Till innehåll på sidan

Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS

Proposition 1998/99:99

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1999-04-16
Bordläggning
1999-04-16
Hänvisning
1999-04-20
Motionstid slutar
1999-05-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1998/99:99

Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS

Prop.

1998/99:99

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 april 1999

Göran Persson

Björn Rosengren

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal som innebär att
Telia AB som ägs av svenska staten slås samman med Telenor AS som
ägs av norska staten. Svenska staten föreslås få 60 procent av aktierna i
det nya bolaget medan den norska staten far 40 procent. Bägge staterna
föreslås dock intill dess paritet uppnåtts fa lika röstmässigt inflytande i
bolaget. I avtalet ingår att bägge staterna skall sälja av sina aktier så att
lika ägande om 33,4 procent av aktierna uppnås inom kort

Förslagspunkter (4)

 1. att riksdagen godkänner det av regeringen undertecknade avtalet mellan svenska och norska staten som ägare i respektive Telia AB och Telenor AS om sammanslagning av de bägge företagen (avsnitt 9)
  Behandlas i
 2. att riksdagen godkänner det av regeringen undertecknade avtalet mellan svenska och norska staten som ägare i respektive Telia AB och Telenor AS om sammanslagning av de bägge företagen (avsnitt 9)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen bemyndigar regeringen 1. att teckna ett aktieägaravtal om framtida ägarsamarbete med norska staten i fråga om förvaltningen av det nya bolaget i huvudsaklig överensstämmelse med det förslag till sådant avtal som utgör bilaga till samgåendeavtalet (avsnitt 9), samt 2. att minska svenska statens ägande i det nya bolaget i enlighet med vad som föreskrivs i aktieägaravtalet (avsnitt 9).
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen bemyndigar regeringen 1. att teckna ett aktieägaravtal om framtida ägarsamarbete med norska staten i fråga om förvaltningen av det nya bolaget i huvudsaklig överensstämmelse med det förslag till sådant avtal som utgör bilaga till samgåendeavtalet (avsnitt 9), samt 2. att minska svenska statens ägande i det nya bolaget i enlighet med vad som föreskrivs i aktieägaravtalet (avsnitt 9).
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.