Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina

Debatt om förslag 23 mars 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 1 Edward Riedl (M)

Fru talman! I dag debatterar och beslutar Sveriges riksdag om det elfte militära stödpaketet från Sverige till Ukraina. Det handlar om tung militär utrustning som kommer att avsevärt förstärka Ukrainas förmåga att försvara sig mot den ryska angriparen.

Det gör mig stolt att det är en enig riksdag som kommer att stå bakom det här beslutet. Det visar styrkan och beslutsamheten i den svenska demokratin och förmågan att samlas när tiderna blir svåra. Vi visar också omvärlden att det svenska stödet till Ukraina är starkt och kommer att vara beständigt över tid.

Det senaste året har gjort det mycket tydligt att vi inte kan ta någonting för givet, inte ens fred och frihet här i vårt närområde.

Rysslands invasion av Ukraina måste fortsatt stå högst upp på dagordningen. Det är ett oprovocerat och oförsvarligt krig som också bedrivs på ett olagligt och folkrättsvidrigt sätt. Ryssland angriper gång på gång civila mål som saknar militära syften.

Med ett krig i Europa och den europeiska säkerhetsordningen allvarligt skadad befinner vi oss i en av de mest osäkra och farligaste tiderna sedan andra världskriget. Rysslands agerande har resulterat i ett fundamentalt försämrat säkerhetsläge i vårt närområde som med all sannolikhet kommer att bestå under lång tid framöver.

Att invasionen har pågått i ett år får inte medföra att vi vänjer oss vid detta. Det får inte bli ett normaltillstånd, för det är det inte. Normaltillståndet ska aldrig vara krig utan fred och frihet i ett fritt Europa. Låt oss aldrig glömma detta!

Sedan invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 har regeringen, både den förra och den nuvarande, aviserat flera militära stödpaket till Ukraina. Det har skett en betydande förändring av vilken typ av stöd Sverige lämnar, från skyddsutrustning i det första beslutet till mer avancerade vapensystem och ammunition till dessa i det beslut vi fattar i dag.

Fru talman! Stödpaketet som vi beslutar om i dag är det elfte i ordningen. De elva militära stödpaket till Ukraina som hittills presenterats av regeringen uppgår till över 17 miljarder kronor. Av dessa ingår 6 miljarder kronor i den extra ändringsbudget som vi fattar beslut om i dag.

I det här paketet kommer regeringen att donera materiel som står högt upp på Ukrainas lista över efterfrågat stöd. Ukraina har framfört att system för luftförsvar, långräckviddig precisionsbekämpning och olika typer av stridsfordon och stridsvagnar är särskilt angeläget.

Regeringen kommer därför att skänka delar av luftförsvarssystemet HAWK, här i Sverige kallat eldenhet 97. Utöver detta avser vi att i samarbete med Tyskland säkerställa att Ukraina kan få tillgång till ytterligare luftvärnssystem i form av IRIS-T.

I denna extra ändringsbudget finns dessutom ett bemyndigande att bland annat donera tidigare aviserade stridsvagnar av typen Leopard 2, i Sverige kallad stridsvagn 122, samt att tillföra medel för återanskaffning av militär materiel.

De svenska stridsvagnarna förstärker det bidrag med Leopard 2 som andra europeiska länder lämnar. Koordinering av stödet pågår med internationella partner som skänker Leopard 2 eller andra stridsvagnar.

Regeringen har också aviserat ett strategiskt samarbete med Storbritannien till stöd för Ukraina. Samarbetet syftar bland annat till att förbättra logistik och underhåll av de Archerpjäser som Sverige kommer att donera till Ukraina. Samarbetet inkluderar ett bemyndigande att sälja ett antal Archerpjäser till Storbritannien, vilket i sin tur möjliggör donation av artillerisystem AS 90 från Storbritannien till Ukraina.

Det här samarbetet med Storbritannien innebär att både Sveriges och Storbritanniens stöd till Ukraina kan öka ytterligare. Artilleri såsom Archer tillsammans med stridsfordon och stridsvagnar ökar Ukrainas försvarsförmåga och möjliggör också för Ukraina att återta förlorat territorium.

