Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2010

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2009-09-21
Inlämning
2009-09-21
Bordläggning
2009-09-21
Hänvisning
2009-09-24
Motionstid slutar
2009-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Budgetpropositionen för 2010
Regeringens proposition 2009/10:1
Budgetpropositionen för 2010
Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Regeringens proposition 2009/10:1
Budgetpropositionen för 2010
Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag till statsbudget för budgetåret 2010 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget.
Stockholm den 10 september
Maud Olofsson
Anders Borg
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2010 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som

Förslagspunkter (216)

 • 1
  Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår (avsnitt 1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 6:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2011, högst 5 000 000 kronor under 2012 och högst 5 000 000 kronor under 2013 (avsnitt 9.10.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret på högst 355 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 3.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SkU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen godkänner förslaget om att den rådgivande nämnden vid Åklagarmyndigheten avskaffas.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå hyresavtal för Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea states, CBSS) (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 utnyttja en kredit på högst 40 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till 1 % av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2010 (avsnitt 2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen godkänner de förändringar av förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området som regeringen föreskriver (avsnitt 8.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen godkänner det mål som regeringen föreslår för utgiftsområde 8 Migration samt godkänner att det tidigare målet för migrationspolitiken upphör att gälla (avsnitt 2.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ingå ekonomiska förpliktelser, som inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt 2.9.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SfU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen godkänner att det under 2010 får tas upp lån i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån upp till ett belopp av 1 200 000 000 kronor (avsnitt 3.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 525 000 000 kronor under 2011-2013 (avsnitt 3.7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 82 000 000 kronor under perioden 2011-2013.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:12 Väghållning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 31 000 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering, m.m. godkänna avtal och besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov om framtida anslag på högst 240 000 000 kronor för åren 2011-2012 (avsnitt 3.1.2)
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor efter 2010.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor under 2011-2015 (avsnitt 3.9.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden samt kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp på högst 10 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorde åtaganden (avsnitt 3.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen beslutar att för budgetåret 2010 anvisa anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 besluta att ramanslag 1:1 Räntor på statsskulden får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden (avsnitt 3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 2 600 000 000 kronor under 2011-2018 (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2010 avseende åtagandebemyndiganden (avsnitt 3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen beslutar att för budgetåret 2010 anvisa anslag under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU5
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 4 345 000 000 kronor under 2011-2015 (avsnitt 2.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2011-2013 (avsnitt 5.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 besluta att ramanslag 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden (avsnitt 5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 ställa ut kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (s.k. förvärvsgarantier) intill ett belopp på högst 5 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden (avsnitt 3.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför ett behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kronor under 2011-2013 (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 775 000 kronor under 2011.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning godkänna avtal och besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov om framtida anslag på högst 120 000 000 kronor för åren 2011-2012 (avsnitt 3.1.3)
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner att regeringen för 2010 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 4 700 000 000 kronor för E6 Svinesundsförbindelsen och prioriterade vägprojekt m.m. (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 360 000 000 kronor efter 2010.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 500 000 000 kronor under 2011-2013 (avsnitt 3.7.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner målet: Administration och förvaltning av ålderspensionssystemet ska bedrivas med låga kostnader och till nytta för pensionärer och pensionssparare. Informationsgivningen ska ge pensionsspararna goda möjligheter att bedöma sin samlade framtida pension och vad som påverkar den (avsnitt 3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 2.1 Försäkringskassan ingå ekonomiska förpliktelser, som inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 8 900 000 kronor efter 2010 (avsnitt 2.9.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 448 000 000 kronor under perioden 2010-2012 (avsnitt 7.9.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 210 000 000 kr under 2011-2028 (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om en anslagskredit på högst 300 000 000 kronor för anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser (avsnitt 3.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:9 Svenska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kr efter 2010 (avsnitt 2.7.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret på högst 75 000 000 kronor för att tillgodose Statens pensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 200 000 kronor under 2011 (avsnitt 9.10.