Till innehåll på sidan

Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens betydelse för klimatutmaningen och framtidens jobb och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en bättre och mer sammanhållen förvaltning av Vänern och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekoturismens betydelse för naturvård och jobb på glesbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om ytan som havsvattnet representerar tas bort består Sverige (enligt SCB) av 52 procent skogsmark. Därefter kommer vatten 9 procent, jordbruksmark med 8 och gräsmark med 7 procent. Endast 3 procent av Sverige räknas som bebyggt. Miljöarbetet är oerhört viktigt för framtiden och siffrorna visar tydligt hur beroende vi är av naturen och dess resurser. Men just nu beräknas enbart två av 16 miljökvalitetsmål nås år 2020. Fyra etappmål bedöms dock vara uppnådda eller nära att nås. Oavsett visar det att det behövs viktiga styrmedel och fler åtgärder för att nå målen.

Skogen – en stor resurs

Den nationella skogspolitiken ska utformas i bred samverkan med berörda parter. Skogen är viktig för den svenska ekonomin och en källa till jobb på landsbygden. Näringen bidrar med cirka 100 miljarder kronor till vår nettoexport, den största enskilda sektorn i vårt land. Sverige är också världens näst största exportör av skogsprodukter. För att fortsätta framgångarna krävs det en gemensam hållning från både skogsnäring och politik om att skogen ska skötas med långsiktigt god avkastning och samtidigt att den biologiska mångfalden bevaras. Självklart ska det även tas hänsyn till andra allmänna intressen.

Skogens betydelse för framtidens jobb och till lösningen på klimatutmaningen kan inte underskattas. Skogsbruket och skogsindustrin står inför en stor möjlighet när efterfrågan på råvara från skogen ökar och det skapar jobb i svensk skogsindustri. Vi vill se en utveckling där biomassa från skogen producerar bränslen som kan ersätta fossila. I Hagfors finns långt framskridna planer som vi vill se förverkligade.

Vatten – energi och sårbarhet

Klimat- och sårbarhetsutredningen konstaterade att Vänern, dess tillflöden och avrinningsområde är ett av Sveriges mest utsatta områden. Vi har sett detta under flera års följd. Bland annat åren 1998, 2000 och 2001 då området runt Vänern drabbades av översvämningar med betydande kostnader som följd.

Vänern är Sveriges och EU:s största sjö och sötvattenreservoar. Strandlinjen längs fastlandet är nästan 180 mil. Sjön är dricksvattenreservoar för en stor del av befolkningen i Västsverige, indirekt också för Göteborg som tar sitt färskvatten från Göta älv. Stränderna och sjön är viktiga områden för boende, rekreation och friluftsliv både för alla de hundratusentals människor som bor runt sjön och för en ökande turism, yrkesfiske och transporter. Likaså finns där mängder av känslig natur som hyser ett fantastiskt djurliv.

Idag är det samhälleliga ansvaret för sjön splittrat mellan många olika myndigheter och organ. Det är olyckligt och skapar förmodligen effektivitetsförluster samtidigt som det gör det svårare att ta de stora grepp som behöver tas för sjöns framtid. Det behöver därför tas initiativ som syftar till en bättre och mer sammanhållen förvaltning av den otroliga resurs som Vänern är, men som också är kopplad till de klimatutmaningar vi står inför.

Jordbruk och natur för levande landsbygd

Vi behöver en långsiktig livsmedelsstrategi för vilken matproduktion som ska ske i Sverige och hur den ska anpassas till klimatförändringarna. Vi menar att det finns en stor potential och efterfrågan av mat producerad i Sverige eftersom svenska konsumenter efterfrågar mat med hög kvalitet. Och svensk mat håller hög kvalitet. Därför är det viktigt att tydliggöra vad som är svenskt.

För att säkra jobben i Sverige måste vi ge konsumenterna mer information om var maten kommer ifrån. Vi måste satsa på mer ekologisk odling i Sverige för att möta den ökande efterfrågan som finns.

Jordbruksnäringen är också en förutsättning för att hålla landskapen öppna. Mular och klövar ser till att vi har en öppen och levande landsbygd. Den svenska hästnäringen är viktig för jobb och tillväxt på landsbygden. Intresset för hästar är stort och hästnäringen ger möjlighet till inkomster för många lantbruksföretag. Vi anser att hästnäringen ska få fortsatt stöd via landsbygdsprogram och gårdsstöd.

Med Sveriges storslagna natur finns inte bara resurser inom skogsnäring och jordbruk. Allemansrätten och dess fördelar har lett till att vårt land är eftertraktat bland turister. Med en framgångsrik politik går det att utveckla besöksnäringen både i antalet övernattningar och i sättet personer turistar på. På flera ställen, bland annat i Värmland, har det utvecklats en form av turism som stärker natur- och kulturskydd, och ger mindre och färre miljöskador än annan turism. Ekoturism är en affärsidé som gör att kommersiell turism kan kombineras på ett hänsynsfullt sätt med traditionella ekonomier och ursprungskulturer.

Att förädla traditionell naturturism skapar arbetstillfällen i glesbygd, utan att förstöra naturen. En utveckling av ekoturismen skulle stärka Sverige som resmål samtidigt som alla inblandade får en bättre upplevelse.

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

Berit Högman (S)

Gunilla

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens betydelse för klimatutmaningen och framtidens jobb och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en bättre och mer sammanhållen förvaltning av Vänern och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekoturismens betydelse för naturvård och jobb på glesbygden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2016/17:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.