och kortvariga. Men i ett fåtal fall kan de som vaccinerar sig få ovanliga biverkningar som kan vara svåra. Ofta går dessa biverkningar inte att upptäcka i kliniska studier som godkännandet baseras på. Därför följs all vaccinering noggrant efter godkännandet för att kunskapen ständigt ska öka. Och i takt med att fler människor nu vaccineras upptäcks även sådana mycket sällsynta biverkningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjuk-domen covid-19

Fru talman! Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19. Endast så kan vi få slut på pandemin. För att så många som möjligt ska vilja vaccinera sig är det viktigt att det inte finns några oklarheter om vad som gäller om man skulle bli skadad av vaccinet. Därför är det bra att det i lagförslaget tydliggörs vilket ansvar staten tar om det skulle uppstå skador på grund av vaccinet och ersättning inte kan ges av läkemedelsförsäkringen.

Det är oerhört viktigt att försäkringsskyddet för den enskilde är starkt vid eventuella negativa följdverkningar av vaccineringen.

Sverigedemokraterna ställer sig därför positiva till förslaget om att staten ska ersätta personskador som har orsakats av vaccin mot sjukdomen covid-19 och som inte ersätts av läkemedelsförsäkringen.

Fru talman! Vi ser dock en del brister i lagförslaget som vi anser bör åtgärdas. Vi anser att lagen hade fungerat bättre om regeringens förslag hade innehållit de åtgärder som vi föreslår i vår följdmotion, till exempel när det gäller utlandsstationerade.

Regeringen har bedömt att de som är utlandsstationerade och som har fått vaccin mot covid-19 utomlands inte ska omfattas av den föreslagna lagen. Regeringen har i stället gett i uppdrag till Kammarkollegiet att träffa överenskommelser med berörda myndigheter om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador som omfattar vaccineringen. Detta innebär att de som är anställda vid en statlig myndighet kan få ersättning för skador orsakade av vaccinering utomlands om arbetsgivaren har träffat en särskild överenskommelse med Kammarkollegiet.

Men vi menar, fru talman, att denna ersättning ska utbetalas oavsett om arbetsgivaren har träffat en särskild överenskommelse eller inte, så att det blir en jämlik bedömning. På så sätt garanterar vi att samtliga utlandsstationerade omfattas av detta skydd. Det får inte råda minsta tvivel eller osäkerhet om att denna grupp ska ha rätt till ersättning.

Vi anser också att medföljande vuxna familjemedlemmar och medföljande familjemedlemmar under 18 år bör omfattas om de ingår i rekommendationen som Folkhälsomyndigheten lämnat om vaccination mot covid-19.

Fru talman! Till sist är jag glad över att vi tillsammans i utskottet har gjort ett tillkännagivande till regeringen om att göra en översyn av ersättningen till barn för skador som kan uppstå av vaccination mot covid-19 och att denna översyn bör påbörjas under första kvartalet 2022.

Därmed yrkar jag bifall till vår reservation 1.


Anf. 2 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Det har varit en lång och jobbig resa med covid-19. Och vi kommer att leva med covid-19 ganska länge. Men i går var det 81,3 procent som var fullvaccinerade mot covid-19 bland dem som är 16 år och äldre. Och jag måste säga att det är en fantastisk siffra.

När vi satt i denna plenisal för ett år sedan visste vi inte vad som skulle hända. Vi visste inte när vaccinet skulle komma, om det skulle fungera och så vidare. Jag kan känna en stor tacksamhet över att det har rullat på så pass bra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjuk-domen covid-19

Till dig som inte är vaccinerad vill jag bara säga: Vaccinera dig för din egen skull, för andras skull och för vårdens skull!

Samhällets ansträngningar för att nå en god vaccinationsgrad mot covid-19 har inneburit den största vaccinationskampanjen i Sveriges historia med en vaccinationstakt som visar vårt samhälles förmåga till snabba omställningar.

Fru talman! Biverkningarna av vaccinet är vad jag kan se kortvariga. Covid-19 kan däremot slå hårt. Vaccinet är testat i olika omgångar. Och biverkningarna är, som sagt, i dagsläget ändå inte så omfattande.

