Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Betänkande 2022/23:SoU19

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
29 mars 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (SoU19)

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om den övergripande politiken för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, den så kallade ANDTS-politiken. Riksdagen pekar på att det redan pågår ett arbete för att se över ANDTS-politiken.

Andra förslag handlar om att förändra alkohollagstiftningen, bland annat gällande regelverket för serveringstillstånd. Även i detta fall hänvisar riksdagen till det arbete som redan pågår.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 53

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-03-09
Justering: 2023-03-16
Trycklov: 2023-03-17
Reservationer: 18
Betänkande 2022/23:SoU19

Alla beredningar i utskottet

2023-01-31, 2023-03-09

Nej till motioner om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (SoU19)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om den övergripande politiken för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, den så kallade ANDTS-politiken. Utskottet pekar på att det redan pågår ett arbete för att se över ANDTS-politiken.

Andra förslag handlar om att förändra alkohollagstiftningen, bland annat gällande regelverket för serveringstillstånd. Även i detta fall hänvisar utskottet till det arbete som redan pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-03-22
Debatt i kammaren: 2023-03-23
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:SoU19, Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Debatt om förslag 2022/23:SoU19

Webb-tv: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 8 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Nu har vi att debattera de så viktiga ANDTS-frågorna, alltså frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Detta är frågor som mycket länge har intresserat mig och som jag också har varit djupt engagerad i. Det gäller allra särskilt sedan 2018, då jag blev ledamot av socialutskottet.

Det finns många anledningar till mitt stora intresse och djupa engagemang i frågorna, men min starkaste drivkraft är och har varit min fasta övertygelse om att mycket stora sociala problem kan förebyggas och att många liv kan räddas med en annan politik och en utvecklad vård och behandling. Jag syftar då särskilt på narkotikapolitiken och beroendevården.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Sverige har en mycket hög narkotikarelaterad dödlighet, kanske rent av Europas allra högsta. Det har fått mig och mitt parti att dra slutsatsen att det behövs rejäla reformer.

Det handlar om reformer för att stärka det förebyggande arbetet så att färre fastnar i missbruk och utvecklar beroendesjukdom. Vidare är det reformer för att utveckla vård och behandling så att kvaliteten i vården blir bättre och så att sjuka människor inte faller mellan stolarna inom socialtjänsten och vården. Sedan är det reformer för att förbättra beroendevårdens tillgänglighet så att människor inte nekas hjälp utan snabbt får adekvat vård och behandling. Slutligen handlar det om reformer för att stärka det skadereducerande arbetet så att dödliga överdoser och allvarlig narkotikarelaterad sjukdom och ohälsa kan undvikas.

Därför, fru talman, har vi moderater lagt fram mängder av förslag på reformer om just precis dessa frågor. Vi har lagt fram förslag om att stärka det förebyggande arbetet, om att stärka vårdgarantin vid beroendesjukdom, om införandet av en nationell överdosstrategi, om en stärkt beroendevård inom Kriminalvården och mycket, mycket annat. Och jag är glad att många av de förslag som vi moderater har lagt fram genom årens lopp har vunnit kammarens stöd och att vi tillsammans i riksdagen har drivit på för viktiga reformer och höjda ambitioner. I dag står en enig riksdag bakom att vi ska ha en nollvision avseende narkotikarelaterade dödsfall.

Fru talman! Nu har vi en ny moderatledd regering som har en stärkt beroendevård som en viktig punkt på den att göra-lista som vi fyra samarbetspartier kallar Tidöavtalet. Av Tidöavtalet framgår en tydlig inriktning. Personer med missbruksproblematik och beroendesjukdom ska ges en sammanhållen vård och behandling. Och ansvaret för vården ska ligga på regionerna. Detta ligger helt i linje med det tillkännagivande som en enig riksdag gjorde 2019 om ett samlat huvudmannaskap för personer med samsjuklighet.

Fru talman! På det narkotikapolitiska området sker just nu mycket. Flera utredningar liksom en lång rad myndighetsuppdrag pågår. Särskilt värd att nämna är utredningen om en svensk narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar. Den utredningen har i uppdrag att genomföra en välbehövlig utvärdering av den svenska narkotikapolitiken liksom att komma med förslag om hur politiken kan utvecklas. Utredningen ska bland annat föreslå nationellt program för att minska antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Utredningen har alltså i uppdrag att ta fram förslag på det som jag och Moderaterna envist argumenterat för, nämligen en nationell överdosstrategi.

För att rädda liv behövs såväl en stärkt tillgång till vård, inklusive LARO, alltså läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende, som rena skattereducerande insatser i form av inte minst förbättrad tillgång till läkemedlet Naloxon. Det är ett läkemedel som kan vara direkt livräddande vid en överdos med opioider.

Fru talman! Förra mandatperioden gav riksdagen den rödgröna regeringens ANDTS-strategi underkänt och krävde efter förslag från Moderaterna bland annat ett nytt övergripande mål för ANDTS-politiken. Det ska vara ett mål som tar hänsyn till det faktum att olika tobaks- och nikotinprodukter ger varierade skadeverkningar. Att dra alla tobaks- och nikotinprodukter över en kam är folkhälsopolitiskt kontraproduktivt. Fokus måste vara att minska skadorna, och av detta följer att det viktigaste är att fortsätta att minska den livsfarliga tobaksrökningen.

Därför är det mycket välkommet att den nya regeringen har gjort klart att Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering samt Socialstyrelsen inom ramen för det uppdrag som myndigheterna fick av den förra regeringen nu också ska beskriva olika produkters skadeverkningar i relation till varandra. Den typen av underlag behövs för att kunna utforma en effektiv och faktabaserad politik.

Fru talman! Att vi nu har en ny regering betyder att det äntligen finns förutsättningar för att få på plats en ny ANDTS-strategi med ett nytt övergripande mål. Med en ny regering finns det äntligen också förutsättningar att införa gårdsförsäljning av alkohol i Sverige. Mycket motvilligt tillsatte den tidigare rödgröna regeringen en gårdsförsäljningsutredning. Det var en utredning som kom fram till att en strikt reglerad gårdsförsäljning är förenlig med EU-rätten. Men Socialdemokraterna är trots det tydliga. Socialdemokraterna säger nej. Det är nej till gårdsförsäljning, nej till bättre förutsättningar för små mikroproducenter av alkohol samt nej till bättre förutsättningar för landsbygden och besöksnäringen.

Fru talman! Sverige behöver en moderniserad alkoholpolitik. Det innefattar införandet av gårdsförsäljning men också en rejäl översyn av reglerna för serveringstillstånd. Förra mandatperioden biföll en riksdagsmajoritet ett motionsförslag från Moderaterna om att utreda ett slopande av det så kallade matkravet och i stort se över reglerna för serveringstillstånd i syfte skapa ett enklare och mindre godtyckligt regelverk. Vi tycker att det är orimligt att ett serveringsställe måste ha ett eget kök och tillhandahålla lagad mat för att få ett stadigvarande serveringstillstånd. Därför är det bra att en utredning nu har i uppdrag att se över om och hur kraven för serveringstillstånd kan moderniseras. Denna utredning har många andra uppdrag, bland annat att lämna förslag på hur langning av tobak och nikotinprodukter kan förbjudas samt föreslå reglering av lustgas som används i berusningssyfte.

Avslutningsvis, fru talman, kan jag konstatera att den nya oppositionen inte har mycket att komma med i detta motionsbetänkande. De flesta av de reservationer som finns i betänkandet rör sådant arbete som redan pågår, och flera av förslagen om tillkännagivanden är slag i luften. Det tycks som om varken S eller C har koll på vilka tillkännagivanden som den tidigare riksdagen redan har gjort.

Med det sagt vill jag, fru talman, yrka bifall till utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 9 Karin Sundin (S)

Fru talman! Jag uppskattar ledamoten Hultbergs betoning av att det finns en bred samsyn om stora delar av den svenska missbrukspolitiken. Men jag konstaterar att ett av de områden där vi som lagstiftare har svårt att hinna med är det som ledamoten var inne på lite kort, nämligen den snabba utvecklingen av nya nikotinprodukter. Försäljningen av vitt snus och e-cigaretter, så kallade vapes, har ökat dramatiskt de senaste åren. Målgruppen är tydligt barn och ungdomar, inte minst flickor. Reklamen finns i sociala medier riktade till unga och med färg och smak som är hämtade från smågodishyllan. Det är lakrits, hubba bubba och persika.

CAN:s undersökning från förra våren visade att 40 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet hade använt snus. Det är garanterat fler 2023. 20 procent av niondeklassarna och 24 procent av eleverna som gick andra året på gymnasiet hade använt e-cigaretter den senaste månaden. Denna siffra är garanterat betydligt högre den här våren än förra våren.

Dessa produkter marknadsförs som tobaksfria, och ledamoten Hultberg säger själv att det är tobaken vi ska fokusera på. Men dessa produkter innehåller ju skyhöga halter av nikotin från just tobak. Dessutom innehåller de en rad ämnen vars effekter vi faktiskt inte har en aning om - vad händer när de stoppas in under läppen eller dras ned i lungorna av våra barn och ungdomar?

Fru talman! Det finns all anledning till oro. Jag undrar vad ledamoten Hultberg tänker om att tobaksindustrin just nu täljer guld ur våra barns och ungdomars hälsa.


Anf. 10 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Som ledamoten Sundin säger har det skett en väldigt stark utveckling av nya tobaks- och nikotinprodukter. Denna utveckling har verkligen varit enorm de senaste fem åren.

Jag kan bara konstatera att den förra regeringen var väldigt sen i dessa frågor. Jag ställde frågor här i kammaren till ansvarig minister om varför man inte kom med en lagstiftning om eller reglering av dessa nya produkter. Det dröjde alldeles för länge. Jag beklagar verkligen den saktfärdighet som den förra regeringen visade när man inte kom med en reglering, fru talman, för jag tycker att det är jätteviktigt att vi har en reglering av alla tobaks- och nikotinprodukter.

Jag tycker dock att det är viktigt att vi har en reglering som gör skillnad på olika produkters farlighet och skadlighet. Det är motiverat att ha betydligt hårdare krav för traditionell röktobak eftersom det är den som skördar liv. Det är inte rimligt att, som den förra regeringen föreslog, förbjuda självplock av snus i diskar eller införa ett generellt smakförbud. Den typen av klåfingrig reglering vänder jag och Moderaterna oss emot.