Staten har sedan flera Archer B-pjäser övertogs från Norge 2016 letat efter en strategisk partner till Archersystemet. Samarbetet med Storbritannien syftar till att hitta möjligheter för gemensam utveckling av systemet inklusive kostnadsdelning, samverkan på förbandsnivå, snabbare integrering i Natoledningssystem med mera. Försvarsnyttan med försäljningen är därmed också avsevärd.

Fru talman! Den militära biten är av yttersta vikt, men låt oss inte glömma den omfattande civila och humanitära insats som Sverige också bidrar med.

Sedan invasionen av Ukraina i februari 2022, för drygt ett år sedan, har Sverige bidragit med över 4,3 miljarder kronor till humanitärt och civilt bistånd. Det handlar bland annat om ökat bistånd genom stöd till humanitära organisationer, stöd för att främja kvinnors och flickors möjligheter och rättigheter och civil krishantering i form av donationer av exempelvis sjukvårdsmateriel, brandskydd, generatorer och tält.

Sverige bidrar också med stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad. Hittills har regeringen stöttat Ukraina med cirka 650 miljoner kronor till insatser för Ukrainas återuppbyggnad. Det handlar bland annat om stöd för hållbar uppbyggnad av förstörd infrastruktur via Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

Cirka 120 miljoner kronor har gått till insatser för att stötta flickor och kvinnor i Ukraina och Moldavien. Stödet ska främja kvinnors och flickors möjligheter och rättigheter samt motverka sexuellt och könsrelaterat våld.

Vidare ska 600 miljoner kronor gå till investeringar inom energisektorn, det ukrainska jordbruket, utbildningssektorn och bostadssektorn för att mer långsiktigt stärka Ukrainas motståndskraft.

Detta är bara några exempel på det civila och humanitära stöd som Sverige också bidrar med. Det är oerhört viktigt, för utan vägar, jämställdhet, energi, mat, utbildning och bostäder går det inte att bygga upp ett fungerande samhälle igen.

Avslutningsvis, fru talman - den ryska militära framfarten måste stoppas. Och just nu är det Ukraina som är Europas sköld mot denna framfart. Ukrainas krig är därför också Sveriges krig. Försvaret av Ukraina är vår tids största säkerhetspolitiska utmaning.

Det jag berättat om här i dag är bara några av delarna i det omfattande stödet från Sverige till Ukraina och till de krigsdrabbade och hårt kämpande människorna i Ukraina. Jag känner mig som svensk stolt över de betydande insatser vi bidrar med. Och jag känner mig som politiker i denna församling, Sveriges riksdag, stolt över den breda enighet med vilken vi kan fatta dessa beslut.

Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 2 Mikael Damberg (S)

Fru talman! I Ukraina utkämpas just nu det värsta kriget i vårt Europa sedan andra världskriget. Den ryska krigföringen i Ukraina är brutal. Berättelser om sexuella övergrepp, tortyr, deportationer och avrättningar av civilbefolkning följer i de ryska truppernas spår.

Den ryska statsledningen tycks också vara beredd att acceptera enorma egna förluster av både materiel och soldater. Människoliv värderas uppenbarligen väldigt lågt i strävan efter geopolitiska vinster.

Den ryska invasionen av ett fredligt, demokratiskt grannland kan aldrig tolereras, och vi måste fortsätta stå upp för Ukrainas rätt att försvara sin suveränitet och integritet. Men Rysslands krig i Ukraina handlar om mer än så. Det är en konfrontation med hela det demokratiska väst, den europeiska säkerhetsordningen och folkrätten. I grunden handlar det om en värdemässig konflikt, där demokrati ställs mot auktoritärt styre eller diktatur. Och de säkerhetspolitiska spänningarna kommer att bestå under lång tid framöver.

Att Ukrainas sak är vår är mer än bara en paroll. Utvecklingen av kriget i Ukraina är direkt avgörande för det säkerhetspolitiska läget även i Sverige. Vi ska fortsätta stötta Ukraina på alla sätt vi kan - ekonomiskt, humanitärt och militärt. Och vi ska göra vad vi kan för att se till att Ryssland ställs till svars för de krigsbrott som begås i Ukraina.