Men du ska veta - och jag ska veta - att om du får en skada av vaccinet som väsentligt ändrar ditt liv ska staten gå in med ersättning. Detta är en typ av försäkring som vi pratar om i dag. Trösklarna för att ta vaccinet ska upplevas som låga för dig och för mig, och en personskadeersättning bidrar sannolikt till det.

Fru talman! Vänsterpartiet stöder regeringens arbete att ta fram denna omfattande lagstiftning som kompenserar den enskilda vid skada orsakad av vaccinet mot covid-19. Men vi anser att svenskar som arbetar utomlands för statens räkning har blivit särbehandlade i den lagstiftning som vi nu diskuterar.

Vänsterpartiet instämmer i de remissvar som vi har tittat på från exempelvis MSB och Försvarsmakten som påpekar att svenskar och deras familjer som arbetar utomlands för statens räkning bör ingå i den grupp som är tillgänglig för ersättning vid skada.

Fru talman! Vi anser att regeringens förslag missgynnar just denna grupp oproportionerligt, alltså de svenskar som är utlandsstationerade exempelvis som diplomater, för Försvarsmaktens eller för Sidas räkning och som har vaccinerat sig utomlands med vaccin som är godkänt även här i Sverige. De representerar självklart i någon mån Sverige i sin arbetsinsats och bör, anser Vänsterpartiet, skyddas av samma lagstiftning som de som har vaccinerats i Sverige.

Fru talman! Om de som arbetar utomlands för statens räkning har vaccinerat sig med ett vaccin som är godkänt för användning även i Sverige bör lagstiftningen gälla även för dem. Det borde vara en självklarhet. Regeringen menar att detta faller inom ramen för arbetsgivaransvaret. Vi anser att det är negativt att ha en differentierad hållning beroende på statligt anställdas arbetsort. Vänsterpartiet värnar om svenskar som arbetar för staten i utlandet och vill att de ska ha samma rätt till ersättning vid skada som deras hemmastationerade kollegor.

Regeringen bör därför i lagstiftningen inkludera personer som är anställda av svenska staten och som har vaccinerats i utlandet under utlandstjänstgöring med ett vaccin som vid tidpunkten för vaccinering var godkänt i Sverige. Därför yrkar jag bifall till reservation 2.

Flera delar av regeringens förslag avseende barnrättsperspektivet är bra. Vänsterpartiet välkomnar att skadeersättningen även ska omfatta minderåriga; det är en självklarhet. Även skrivningarna om att preskriptionstiden kan överklagas om ett barn till följd av att föräldrarna har försummat själva händelsen har nekats möjlighet att söka ersättningen inom preskriptionstiden är bra.

Vänsterpartiet anser dock i likhet med Barnombudsmannen att lagen borde bekräfta det behov som kan uppstå för barn att ha biträde som rättsligt kan företräda barnet vid en intressekonflikt mellan barn och vårdnadshavare för att kunna framställa krav på ersättning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjuk-domen covid-19

Fru talman! Vänsterpartiet anser att barnets ålder behöver beaktas när ersättningen ska utbetalas. En skada som medför livslång invaliditet kan innebära ett mycket stort ekonomiskt bortfall i form av förlorad arbetsinkomst. Vi är väldigt glada över att regeringen kommer tillbaka i just de här frågorna, detta tack vare utskottet som ofta samarbetar i en mängd sakfrågor. Det får man vara tacksam för i dessa tider.

Det finns dyrköpta erfarenheter från svininfluensan. Processen att överklaga ett beslut om ersättningsnivå är väldigt komplicerad. Jag har själv träffat familjer som har haft väldiga problem och som har fått anlita dyra advokater för att få rätt till ersättning.

Vänsterpartiet värnar invånarnas rätt till en rättssäker överklagandeprocess. Därför har vi också tittat på Advokatsamfundet och Narkolepsiförbundet som i sina remissutlåtanden har påtalat behovet av att den enskilda kan erhålla ersättning för just ombudskostnader i samband med handläggning av ärendet. Annars blir det här en klassfråga.

Vänsterpartiet delar också Advokatsamfundets och Narkolepsiförbundets inställning och anser att regeringen bör återkomma med förslag som går i just denna riktning. Av de reservationer som vi har tagit fram yrkar jag alltså bifall till reservation 2.


