Till innehåll på sidan

Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m.

Proposition 1997/98:159

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Bordläggning
1998-05-25
Inlämning
1998-05-25
Hänvisning
1998-05-26
Motionstid slutar
1998-10-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1997/98:159

Genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv om gemensamma regler för den inre
marknaden för el, m.m.

Prop.

1997/98:159

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 maj 1998

Göran Persson

Anders Sundström

(Närings- och handelsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas det huvudsakliga innehållet i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el (elmarknadsdirektivet)
och de åtgärder som behöver vidtas för att genomföra direktivet i svensk
rätt. För att genomföra direktivet i svensk rätt föreslås en komplettering
av ellagen (1997:857), innebärande en skyldighet för nätkoncessions-
havare

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)
  Behandlas i

  Betänkande 1997/98:NU16
  Utskottets förslag
  uppskov
 2. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)
  Behandlas i

Följdmotioner (12)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.