Det som är viktigt framöver är att vi har en fungerande tillsyn. Ett annat förslag som Moderaterna har drivit är att förbjuda langning av tobaksprodukter. I dag är det faktiskt inte kriminellt att som privatperson langa vidare tobak eller nya nikotinprodukter. Detta är förödande om vi ska lyckas med det som jag och ledamoten Sundin är överens om att vi ska göra, nämligen att skydda våra barn och unga. Då måste vi ha en lagstiftning som utgår från det. Jag är glad över att denna fråga är en del av den utredning som jag nämnde i mitt anförande.

En viktig utgångspunkt för den nya regeringen är att stärka det förebyggande arbetet. Vi vill göra allt vi kan för att se till att barn och unga aldrig börjar att använda den typ av produkter som innehåller tobak eller nikotin.


Anf. 11 Karin Sundin (S)

Fru talman! Tyvärr gör inte den moderatledda regeringen situationen bättre på det här området. Precis som ledamoten Hultberg redogjorde för gav den förra regeringen myndigheterna i uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om olika produkter. Hultberg tycker att det är bra att den nya regeringen har gett ett nytt uppdrag enligt vilket dessa produkter ska ställas i relation till varandra. Man vill att det tydligt ska framgå att några produkter kommer att vara mindre farliga och att andra är mer farliga.

Precis detta har vi ju hört förut. En gång i tiden marknadsfördes Lucky Strike-cigaretter med att de var hälsosammare eftersom tobaken var rostad. Cigaretter med filter var hälsosammare än cigaretter utan filter, och lightcigaretter var hälsosammare än vanliga cigaretter. Men människor har fortsatt att dö av rökning.

Faktum är att vi inte känner till effekten av de produkter som barn och ungdomar i dag drar ned i sina lungor. Vi känner till att halterna av nikotin är skyhöga, men vi känner inte till konsekvenserna av det andra. Vi borde göra allt vi kan för att stoppa rökningen, och vi borde göra allt vi kan för att stoppa snusandet. Vi borde inte ge nya marknadsföringsargument till en tobaksindustri som gör allt för att sälja mer till fler.


Anf. 12 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Detta var ett inlägg från ledamoten Sundin som väl beskriver den principiella skillnad som finns mellan Socialdemokraterna och Moderaterna när det gäller tobaks- och nikotinpolitik. Min och Moderaternas utgångspunkt är alltid att vi ska rädda liv och minska skadorna. Då är det, tycker jag och Moderaterna, oseriöst att behandla alla produkter lika. Det är inte seriöst att skicka en signal om att det skulle vara lika skadligt att snusa som att röka.

Därmed inte sagt att tobak, snus eller de nya tobaksfria produkterna med höga halter av nikotin är ofarliga, för det är de absolut inte. De är skadliga. Det är väl beforskat att nikotin har negativa hälsoeffekter, och det är dessa effekter som myndigheterna nu har i uppdrag att beskriva i relation till varandra.

Vi har ju inte gett det här uppdraget till tobaksindustrin utan till oberoende statliga myndigheter. Jag tycker att detta underlag är viktigt att få. Jag tycker att mer fakta ska välkomnas. Jag tycker att det är bekymmersamt att Socialdemokraterna inte har inställningen att det är bra med fakta och med korrekta underlag.

Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att det utformas en tobaks- och nikotinpolitik med tydligt sikte på att minska de tobaksrelaterade skadorna. Det är därför vi vill se ett nytt övergripande mål för ANDTS-politiken där målsättningen motsvarar den som finns på alkoholområdet, som handlar om att minska de medicinska och sociala skadorna. Därför är det mest prioriterade för Moderaterna att minska tobaksrökningen och att förebygga att barn och unga börjar med någon som helst tobaks- eller nikotinprodukt. Därför är det förebyggande arbetet så viktigt, och därför vill vi satsa på att få fram mer evidens när det gäller de metoder som fungerar. Det kommer denna regering att jobba enträget med.


Anf. 13 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! På ledamoten låter det nästan som att det är Moderaterna som har gått i bräschen när det gäller exempelvis sprututbyte och harm reduction. Riktigt så har det ju inte varit historiskt, vill jag påstå. Däremot är det faktiskt ledamoten som har sett till att modernisera Moderaternas narkotikapolitik, och det tackar jag för.

Min första fråga handlar om alkohol, som för mig inte är vilken vara som helst utan en produkt som gör att människor kan fara väldigt illa. Det pratas här om modernisering av alkoholpolitiken, och jag undrar oroligt vad detta kan innebära. I vissa motioner från Moderaternas sida finns det till exempel förslag om takeaway för alkohol och om gårdsförsäljning, vilket är en fråga som har utretts ganska länge i Sverige. Gårdsförsäljning kommer knappast att bidra till att folk blir beroende, utan det handlar om hur man ser på Systembolaget.

Det blir intressant att se utvecklingen. Jag tycker att ni har en väldigt lättvindig syn på alkoholfrågan som en mer kommersiell fråga och inte en folkhälsofråga.

Min andra fråga rör narkotika. Detta är ju en fråga som vi har diskuterat väldigt mycket tillsammans, och vi har även gjort väldigt mycket i utskottet i samband med den. Det är jag glad för - vi har fått fram frågorna på ett annat sätt.

Det finns dock en sak som den nya regeringen, precis som den förra regeringen, vägrar att titta på, nämligen vad kriminaliseringen har lett till. Det finns ingen riktig utredning om detta. Själv ser jag på det så här: Om en utredning skulle visa att kriminaliseringen har varit fantastiskt bra för Sverige kör vi på den linjen.

Fru talman! Jag undrar om ledamoten Hultberg har koll på varför den nya regeringen inte vill att man ska titta på kriminalisering i den narkotikautredning som görs.


Anf. 14 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Moderaterna har på intet sätt en lättvindig alkoholpolitik. Moderaterna tycker dock att det är oerhört viktigt att väga de olika intressen som finns här. Vi ska skydda dem som är utsatta och dem som lider av beroendesjukdom. Vi ska inte minst göra vad vi kan för att skydda våra barn och unga.

Vi ska dock inte införa onödigt långtgående begränsningar av näringsfriheten eller av människors frihet. Därför har Moderaterna landat i slutsatsen att det är viktigt att införa gårdsförsäljning eftersom det är någonting som skulle betyda otroligt mycket för berörda aktörer. Jag skulle vilja säga att dessa aktörer, fru talman, är med och bidrar till att utveckla svensk alkoholkultur.

Vi har historiskt haft en kultur i Sverige som har varit allt annat än sund. Det har förekommit ett väldigt omfattande berusningsdrickande. De nya aktörer som har kommit fram i Sverige bidrar till att vi går från berusningsdrickande till ett ökat fokus på upplevelser, kvalitet, hantverk och så vidare. Jag tycker att det är sunt.

Den utredning som har tittat på gårdsförsäljning har landat i slutsatsen att en strikt reglerad gårdsförsäljning där försäljningen är sekundär och där man först och främst konsumerar en upplevelse - en rundvisning, en guidning eller vad det kan tänkas vara - är förenlig med ett fortsatt detaljhandelsmonopol. Då tycker vi att det rätt och riktigt att införa det.

Jag återkommer till narkotikapolitiken i mitt andra inlägg, men jag kan helt ärligt säga att Moderaterna liksom alla andra partier i kammaren har anledning att vara självkritiska när det gäller narkotikapolitiken. Vi har gravt misslyckats i Sverige, och därför behövs det stora reformer på detta område.


Anf. 15 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Jag tycker att alla i kammaren har anledning att vara självkritiska. Vänsterpartiet har drivit frågor om bland annat sprututbyte sedan början av 2000-talet, så vi känner oss ganska fair. Men den diskussionen kan vi ta en annan gång.

Gårdsförsäljning låter trevligt, och jag skulle inte ha något emot det om det inte äventyrade monopolet.

På tal om intressen kan jag undra vilka intressen man bevakar, Johan Hultberg. Är det de små producenterna på gårdarna, eller är det de stora alkoholproducenterna? Det pågår en otrolig lobbying för detta från alkoholindustrin; det är inget snack om det. De ser att annat kan hända där på gårdarna som inte handlar om vinet eller ölet från gården. Plötsligt kan det ju dyka upp annat där från en större producent. Därför är jag fortfarande skeptisk.

Narkotikan, narkotikavården etcetera är ett jätteproblem i Sverige. Socialstyrelsen gjorde i somras en studie som visar att 75 procent av de minderåriga barn som döms för eget bruk redan är kända av myndigheterna. Ofta handlar det om helt andra problem, som psykisk ohälsa, bristande skolresultat etcetera. Polisinsatserna verkar inte bidra till tidig upptäckt, och studien visade också att 70 procent av barnen döms igen inom tre år. Jakten på dem som står på gatan är alltså inte tillräckligt effektiv.

Jag tycker att man ska utreda allt man kan utreda. Visar utredningen att något är jättebra fast man som parti tycker precis tvärtom får man backa. Det är inte bara vi och Centerpartiet som vill utreda kriminaliseringen. Det vill också Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SKR och hela gänget av forskare. Varför görs inte detta?


Anf. 16 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Den utredning som ska utvärdera den svenska narkotikapolitiken tillsattes av den förra regeringen. Givetvis finns det möjlighet för en ny regering att ge nya direktiv, ändringsdirektiv eller tilläggsdirektiv eller att lägga ned utredningen och tillsätta en ny. Men i den andra vågskålen har man då att det skulle leda till att utredningen försenas, och jag tycker att det är angeläget att skyndsamt genomföra reformer på detta område.

Att denna regering liksom den förra är djupt skeptisk till en avkriminalisering är inget att hymla om. Så är det.

Vi moderater tycker precis som Karin Rågsjö att man inte ska jaga människor som har en beroendesjukdom. De måste ges vård och behandling, och därför är det viktigt att titta på hur påföljderna kan förändras. Alla här förstår att den som är fast i en beroendesjukdom inte blir hjälpt av ett fängelsestraff eller ännu en bot, utan den personen behöver få vård och behandling. Därför är det viktigt att titta på hur fler kan få kontraktsvård och om man kan använda straffvarning i fler fall.