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 989 miljarder kronor för 2009, 1 024 miljarder kronor för 2010 och 1 054 miljarder kronor för 2011 (avsnitt 4.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 1 074 miljarder kronor för 2012 (avsnitt 4.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för 2010 anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till regeringens disposition enligt följande uppställning: (se prop.).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Statens fastighetsverk för perioden 2010-2012 (avsnitt 8.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 127 000 000 kr under 2011-2013 (avsnitt 2.7.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 2010-2012 (avsnitt 3.7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 5 395 000 000 kr (3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 6:1 Statens institutionsstyrelse besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kronor under perioden 2010-2013 (avsnitt 8.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 9 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 950 000 000 kronor under 2011-2015 (avsnitt 3.7.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att under 2010 får lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 164 600 000 000 kronor (avsnitt 3.9.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor under 2011-2012 (avsnitt 9.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 050 000 000 kronor efter 2010.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under 2011-2013 (avsnitt 6.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:4 Banhållning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 78 000 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt 3.8.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft godkänna avtal och besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov om framtida anslag på högst 70 000 000 kronor under 2011 och 70 000 000 kronor 2012 (avsnitt 3.1.4)
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 kronor under 2011.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kronor under 2011-2012 (avsnitt 3.9.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 överskrida ramanslag 1:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden (avsnitt 6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt uppställning under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen beslutar att för 2010 anvisa anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU4
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 4.9.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor under 2011-2013 (avsnitt 3.9.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 låta Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på högst 5 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:5 Energiforskning godkänna avtal och besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov om framtida anslag på högst 1 280 000 000 kronor under 2011, 1 275 000 000 kronor 2012, 540 000 000 kronor 2013 och 200 000 000 kronor 2014 (avsnitt 3.1.5)
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner att regeringen för 2010 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 8 300 000 000 kronor för investeringar i eldriftsanläggningar för järnväg och prioriterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt 3.8.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 125 000 000 kronor under 2011-2020 (avsnitt 7.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000  000 kronor under perioden 2011-2013.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 125 000 000 kronor under 2011-2012 (avsnitt 9.1.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd i enlighet med uppställningen i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 800 000 kronor under 2011-2013 (avsnitt 3.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 11 enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 758 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt 10.3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 1 112 000 000 kr (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 28 500 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt 3.7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån inom en ram av högst 12 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2010 (avsnitt 7.3.1 och bilaga 1 avsnitt 2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2010 i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2010-2012 (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå ekonomiska avtal för underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor under perioden 2011-2012 (avsnitt 8.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt under 2010 (avsnitt 3.7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Asiatiska utvecklingsbanken samt bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier som följer av kapitalhöjningen (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU2
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 5
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställningen i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kronor under 2011 (avsnitt 4.9.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 83 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 9.1.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 under perioden 2011-2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under 2011-2013 (avsnitt 9.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner att regeringen för 2010 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 17 800 000 000 kronor till Botniabanan AB (publ) för fortsatt utbyggnad av Botniabanan (avsnitt 3.8.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:11 Energiteknik godkänna avtal och besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov om framtida anslag på högst 150 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 3.1.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 250 000 000 kronor under 2011.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor under 2011-2015 (avsnitt 3.9.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt följande uppställning: (se bilaga 2 i betänkandet).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att under 2010 ställa ut statliga kreditgarantier till företag i fordonsklustret för upptagande av lån i Europeiska investeringsbanken för omställning till grön teknologi m.m. på upp till 20 000 000 000 kronor mot fullgoda säkerheter och med marknadsavspeglande avgifter under normalt marknadsläge (avsnitt 3.9.27).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 115 000 000 kronor under 2011 och högst 35 000 000 kronor under 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:12 Elberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare gjorda beställningar medför utgifter på högst 406 000 000 kronor för åren 2011-2015 (avsnitt 3.1.12).