om stöd och service till vissa funktionshindrade

Proposition 1992/93:159

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdemokraterna
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Bordläggning
1993-02-18
Inlämning
1993-02-18
Hänvisning
1993-02-19
Motionstid slutar
1993-03-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1992/93:159
om stöd och service till vissa
funktionshindrade

Prop.
1992/93:159
Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade
utdrag ur regeringsprotokollet den 11 februari 1993 för de åtgärder och
det ändamål som framgår av föredragandens hemställan.
På regeringens vägnar
Carl Bildt
Bengt Westerberg
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att en ny rättighetslag för personer med svåra
funktionshinder införs; lag om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS). LSS skall ersätta lagen (1985:568) om särskilda omsorger
om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. (omsorgslagen) och lagen
(1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade m.fl. (elevhemslagen).
Den nya lagen skall innehålla bestämmelser om särskilt

Förslagspunkter (30)

 • 1
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen under åttonde huvudtitelns förslagsanslag Timersättning vid vissa vuxenutbildningar för budgetåret 1993/94 anvisar 5 000 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 9.
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen under åttonde huvudtitelns förslagsanslag Timersättning vid vissa vuxenutbildningar för budgetåret 1993/94 anvisar 5 000 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 9.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 8
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SkU37
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 8
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 • 12
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 • 12
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 17
  att riksdagen under femte huvudtitelns förslagsanslag Bidrag till föräldraförsäkringen för budgetåret 1993/94 anvisar 9 500 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 6
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 17
  att riksdagen under femte huvudtitelns förslagsanslag Bidrag till föräldraförsäkringen för budgetåret 1993/94 anvisar 9 500 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 6
  Behandlas i
 • 18
  att riksdagen till Kostnader för statlig assistansersättning för budgetåret 1993/94 under femte huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på 1 200 000 000 kr
  Behandlas i
 • 18
  att riksdagen till Kostnader för statlig assistansersättning för budgetåret 1993/94 under femte huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på 1 200 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 19
  att riksdagen till Vissa statsbidrag inom handikappområdet för budgetåret 1993/94 under femte huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 332 500 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 19
  att riksdagen till Vissa statsbidrag inom handikappområdet för budgetåret 1993/94 under femte huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 332 500 000 kr
  Behandlas i
 • 20
  att riksdagen under femte huvudtitelns ramanslag Riksförsäkringsverket anvisar 10 000 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 6
  Behandlas i
 • 20
  att riksdagen under femte huvudtitelns ramanslag Riksförsäkringsverket anvisar 10 000 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 6
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 21
  att riksdagen under femte huvudtitelns ramanslag Socialstyrelsen anvisar 5 500 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 6
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 21
  att riksdagen under femte huvudtitelns ramanslag Socialstyrelsen anvisar 5 500 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 6
  Behandlas i
 • 22
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om habilitering och rehabilitering (avsnitt 5)
  Behandlas i
 • 22
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om habilitering och rehabilitering (avsnitt 5)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 23
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om hjälpmedelsförsörjning (avsnitt 6)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 23
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om hjälpmedelsförsörjning (avsnitt 6)
  Behandlas i
 • 24
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om små och mindre kända handikappgrupper (avsnitt 7)
  Behandlas i
 • 24
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om små och mindre kända handikappgrupper (avsnitt 7)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 25
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om tolktjänst (avsnitt 10)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 25
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om tolktjänst (avsnitt 10)
  Behandlas i
 • 26
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om kostnadsfrågor och uppföljning (avsnitt 11).
  Behandlas i
 • 26
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om kostnadsfrågor och uppföljning (avsnitt 11).
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10002
  att riksdagen under åttonde huvudtitelns anslag Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen för budgetåret 1993/94 anvisar 8 750 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 9
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10002
  att riksdagen under åttonde huvudtitelns anslag Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen för budgetåret 1993/94 anvisar 8 750 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 9
  Behandlas i

Följdmotioner (24)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.