Årsredovisning för staten 2022

Debatt om förslag 20 juni 2023
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut

Årsredovisning för staten 2022 (FiU30)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om årsredovisning för staten 2022 samt Riksrevisionens redogörelse för granskningen av årsredovisning för staten 2022.

Årsredovisningen för staten ger riksdagen en möjlighet att följa upp och kontrollera de beslut som riksdagen fattat om statens budget och är ett viktigt komplement till budgetpropositionen.

I skrivelsen har regeringen beskrivit budgetpropositionens budgeterade belopp och dess utfall. Riksdagen anser att regeringen har förklarat de väsentliga skillnaderna mellan dessa och lade därmed regeringens skrivelse och Riksrevisionens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.