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2010 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida när det gäller Granskningsnämnden för radio och TV (avsnitt 13.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:12 Havsmiljö ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 94 000 000 kronor under perioden 2011-2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 9.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 till annan part överlåta ett tidigare lämnat villkorslån till Private Infrastructure Development Group (PIDG) avseende finansiering av riskkapital i Guarantco (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 850 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt 3.7.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Fortifikationsverket för perioden 2010-2012 (avsnitt 8.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2010 besluta om lån i Riksgälden för investeringar som används i verksamheten intill ett belopp av 130 000 000 kronor (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2010 (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2010 (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2010 besluta om lån i Riksgälden för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 170 000 000 kronor (avsnitt 5.4.2.).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån inom en ram av högst 9 400 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 låta Försvarets materielverk disponera en kredit i Riksgäldskontoret på högst 18 500 000 000 kronor för att tillgodose behovet av rörelsekapital (avsnitt 3.7.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott om 100 000 000 kr till statligt ägda bolaget Swedfund International AB (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor under 2011 och högst 900 000 000 kronor under 2012-2015 (avsnitt 9.1.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 under perioden 2011-2014.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2010 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 13.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 250 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 3.1.12).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under 2011 och högst 4 000 000 kronor under 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att i enlighet med EG-kommissionens riktlinjer om statligt stöd under 2010 ge undsättningslån mot fullgoda säkerheter på upp till 5 000 000 000 kronor till företag inom fordonsklustret som befinner sig i ekonomiska svårigheter (avsnitt 3.9.27).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 500 000 000 000 kronor för exportkreditgarantier inklusive redan utfärdade garantier (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierat strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 49 000 000 kronor under 2011 och högst 12 000 000 kronor under 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:13 Energieffektiviseringsprogram godkänna avtal och besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov om framtida anslag på högst 200 000 000 kronor under 2011, 200 000 000 kronor 2012, 200 000 000 kronor 2013 och 200 000 000 kronor 2014 (avsnitt 3.1.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för 2010-2012 (avsnitt 3.8.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot upp till ett belopp av 1 000 000 000 kronor (avsnitt 13.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:1 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 31 000 000 kronor under perioden 2011-2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm ska ingå i en högskola (avsnitt 9.2.36 och 9.2.51).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 107 000 000 kr under 2011-2017 (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för 2010-2012 (avsnitt 4.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 besluta om en kredit till Lettland på högst 720 000 000 euro (avsnitt 11.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen beslutar att för ramanslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. ska för 2010 finnas en anslagskredit på högst 5 procent av anvisat anslag (avsnitt 5.4.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2011 och 2012 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 8.1.2 tabell 8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner beräkningen av taket för den offentliga sektorns utgifter för 2010, 2011 och 2012 (avsnitt 8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen beslutar att för ramanslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag ska för 2010 finnas en anslagskredit på högst 5 procent av anvisat anslag (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen beslutar att för budgetåret 2010 anvisa anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition (anslagen 1:1-1:14), enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kronor under perioden 2011-2013 (avsnitt 4.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå ett avtal med Handelshögskolan i Stockholm om vissa grundläggande förhållanden mellan staten och högskolan i fråga om utbildning och forskning (avsnitt 9.2.53).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kronor för 2011, högst 450 000 000 kronor för 2012 och högst 450 000 000 kronor under perioden 2013-2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot (avsnitt 13.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:12 Trafikavtal ge Rikstrafiken befogenheter att ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor under 2011-2022 (avsnitt 3.8.12).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2010-2012 (avsnitt 3.2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under 2011.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 10 000 000 000 kronor inklusive redan utfärdade garantier för investeringsgarantier (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalning (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 900 000 000 kronor under 2011, högst 544 400 000 kronor under 2012, högst 318 300 000 kronor under 2013, högst 208 700 000 kronor under 2014 och högst 28 600 000 kronor därefter.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.2.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstaganden rörande Vägverkets, Banverkets och Statens institut för kommunikationsanalys inrättande och organisation ska upphöra att gälla (avsnitt 3.8.21).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att i samband med beslut om anslagsvillkor för 2010 tilldela Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB medel för distributionskostnader från distributionskontot (avsnitt 13.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning i avsnitt 10.