Till innehåll på sidan

Lagar och regler som bör avskaffas

Motion 2022/23:329 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-18
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa biotopskyddet för temporära stenhögar och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa danstillstånden och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kraven på spridningstillstånd av ofarliga objekt fotade med luftfarkost och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa tillståndskravet på varmkomposter och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa gränsen för elproduktion för eget bruk och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa kassettbandsavgiften och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa förbudet mot att fotografera offentlig konst och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa flipperspelslagen och kvittokraven på arkadspel och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kraven på personalliggare för familj och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kravet på mat vid alkoholservering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är riksdagens uppdrag att stifta lagar i Sverige. Nästan varje vecka tar riksdagen nya beslut kopplade till lagar, regler och förordningar. Och ibland blir det lite fel. Och ibland finns det regler som har haft en funktion men som blivit till mer av ett problem än en lösning. Och då är det dags att avskaffa dessa lagar. Vi anser att följande lagar är sådana som helt enkelt borde avskaffas för att de är – ja – sämst.

Avskaffa förbudet mot att flytta stenhögar

Jordbruket bidrar till en starkt levande landsbygd med öppna landskap och hållbara livs­medel. I alla tider har jordbrukare vårdat och förädlat åkermark med en djup insikt om kretslopp och naturvärden. I steniga landskap är det helt naturligt att i samband med plöjning och harvning samla upp sten och lägga i högar. Dock har oförutsägbar byråkrati och myndighetsutövning försvårat för lantbrukare att bedriva och planera sin verksamhet.

Det finns flera fall där markägare och arrendatorer fått myndighetsbeslut kopplade till biotopskyddet som väcker frågor. En jordbrukare som samlar ihop sten tillfälligt under våren och lägger den i en hög kan inte fundera i godan ro på var stenen sedan ska placeras. Kanske kan den användas som utfyllnad vid ett bygge eller kanske till att bygga vidare på befintliga stenmurar och rösen. Efter bara ett år har sagda stenhög förvandlats till ett röse med biotopskydd och får inte flyttas. En helt ny stenhög får samma skydd som den som funnits i hundratals år. Det är helt orimligt och går inte i linje med arbetet med en stärkt livsmedelsproduktion eller förenklad byråkrati för företagare. Undantagen från biotopskyddet bör kraftigt utökas för att undvika orimliga situationer.

Avskaffa kravet på tillstånd för att dansa

Enligt 4 kap. 2 § ordningslagen (1993:1617) krävs tillstånd för att anordna en dans­tillställning, även om den inte äger rum på en offentlig plats. Av 2 kap. 29 § framgår vidare att till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i egenskap av anordnare bryter mot kravet på tillstånd eller anmälan. Straff­ramen för att folk dansar är alltså upp till 6 månaders fängelse. Det låter mer som Teheran än Sverige.

Detta är ett onödigt byråkratiskt tillslag mot sociala sammankomster och framstår i grund och botten som löjligt. Att dansa är ingen allmänfarlig verksamhet. Det utgör inte en risk för andra, möjligen med undantag för ömma tår, och danstillstånd måste sökas helt oberoende av eventuella tillstånd om alkoholförtäring. För att minska byråkratin för företagen och överförmynderiet i samhället bör kravet på danstillstånd helt avskaffas.

Avskaffa granskningen av ofarliga objekt

Det är en självklarhet att avbildningar av skyddsobjekt i form av filmer, fotografier och annat är straffbelagt. Vad som är mindre känt är att allt som filmas eller fotograferas från luften kräver spridningstillstånd för att delas – oavsett motiv. Det betyder att om jag flyger med en drönare i knähöjd och filmar mina egna skor för att sedan vilja lägga upp det i sociala medier, är ett krav att jag låter Lantmäteriet granska materialet innan dess. Förväntad svarstid är i skrivande stund närmare tre månader. Det kan låta harmlöst för den som vill filma sina egna skor. Däremot sätter det effektivt käppar i hjulet för ex­empelvis nyhetsfotografering eller kommersiellt användande för att filma vissa sträckor och kunna analysera data för att sedan sprida dem vidare. Detta gäller trots att motiven är helt harmlösa och inte vare sig kränker integritet eller röjer försvarshemligheter.

