Myggor

Motion 2014/15:1804 av Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa en långsiktigt hållbar lösning för myggbekämpning.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur myggor i människors i närmiljö påverkar dem ur ett folkhälsoperspektiv.

Motivering

Älvlandskapet Nedre Dalälven är sedan 2011 utnämnt av FN-organet Unesco till Sveriges tredje biosfärområde. Det innebär att där finns höga natur- och kulturvärden som ska gynna de boende i närområdet samtidigt som den biologiska mångfalden ska värnas. Området ska också vara till för utbildning och forskning. Området är ett naturreservat eller Natura-2000 område och Färnebofjärden är en nationalpark. Problemet är att där finns stickmyggor som gör det omöjligt att vistas i området.

Redan 2000 besökte den dåvarande miljöministern Kjell Larsson området och insåg att något måste göras för att bekämpa myggeländet. Ett myggprogram inleddes med stöd från staten vilket under åren har ifrågasatts, utvecklats, omprövats och återigen varit i ifrågasatt.

 

Alliansregeringen har medverkat till att det satsats statliga pengar i myggbekämpningsprojektet. Nedre Dalälvens Intresseförening, NeDa, förvaltar området. Det inkluderar att man också på vetenskaplig grund medverkar till att bl a bekämpa översvämningsmyggorna med det tillåtna medlet BTI. Massförekomsten av stickmyggorna är ett allvarligt problem och man måste arbeta för att hitta en långsiktig hållbar lösning på problemet. Kortsiktigt fungerar den biologiska bekämpningen. För att följa upp bekämpningen har det funnits ledande forskare, knutna till Uppsala universitet, i området under 10 års tid.

 

För att belysa allvaret i massförekomsten av stickmyggor måste Socialstyrelsen ges ett uppdrag att studera hur människor påverkas då det är att betrakta som ett folkhälsoproblem att vistas i området.

 

Området är som framkommer ovan ett unikt område för turism, det rörliga friluftslivet då här finns ett rikt djurliv. Men man kan inte vistas där mycket mindre bo och leva. Verkligheten är istället att barn på dagis, eller hemma, inte kan vara ute. De kan få och får en överreaktion, samma sak kan gälla överkänsliga personer. Vidare kan inte boskapen vara ute då de blir oroliga och fågelungar klarar sig inte. Man kan inte flytta ifrån området för fastigheter går inte att sälja. Företag inom turistbranschen kan inte få lönsamhet varför det är svårt att driva camping och liknande i området.

 

För att komma tillrätta med förekomsten av myggor i området behövs en långsiktig lösning. En nationalpark och ett Natura 2000-område måste vara tillgängligt för människor och djur och då måste man använda de medel som idag står till buds och som sanktionerats av staten. Förutsättningarna för att använda statliga pengar, förslagsvis en fond, varifrån man kan söka pengar till bekämpning behöver ses över. Dessutom behövs forskning och utveckling för att få fram den bästa bekämpningsmetoden och för att utveckla långsiktigt hållbara metoder också finansierat via staten.

 

I den av regeringen nyligen inlämnade budgetpropositionen framgår att det inte finns något förslag till statligt ansvar för att komma tillrätta med myggplågan i Nedre Dalälven utan problemet skjuts över till region och kommuner att bekosta detta. Det är inte försvarbart.

.

Solveig Zander (C)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa en långsiktigt hållbar lösning för myggbekämpning.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur myggor i människors i närmiljö påverkar dem ur ett folkhälsoperspektiv.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.