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 9.2.54).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2010 för ramanslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 26 000 000 kr under 2011-2013 (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 360 000 000 kronor under perioden 2011-2016 (avsnitt 4.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2010 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 30 000 000 kronor (avsnitt 13.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen (JO) för 2010 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning (avsnitt 9.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2010 (avsnitt 9.1 tabell 9.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som är avsedda för riksdagen eller dess myndigheter, enligt följande uppställning: (se prop.).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 ett anslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för Riksrevisionen enligt tabellen ovan.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 låta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 500 000 000 kronor (avsnitt 4.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 ett anslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, när det gäller anslaget som avsett för Riksrevisionen, enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 600 000 000 kronor under 2011-2015 (avsnitt 9.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner att regerinen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2010 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett bidrag på 500 000 000 kronor att fördelas till idrotten, dels beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2009 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. Bidragen ska fördelas enligt de närmare anvisningar som kan komma att beslutas av regeringen (avsnitt 15.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Luftfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.22).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen anvisar för 2010 anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 100 000 000 kronor under 2011, högst 626 900 000 kronor under 2012, högst 422 500 000 kronor under 2013, högst 326 200 000 kronor under 2014 och högst 24 400 000 kronor därefter.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Riksgäldskontoret, att under 2010 bevilja AB Svensk Exportkredit (SEK) en låneram intill ett belopp om högst 100 000 000 000 kronor (avsnitt 4.7.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen, eller, efter regeringens bestämmande, Riksgäldskontoret, att under 2010 bevilja AB Svensk Exportkredit (SEK) kreditgaranti för upplåning intill ett belopp om högst 250 000 000 000 kronor (avsnitt 4.7.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen godkänner förslaget om friköp av fjällägenheter samt upplåtelse med tomträtt.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.22).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 14:2 bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 16.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 3:3 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kronor under 2011-2015 (avsnitt 9.3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 350 000 000 kronor (avsnitt 4.6.4.).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2010 (avsnitt 9.1 tabell 9.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett belopp av 32 500 000 000 kronor (avsnitt 11.1.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 85 000 000 kronor under perioden 2011-2013 (avsnitt 4.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att bilda ett bolag vars verksamhet ska vara att planera, projektera, finansiera, uppföra, äga, förvalta, driva och underhålla den europeiska spallationskällan (EES) samt att avyttra delar av statens aktieinnehav i bolaget till andra parter (avsnitt 8.2.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen anvisar för 2010 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning (se bilaga).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Luftfartsverket för 2010-2012 (avsnitt 3.8.22).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kronor under 2011 och högst 2 000 000 kronor under 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt uppställning under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kronor under 2011, högst 400 000 000 kronor under 2012 och högst 400 000 000 kronor under perio-den 2013-2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen godkänner Statens järnvägars ekonomiska mål och finansieringsmodell samt bemyndigar regeringen att för 2010 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.22).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att använda redan anvisade medel och i denna proposition föreslagna medel för att bilda ett bolag för ESS (avsnitt 8.2.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kronor under perioden 2011-2013 (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 19 800 000 000 kronor (avsnitt 11.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 för Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 5 000 000 kronor, dels besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 185 000 000 kronor (avsnitt 11.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen anvisar för 2010 anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 9.4.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att utöka Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab aktiebolags låneram för lån i Riksgäldskontoret till 3 361 000 000 kronor exklusive kapitaltjänstkostnader och mervärdesskatt (avsnitt 3.8.24).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställning i avsnitt 15.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 4.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i enlighet med uppställingen i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010, med de begränsningar som följer av 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten, besluta att ett ramanslag, med undantag för anslag anvisade för förvaltningsändamål, får överskridas om ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas samt om överskridandet ryms inom utgiftstaket för staten (avsnitt 11.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt 3.1 och 7.2.2.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 240 000 000 kronor under 2011-2014 (avsnitt 4.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 95 000 000 kronor under 2011-2012 (avsnitt 4.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 3.2 och 7.2.2.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enligt med uppställningen under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Bilagor (35)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.