Fru talman! Det ukrainska folket har visat en heroisk motståndskraft. Samtidigt är fortsatta stöd och vapenleveranser från väst helt avgörande för att det ukrainska försvaret ska klara av att stå upp mot de ryska trupperna. Stödet för Ukraina är brett, både i Sveriges riksdag och internationellt. Flera länder tar nu steg för att bistå Ukraina med alltmer avancerade vapensystem.

Med dagens beslut tas ytterligare steg också här i Sverige. Det handlar bland annat om att skänka försvarsmateriel i form av stridsvagnar, artilleripjäser och robotsystem - ett förslag som vi socialdemokrater står helt bakom. Jag är glad över att det finns en bred enighet här i riksdagen om att fortsätta stötta Ukraina. Det är en förutsättning för att stödet ska vara uthålligt och långsiktigt, och det är en styrka för Sverige.

Låt mig också betona vikten av att fortsätta upprustningen av försvaret här i Sverige. Vi behöver fortsätta bygga upp vår civila och militära beredskap. Även i dessa frågor finns bred politisk samsyn. Den nya regeringen fortsätter den omläggning av svensk försvarspolitik som inleddes under Stefan Löfvens regeringstid. Vi genomför just nu den största upprustningen av det militära försvaret sedan 1950-talet, och vi har kommit överens om att försvarsutgifterna ska uppgå till 2 procent av bnp. I går röstade riksdagen med stor majoritet för ett svenskt medlemskap i Nato.

Fru talman! Rysslands invasion av ett demokratiskt, självständigt land innebär ett hot mot hela Europas säkerhet. Vi måste fortsätta stötta Ukraina, och vi måste fortsätta bygga upp ett starkt svenskt folkförsvar så att vi tillsammans med andra länder kan försvara vår demokrati och frihet.

Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2023 - Försvars-materiel till Ukraina

(Applåder)


Anf. 3 Charlotte Quensel (SD)

Fru talman! Inom EU planeras nu för hur vi tillsammans ska bygga upp Ukraina efter kriget. Det finns en önskan om att ukrainare så snart som möjligt ska kunna leva trygga och fria i ett Ukraina som återuppbyggs för att en dag bli en del av EU.

Rysslands psykiska och fysiska förgörelse av Ukrainas folk kommer att lämna spår som troligtvis aldrig försvinner. Den ryska krigsmakten använder mord, våldtäkt, plundring, tortyr och regelrätta terrorhandlingar mot den civila befolkningen. I de områden som det ukrainska försvaret har befriat ser vi spåren av ryssarnas systematiska övergrepp. Tiotusentals krigsbrott väntar på att utredas så att de skyldiga kan ställas inför rätta, och Internationella brottmålsdomstolen i Haag har utfärdat en arresteringsorder mot president Putin.

Tyvärr är vi inte här i kammaren för att debattera stöd för återuppbyggnad. Ukrainarna kämpar fortfarande för sitt lands rätt att existera. I eftermiddag kommer vi därför att rösta för ytterligare militärt stöd till Ukraina. Vi i Sverige står redo att bistå med våra mest avancerade militära medel, som Robotsystem 97, Artillerisystem Archer och Stridsvagn 122, till ett värde av över 6 miljarder. Vårt bidrag, inklusive det vi tidigare har skickat, uppgår nu till över 17 miljarder kronor. Förhoppningsvis kommer Sveriges bidrag, tillsammans med andra länders militära bidrag, att hjälpa det ukrainska försvaret att stå upp mot Rysslands attacker.

Det är glädjande att vi här i Sveriges riksdag är överens om vår vilja att hjälpa Ukraina, oavsett om det är humanitärt, ekonomiskt eller militärt. Det som däremot är oroande är vissa debattinlägg i svenska medier om att Ukraina bör förhandla med Ryssland, om att Natos utvidgning österut, med Polen och Ungern, var fel och har provocerat Ryssland och om att Sveriges vapenleveranser är fel tillvägagångssätt och spär på kriget.

Ryssland vill lägga under sig Ukrainas territorium och utplåna dess nationella identitet. Ukrainska soldater offrar sina liv i kampen för att rädda sitt land och sitt folk undan Rysslands terror. Endast Ukraina har rätt att avgöra om och när man vill förhandla med Putin. Fria länders uppgift är att oreserverat stödja Ukraina.