Anf. 3 Lina Nordquist (L)

Fru talman! Vänner! De senaste två hundra åren har vacciner ett efter ett revolutionerat våra liv över hela jorden, mest i Europa men gradvis också på andra platser. Vi har vaccin mot smittkoppor, tyfus, difteri, gula febern, polio, mässling och röda hund. Ganska nyligen kom ett vaccin mot rotavirus, och nu har vi äntligen också ett vaccin mot covid.

Det här handlar om miljoner människors liv varje år. Det är oerhört viktigt att vi var och en vaccinerar oss, att alla som kan tar de vaccinsprutor som de behöver för att skydda sig själva och andra. Det är bara så vi kan mötas. Det är så vi kan gå till jobbet och bidra till det gemensamma. Det är så vi kan låta sjukvården andas.

Samtidigt måste var och en av oss självklart få ersättning de gånger som vaccinet inte bara hjälper oss utan också skadar. Om då inte läkemedelsförsäkringen betalar behöver staten göra det, och jag är glad över att vi nu föreslår att riksdagen beslutar om detta.

Fru talman! Om ett barn skulle skadas varaktigt kommer den varaktiga skadan att påverka ett långt liv och göra ekonomin oerhört svår jämfört med en vuxen person som har hunnit skapa ett stabilt liv som både mentalt och ekonomiskt klarar mer. Det behövs en översyn av ersättningen till barn om barn skulle skadas, och jag är väldigt glad över att utskottet är enigt i detta.

På en punkt skiljer sig dock Liberalernas förslag från utskottets huvudförslag. Det handlar om reservation 5, punkt 5 om ersättningstak, fru talman. Vi är inte övertygade om att vacciner helt kan likställas med en vårdskada från läkemedel mot en sjukdom som man själv lider av. Om jag är sjuk är det ju jag själv som behöver just den vården och just det läkemedlet för att jag själv ska må bättre. Kanske kan jag då på ett annat sätt förväntas acceptera en viss risk.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjuk-domen covid-19

I fallet med vacciner kan det ibland vara så att min egen vinst är ganska obetydlig men att andra människor verkligen behöver det skydd som ges genom att jag tar sprutan. Vacciner räddar som sagt liv, men de räddar inte bara vårt eget liv, fru talman - vi vaccinerar oss ju även för andras skull, kanske ibland främst för andras skull.

Det kan därför vara så att en skada som vi som friska drabbas av när vi skyddar andra borde ersättas högre. Vi liberaler tänker att regeringen behöver se över den möjligheten, och därför yrkar vi bifall till reservation 5 om en översyn och analys av just ersättningstaket för vaccinskador jämfört med vårdskador och sjukdomsbehandlande läkemedel.

Fru talman! Sammanfattningsvis är vaccin solidaritet. Det har varit så i två hundra år, och jag hoppas verkligen att det fortsätter att vara så. Hela vaccinfrågan behöver handla om solidaritet, från start till mål. Om detta handlar dagens beslut, och det är jag väldigt glad för.


Anf. 4 Acko Ankarberg Johansson (KD)

Fru talman! Vaccin räddar liv. Det gäller vaccin mot pneumokocker som förhoppningsvis inom kort kan erbjudas kostnadsfritt i hela landet till särskilda riskgrupper. Det gäller också vaccin mot HPV, och det gäller vaccin mot covid-19.

Jag tillhör dem som gladeligen tog emot erbjudandet om vaccination mot covid-19. Jag är glad att erbjudandet har getts och att jag har fått möjlighet att ta två sprutor som ger mig ett ganska gott skydd mot svår sjukdom i covid-19. Det minskar också risken för att smitta andra. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt tar chansen att ta vaccinet eftersom det både ger den enskilde skydd och medverkar till att vi skapar ett skydd i samhället.

Precis som mina kollegor i utskottet har lyft fram är detta en handling av solidaritet. Det är en handling som skyddar hela befolkningen när jag själv medverkar till att ta vaccin, om det inte finns medicinska skäl emot detta förstås.

Vaccin räddar liv. Samtidigt finns det biverkningar av vaccin. De flesta drabbas inte alls av biverkningar. En del får biverkningar som är milda, och så finns det de som drabbas riktigt svårt. Det kan handla om biverkningar vid användning av vanliga läkemedel som innehåller paracetamol, och det kan handla om biverkningar av det vaccin som rekommenderas just nu för att undvika svår sjukdom och smitta under pandemin. Därför är det nödvändigt att det finns ett ekonomiskt skydd som ger oss just det skydd vi behöver om vi drabbas av en personskada. "Personskada" är det begrepp som används inom försäkringar.