Det finns också stora problem för myndighetsutövning. Stelbenta regler sätter käppar i hjulen för exempelvis polisen som inte kan nyttja de sensorströmmar som skulle kunna vara tillgängliga på det sätt de önskar. Det motverkar brottsbekämpning och är onödiga hinder för effektiva verktyg.

Lagstiftningen bör omgående ändras.

Avskaffa lagen om olagliga komposter

I avfallsförordningens paragraf 45 finns en spännande regel. Den som äger en fastighet där avfall finns och avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall, ska anmäla detta till kommunen. Regeln betyder att din kompost måste anmälas, en anmälan som ofta kostar en bra slant, många gånger lika mycket som själva komposten. Varmkomposter luktar inte nämnvärt och drar inte till sig skadedjur, så varför de måste anmälas är en gåta. Det utförs inte heller några inspektioner utan det som fås är en stämpel, ett papper som läggs i en byrå­låda och en saftig räkning som skickas ut. Mer matavfall bör komposteras eller göras till biogas. Idag eldas alltför mycket upp. Regeln bör därför avskaffas omgående.

Avskaffa idiotskatten

Sveriges kanske konstigaste skatt, ibland kallad idiotskatten eller solskatten, som säger att du, om du producerar tillräckligt mycket el helt för eget bruk ändå blir skatt­skyldig. Den gör att tak bara beläggs till hälften med solceller, trots att behovet är större. Regeln kom till efter stark lobbying från svenska och norska energiföretag som såg konkurrensen i att folk och företag kunde producera el själva. Begränsningen har minskats och uppgår idag till 500 kW. Motiveringen till införandet var EU-regler men få andra länder i EU har ens en sådan regel och de som har det, har betydligt större fri­het. Tidigare har vedskatt för den som använder egen ved för uppvärmning diskuterats. Det är lika absurt med solskatt för egen användning. Skatten bör omgående ses över med syftet att avskaffa den.

Avskaffa kassettbandsavgiften

Det fanns en tid när det var helt normalt att sitta framför radion och vara redo att trycka på record för att spela in favoritlåtarna när de spelades. För att det var billigare att köpa tomma kassetter än att köpa artistens nya skiva eller kassettband. Därför lades en avgift på alla tomma kassettband för att säkra intäkter till artisterna. Nu är kassettband ett kuriosum och Spotify finns i alla mobiler. Men skatten består. Det innebär att varje gång du t.ex. köper en hårddisk eller USB ska du betala en avgift för att du kommer att kopiera upphovsrättsskyddat material. Och ju mer det får plats ju mer ska du betala. Även om funktionen för vad lagring idag används till totalt har förändrats. Ersättning för användning av upphovsrättsskyddat material i streaming etc. ska nu införas, vilket är en bra och självklar modernisering av upphovsrätten. Lika självklart är det att ta bort den utdaterade kassettbandsavgiften.

Avskaffa förbudet mot att fota offentlig konst

Tänk dig att du står på torget i en svensk stad. Du tar en bild av den fina konstnärliga fontänen och lägger ut den på nätet för att visa hur vacker staden är. Då har du brutit mot lagen. Hade du istället skickat samma bild som ett vykort hade det varit lagligt. Det är smått absurt.

Panoramafrihet är en inskränkning i upphovsrätten som finns i många länders lagstiftning. Den gör det möjligt att fotografera, filma eller måla/teckna av byggnader eller konstverk som är permanent placerade i det offentliga rummet – och därefter publicera resultatet. I Sverige är det bara tillåtet om du publicerar bilden fysiskt – inte om det är digitalt. Det är dags att införa panoramafrihet fullt ut.