Rysslands anledning att uppfatta Natos utvidgning som provocerande är att länder som tillhör Natos gemenskap är svårare att invadera och lägga under sig. Just därför behövs ett militärt starkt Nato. Det är troligtvis det enda som kan avskräcka aggressiva stater som Ryssland.

Är det rätt av Sverige att skicka vapen till Ukraina? Ja, vårt europeiska grannland vädjar om militära medel. Vi har tekniskt avancerade system som kan göra skillnad genom att skydda och rädda ukrainska liv. Vårt bidrag till Ukraina kan vara avgörande för landets fortsatta existens.

Fru talman! Ukrainas krig är Europas krig. Ryssland invaderade Krim 2014. Samma dag borde Tyskland ha stoppat sin giriga jakt på rysk gas. Men tvärtom ökade kraven på mer rysk gas, och ännu en gasledning kom till stånd i Östersjön.

Vi var många som ansåg att det var ett vansinnigt beslut. Nu ser vi att vissa länders stora beroende av Ryssland har kommit till ett mycket högt pris, både för Ukraina och för EU.

Sverigedemokraterna stöder Ukraina och dess folk fullt ut. Dagens stöd är något vi har efterfrågat och välkomnar. Den fria världen och kommande generationer har allt att vinna på att Ryssland tvingas retirera ut ur Ukraina.

Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)

I detta anförande instämde Mattias Eriksson Falk, David Perez och Johnny Svedin (alla SD).


Anf. 4 Ali Esbati (V)

Fru talman! Vänsterpartiet står bakom regeringens proposition och utskottets betänkande. Det finns enighet i riksdagen om att till Ukraina överföra avancerade och tunga vapensystem samt ammunition till denna materiel och att som konsekvens av det bemyndiga regeringen att återanskaffa materiel till det svenska försvaret.

Det illegala och oacceptabla ryska angreppskriget mot och den fullskaliga invasionen av Ukraina har medfört ett enormt lidande för människor i vårt närområde och grundligt förändrat det säkerhetspolitiska läget i vår region. Mot detta oerhörda våld försvarar sig nu Ukraina i en existentiell kamp.

Jag upprepar det jag sagt tidigare i kammaren i samband med extraordinära ändringsbudgetar som rört militärt stöd till denna krigsinsats. Vänsterpartiets förhållningssätt är både principiellt och konkret. Sveriges frihet och självbestämmande vilar ytterst på en kombination av å ena sidan vår egen försvarsvilja och försvarsförmåga och å andra sidan en internationell ordning med respekt för folkrätten, den som Ryssland nu flagrant har brutit mot och fortsatt bryter mot med sitt angreppskrig.

Stödet till Ukraina är riktigt och viktigt av flera skäl - för att vi har ett ansvar för den internationella rättsordningen, för att vi bör visa solidaritet med ett angripet folk i vårt närområde och för att de olika effekterna av det ryska angreppskriget i högsta grad påverkar vårt eget land.

Stödet till Ukraina måste förstås vara långsiktigt och mångfasetterat. Det vi fattar beslut om i dag är militärt stöd. Men olika former av ekonomiskt, politiskt och institutionellt stöd nu och i framtiden kommer att vara av stor vikt. Av mycket stor vikt är också att människor på flykt kan få en fristad i Sverige, med rimliga villkor som erbjuder goda vägar in i det svenska samhällets gemenskap.

Det finns och kommer förstås att finnas många utmaningar för det ukrainska samhället. I likhet med alla andra länder finns där motsättningar, skilda intressen och divergerande framtidsvisioner. Men inget av detta kan vecklas ut eller realiseras när landets själva existens hotas av den nationalchauvinistiska ryska expansionismen. Den ryska statens agerande får inte accepteras eller normaliseras. I dag är det Ukraina som drabbas, och vi har som land möjlighet att bidra till att deras kamp, som är ohyggligt kostsam på alla tänkbara sätt, slutligen kan bli framgångsrik.

I det mycket känsliga läge vi befinner oss i blir det naturligtvis särskilt viktigt för regering och riksdag att ta ansvar för att stärka Sveriges egen förmåga till totalförsvar, inklusive med direkt militära medel. Därför är det avgörande att det beslut som vi fattar i dag också bygger på Försvarsmaktens bedömning av vilken materiel som kan avvaras på kort sikt och att denna materiel skyndsamt kan ersättas. Det är också så betänkandet är utformat, varför vi i Vänsterpartiet som sagt helt står bakom det.