Men givetvis är det en fördel om polisen kan ta urinprov för att upptäcka om en person är narkotikapåverkad i syfte, och det ska verkligen vara i syfte, att ge denna person tidiga insatser.

Regeringen har som sagt landat i att det är viktigt att denna utredning tittar på narkotikapolitiken men inte lyfter in frågan om avkriminalisering. Skulle man lyfta in denna fråga är risken att det tar allt syre och att det inte blir någon diskussion om alla andra viktiga reformer som behövs för att rädda liv, i form av utvecklad vård, utvecklade skadereducerande insatser och annat.

Jag tror att det finns en fara i att det blir ett alltför stort fokus på denna i och för sig principiellt viktiga fråga men som i sammanhanget kanske inte är den viktigaste för att rädda liv. Det handlar i stället om att förbättra vården, att göra den mer tillgänglig och att fortsätta utveckla de skadereducerande insatserna.


Anf. 17 Christofer Bergenblock (C)

Fru talman! Jag tackar Johan Hultberg för anförandet.

Det gläder mig att ledamoten tog upp frågan om gårdsförsäljning som en av de viktiga frågorna för Moderaterna att få genomföra. Denna viktiga reform skulle bidra till nya arbetstillfällen, stärka landsbygdsutvecklingen, hjälpa livsmedelsproduktionen, öka turismen och så vidare. Precis som ledamoten sa är det avhandlat i utredningen att reformen endast kommer att påverka folkhälsan marginellt och att den är förenlig med EU-lagstiftningen.

Efter valet sitter vi med en tydlig majoritet i Sveriges riksdag för att införa gårdsförsäljning. Av 349 mandat bör 200 stå bakom förslaget om gårdsförsäljning, i alla fall om man får tro vad som sades i valrörelsen.

Men frågan är om det ser ut så i verkligheten? Det har snart gått sex månader sedan den nya regeringen tillträdde. Underlagen i utredningen låg färdiga på borden, och det borde ha gått relativt snabbt att skriva fram en proposition i frågan. Det har dock ännu inte gjorts.

Hur eniga är Tidöpartierna? Om nu denna fråga är så viktig som ledamoten nyss framhöll, varför tas den inte upp som ett prioriterat område inom Tidöavtalet?


Anf. 18 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Gårdsförsäljning är viktigt, bland annat för att ge producenter som verkar på den svenska marknaden och som är med och utvecklar besöksnäring och landsbygd, skapar jobb och utvecklar den svenska alkoholkulturen bättre förutsättningar.

Tvärtemot vad ledamoten Rågsjö argumenterade för tror jag att de stora producenterna absolut inte vill se gårdsförsäljning. De tycker att det är fantastiskt bra om de små producenterna inte ges bättre förutsättningar att verka.

Jag och ledamoten Bergenblock delar dock uppfattningen att det är viktigt att ge de små producenterna bättre förutsättningar, och då är gårdsförsäljning en viktig del i det.

Det finns en utredning på regeringens bord, och vice statsministern var glasklar häromveckan med att gårdsförsäljning ska genomföras.

Men, fru talman, vi måste också vara ärliga med att Sverige har många stora utmaningar vad gäller kriminalitet, ett alltför stort utanförskap och en betydande trygghetskris. På det socialpolitiska området finns ett stort behov av en rejäl reformering av socialtjänsten. Vi behöver få till en mer effektiv klimatpolitik och energipolitik som skapar förutsättningar för jobb och företagande.

I detta sammanhang är det rimligt att regeringen under sina första sex månader har prioriterat stärkt rättsväsen, fungerande energipolitik, förbättrad integration och annat framför gårdsförsäljning.

Men ledamoten Bergenblock kan vara helt trygg med att jag och Moderaterna kommer att fortsätta att driva på för att få gårdsförsäljning i Sverige. Precis som ledamoten Bergenblock känner jag mig trygg med att det är möjligt att införa en strikt reglerad gårdsförsäljning i Sverige utan att äventyra Systembolaget och det svenska monopolet, vilket har varit en utgångspunkt för det breda stödet i kammaren.


Anf. 19 Christofer Bergenblock (C)

Fru talman! Jag är trygg med Moderaternas engagemang i denna fråga. Gårdsförsäljningen är faktiskt den enskilda fråga inom det sociala området som engagerade flest moderater under allmänna motionstiden. Sex motioner från moderater handlade om gårdsförsäljning.

Jag är inte lika trygg med hur den samlade bilden i Tidöpartierna ser ut. Visst har den nya regeringen fått ägna tid åt att tillsätta utredningar och liknande; det är inte tu tal om annat och inget konstigt med det. Men samtidigt har man bemannat upp Socialdepartementet med fyra ministrar. Fler ministrar än någonsin tidigare ska dela på de områden som finns där. Här har vi en färdig utredning som ligger på departementets bord. Det borde vara väldigt enkelt att hantera den i Regeringskansliet, komma fram till ett skarpt lagförslag och lägga en proposition på riksdagens bord, men hittills har man inte gjort det.

Det kan väl inte vara på det viset att den här frågan inte kom med i Tidöavtalet för att det inte fanns en sådan enighet som man här vill framföra att det gör? Och det kan väl inte vara på det viset att de sex motionerna om gårdsförsäljning från Moderaterna bygger på att man själva inom Moderaterna tvivlar på att frågan faktiskt kommer att få ett slut under nuvarande ministers ledning?

Min avslutande fråga till ledamoten Johan Hultberg är: Varför kommer inte propositionen om gårdsförsäljning på riksdagens bord när Tidöpartierna har en så tydlig majoritet - tillsammans med Centerpartiet i det här fallet - för att införa gårdsförsäljning i Sverige?


Anf. 20 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Det är glädjande att ledamoten Bergenblock har noterat det stora engagemanget hos oss moderater för ett införande av gårdsförsäljning. Jag tror att moderater kommer att motionera, argumentera och debattera om detta till den dagen då det är infört i Sverige. Det är jag glad över, för det är en viktig fråga. Jag är fast övertygad om att det kommer en proposition på riksdagens bord, men frågan är naturligtvis när. Den frågan är det bättre att man ställer till regeringen, som har det yttersta ansvaret för att svara på de exakta prioriteringarna och i vilken ordning saker och ting sker.

Men jag tycker att ledamoten Bergenblock möjligen är lite raljant i sin beskrivning av enkelheten i frågan. Visst finns det en tydlig utredning som har lämnat ett förslag. Förslaget är, måste jag säga, i grunden väldigt mycket mer strikt och begränsat än den typ av gårdsförsäljning jag hade önskat se, men det är mycket möjligt att det är vad som krävs för att det ska vara förenligt med EU-rätten. Det har varit utgångspunkten för utredningen, och det är en förutsättning för det breda stödet i kammaren. Partierna här inne är inte är redo att ge upp det svenska monopolet för att införa gårdsförsäljning, och då måste det förenas.

Nu har det varit en bred remissrunda av den utredning som den förra regeringen tillsatte - efter påtryckningar från Centerpartiet, ska sägas. Då är det såklart riktigt och viktigt att regeringen noga tar till sig av de svar som har kommit i remissrundan och går igenom dem noggrant innan man lämnar en proposition på riksdagens bord.

Vi ska göra ett seriöst, ordentligt och bra arbete så att vi kan införa en gårdsförsäljning som visar sig fungera på ett bra sätt, som inte drar på sig kritik från EU-kommissionen och som ger de svenska producenterna bättre förutsättningar att skapa jobb och tillväxt och bidra till det som både jag och ledamoten Bergenblock är besjälade av, nämligen en levande landsbygd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

(Applåder)


Anf. 21 Karin Sundin (S)

Fru talman! Jag tänker att socialutskottets betänkande om alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel som vi debatterar här i dag egentligen borde ha haft en annan rubrik. För det som står i betänkandet och som vi ska debattera handlar egentligen om omsorg om varandra, våra medmänniskor och vårt samhälle. Rubriken Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel är en ganska otymplig sammanfattning av ett brett område som handlar om folkhälsa och det faktum att människor far illa och blir sjuka, rentav dör, till följd av missbruk av beroendeframkallande substanser eller av spel. Det handlar också om vad vi gemensamt kan göra åt det.

Man kan naturligtvis göra andra tolkningar av vad rubriken handlar om, eller vad den borde handla om - vi har redan hört en annan tolkning från ledamoten Hultberg. Men jag tycker att det är värt att påminna om omsorgen om varandra i en tid när vi ser hur man i land efter land säger att användandet av narkotika är en frihetsfråga där den individuella friheten att använda cannabis har blivit viktigare än skyddet för de många som riskerar att fara illa i spåren av den ökade användningen.

Jag tycker också att det är värt att påminna om omsorgen om varandra när debatten handlar om att den enskilde producenten eller näringsidkaren ska få rätt att sälja mer alkohol till fler, direkt från sin egen gårdsplan. Och jag tycker att det är värt att påminna om omsorgen om varandra när vi ser hur våra barn bombarderas av reklam i sociala medier om nikotinstinna produkter, som vitt snus och cigaretter med hubbabubbasmak.

Fru talman! Vi vet ju vad följderna av det vi rubricerar som alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel kan bli: olika former av hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, olycksfall, psykisk sjukdom, psykisk ohälsa, fattigdom, våld, kriminalitet och förtida död. Och de som drabbas är inte bara de som själva missbrukar. Vi vet genom forskningsstudier att 320 000 barn - 15 procent av alla svenska barn - har påverkats negativt av föräldrars eller vårdnadshavares alkoholkonsumtion. Rädsla och oro, bristande omsorg och våld påverkar de här barnens hälsa negativt i dag men också sett över lång tid. Barn som växer upp under alkoholens inverkan klarar sig sämre i skolan och riskerar att själva få problem med alkohol och psykisk ohälsa. Kring de människor som drabbas av sjukdom på grund av sitt beroende finns släktingar, vänner, grannar och arbetskamrater som också drabbas.

Till detta kommer kostnaderna. Alkoholkonsumtionen beräknas kosta samhället mer än 100 miljarder kronor varje år. Den senaste siffran över antalet vårdtillfällen relaterade till alkohol som jag har hittat är 660 000. 660 000 vårdtillfällen! Kostnaden för vården då, 2017, var 7,4 miljarder kronor, vilket motsvarade lönekostnaden för 14 500 sjuksköterskor. Tänk vad vi, i denna sjuksköterskebristens tid, hade kunnat åstadkomma med 14 500 sjuksköterskor som hade tid att göra annat!