Läkemedelsförsäkringen ger ett sådant skydd om jag drabbas av en personskada både när det gäller vanliga läkemedel och när det gäller vacciner. Men allt vaccin som rekommenderas och används under den pågående pandemin ingår inte i läkemedelsförsäkringen, och därför är det nödvändigt att staten finns där och ger ett skydd för de vacciner som i dag inte ingår i läkemedelsförsäkringen.

Jag är väldigt glad över att regeringen har tagit fram ett förslag som ska ge statlig ersättning för dem som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen. Det är en ersättning som träder in om man inte täcks av den vanliga läkemedelsförsäkringen och som är likvärdig med de villkor som gäller inom läkemedelsförsäkringen. Det gör därför ingen skillnad om det är läkemedelsförsäkringen eller den statliga ersättningen som betalar. Det är gott att villkoren är jämlika.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjuk-domen covid-19

I propositionen framgår det att regeringen avser att göra en översyn av ersättningen till barn för skador som kan uppstå av vacciner mot covid-19. Vi i Kristdemokraterna välkomnar detta, men vi har i en följdmotion krävt att det ska ske skyndsamt. Jag är glad att hela utskottet välkomnar en sådan översyn. Enligt utskottet bör regeringen genomföra översynen skyndsamt; den bör påbörjas under det första kvartalet 2022. Därmed är vårt yrkande tillgodosett.

Vi anser att en högre ersättning till barn och unga som drabbas av personskada bör övervägas. Det är skillnad mellan att drabbas som ung och att drabbas i min ålder. Behovet av ersättning bör på något sätt vara kopplat till ålder. Därför är det viktigt att detta utreds och att det görs skyndsamt.

Även om vi vet att den ersättning som träder in nu också kommer att ges retroaktivt till dem som har fått vaccin tidigare är det viktigt att den utredning som görs nu tar sikte på att ge ett fullgott skydd till barn som kan vara drabbade av covid-19-vaccinet.

Samtidigt som jag vill ge en tydlig rekommendation att ta emot det vaccin som erbjuds, eftersom det ger skydd till mig själv och alla andra, är jag glad att vi också täcker upp med ett ekonomiskt skydd för den som drabbas av en personskada. Vi vet att biverkningar finns. De flesta är milda, men för dem som drabbas hårt och svårt - kanske livslångt - måste vi ha ett gemensamt ekonomiskt skydd. Därför yrkar Kristdemokraterna bifall till utskottets förslag.


Anf. 5 Dag Larsson (S)

Fru talman! Det här ärendet handlar om ersättning till dem som eventuellt skulle kunna drabbas av biverkningar till följd av vaccinet mot covid-19.

Du som sitter och tittar på den här debatten kanske tänker att det här är läskigt och att du kanske blir drabbad - du kan ju få de här otäcka biverkningarna. Av det skälet tänkte jag uppehålla mig en stund vid den enorma nytta som vaccin faktiskt medför för medborgarna och för dig och mig i det här landet.

Det finns ett gammalt talesätt som heter "freden, potatisen och vaccinet". Med detta talesätt skulle man förklara hur det kunde komma sig att medellivslängden i Sverige började stiga allt kraftigare och att våra barn inte dog helt plötsligt - de flesta barn överlevde de unga åren. Till stor del går det att tacka vaccinet. Vaccinet har hjälpt - och hjälper - många människor att överleva svåra sjukdomar.

Världshälsoorganisationen har gjort beräkningar som visar att ungefär 3 miljoner barn årligen räddas tack vare att man lyckas vaccinera barnen på vårt jordklot. Vaccin är fantastiskt bra. Jag tycker att du ska gå och vaccinera dig om du inte redan har gjort det.