Låt mig avslutningsvis helt kort konstatera att vi fattar detta beslut dagen efter beslutet om svenskt medlemskap i Nato - ett beslut och inte minst en process som vi verkligen inte var eniga om. Vi gör olika bedömningar av hur Sveriges frihet, självbestämmande och nationella intressen framgent bäst kan skyddas i en osäker värld. Men vi är alltså helt eniga om att det som sker i Ukraina har djupgående implikationer för just dessa värden - Sveriges frihet, självbestämmande och nationella intressen - och att vi oavsett synen på framtida militära allianser ska ha ett eget och tydligt ställningstagande i mötet med Rysslands angreppskrig. Vi är då alltså även helt eniga om dagens betänkande om försvarsmateriel till Ukraina, något som i dagens konkreta situation är betryggande och värdefullt.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 5 Martin Ådahl (C)

Fru talman! Jag vill börja med att säga: Tack till alla som lyssnar på denna debatt i olika former! Jag vill också rikta ett tack till alla som engagerar sig i Ukraina, som går i demonstrationer och som skriver debattartiklar och inte minst till dem som hjälper till att på olika sätt stödja ukrainska flyktingar och ukrainska familjer som tvingats fly till Sverige. Jag vill verkligen understryka detta. Tack för allt ni gör och fortsätter att göra! Jag vill faktiskt också rikta ett tack till regeringen. Och tack, Sveriges riksdag, för att vi nu beslutar om att leverera de vapen som Ukraina behöver!

Det är stridsvagn 122 - eller Leopard, som den kallas. Det är en av världens mest kraftfulla stridsvagnar. Det är artilleripjäser av typ Archer och robotsystem 97.

Detta är något som vi från Centerpartiet länge efterfrågat, och vi ställer oss med kraft och övertygelse bakom det här betänkandet och beslutet.

Men, fru talman, här måste jag lägga till något: Det räcker inte. Det är vad president Zelenskyj säger. Det är vad den ukrainska regeringen säger. Och det är vad de som dagligen riskerar sitt liv för att försvara vår frihet och för att försvara Europa på Ukrainas fält säger. De säger: Tack, av hela vårt hjärta! Men det behövs mycket mer, för Ukraina måste vinna detta krig.

De har stått emot en av världens största krigsmakter i ett år. Det är ett fantastiskt stordåd. Det är en osannolik uppfinningsrikedom på många plan, och det är ett ofattbart hjältemod. Men det är såklart vinst som räknas. Det handlar om att vi besegrar den ondska och det oförblommerade människoförakt som Vladimir Putin och hans hejdukar utgör och om att vi stoppar slaktandet av civila och bortrövandet av barn, som dessutom på köpet driver det ryska folket i fördärvet.

Då har vår roll i Sverige och väst blivit sådan att vi måste skicka mer vapen och mer pengar om detta ska lyckas.

Ukraina ber oss om detta: Börja nu att träna piloter i Jas, så att Jas kan flyga över Ukrainas gula fält till hösten! Snabba på leveranserna! Skicka mer ammunition! Lägg upp en plan så att Ryssland vet att vi i Europa och i väst oförtrutet kommer att producera mer och mer vapensystem och ammunition och fortsätta leverera! Det är utmärkt att samarbetet har förstärkts, bland annat i dag med detta paket, men det är nödvändigt att Försvarsmakten ersätts för allt det som vi nu skickar till Ukraina så att de kan fortsätta att bygga vår förmåga inför vår anslutning till Nato, bland annat. Men varje vapen som vi skickar till Ukraina minskar i sig regimens i Kreml förmåga till militär aggression och gör därmed Sverige tryggare.

Skicka mer pengar! Jag ska inte säga på det ukrainska, utan jag säger det på engelska: Send more money! USA och de multilaterala organisationerna - IMF, Världsbanken, EBRD och så vidare - har mobiliserat hundratals miljarder dollar, och det är helt fantastiskt! Regeringen har svarat mot vår och andras vädjan om att gemensamt låna upp motsvarande 180 miljarder kronor för att kunna skicka dem som ett lån till Ukraina. Men Ukraina blöder på grund av krigsinsatsen och de fruktansvärda chocker som varje dag fortsätter mot Ukrainas ekonomi och inte minst energiförsörjning. Produktionsapparaten kan inte leverera intäkterna, så de blöder fortfarande över motsvarande 50 miljarder kronor varje månad. Gapet i finansiering uppskattas till 350 miljarder kronor bara i år, 2023.