Jag skulle kunna stå här hur länge som helst och rabbla upp de kända negativa effekterna av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Det är bara att gräva ned sig i forskningen. Det finns oändligt många exempel. Och vi här inne vet att vi måste vara på tårna för att hinna med i utvecklingen av nya substanser och nya missbruk. Just nu är det vitt snus och ecigaretter som ökar lavinartat bland våra högstadie- och gymnasieelever. Det är också lustgas, som bland annat orsakar hallucinationer och nervskador. Det finns just nu exempel på ungdomar som inte kan gå efter att ha använt lustgas gång på gång. Vi behöver prata mer om hur vi, av omsorg om våra barn och ungdomar, kan förhindra att det sker. Om detta har vi socialdemokrater lagt förslag.

Fru talman! Politiska debatter, utredningar och ny lagstiftning är trubbiga verktyg när det kommer till människors levnadsvanor, ungdomars trendkänslighet, beroendets mekanismer och inte minst de stora ekonomiska intressen som det finns i beroendeframkallande produkter. Men det är de verktyg vi har.

Därför är det viktigt att vi håller fast vid det vi vet fungerar. Systembolagets försäljningsmonopol och folkhälsouppdrag är en hörnsten i svensk alkoholpolitik. Det är ett statligt bolag som har omsorg inskrivet i sitt uppdrag. Detta ska vi vara rädda om. Därför bör alla förslag till förändringar av detaljhandelsmonopolet föregås av överläggningar med EU-kommissionen och av en begäran om ett bindande förhandsbesked om att gårdsförsäljning inte riskerar att i förlängningen påverka Sveriges möjligheter att självständigt styra utvecklingen på det alkoholpolitiska området.

Vi ska använda politikens verktyg för att visa omsorg om varandra och göra allt vi kan för att begränsa skadeverkningarna av alla typer av missbruk. Vi ska stoppa narkotikaflödet och förhindra dopning och spelmissbruk, men vi ska inte använda verktyg som i första hand ökar affärsmöjligheterna för dem som för egen vinnings skull vill sälja mer av beroendeframkallande produkter till fler.

Fru talman! Jag står förstås bakom alla Socialdemokraternas yrkanden på området. Men för att vinna tid yrkar jag bifall till reservation 4.


Anf. 22 Dan Hovskär (KD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag.

Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak eller spel om pengar. Sverige behöver därför en tydlig ANDTS-strategi och ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention.

Kristdemokraterna står upp för en solidarisk, folkhälsobaserad och restriktiv svensk alkoholpolitik som främjar ett samhälle med måttfulla alkoholvanor. Vi värnar därför Systembolagets försäljningsmonopol och en aktiv prispolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker.

Tillsammans med ett starkt förebyggande arbete kan dessa insatser minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar, som är omfattande, liksom de relaterade samhällsekonomiska kostnaderna. Vi anser att alla nya bilar ska vara utrustade med teknik som avslöjar förarens alkoholpåverkan. Inom primärvården ska beroendefrågan vara en naturlig del i vårdens ansvar för folkhälsoarbetet, menar vi kristdemokrater.

Alkohol kan vara en källa till glädje och njutning men också till stora kostnader. Sjukdom, brott och olyckor som kan relateras till alkohol beräknas i dag kosta vårt samhälle över 100 miljarder kronor per år. Men bakom kostnaderna finns också mängder av människoöden.

Tobaksbruket är ett av våra enskilt största folkhälsoproblem som går att förebygga. Det tobaksförebyggande arbetet är en förutsättning för jämlik hälsa, minskat tobaksbruk och utfasning av tobaksrökning.

Rökningen i Sverige fortsätter att minska, vilket är positivt. Bland ungdomar ökar dock användandet av e-cigaretter och andra nikotinprodukter. Det visar den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten och CAN. Det är angeläget att stoppa denna utveckling och att värna barns rätt till frihet från nikotin och tobak.

Kristdemokraterna vill ha ett narkotikafritt samhälle och arbetar för att stoppa alla tendenser till drogliberalisering. Insatserna ska riktas främst mot dem som profiterar på narkotikan - smugglarna och försäljarna. Det behövs ett förebyggande arbete, en bra vård och behandling om man har fastnat i missbruk och även brottsbekämpande insatser från tull och polis. Polis och tull har rätt att beslagta preparat som de misstänker är farliga, och åklagare kan besluta att varorna ska förstöras. Hittills har samhället ofta legat steget efter, men vi ger inte upp kampen mot nätdrogerna.

Fru talman! Jag vill understryka tydligt att vi i Kristdemokraterna står fast vid vår linje att det inte är aktuellt med en legalisering av cannabis och ingen annan narkotika heller för den delen. Min och Kristdemokraternas bedömning är att en avkriminalisering av cannabis skulle leda till en ökad narkotikaanvändning i Sverige och också till ett ökat missbruk som går ut över såväl enskilda som deras familjer.

Sveriges narkotikapolitik behöver utvecklas. Dödligheten måste minska, och vården måste bli bättre. Arbetet för att minska såväl tillgång som efterfrågan måste bli mer effektivt. Stigmatiseringen av människor som har en beroendesjukdom måste minska och helst upphöra. Alltför ofta hör vi att det finns enkla insatser som påstås lösa problemen.

Den där gyllene biljetten till ett samhälle där betydligt färre människor råkar illa ut på grund av narkotika finns helt enkelt inte. Lösningen ligger snarare i att se och förstå hur komplex verkligheten är. Vi behöver skruva i lagstiftning, tillämpning, förebyggande metoder och samordning inom vård och behandling tills vi ser bättre resultat. Regeringen har många bra förslag som ligger på bordet, och där måste vi hålla i och fortsätta att göra insatser.


Anf. 23 Christofer Bergenblock (C)

Fru ordförande! Tack för anförandet, Dan Hovskär!

Jag tänkte passa på att fråga även Kristdemokraterna om gårdsförsäljning. När Ebba Busch besökte Visita Stockholm Summit den 21 februari var hon glasklar med att Sverige ska ha gårdsförsäljning. Det var inget snack om saken, utan det stod klart i uttalandet. Hon sa också att Kristdemokraterna före valet inte var helt säkra på var de stod i förhållande till mikrobryggerier och små vinproducenter men att det nu stod klart att Sverige ska ha gårdsförsäljning.

Ebba Busch antydde också att hon tyckte att processen i Regeringskansliet tog för lång tid. Kristdemokraterna, som ledamoten företräder här, har den ansvariga ministern i Regeringskansliet, Jakob Forssmed. Han äger frågan och har den på sitt bord, och det är han som ska ta fram propositionen. Kristdemokraterna har även ordförandeposten i socialutskottet, med de möjligheter detta kan innebära för att trycka på i frågan.

Det som fastnade hos mig när Ebba Busch pratade inför Visita var att man inte hade bestämt sig före valet men att man nu var för gårdsförsäljning. Jag är dock inte helt övertygad om var Kristdemokraterna står. Därför skulle jag vilja höra ledamotens åsikt om var Kristdemokraterna står i frågan om att införa gårdsförsäljning i Sverige.


Anf. 24 Dan Hovskär (KD)

Fru ordförande! Tack, Christofer Bergenblock, för frågan!

Vi har värnat Systembolagets monopol, och EU-rätten är en viktig ingång i diskussionen. Vi har sett många positiva delar. Man kan stärka landsbygdsutvecklingen, småföretagandet, besöksnäringen, småproducenter och så vidare. Före valet diskuterade vi att det finns en del nackdelar med att släppa monopolet och att rätt många småproducenter finns i städerna. Det finns olika delar i frågan som man kan fundera på, och det har vi gjort.

Det som vi har kommit fram till genom utredningen är att regeringen är positiv till att möjliggöra detta. Som även Ebba Busch har uttryckt står vi för det.

Nu ska man behandla remissvaren med anledning av utredningen så att man får med alla delar och inte utmanar EU-rätten och så vidare. Såvitt jag förstår är allt på gång. Men jag vet inte när exakt propositionen kommer. Men gårdsförsäljning är någonting som regeringen, och även Ebba Busch, står bakom.


Anf. 25 Christofer Bergenblock (C)

Fru ordförande! Det gläder mig ändå att höra att det är ett tydligt ställningstagande från Kristdemokraterna att de står bakom att gårdsförsäljning är någonting som ska införas i Sverige. Och partiledaren har också varit väldigt tydlig i denna fråga.

Ledamoten pratar om att regeringen står bakom detta. Men jag uppfattar det ändå som att ledamoten - han får rätta mig om jag har fel - med detta också menar att Kristdemokraterna står bakom denna fråga.

Det som jag ändå funderar på är denna tidsutdräkt för att komma fram till en proposition. Jag har lite svårt att se varför det ska ta sådan tid. Utredningen var ju klar i december 2021, och remissvaren fanns på regeringens bord i juni 2022. Sedan hände för all del inte mycket under de kvarvarande månaderna för den socialdemokratiska regeringen. Men därefter har den nya regeringen haft sex månader på sig. Och man har, som sagt, gott om ministrar på departementet, och det borde gå att få fram en proposition i denna fråga relativt snabbt. Men det drar ut på tiden.

Nu sitter Kristdemokraterna både med ansvarig minister och med ordförande i socialutskottet, och det är klart att det skapar nya möjligheter att trycka på. Och jag hör ändå att man även från Kristdemokraterna är angelägna om att få detta på plats.

Min avslutande fråga till ledamoten är: Är Kristdemokraterna beredda att ta fram ett utskottsinitiativ för att trycka på regeringen ytterligare i frågan och se till att någonting händer med gårdsförsäljningen?


Anf. 26 Dan Hovskär (KD)

Fru ordförande! Riktigt så jobbar inte vi när vi har ett förslag på gång, Christofer Bergenblock. Det ska jobbas igenom så att det blir så bra som möjligt. Det är, som nämndes tidigare i debatten, oerhört många stora frågor på regeringens bord som man jobbar med. Och det finns stora utmaningar när det gäller rättsväsendet, integrationen, ekonomin och så vidare. Det är många stora frågor som regeringen jobbar med också inom Socialdepartementet. Det är väldigt många frågor som är på rull där. Därför jobbar man på att även detta ska komma fram. Jag tror därför inte att ledamoten behöver vara så orolig över att det inte jobbas med denna fråga. Jag kan skriva under på att man jobbar med den. Men man vill få fram ett bra förslag i slutändan.


