Rikets styrelse och partistödet

Motion 1998/99:K341 av Per Unckel m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Utgiftsområde 1. Rikets
styrelse
Minskat stöd till politiska partier
De politiska partierna har en stor och viktig uppgift att fylla i
en demokrati.
Avgörande för väljarnas förtroende för politiska partier är att partierna kan
leva upp till väljarnas förväntningar och att de har hela sin lojalitet hos den
valmanskår som röstat fram partierna. Detta förutsätter att partierna förmår
hålla sig oberoende gentemot alla särintressen. I annat fall finns risk för att
särintressen indirekt tar över och styr det politiska skeendet i vårt land i
stället för partierna själva. Detta kan ytterst drabba förtroendet för
demokratin som sådan. Inte heller bör partierna vara beroende av stöd från
den offentliga sektorn.
Sveriges ansträngda ekonomi ställer dessutom krav på återhållsamhet med
de offentliga utgifterna. Detta gäller i princip alla områden och således även
stödet till de politiska partierna.
I partistödet ligger även en inte oväsentlig konserverande effekt då det
utgår endast till partier som har nått en viss andel av rösterna i
riksdagsvalet.
Det är visserligen en rimlig avvägning att ett parti skall ha stöd hos en viss
andel av valmanskåren för att få del av det statliga stödet. Å andra sidan
medför det betydande olägenheter för de nya partier som försöker ta sig in i
riksdagen att inte kunna delta i valen på samma villkor och med liknande
ekonomiska resurser som de etablerade partierna.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen en engångsvis sänkning av
anslaget för partistöd med 5,3 miljoner kronor. Moderata samlingspartiet har
under en följd av år krävt att partistödet skall minskas och på sikt reformeras.
Av den anledningen har vi tidigare krävt att partistödet minskas till en
tredjedel av det nuvarande, ett krav som vi nu håller fast vid.
Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår Moderata samlingspartiet att
partistödet minskas till en tredjedel av det nuvarande ordinarie anslaget från
och med 1999, vilket innebär en neddragning med 91.500.000 kronor för
1999 och därefter en årlig besparing på 96.800.000 kronor för åren 2000 och
2001.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen för budgetåret 1999 beslutar anslå 48 400 000 kr för
utgiftsområde 1 anslag C 4 Stöd till politiska partier.

Stockholm den 28 oktober 1998
Per Unckel (m)
Jerry Martinger (m)

Inger René (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Per-Samuel Nisser (m)

Karin Enström (m)

Carl-Erik Skårman (m)

Ola Karlsson (m)

Anders Björck (m)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen för 1999 beslutar anslå 48 400 000 kr för Utgiftsområde 1 anslag C 4 Stöd till politiska partier i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen för 1999 beslutar anslå 48 400 000 kr för Utgiftsområde 1 anslag C 4 Stöd till politiska partier i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.