Det som skrämmer mig lite grann är att det finns en tilltagande vaccinskepsis. Det finns de som sprider rykten, myter och andra konstigheter om vaccin. Vi ser det inte minst när det handlar om de erkända och väl beprövade vacciner som finns mot mässling.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjuk-domen covid-19

På grund av att vaccinskepsisen när det gäller mässling brer ut sig i Europa ser vi att allt fler barn drabbas av mässling, som är en potentiellt livshotande sjukdom. År 2007 hade vi 7 100 mässlingsfall i Europa; år 2019 var vi uppe i 82 600 mässlingsfall på den europeiska kontinenten. Det är en livsfarlig utveckling om vaccinskepsisen tillåts fortsätta att breda ut sig.

Vi måste hjälpas åt att få folk att förstå att vacciner inte är farliga - i synnerhet inte de mot mässling - utan räddar liv. Jag är glad över att de flesta - eller alla - ledamöter i socialutskottet delar den uppfattningen.

Vi har ju haft en pandemi med 15 000 döda så här långt. Det är en fruktansvärd sjukdom som härjar vårt land, och det är en sjukdom som ingalunda är över. Vi ser nu hur våra grannländer börjar stänga ned. Vi ser hur Danmark börjar fundera på att införa vaccinpass igen.

Vårt bästa vapen för att slippa fler nedstängningar och fler dödsfall är att folk går och vaccinerar sig. Det finns glädjande siffror om att vi har en hög vaccinationsgrad, men ännu fler bör gå och vaccinera sig. Då kanske vi slipper nedstängningar och dödsfall i Sverige.

Sedan är det ju så att alla vacciner, och alla läkemedel, ofta har någon form av biverkningar. Om du går hem och öppnar ditt medicinskåp och tittar i läkemedelsasken kommer du ganska säkert att hitta en liten papperslapp. Det är bipacksedeln. På den står en lista med mängder av olika eventuella biverkningar som du skulle kunna drabbas av. Även när det gäller vanliga läkemedel, som du använder till vardags, finns det alltid en risk för att du får biverkningar. Därför finns bipacksedeln med. I regel får man dock milda biverkningar.

Så är det också när det gäller hur det har gått för vaccineringen mot covid-19. Så här långt har vi delat ut 14 miljoner doser vaccin. Det finns inte någon som har avlidit av vaccinet, men däremot har 15 000 människor avlidit av covid-19.

Mot denna bakgrund är det viktigt att vi får folk att gå och vaccinera sig. Då är det också viktigt att vi som politiska företrädare gemensamt tar ansvar för att prata med medborgarna och få dem att förstå att det inte är vaccinet som är faran, utan det är pandemin som är faran för liv och hälsa.

Det är även viktigt att ledande företrädare för politiska partier inte använder sig av begrepp som "giftsprutan" och att ledande företrädare i Sveriges riksdag inte låter bli att gå och vaccinera sig. Det är fullständigt livsfarligt om man har den attityden till vaccinering mot covid-19.

Jag hoppas att vi har sett slutet på detta, och jag hoppas att vi kan enas om att tillsammans tala med medborgarna om att man bör vaccinera sig.

Det här ärendet, fru talman, handlar som sagt om att staten ska gå in och ersätta i händelse av långvariga skadeverkningar på medborgare som tar vaccinet. Jag tror att statens kostnader för detta kommer att bli mycket låga. Jag tror dock att det är bra att vi sätter det här regelverket i sjön. Av det skälet, fru talman, yrkar jag bifall till det förslag som socialutskottet för fram till kammaren.

(Applåder)


Anf. 6 Marie-Louise Hänel Sandström (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjuk-domen covid-19

Fru talman! Som många har sagt tidigare är vi många som ser väldigt positivt på att vi nu äntligen ser ljuset i tunneln. Vi känner att pandemin har påverkat väldigt många, men nu finns det faktiskt flera sorters vaccin. Det är fantastiskt. Detta är ett resultat av väldigt många forskare och långvarig grundforskning om virus. Nu har forskarna tillsammans kommit fram till en punkt där det finns flera sorters vaccin.

I går hade 14,8 miljoner doser vaccin mot covid-19 tagits i Sverige. Detta är en otroligt bra siffra, även om den förstås kan bli ännu bättre. Bland personer som är över 16 år är det 81,3 procent som har tagit vaccin. Jag är väldigt glad över detta.

Jag har själv hoppat in som läkare och vaccinerat många. Jag har kunnat se den positiva känslan när en person fått sitt vaccin och kommit ett steg närmare ett normalt liv. Jag har sett 95-åringar som sagt: Nu börjar livet igen! Det är fantastiskt att vaccinet kommer och att det faktiskt har hjälpt så här många.