Anf. 28 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Centerpartiet pratar mycket om gårdsförsäljning. Jag kommer att prata mycket om narkotika. Vi har olika vägar i dag.

Det är inget parti i denna riksdag som driver frågan om en legalisering av narkotika. Det är helt uppenbart. Däremot vill vi titta på kriminaliseringen, som är någonting helt annat. Det har man också tittat på i ett antal länder.

Min första fråga är vilken forskning som ledamoten hänvisar till när han säger att den nuvarande narkotikapolitiken har fungerat jättebra och även kriminaliseringen. Jag vill påstå att det inte vimlar av denna typ av forskning.

Det visar sig i olika undersökningar - jag nämnde en tidigare - att kriminalisering är mest riktad mot gatunarkomaner, om jag får uttrycka mig så. Det gör att väldigt många polisinsatser sker just där.

När man tittar på minderåriga barn, som ofta är själva målet för denna typ av insatser, visar det sig att de också har helt andra problem som ingen verkar ha brytt sig om tidigare - psykisk ohälsa, bristande skolresultat och så vidare. Polisinsatserna verkar inte riktigt bidra till tidig upptäckt i någon större utsträckning, och 70 procent av dessa barn döms igen efter tre år.

Tycker inte ledamoten att det finns ett annat sätt att bedriva narkotikapolitik på? Den narkotikapolitik som vi har haft har inte varit direkt lyckosam. Det kan hela världen se. Det tyckte inte ens FN. Det tycker man inte. Vi har enormt många dödsfall. Nu är antalet nere på runt 400, vilket vi tycker är väldigt bra. Det har alltså gått ned. Det har varit uppe på 600, 700 och 800. Så den narkotikapolitik som vi har haft ett antal år har inte varit lyckosam.

Då undrar jag: Vad tänker ledamoten om det?


Anf. 29 Dan Hovskär (KD)

Fru talman! Jag tackar Karin Rågsjö för frågan.

Jag uttryckte nog inte att narkotikapolitiken har fungerat jättebra. Det var inte riktigt det jag sa i mitt anförande. Det som jag bland annat pekade på var att vi inte vill legalisera cannabis och att det inte skulle vara en bra väg att gå.

Det som jag snarare sa var att svensk narkotikapolitik behöver utvecklas, att dödligheten måste minska och att vården måste förbättras. Det var dessa ståndpunkter jag hade i mitt anförande.

Vi ser att det finns oerhört mycket mer att göra på detta område. Det är vi nog alla överens om. Det var detta som jag lade tonvikten på i mitt anförande. Jag tog bland annat upp att stigmatiseringen av människor med beroendesjukdomar måste minska och att vi måste jobba med problemen. Sedan måste vi jobba på väldigt många olika sätt. Polisen har en del. Men en väldigt mycket större del handlar om vårdinsatser som måste till, och man måste ge stöd och hjälp. Det var min ingång i anförandet.


Anf. 30 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Jag önskar att den nya regeringen, med SD som stödben, hade tagit ett lite bredare grepp runt narkotikafrågan och vågat utreda kriminalisering. Om det bara hade varit Vänsterpartiet och Centern som hade velat det hade jag förstått om man hade backat lite. Men det är faktiskt Folkhälsomyndigheten som har tittat på denna fråga och tycker att det är märkligt att man inte utreder detta. Sveriges Kommuner och Regioner har varit bergfasta i detta. Och en relativt enad forskarkår tycker också det.

Jag tycker att det är forskning som ska styra denna typ av politik inom ANDTS-området. Det ska inte vara något slags allmänt tyckande med lite lätt moralistiska övertoner.

Jag skulle önska att man kunde titta på forskningen och våga undersöka saker och ting och våga lyssna på relevanta forskare när man ska utforma någon typ av bättre narkotikapolitik än den vi har haft. Jag tycker att vi har en väldigt polariserad debatt om detta.

I går var jag på ett webbinarium. Det var en av de första gångerna som alla typer av åsikter kom upp på bordet. Det är väldigt sällsynt. Annars får man inbjudningar till olika möten där alla tycker likadant, vilket knappast utvecklar dessa frågeställningar. Men jag tycker att det är tråkigt att inte exempelvis Kristdemokraterna, som är ett parti som ändå har varit väldigt socialt engagerat, vågar lyfta på denna sten när det gäller just att utreda kriminalisering och se vad den har lett till. Jag tror att det hade varit viktigt. Det går också att tillsätta en utredning så att säga separat från den utredning som nu pågår.

Men detta är en viktig fråga. Kommer man inte fram några steg till tror jag att vi kommer att komma tillbaka till denna fråga. Det är många som tycker att detta är en viktig fråga, inte bara vi.


Anf. 31 Dan Hovskär (KD)

Fru talman! Engagemanget i frågan går inte att ta miste på. Jag hör att du också har ett jättestort engagemang i dessa frågor, Karin Rågsjö. Jag har själv jobbat inom beroendevård och har alltså en ganska stark bakgrund där.

Det jag ser nu är dock att vi får invänta den utredning som är på gång och som beräknas komma den 31 oktober, tror jag att det är. Då får vi se hur vi kan ta detta vidare. Sedan måste vi jobba på många olika delar - det är väldigt viktigt att inte bara jobba på ett spår utan försöka jobba brett, med bland annat förebyggande insatser.


Anf. 32 Anna-Lena Blomkvist (SD)

Fru talman! ANDTS är ett stort område som omfattar många typer av beroendesjukdomar och utmaningar. Dessa utmaningar har vi som politiker och ledamöter av Sveriges riksdag och socialutskottet ett stort ansvar för. Det handlar om att rikta insatser och skapa incitament för en tryggare vardag.

Beroendesjukdomar som alkoholism, narkotikaberoende och spelmissbruk har alla var och en för sig stor påverkan på dem som hamnar i missbruket - men även på alla i deras närhet. Det finns mycket inom missbruksområdet som berör. Vi är många som känner någon som drabbats, indirekt eller direkt. Missbruk drabbar den enskilda, det drabbar familjer och det drabbar samhället.

Man kan bland annat se att minst en tredjedel av barn och unga som socialtjänsten har placerat utanför hemmet kommer från familjer med någon form av missbruk. Detta är något som vi i Sverigedemokraterna ser allvarligt på, och det måste motverkas och förebyggas med alla medel som finns.

I Sverige dricker vi årligen i genomsnitt närmare 9 liter ren alkohol per invånare som är 15 år och äldre. Det är lägre än genomsnittet för EU, liksom för Europa i stort. Förr var Sverige ett land med hög spritkonsumtion. Detta har dock förändrats, och i dag är vin den vanligaste alkoholdrycken.

Något annat som har förändrats är alkoholkonsumtionen bland skolungdomar, som har mer än halverats under 2000-talet. Sverige har haft en nedgång av alkohol- och tobaksbruk bland unga, men det är fortsatt viktigt att prioritera och utveckla insatser för att förebygga beroende och missbruk. Arbetet med att förhindra och motverka barns och ungas kontakt med narkotika måste ske på ett tidigt stadium och ha som syfte att verka för goda uppväxtvillkor bland barn. Trygga barn med möjligheter att utvecklas och göra egna val för framtiden motverkar samtidigt kriminalitet och utanförskap.

Det går att förebygga missbruk av narkotika, läkemedel eller alkohol, men det behövs både akuta och långsiktiga åtgärder inom många områden. ANDTS är ett område som är enormt och som påverkar vår situation på många plan inom skola, arbetsliv, sjukvård och kriminalvård. Detta kostar samhället stora summor pengar, men framför allt innebär missbruk ett lidande för den drabbade och dennes anhöriga och vänner. Vi måste arbeta aktivt för att förbättra och utveckla arbetet med att förebygga och hjälpa.

Fru talman! Jag vill särskilt lyfta fram och yrka bifall till reservation 17 från Sverigedemokraterna, även om vi naturligtvis står bakom alla våra reservationer.

Spelberoende påverkar den sjuke och även omgivningen i hög grad. För att dölja sitt beroende är det vanligt att man börjar ljuga, även för familj och vänner. Så småningom är det ofta anhöriga som behöver lösa den ekonomiska kris som den beroende har orsakat, vilket skadar många relationer. När spel blir det enda viktiga är det lättare att begå brott för att få tag på pengar. Livsstilen kan göra att man inte längre kan sköta sitt arbete eller sina studier.

Kommunerna har utifrån socialtjänstlagen ett ansvar för att förebygga spelproblem. Trots att det har vidtagits en del åtgärder den senaste tiden behöver det spelförbyggande arbetet prioriteras, särskilt bland barn och ungdomar. Samtidigt bör regeringen se över möjligheten att kontrollera att kommuner och regioner på allvar implementerar och fortsatt driver arbetet med stödjande och spelförebyggande åtgärder sedan lagändringen trädde i kraft i januari 2019. Det är viktigt att aktivt verka för att minimera risken för att den enskilda individen utvecklar ett beroende.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Slutligen, fru talman: Beroendeproblem är något som berör oss alla. Jag vill därför avsluta mitt anförande med att lyfta fram att framtidens ANDTS-politik måste ta ett större ansvar och att vi måste förebygga så tidigt som möjligt - samtidigt som vi måste arbeta långsiktigt.

(Applåder)

(forts. § 16)


Anf. 107 Christofer Bergenblock (C)

Herr talman! Jag tackar ledamoten för det tidigare anförandet.

Jag tänkte fortsätta på banan jag inledde innan frågestunden och voteringen, nämligen om gårdsförsäljning. Det är en fråga som jag vet engagerar även Sverigedemokraterna. Från Sverigedemokraterna lämnades det in sex motioner om gårdsförsäljning under allmänna motionstiden. Den fråga jag funderar över även vad gäller Sverigedemokraterna är naturligtvis varför det finns ett så stort behov av att lämna in motioner i en fråga där det borde vara fråga om Tidöpartiernas samlade politik.

Alla de fyra Tidöpartierna gick ut i valrörelsen och sa att de är positiva till gårdsförsäljning. Lite tveksamheter fanns uppenbarligen hos Kristdemokraterna, som rättade till detta för en månad sedan när Ebba Busch besökte Visita och som numera är glasklara över att gårdsförsäljning ska införas.