Därför måste alla ge mer. Estland har under sin lysande premiärminister gett 1 procent av det lilla landets bnp. Norge, med betydligt större resurser, har också kommit upp mot 1 procent av bnp. Det här paketet innebär en stor höjning från en kvarts procent till ungefär en tredjedels procent av vårt lands bnp, men vi kan bättre! Kanske inte tre gånger mer, som Estlands nivå, men dubbelt så mycket. Vi har en låg statsskuld, så det skapar ingen inflation i Sverige. Det dämpar snarare inflationen i Ukraina. Sverige bör ta ledningen i den här hjälpinsatsen och visa andra länder. Tänk om alla kunde följa Estlands exempel! Då skulle Ukraina vara både militärt och ekonomiskt tryggt.

Som det ser ut nu bromsas hjälpen också av Ukrainas förmåga att hantera de olika givarna och önskemålen, som är väldigt splittrade. De har också idéer om att vi i Europa måste ha en gemensam plan, ungefär som en Marshallplan, en samordning placerad inte bara i Bryssel utan också i Kiev, som hjälper dem att genomlysa stödet och underlätta att det kommer ut. Som ordförandeland i EU har Sverige har en roll i alla de här funktionerna.

Jag vill också nämna att Sverige bör höja ersättningen till de ukrainska flyktingarna, som har hamnat mellan olika system och som nu lever på så lite pengar att det skapar en otrygghet. Pappor kämpar vid fronten i Ukraina, och så har familjen ingenting att leva på i Sverige. Detta måste vi kunna klara av.

Slutligen: Den ukrainska folkvalda ledningen säger att den både vill och kan vinna kriget, bara vi gör de sista lyften kontinuerligt under det här året så att de kan vinna. De säger också att de vill se till att pengarna aldrig någonsin mer går till korruption och att man anträder vägen till EU. Men för detta måste vi på vår sida visa vägen som ordförandeland i EU och därmed klara av att, utöver det utmärkta paket vi har i dag, göra mer.


Anf. 6 Hans Eklind (KD)

Fru talman! I morgon är det 13 månader sedan Ryssland invaderade Ukraina, ett Ukraina som sedan dess kämpar dag som natt för sin frihet och sin självständighet men i förlängningen också för Europas säkerhet.

Ukraina behöver både vapen och ammunition. Regeringen, både den förra och den nuvarande, har visat och visar ett stort engagemang och har skickat stora vapenpaket och humanitära paket till Ukraina.

Fru talman! I dag ska vi fatta ytterligare ett sådant viktigt beslut, det elfte i ordningen, i dag till ett värde av 6,3 miljarder kronor. I februari fattade vi ett liknande beslut, då till ett värde av 4,3 miljarder kronor. Sammanlagt har de här elva militära stödpaketen nu ett värde på cirka 17 miljarder kronor.

Med vårt beslut i dag bemyndigar vi regeringen att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av stridsvagn 122, artilleripjäser av typen Archer och robotsystem 97 samt ammunition till denna materiel.

Fru talman! Utöver det glädjande att vi här kan fatta detta beslut nås vi löpande av nyheter om hur andra länder och EU visar ett tydligt och beslutsamt engagemang men också uthållighet och koordinering.

För två veckor sedan samlades EU:s försvarsministrar till ett informellt möte här i Stockholm. Då diskuterades gemensamma uppköp av ammunition men också att stimulera försvarsindustrin att öka sin produktion. I mitt hemlän, Örebro län, ligger Karlskoga och ammunitionsfabriken som tidigare ägdes av Bofors. Där produceras fortfarande ammunition som kan göra skillnad för den ukrainska armén, som så tydligt markerat att det är just detta man nu har väldigt stort behov av.