Givetvis följer det, som många har sagt, ett ansvar med vaccination. Det är därför vi har detta betänkande och denna proposition, som Moderaterna ställer sig bakom. Om man skulle drabbas av en skada av vaccinet måste man få den ersättning som kan vara befogad. Det är viktigt att vi nu så fort som möjligt får denna regel på plats. Den lagändring som behöver ske ska ju faktiskt gälla redan från den 1 december.

Jag är ledamot i Läkemedelsskadenämnden. Där har vi tyvärr sett fallen med dem som 2009 drabbades av narkolepsi. Framför allt unga drabbas genom att skolgång och utbildning påverkas. Det är ett helt liv som påverkas - givetvis även framtida inkomster.

Det är väldigt viktigt att vi ser över detta. Det har kommit ett tillkännagivande om att se över ersättningen till barn. Det är absolut väldigt svårt för den som drabbas av narkolepsi.

Självklart är det, som många har sagt, väldigt ovanligt att man drabbas av allvarliga biverkningar. Biverkningar är vanliga, men att man drabbas av en personskada är väldigt ovanligt. Vi måste dock se till att det finns ett skydd om det skulle vara så.

Med dessa ord vill jag säga att vi från Moderaterna är positiva - ibland är vi faktiskt positiva till vad regeringen säger. Vi vill yrka bifall till utskottets förslag.


Anf. 7 Aphram Melki (C)

Fru talman! Det är en stor ära och en förmån för mig att hålla mitt jungfrutal här i dag i kammaren.

Covid-19-pandemin har orsakat stor förödelse, inte bara i vårt land utan i hela världen. I Sverige har närmare 15 000 människor fått sätta livet till, som nämnts tidigare här i dag. Därutöver har tiotusentals drabbats av svår sjukdom och kroniska besvär.

De indirekta konsekvenserna har också varit svåra. Barn och ungdomar har fått sin utbildning påverkad. Många äldre har tvingats till isolering och därmed ensamhet. Arbetslösheten har stigit som en följd av att många företag, inte minst i besöks- och transportnäringen, har drabbats. Människor bosatta i de utsatta områdena har betalat ett högt pris i form av många döda och en ännu högre arbetslöshet till följd av bland annat integrationsskulden, som vi alla har bidragit till.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjuk-domen covid-19

När pandemin slog till med full kraft i månadsskiftet februari/mars var det få som vågade tro att Sverige och världen bara ett år senare skulle vara mitt i en massvaccination av historisk omfattning. Närmare 4 miljarder människor har fått minst en dos. I Sverige är mer än 80 procent av befolkningen fullt ut vaccinerad. Att vi kommit så långt beror på en kombination av flera faktorer. För det första ställde läkemedelsindustrin snabbt om till forskning och utveckling av vaccin. För det andra såg världens nationer tillsammans till att finansiera framtagandet av vaccin.

Fru talman! Vaccin i en glasampull gör ingen frisk. Det är först när det finns en organisation som kan se till att vaccinet kommer från fabrikerna till vaccinationsmottagningar som det kan göra nytta. Därtill, kanske viktigast av allt, tar en befolkning som är välutbildad och välmotiverad faktiskt emot erbjudandet om vaccination. Först när vaccinet finns insprutat i en människas arm kan det skydda mot svår sjukdom och död.

Vi svenskar var väl förberedda. Det finns också en stark förståelse hos vår befolkning för att vaccination inte bara räddar det egna livet utan också är helt avgörande för att skydda medmänniskor.

En viktig del i att behålla förtroendet är det förslag i betänkandet som riksdagen i dag kommer att fatta beslut om, nämligen den ekonomiska ersättningen till dem som drabbats av biverkningar.

Alla läkemedel har biverkningar. Vanliga biverkningar drabbar en av tio som tar läkemedel, medan en sällsynt biverkan drabbar en av tiotusen. När man vaccinerar 8 miljoner människor kommer vissa att drabbas av extremt sällsynta biverkningar som kanske bara drabbar en på miljonen. Det är då helt avgörande att staten garanterar att dessa få kommer att kompenseras ekonomiskt.