Samtidigt som partierna officiellt står bakom linjen ser man uppenbarligen ett stort behov av att motionera i frågan. Det man anar är att man kanske inte riktigt litar på det arbete som pågår i Regeringskansliet. Det har ändå gått sex månader, och ingenting märkbart har hänt i processen. Inte ens en tidsplan har presenterats.

Varför var frågan om gårdsförsäljning inte så viktig att den togs med i Tidöavtalet? Uppenbarligen hade det behövts en påtryckning.


Anf. 108 Anna-Lena Blomkvist (SD)

Herr talman! Jag tackar ledamoten för frågan.

Precis som ledamoten är engagerad i frågan är det här är en fråga som Sverigedemokraterna har drivit länge. Det syns inte minst i vår reservation och att vi har motionerat i frågan.

Sverigedemokraterna anser att regeringen i sitt arbete bör beakta den utredning som har offentliggjorts om gårdsförsäljning. Vi är bara sex månader in i mandatperioden, och vi kommer att fortsätta att driva frågan om gårdsförsäljning i framtiden.


Anf. 109 Christofer Bergenblock (C)

Herr talman! Vi är sex månader in i mandatperioden, och det har funnits rätt gott om tid. Precis som jag har nämnt tidigare finns fyra ansvariga ministrar på plats inom Socialdepartementets område. En har ansvar för just den här frågan och borde kunna driva på den ordentligt.

Då blir min avslutande fråga till Sverigedemokraterna om ni har för avsikt att ta någon form av initiativ för att pressa på regeringsföreträdarna att faktiskt genomföra frågan om gårdsförsäljning och lägga fram en proposition för riksdagen.


Anf. 110 Anna-Lena Blomkvist (SD)

Herr talman! Tobias Andersson har nyligen ställt en skriftlig fråga till socialministern. Svaret vi fick var att det sedvanliga arbetet med att bereda remissinstansernas synpunkter pågår och att i arbetet behöver bland annat frågans komplexitet och tänkbara konsekvenser beaktas. Vidare såg regeringen positivt på att möjliggöra småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att detaljhandelsmonopolet värnas.

Vi ser fram emot att vi tillsammans med Centerpartiet kan driva på regeringen att påbörja arbetet med ett lagförslag som möjliggör gårdsförsäljning av alkohol.


Anf. 111 Lina Nordquist (L)

Herr talman! Målet för folkhälsan och målet inom ANDTS-området låter enkelt: Hälsan ska vara god och jämlik i hela landet och i hela befolkningen. Det ska inte spela någon roll var vi bor, hur vi har vuxit upp eller varifrån vi kommer. Men i verkligheten har vi långt kvar att gå för att nå målet. Det finns helt oacceptabla hälsoklyftor i dag, och de klyftorna måste vi sluta.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet. Jag vill också i samband med detta betona att jag är glad att det händer mycket bra just nu på området. Färre människor ska dö, och färre människor ska lida. Det gäller både dem som drabbas och deras anhöriga. Det arbete som pågår för ett kompetenscentrum är viktigt. Det är bra att spel ingår och att både pengar och uppdrag riktas för att förhindra att människor ägnar sig åt något som till en början är roligt men så småningom blir ett träsk som välter hela deras privatekonomi.

Vi liberaler tycker också att det är positivt att tobakens skadeverkningar tydligt betonas och att avvägningar görs mellan de olika typerna av nikotin- och tobaksprodukter. Det är viktigt att man ser till att langning verkligen motverkas, så att människor inte ska kunna ge produkterna vidare till personer som fortfarande är barn.

När det gäller alkohol finns en viktig balansgång. Å ena sidan ska man kunna äta och dricka gott och driva restaurang, men man ska å andra sidan inte skadas av alkoholen eller riskera att skada någon annan. Jag är glad för att vi nu på ett försiktigt sätt ser över regelverket och ser om det går att modernisera och förenkla för serveringstillstånd, så att människor kan driva restaurang, äta och samtidigt ha ett gott hälsoskydd.

En mindre känd fara på området är lustgasen. De kroniska följderna är allvarliga. En enda överdos för en ung människa som inte vet om att lustgas är farligt kan innebära direkt livsfara. Även här är jag glad över regeringens steg för att få till stånd en tydlig reglering av icke-medicinsk användning av lustgas samt inte minst åldersgränser.

Slutligen har vi narkotikafrågan. Här behövs många insatser på många olika sätt. Sprututbyten, LARO och bättre tillgång till överdosmotverkande läkemedel behövs. Fler yrkesgrupper behöver dessa läkemedel för att kunna rädda liv.

Jag är glad över att Socialstyrelsen får i uppdrag att göra kartläggningar för att förbättra beroendevården i vårt land. Jag är också tacksam över att en utredning just nu ser över vilka insatser som kan minska lidande och död i andra länder och där vi kan ta del av de exemplen för att skydda våra allra mest utsatta. Jag är vidare glad över att arbete pågår för att säkra att vårdkedjorna håller ihop. En person som har befunnit sig under Kriminalvårdens eller Statens institutionsstyrelses vård ska inte släppas helt ensam när man lämnar Kriminalvården eller Sis, utan man ska bli hållen i handen hela vägen till dess att man har en chans att få ett nytt liv.

Väldigt många människor med beroende lider även av andra sjukdomar; det kan handla om anorexi, bipolär sjukdom, depression eller andra svåra lidanden. På papperet är hälso- och sjukvårdslagen redan i dag tydlig med att regionen och kommunen ska samarbeta för att skydda dessa personer och ge god vård, men så ser det inte ut i verkligheten. Detta har inte fungerat. Människor har hamnat i limbo - kommunen eller regionen har sagt att den andra instansen måste hjälpa dem innan de kan få hjälp. Man måste först bli av med sin anorexi, och sedan kan man få hjälp med sitt beroende - eller tvärtom.

Jag är väldigt glad att vi nu är på väg mot en huvudman för vården. Det kommer att göra stor skillnad.

Avslutningsvis vill jag säga att vi ska ha de regelverk, den vård och det samhälle som bäst minskar lidande och död och som ger en frisk befolkning som mår bra under hela livet, vare sig man är anhörig eller patient och sjuk. Här finns det inget utrymme för fördomar, moraliska pekpinnar eller käpphästar, utan vi ska lindra lidande och ge människor ett så gott liv som vi bara kan utan att någon skadas på vägen av vad någon annan väljer att göra.


Anf. 112 Christofer Bergenblock (C)

Herr talman! Tack, Lina Nordquist, för anförandet!

Jag tänker hålla fast vid temat gårdsförsäljning även vad gäller Liberalerna.

"Man säger en sak före valet. Sedan är det val, och efter valet säger man en annan sak." Detta har ju blivit något av ett signum för den här regeringen och kanske i synnerhet för Liberalerna. Min fundering är naturligtvis om detta är ett uttalande som även gäller frågan om gårdsförsäljning.

Som jag konstaterade tidigare var utredningen klar och låg på regeringens bord när den nya regeringen tillträdde. Man har haft nästan ett halvår på sig att komma till skott i den här frågan och ta fram en proposition och lägga den på riksdagens bord, men det har ännu inte hänt.

Liberalerna var ju, precis som Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, tydliga i valrörelsen med att gårdsförsäljning är någonting som ska införas i Sverige. Min fråga till Liberalerna är: Står Liberalerna fortfarande fast vid att införa gårdsförsäljning? Och vad gör Liberalerna för att driva på denna process så att vi faktiskt får en proposition på riksdagens bord till slut?


Anf. 113 Lina Nordquist (L)

Herr talman! Tack, ledamoten Bergenblock, för frågan!

Jag tycker, till att börja med, att det är fantastiskt att ledamoten har en så optimistisk syn på demokratins hastighet - den regering som tillträdde den 17 oktober borde naturligtvis redan ha producerat ett lagförslag i denna fråga. Det hade jag förstås önskat - det hade varit väldigt bra - men demokratins kvarnar mal långsamt; det gäller både när samhället går uppåt och när man fattar beslut som tar det nedåt.

Från Liberalernas sida är vi för gårdsförsäljning så länge monopolet inte riskeras. Vi tycker att det vore väldigt positivt.

Som ledamoten kanske vet finns det ett tillkännagivande från riksdagen från 2018. Det finns också en utredning som tillsattes med stöd av just Liberalerna och Centerpartiet, och denna utredning har ganska nyligen presenterats. Jag ser fram emot att se resultatet och hur det skulle gå att få fram ett lagförslag - kan vi göra det utan att riskera det svenska monopolet för folkhälsan?

Jag hoppas, precis som ledamoten, att detta inte ska ta alltför lång tid.


Anf. 114 Christofer Bergenblock (C)

Herr talman! Att utredningen skulle ha presenterats nyligen kanske inte är helt riktigt - den presenterades ju i december 2021, och därefter var den ute på remiss under ett halvår. Remissvaren kom in i juni 2022, och därefter har det inte hänt något mer än att remissvaren har sammanställts.

Det som behövs nu är en proposition från regeringen. Underlagen för att skriva fram propositionen finns redan i utredningen; där finns ju färdiga texter att använda sig av. Självklart finns det överväganden att göra, men de finns gjorda i utredningen. Det som behövs är ett ställningstagande från regeringen. Är man beredd att driva den här frågan till vägs ände, eller är man inte beredd att göra det?

Det konstateras väldigt tydligt i utredningen att monopolet inte hotas av den utformning av gårdsförsäljning som tas upp där.

Jag ser gärna att det finns en viss hastighet och ett visst tempo i demokratin. Jag är rätt luttrad också på detta område efter att tidigare ha befunnit mig i kommunpolitiken - det tar rätt lång tid även där. Men frågan om gårdsförsäljning är ju ingenting som kan sägas ha gått hastigt. Sedan 2007, när Centerpartiet började driva denna fråga aktivt i riksdagen, har det gjorts tre utredningar. Den tredje utredningen om gårdsförsäljning har varit färdig sedan december 2021. Det som behövs nu är faktiskt att man kommer till skott, skriver fram lagförslaget och lägger det på riksdagens bord. Jag hoppas att Liberalerna kommer att hjälpa till att driva på för att så sker.


Anf. 115 Lina Nordquist (L)

Herr talman! Det kanske är en definitionsfråga om fem månaders regeringsinnehav är lång eller kort tid för att specifikt prioritera gårdsförsäljningen i en tid då Sverige står inför väldigt stora utmaningar.