Dagens beslut här i Sveriges riksdag fattas med enhällighet. Det visar att vi i Sverige inte viker en enda millimeter från vår hållning att inte tveka att stödja de ukrainska kvinnor och män som med livet som insats försvarar sitt territorium och landets självständighet samt i förlängningen Europas säkerhet.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 7 Janine Alm Ericson (MP)

Fru talman! Det är nu över ett år sedan vi debatterade det första stödpaketet till Ukraina. Sedan dess har Sveriges svar och stöd varit enhälligt och starkt. Som redan har sagts är det väldigt bra och en mycket tydlig signal att det också fortsätter så.

Då, för över ett år sedan, var många av oss i chock över att någonting som Rysslands invasion av Ukraina faktiskt kunde hända. Men vi konstaterade också väldigt snabbt att en attack mot en demokrati är en attack mot demokratin överallt. Som har sagts här tidigare i dag är Ukrainas sak också vår, dels för att de är våra grannar, dels för att de utkämpar det här kriget åt oss. Därför måste vi också vara väldigt tydliga i vårt stöd.

Vi kan aldrig acceptera att den starke tar sig rätten över den svage. I det internationella systemet är alla stater okränkbara, och vi måste hålla fast vid den internationella rättsordningen och folkrätten. Det är också väldigt bra att stödet till Ukraina inte bara är stort här i Sverige utan också i Europa och i USA. Vi måste fortsätta att hålla i och hålla ut, precis som Ukraina tvingas göra.

Men vi kan också göra mer. Vi måste göra mer. Någonting som vi också har påpekat från den allra första debatten är att vi måste strypa Putins pengakranar. Vi fortsätter att finansiera kriget genom att köpa fossila bränslen. Senast förra veckan kom det ny rysk gas till Sverige. Det är helt oacceptabelt. Vi kan inte med ena handen stötta och ge paket efter paket - vilket vi absolut ska göra - och samtidigt undergräva det genom att ge Putin mer pengar i krigskassan. Det har minskat, men det måste få ett slut.

Extra ändringsbudget för 2023 - Försvars-materiel till Ukraina

Vi kan inte heller bara hjälpa på plats. De som är kvar och strider för Ukrainas frihet och de som är där och så fort som möjligt bygger upp det som ryska styrkor har förstört måste också känna sig trygga med att deras familjer och vänner som har flytt är säkra och trygga. Ja, vi ger en fristad i Sverige, och det är jag väldigt stolt över, men vi tvingar dem som har flytt hit att leva på existensminimum. Det är helt oacceptabelt att vi har en sådan låg nivå på dagersättningen till dem som har flytt hit. Den är under försörjningsminimum, och den borde åtminstone ligga på samma nivå.

Vårt budskap är att ge ett fortsatt starkt stöd till Ukraina, att vi gör mer och ser till att de vinner kriget. Men vi måste också sluta att finansiera Putin, och vi måste på ett betydligt bättre sätt stötta dem som är här och som har flytt från krigets fasor. Slava Ukraini!

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Beslut

Riksdagen sa ja till att låta regeringen besluta om försvarsmateriel till Ukraina (FiU38)

Regeringen ska få rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina, och om att sälja artilleripjäser till Storbritannien. Det är innebörden i ett förslag från regeringen, som riksdagen sa ja till.

Förslaget lämnades i en extra ändringsbudget för 2023. Genom ett så kallat bemyndigande ger riksdagen regeringen rätt att besluta om att skänka försvarsmaterial till Ukraina till ett värde av högst 6,2 miljarder kronor. Det handlar om stridsvagnar, artilleripjäser av typen Archer och robotsystem 97, samt ammunition. Dessutom får regeringen besluta om försäljning av 14 artilleripjäser av typen Archer till Storbritannien, eftersom landet tidigare har skänkt sådana artilleripjäser till Ukraina.

För att finansiera förslaget ökas Försvarsmaktens anslag med 730 miljoner under året. Under åren 2024-2028 bedömer regeringen att anslagen till Försvarsmakten behöver öka med 6,1 miljarder kronor. Donationen till Ukraina finansieras också delvis genom intäkter från försäljning.

Sammantaget väntas statens utgifter att öka med 0,7 miljarder under året, som en följd av förslaget. Regeringen motiverar detta med att det ligger i Sveriges intresse att erbjuda försvarsmateriel till Ukraina.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.