Efter den förra massvaccinationen för tio år sedan, då ett fåtal unga människor drabbades av narkolepsi, kunde riksdagens samtliga partier enigt fatta beslut om att staten skulle kompensera de drabbade ekonomiskt. Jag och Centerpartiet är i dag mycket glada över att vi återigen kan ha en enighet mellan riksdagens partier om att utfärda motsvarande garanti. Det leder till att det höga förtroende som svenska folket har för vaccinationer kan bibehållas.

Om barn skulle drabbas av svåra biverkningar efter den aktuella vaccineringen är det viktigt att nivån på den maximala ersättningen ligger så högt att ingen slår i taket. Det är därför mycket bra att vi i utskottet kunnat enas om att trycka på regeringen för att den ska korrigeras. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag i sin helhet.

(Applåder)


Anf. 8 Nicklas Attefjord (MP)

Fru talman! På bordet här i dag har vi ett förslag som jag är helt övertygad om att i princip samtliga medborgare i det här landet förväntar sig att vi ledamöter fattar beslut om i enighet.

Sverige har en hög vaccinationsgrad som bygger på tillit mellan invånare, profession och stat. Våra medicinska experter granskar, värderar och godkänner riskerna i förhållande till nyttan. Och när det gäller vaccin mot covid-19 finns det, hittills i alla fall, ingen tvekan om att nyttan vida överväger alla risker. Men det finns fortfarande en risk för skada i samband med vaccination, och därför är dagens beslut viktigt.

Detta med tillit är viktigt. Fru talman, jag kanske får ha en göteborgsk twist på det här. Ett starkt och solidariskt samhälle lämnar inte sina invånare i sticket, utan vi tar solidariskt ansvar tillsammans om någon skulle drabbas av biverkningar eller sjukdom i samband med vaccinationen.

Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjuk-domen covid-19

Jag har i andra debatter lyft fram just frågan om vikten av tillit i vårt samhälle. Dagens beslut tycker jag är ett bra sätt att manifestera att vi vill bygga vidare på och värna den här tilliten. Dagens beslut garanterar en ersättning till dem som i sällsynta fall drabbas av långvariga biverkningar.

Jag vill också passa på, som många i debatten före mig här, att påminna dem som fortfarande inte har vaccinerat sig att göra det. Den senaste siffran är 82 procents vaccinationsgrad, så det är väl några procent som inte har vaccinerat sig. Jag adresserar inte er som av olika medicinska skäl inte kan vaccinera er, för det finns det ingen anledning att diskutera. Men jag tänker på alla er som kanske av rädsla för sprutor eller för att ni har olika frågeställningar kring riskerna fortfarande inte har vaccinerat er. Mitt råd till er är att prata med er vårdcentral. Prata med någon inom vården som ni litar på, ställ era frågor och framför era funderingar! Om man är rädd för sprutor finns det jättebra metoder för att få hjälp med att komma över rädslan.

Som har nämnts tidigare: Ju fler som har det här skyddet, desto fler liv kan vi rädda och desto snabbare kan vi få tillbaka ett samhälle som fungerar lite mer som före pandemin.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 10.)

Riksrevisionens rapport om arbets-sökande över 55 år

Beslut

Ersättning för skador av vaccin mot covid-19 (SoU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om statlig ersättning för skador som orsakas av vaccin mot covid-19.

Den som får skador av ett godkänt vaccin mot covid-19 kan få ersättning från den ordinarie läkemedelsförsäkringen. Om en person inte får hel ersättning från en sådan försäkring, så ska istället en statlig ersättning betalas ut i vissa fall. Ersättningen för skador från covid-19-vaccin blir därmed likvärdig med annan ersättning för godkända skador från läkemedel.

De nya reglerna börjar gälla den 1 december 2021, men kan även tillämpas på skador som har inträffat före det datumet.

Riksdagen riktade även ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skynda på en planerad översyn av ersättningen till barn för skador som kan uppstå av vaccin mot covid-19. Översynen bör påbörjas under första kvartalet 2022.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att göra en översyn av ersättningen till barn för skador som kan uppstå av vacciner mot covid-19. Enligt utskottet bör regeringen genomföra översynen skyndsamt. Översynen bör påbörjas under första kvartalet 2022. Utskottets förslag grundas på fyra motionsyrkanden. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.