Apropå det ledamoten tog upp om Liberalernas inställning kan jag avsluta med att säga att vi från Liberalerna sa en sak före valet, nämligen att vi vill ha gårdsförsäljning förutsatt att detta inte innebär risk för Sveriges monopol för att skydda de personer som kan utsättas för risk vid högt alkoholintag. Efter valet sa vi samma sak, det vill säga att vi fortfarande vill ha gårdsförsäljning förutsatt att människor inte utsätts för stor risk genom att monopolet riskeras.

Nu har fem månader gått. Vi får väl se hur många månader till som behövs för att vi ska få se resultat i den här frågan.


Anf. 116 Karin Rågsjö (V)

Herr talman! Ibland när vi pratar om gårdsförsäljning undrar jag om inte den här debatten handlar mer om näringslivspolitik, men jag släpper den frågan för tillfället.

Jag har jobbat med frågor som rör alkohol och narkotika under en väldigt lång period i mitt yrkesliv, herr talman, och jag är lite oroad över vissa saker som jag har kunnat se under denna period. Det handlar om narkotikafrågorna.

Jag tycker att vi ett tag fjärmade oss från war on drugs, som man har jobbat väldigt mycket med i andra länder och som man också har lagt av med i andra länder. Det har misslyckats överallt i världen. Men regeringen vill skärpa narkotikalagstiftningen genom att all narkotikaförsäljning ska ge minst sex månaders fängelse i stället för den nuvarande minimipåföljden 14 dagars fängelse. Det kan kännas irrelevant att prata om juridiska spörsmål, men detta glider rakt in i frågan om narkotika.

Förändringarna, som förbereddes redan av den förra regeringen, beskrivs som ett sätt att minska gängbrottsligheten. Vi har ju en väldigt restriktiv narkotikapolitik. Det går att tycka att den borde ha spillt över på gängkriminaliteten, men det kan man inte se. Det finns heller inget som tyder på att kriminaliseringen av eget bruk gör att polisen blir bättre på att ingripa mot grova narkotikabrott.

Innebörden av detta är att den kraftiga ökning av gängvåld som skett under de senaste tio åren har skett trots att polisen har riktat alltmer uppmärksamhet mot gatunivån och narkotikabrukarna. Ju fler poliser som ägnar sig åt att lagföra personer för narkotikabruk, desto mindre resurser kommer polisen att ha för att ingripa mot och förebygga verkligt allvarlig och potentiellt systemhotande brottslighet. Dit hör exempelvis gängskjutningarna.

Herr talman! Under 2021 skedde det totalt 450 narkotikarelaterade dödsfall, vilket är en nedgång, och det får vi vara tacksamma för. Men det är fortfarande en hög siffra i relation till övriga Europa.

Det är framför allt sprututbyte och harm reduction som räddar liv. Då kan man fundera på varför det tog så lång tid, från 2006 till 2011, att få till sprututbyte i exempelvis Stockholm. Jag var en av dem som jobbade med denna fråga. Samma sak gällde harm reduction.

Alla år utan sprututbyte och harm reduction är förlorade år för dem som är beroende, och jag yrkar därför bifall till reservation 10.

Personer med beroende stigmatiseras och behandlas som brottslingar i stället för att få den vård de behöver. Den svenska narkotikapolitiken måste därför ändras, något vi alla är ganska överens om. Det finns stora behov av att utvärdera hur narkotikalagstiftningen, inklusive kriminaliseringen, fungerar i praktiken. Det saknas nämligen kunskap om vilka effekter lagstiftningen har fått.

Det här är en viktig fråga som alla partier i Sveriges Kommuner och Regioner har lyft fram och även Folkhälsomyndigheten och forskare. Men den nya SD-beroende regeringen har valt att inte titta på kriminaliseringen, vilket jag tycker är tråkigt. Det fanns ju en chans att klämma in det i utredningen eller göra en separat utredning om detta.

Det finns stora behov av att på alla sätt jobba för att minska dödligheten och misären och ge bra vård och behandling. Man behöver en gång för alla inse att beroende är en sjukdom som man inte kan straffa bort.

Herr talman! Alkohol är inte vilken vara som helst, och alkoholfrågan ska inte lämnas över till marknaden. Det är folkhälsoaspekter som ska styra alkoholpolitiken, inte alkohollobbyn. Men det finns en kraftig tendens i motioner från Centern, Moderaterna och SD att lyfta fram alkohol som vilken vara som helst. Jag kan läsa in ett motto i dessa motioner: Ropen skalla, mer alkohol åt alla! Det tycker jag är lite tragiskt.

Ungefär 400 000 barn växer upp i familjer med riskabel alkoholkonsumtion, och 100 000 barn har en situation där föräldrarna är i kontakt med beroendekliniker eller vårdas på sjukhus för beroende.

Det är dock bara 2 000-3 000 barn som får stöd på grund av föräldrarnas beroende. Många av dessa barn mår förstås väldigt dåligt. I dag är det frivilligt för kommunerna att ge råd och stöd till dessa barn. Därför vill vi att regeringen utreder om lagstiftning behövs för att barn och unga till föräldrar med beroende och psykisk ohälsa ska få breda stöd- och hjälpinsatser. Det borde inte vara "fri lek".

Vänsterpartiet står för en solidarisk alkoholpolitik. Det innebär att vi anser att tillgänglighet på alkohol ska vara begränsad. Vi ska ha höga skatter, ett starkt systembolag och strängare regler för privatinförsel. Lägre totalkonsumtion innebär också att den alkoholrelaterade ohälsan och dödligheten minskar.

Att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker vid sidan av Systembolaget, vilket varit ett tema under dagens debatt, skulle självklart innebära ett avsteg från den systematiska och sammanhållna alkoholpolitik vi länge har haft i Sverige. Alkohol riskerar då att bli en marknadsfråga.

Vi ser också att reklam för alkohol breder ut sig lite varstans, och det tycker vi är olyckligt.

Sverige riskerar att få en näringsvänlig alkoholpolitik med lättillgänglig och billig alkohol som skördar fler dödsoffer och gör folk sjukare och där barn till föräldrar med för hög konsumtion försöker göra sig så osynliga som möjligt.

Alkohol är inte vilken vara som helst. Låt oss alla ta det i beaktande.


Anf. 117 Christofer Bergenblock (C)

Herr talman! Jag yrkar bifall till Centerpartiets reservation 8 under punkt 8 om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Återigen har riksdagens socialutskott översköljts med motioner om att införa gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Av 53 inkomna motioner inom ANDT-området handlar 18 om gårdsförsäljning, det vill säga var tredje motion. Det inte bara den vanligaste motionen inom ANDT-området, utan det är faktiskt den vanligaste motionen över huvud taget inom socialutskottets samlade område. Inget annat förslag inom vårt ansvarsområde engagerar så många av riksdagens ledamöter.

Centerpartiet har drivit frågan om gårdsförsäljning länge, och vi möter ofta dryckesproducenter på landsbygden som beskriver hur de vill utveckla sina verksamheter. Rundvisningar, provsmakningar och restaurangverksamhet förekommer redan i dag på många ställen, men det som saknas och efterfrågas är möjligheten till försäljning. Många upplever det som frustrerande att inte kunna sälja sina egna hantverksmässigt tillverkade och närproducerade produkter på platsen där de tillverkas.

Inte minst är det många utländska turister som blir förvånade när de besöker småskaliga öl, vin- eller spritproducenter i Sverige och sedan inte kan köpa med sig dryckerna på plats. Tanken att man vid ett besök på en tysk eller fransk vingård inte skulle kunna köpa med sig en flaska vin hem är förstås löjeväckande. Men i Sverige är detta verklighet, och besökarna blir i stället hänvisade till ett systembolag ofta miltals bort.

Herr talman! Sedan 2007 har frågan om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker utretts tre gånger, och för knappt ett år sedan var den senaste utredningen klar. De två stora stötestenarna i denna fråga har handlat om folkhälsan och Systembolagets monopol. Därför var det naturligtvis glädjande att man denna gång kunde slå fast att gårdsförsäljning kan genomföras utan någon märkbar påverkan på folkhälsan och utan att detaljhandelsmonopolet sätts ur spel.

Sedan utredningen blev klar har den varit ute på remiss, och över 180 remissvar har inkommit varav majoriteten är positiva. Framför allt stöds förslaget av kommuner, näringsliv och landsbygdsorganisationer eftersom de ser de mervärden som en sådan här reform kan medföra. Gårdsförsäljning skapar nämligen nya möjligheter till arbetstillfällen, landsbygdsutveckling, livsmedelsproduktion och turism. Till exempel räknar man med att det kan skapa omkring 1 300 nya jobb i Sverige.

Frågan är alltså utredd och remissvaren sammanställda, men sedan har inte mycket hänt. Att den förra regeringen inte tog tag i frågan under sina sista månader vid makten är kanske inte så konstigt eftersom Socialdemokraterna hela tiden varit skeptiska till, för att inte säga emot, att införa gårdsförsäljning. Men att inte mer har hänt efter att den nya regeringen tillträdde är anmärkningsvärt.

I valrörelsen kunde vi med glädje notera att inte bara Centerpartiet utan även Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna sa sig vara positiva till gårdsförsäljning. Det borgade för en bred majoritet i Sveriges riksdag efter valet, och sammanlagt har nu dessa partier 200 av 349 mandat.

Regeringen har nu suttit i snart sex månader med denna möjlighet och detta majoritetsförhållande, men inget har hänt. Det, herr talman, leder mig tillbaka till alla dessa motioner. Frågan om gårdsförsäljning är något som Centerpartiet drivit under många år i riksdagen, så man skulle ju kunna tro att det bara är centerpartister som har motionerat i frågan. Men så är inte fallet. De 18 motionerna fördelar sig jämnt mellan Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Det man kan fråga sig är förstås varför riksdagsledamöter från regeringsunderlaget anser sig tvungna att skriva motioner i en fråga som regeringen redan påstår sig stå bakom. Kanske är det så att ledamöterna är införstådda med den förhalningsprocess som verkar pågå i Regeringskansliet och därför känner sig tvingade att agera på de sätt som finns. Centerpartiet har länge haft en misstanke om att det finns en kluvenhet i frågan, inte minst från ansvarig minister, och att det är därför ingenting händer.