Avskaffa flipperspelslagen och kvittokrav på flipperspel

Arkadhallar med flipperspel är olämpliga ungdomsmiljöer. Ja, det är innebörden i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. Lagen kom till när politiker förfasades över flipperspel och arkadhallar och tvingade dessa att söka tillstånd och betala dyra tillståndsavgifter. Än idag lever lagen vidare genom att samma tillstånd krävs för internetcaféer eller varje gång ett hotell, en bar eller en mässa har ett flipperspel eller arkadspel, om så än tillfälligt. Lagens föreslås nu avskaffas, i proposition 2021/22:242, men samtidigt föreslås det att en ny hopplös reglering ska införas. Istället för tillstånds­krav ska nu varje flipperspel kunna skriva ut ett kvitto för varje peng som läggs i auto­maten. Det finns inget flipperspel i världen som har den funktionen och möjligheten att eftermontera detta är försumbar. Det finns enligt Skatteverket inget bekräftat fusk med arkadspel och flipperspel och de är idag mer kuriosa och kulturhistoria än storindustri. Om behovet inte fanns under flipperspelens storhetstid, varför behövs det då idag? Det är dags att en gång för alla avskaffa flipperspelslagen och kraven på kvitto och kassa­register för dessa spel bör snarast dras tillbaka.

Avskaffa plikten att skriva in familj i personalliggare

När lagen om personalliggare infördes var syftet att stävja den svarta arbetsmarknaden, som det är svårt för laglydiga företag att konkurrera med. En personalliggare är en för­teckning över vilka som är verksamma på till exempel en byggarbetsplats eller i en verksamhetslokal. Den ska uppdateras dagligen och vara tillgänglig om Skatteverket gör ett kontrollbesök. För att säkra att alla som är på arbetsplatsen faktiskt får lön och betalar skatt. Saknas någon i liggaren blir det böter på 12 500 kr. Det är en rimlig tanke. Men införandet har fått helt orimliga konsekvenser för många familjeföretag och enskilda näringsidkare.

Den tid företagsledaren själv är verksam samt den tid en make, en maka, en sambo och barn under 16 år är verksamma ska nämligen registreras om det också finns anställda. Och verksam är man när man utför uppgifter i verksamheten, oavsett om man får lön eller inte. Alla som varit involverade i ett familjeföretag i eller nära hemmet vet att en arbetsdag är otroligt flytande mellan läxor, disktömning, fotboll, ta emot kunder etc. Men skriver man inte in och ut sig mellan varje aktivitet bryter man mot lagen. Det måste avskaffas.

Avskaffa kravet på mat vid alkoholservering

Ska du servera en öl ska du kunna servera mat också. För ve och fasa om någon skulle vilja dricka en öl utan att äta! Reglerna är tydliga. Varma maträtter behöver inte serveras. Men serveringstillstånd kan inte beviljas om det enbart finns enklare rätter, exempelvis smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd. Det innebär att gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen inte kan få serveringstillstånd. Som det står på Folkhälsomyndighetens hemsida: Kravet på kök är även ett sätt att begränsa tillgängligheten till alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Det är prussiluskapolitik. Det är inte maten som avgör om ett utskänkningsställe har koll på vad de gör eller inte. För att någon vill ta en drink kan det inte vara krav att någon annan ska serveras mat. Därför bör matkravet i 15 § alkohollagen avskaffas.

 

 

Rickard Nordin (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

 

Yrkanden (10)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa biotopskyddet för temporära stenhögar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa danstillstånden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kraven på spridningstillstånd av ofarliga objekt fotade med luftfarkost och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa tillståndskravet på varmkomposter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa gränsen för elproduktion för eget bruk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa kassettbandsavgiften och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa förbudet mot att fotografera offentlig konst och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa flipperspelslagen och kvittokraven på arkadspel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kraven på personalliggare för familj och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kravet på mat vid alkoholservering och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.