Till innehåll på sidan

Organisationsstöd till Föreningen Fruktdrycker

Motion 1988/89:So316 av Gunhild Bolander m.fl. (c, s, fp, m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So316

av Gunhild Bolander m.fl. (c, s, fp, m)
Organisationsstöd till Föreningen Fruktdrycker

Föreningen Fruktdrycker är en ideell organisation som arbetar för att göra
alkoholfria drycker kända och efterfrågade, framför allt som alternativ till
alkoholdrycker. För att skapa motiv för användning av alternativdrycker
ingår även i verksamheten att ge sakligt väl underbyggd information i
alkoholfrågan. Föreningen är dock ingen nykterhetsorganisation. Alla som
stöder föreningens målsättning kan vara medlemmar - oavsett inställning
till alkohol i övrigt. För närvarande är 66 organisationer och företag anslutna,
liksom också enskilda personer. Det är angeläget att poängtera, att
föreningen inte är en kommersiell försäljningsorganisation utan arbetar
ideellt med opinionsbildande verksamhet.

Föreningen är helt obunden och har en unik position inom svenskt
organisationsliv genom sina breda kontaktytor. Verksamheten organiseras
av en anställd konsulent med expedition i Stockholm. Runt om i landet
finns informatörer som medverkar i skolor, i föreningar, på fritidsgårdar, i
friskvårdsverksamhet etc. För utbildning av dessa informatörer har anordnats
kurser, där förutom produktinformation och kunskap om alkoholfrågor
stor vikt har lagts vid informationsteknik. Föreningen har under de senaste
åren lagt ner mycket arbete på förnyelse och modernisering av sitt informationsmaterial,
något som väckt uppmärksamhet och bidragit till att
ytterligare vidga kontaktnätet. Föreningen arbetar konkret och praktiskt
helt i linje med riksdagens beslut om sänkning av alkoholkonsumtionen
med minst 25 % till år 2000.

Föreningens verksamhet stöds med statsmedel. Fram till 1977/78 fanns ett
särskilt statsanslag för verksamheten. Därefter har föreningen fått bidrag ur
socialstyrelsens anslag för upplysning i alkoholfrågor m.m. Tidigare beviljade
nämnden för alkoholfrågor bidraget, numera handläggs bidragsgivningen
av socialstyrelsen.

Föreningen erhåller såväl verksamhetsbidrag som bidrag till särskilda
projekt från anslagsposten H3.2. 1 motion 1987/88:So257 hemställdes att
föreningen för sitt verksamhetsbidrag borde få ett fast underkonto under
punkt 2, för att garantera föreningen möjlighet till kontinuerlig verksamhet.
Riksdagen avslog motionen enligt förslag från SoU i betänkande 87/88:17.
Där hänvisade SoU till yttrande från socialstyrelsen, att föreningen erhöll ca
300 000 kronor i organisationsstöd per år samt bidrag till olika projekt.
Utskottet menade att det gällande förfarandet var lika säkert som om
föreningen hade en egen anslagspost.

Verkligheten ser dock helt annorlunda ut. Det är riktigt att föreningen
1987 erhöll 300 (XX) kronor i bidrag. Men 1988, då 205 (XX) kronor beviljades
till ett projekt riktat till kvinnor, sänktes bidraget till den ordinarie verksam

heten med drygt 1/3 till 195 000. För 1989 har beviljats 205 000 kronor i
organisationsstöd och 175 000 i projektbidrag. Man bör beakta att projektpengar
enligt reglerna inte får användas till ordinarie verksamhet utan
endast till härför avsedda ändamål. Det kan knappast betraktas som en
säker tillvaro för en riksorganisation att få ett så kännbart avbräck i sin
ekonomi. Ej heller att beslutet om 1989 års anslag tillkännagavs så sent som
den 22 december 1988.

Bidrag till projekt har stort värde för en organisation och ger möjlighet att
nå nya grupper och knyta nya kontakter. I ett långsiktigt perspektiv är det
dock det kontinuerliga, vardagliga arbetet som ger bäst resultat. Kampanjer
och projekt blir tämligen meningslösa om det inte finns resurser att följa upp
verksamheten och inlemma den i det ordinarie arbetet.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motionen hemställs

att riksdagen beslutar att Föreningen Fruktdrycker erhåller ett fast
organisationsstöd via eget underkonto inom H3 i socialdepartementets
budget.

Stockholm den 25 januari 1989
Gunhild Bolander (c)

Elver Jonsson (fp) Göran Magnusson (s)

Erik Holmkvist (m)

Mot. 1988/89
So316

15

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen beslutar att Föreningen Fruktdrycker ehåller ett fast organisationsstöd via eget underkonto inom H 3 i socialdepartementets budget.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar att Föreningen Fruktdrycker ehåller ett fast organisationsstöd via eget underkonto inom H 3 i socialdepartementets budget.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.