Trots att alla underlag ligger färdiga i Regeringskansliet har man ännu inte lyckats författa en proposition. Ansvarig minister har inte ens kunnat ange en tidsplan för en kommande proposition när frågan har ställts. Visst finns det komplicerade överväganden att göra, men de två stora frågorna kring folkhälsan och Systembolagets monopol är utredda och besvarade. Det som behövs nu är inte fler utredningar utan handling.

Herr talman! Om de fyra partierna i regeringsunderlaget menar allvar med att införa gårdsförsäljning så som Centerpartiet förespråkat under lång tid håller det inte att låta frågan förhalas. Sveriges småskaliga producenter av öl, vin och sprit har väntat länge nog. Svensk landsbygd har väntat länge nog. Svenska konsumenter har väntat länge nog. Den här frågan behöver inte stå på jäsning längre, utan det är dags att tappa upp propositionen. Det är faktiskt dags att fatta beslut om att införa gårdsförsäljning nu. Jag förväntar mig en proposition på riksdagens bord å det snaraste.


Anf. 118 Karin Sundin (S)

Herr talman! Det finns uppenbarligen mycket man kan säga om gårdsförsäljning. Det finns också en stor spännvidd i diskussionen om vad gårdsförsäljning egentligen innebär.

Det vore väl en sak om det bara handlade om små lokala producenter som får sälja några flaskor i samband med ett studiebesök på gården. Men den utredning som nu ligger på regeringens bord har som huvudförslag att det ska gälla alla tillverkningsställen. Då handlar det inte så mycket om lantgårdar med vinden susande i säden och fåren bräkande i hagen intill, utan det handlar om plåtlador i städernas industriområden.

Utredaren uppskattar att det finns ungefär 800 tillverkare i Sverige. Det ska jämföras med 450 systembolagsbutiker. Det ledamoten Bergenblock föreslår skulle alltså kunna leda till en tredubbling av försäljningsställen. Kan vi då hävda att vi har ett detaljhandelsmonopol? Kan vi då hävda att vi värnar folkhälsan? Tunga remissinstanser hävdar att vi faktiskt inte kan det - att det finns stor risk för att EU kommer att säga att vi faktiskt inte kan det.

Flera remissinstanser menar också att Sverige inte kommer att kunna backa bandet och sluta med gårdsförsäljning efter prövotiden och återgå till den gamla ordningen. Ett avskaffat monopol är ett avskaffat monopol.

Jag har svårt att förstå Centerpartiets oerhörda och okritiska entusiasm inför detta. Ännu svårare har jag att förstå det när jag ser prislappen. Utredaren uppskattar vinsterna av gårdsförsäljning till mellan 137 och 148 miljoner kronor per år. Samma utredare uppskattar att kostnaden för samhället blir mellan 235 och 287 miljoner kronor för förtida dödsfall, vård och behandling, produktionsbortfall och brottslighet. Att köpa alkohol direkt från producenten riskerar alltså att kosta väldigt mycket mer än det smakar.

Min fråga till ledamoten Bergenblock är: Tycker verkligen Centerpartiet att det är rimligt att samhället ska stå för notan för att alkoholproducenterna ska få sälja sina flaskor direkt till konsumenten?


Anf. 119 Christofer Bergenblock (C)

Herr talman! Tack, ledamoten, för frågan! Om Centerpartiet tycker att det är rimligt att införa gårdsförsäljning eller inte tror jag har stått tämligen klart under den här debatten då vi har frågat samtliga av regeringsunderlagets partier om den här frågan och då mitt anförande i princip helt ägnas åt gårdsförsäljning.

Vi ser stora vinster med att införa gårdsförsäljning, men vi gör det inte på ett okritiskt sätt. Det var också anledningen till att utredningen såg ut som den gjorde. Utgångspunkten denna tredje gång som frågan utreddes var att ta fram ett lagförslag som är förenligt med undantaget från EU och som innebär att vi kan behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol. Och detta är just vad utredaren har levererat på. Man slår tydligt fast i utredningen att det här går att genomföra utan att detaljhandelsmonopolet sätts ur spel. Centerpartiet står helt bakom att vi ska ha kvar Systembolaget i Sverige och ha kvar detaljhandelsmonopolet, och därför är vi också väldigt nöjda med att detta är slutsatsen man drar i utredningen.

Vad gäller folkhälsan konstaterar man också att det är väldigt tydligt att en gårdsförsäljning på det viset som föreslås i utredningen inte kommer att ha annat än en marginell påverkan på folkhälsan. Det är inte där den stora alkoholförsäljningen kommer att ske. Det är inte det som kommer att ge möjlighet till en stor alkoholkonsumtion. Centerpartiet står alltså helt bakom att gårdsförsäljning behöver införas i Sverige.


Anf. 120 Karin Sundin (S)

Herr talman! Jag konstaterar att ledamoten Bergenblock inte riktigt svarar på min fråga om kostnaden för detta verkligen är rimlig. Jag tänker att det beror att vi har olika syn på hur vi bäst använder samhällets resurser.

Jag tänker att det är viktigt att vi säkerställer att vi använder skattebetalarnas pengar till att förbättra folkhälsan och förhindra alkoholens skadeverkningar så att människor får vara friska och leva länge. Jag tänker att skattepengar inte borde användas till åtgärder som riskerar folkhälsan, åtgärder som specifikt gynnar de näringsidkare som producerar alkohol eller åtgärder som riskerar Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Och som sagt håller inte alla remissinstanser med om att förslaget inte kommer att kunna ha negativa konsekvenser. Därför bör alla förslag till förändringar av vårt detaljhandelsmonopol föregås av överläggningar med EU-kommissionen och av en begäran om ett bindande förhandsbesked om att vi inte förlorar det svenska Systembolagets ställning genom det liggande förslaget om gårdsförsäljning.


Anf. 121 Christofer Bergenblock (C)

Herr talman! Det slås alltså fast att vi inte riskerar folkhälsan genom att öppna upp för gårdsförsäljning. Det är inte där den stora försäljningen av billig alkohol i Sverige kommer att ske. Tvärtom talar vi om hantverksmässigt tillverkade produkter på begränsade områden. I förslaget finns det dessutom en total volymbegränsning för dem som kan bli aktuella för gårdsförsäljning. Det finns också en begränsning i hur mycket du får köpa med dig när du handlar på en gård.

För att kunna handla behöver man dessutom enligt utredningens förslag samtidigt delta i någon form av studiebesöksverksamhet. Man kan alltså inte bara åka dit på fredagskvällen och köpa några flaskor vin och ta med sig hem, utan det förutsätter att det är ett planerat besök i förväg. Det här hotar inte folkhälsan. Är det någonting vad gäller svensk alkoholförsäljning som hotar folkhälsan är det väl snarare försäljning av lådviner till låga priser på det svenska statliga Systembolaget, men den frågan debatterar vi ju inte här.

Det här är en möjlighet att öppna upp för nya grenar inom näringslivet och att ge tillverkare av vin, sprit och öl runt om i hela vårt land möjlighet att få ytterligare ruljangs i den verksamhet de redan bedriver. För mig är det ingenting fult med näringslivspolitik. Det är inget fult att vi har tillverkare av öl, vin och sprit i Sverige, utan det är tvärtom en del av de svenska livsmedlen. Men vi ska fortsatt ha en restriktiv alkoholpolitik och ett kvarvarande Systembolaget. Gårdsförsäljning är inte ett hot mot detta.


Anf. 122 Karin Rågsjö (V)

Herr talman! Jag kommer att vara ganska kortfattad i min replik. Jag är förundrad över Centerpartiets absoluta fixering vid gårdsförsäljning i en hel debatt där många andra har pratat om narkotika, tobak och så vidare. Det är intressant, måste jag säga.

Jag tycker inte att det är oproblematiskt med gårdsförsäljning. Jag tycker alltså inte att alkohol är vilken vara som helst, och jag tycker att det är märkligt att man inte tar det mer i beaktande. För mig blir det märkligt att det finns en sådan vurm för gårdsförsäljning. Det låter nästan som om vi snart har planen här framför riksdagshuset fylld med arga människor som vill ha gårdsförsäljning. Jag måste säga att jag har sett väldigt lite av detta bland människor, även ute i landet.

Det är klart att denna fråga på ett eller annat sätt kommer att rubba monopolet - det är jag tyvärr övertygad om. Alla tycker inte att det är en fantastisk idé. Frågan är också om gårdsförsäljning verkligen kommer att se till att landsbygden blomstrar. Jag trodde i min enfald att det var andra insatser som behövdes.

Jag tycker att det är märkligt att frågan om gårdsförsäljning har fått en sådan höjd som den har fått i dag. Det är den enda fråga som Centerpartiet har lyft upp här under två timmar. Det tycker jag är lite konstigt, för det finns många andra viktiga frågor.

Det handlar om folkhälsan också. Ju mer alkohol det finns i ett samhälle, desto mer kommer folk att dricka, och när totalkonsumtionen går upp riskerar vi mer skador. Det är inget snack om den saken. Jag undrar, herr talman, varför Centerpartiet inte har tagit detta i beaktande lite mer. Det finns 800 motioner, om jag inte har misstolkat något.


Anf. 123 Christofer Bergenblock (C)

Herr talman! När man för den här formen av debatter får man försöka fokusera, och denna gång har vi valt att fokusera på gårdsförsäljning därför att vi ser att det finns en möjlighet att få det genomfört i Sveriges riksdag. Vi undrar varför det tar så lång tid när vi har en tydlig och stor majoritet för frågan i riksdagen. Vi uppfattar att alltför lite händer.

Jag kan konstatera att grundsynen på faran med gårdsförsäljning skiljer sig åt mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna respektive Centerpartiet. Som jag har sagt tidigare värnar Centerpartiet Systembolagets monopol, och vi värnar en restriktiv alkoholpolitik. Vi ser de skadeverkningar som alkohol medför, men vi kan också konstatera att alkohol är en del av samhället i Sverige i dag och att det behöver regleras på rätt sätt. Reglering på rätt sätt i det här fallet innebär att vi mycket väl, precis som konstateras i utredningen, kan införa gårdsförsäljning utan att det hotar folkhälsan eller påverkar den mer än marginellt.

När det gäller om det inte är andra insatser som behövs för svensk landsbygd kan vi ta lite landsbygdspolitik också nu när vi ändå är igång här. Det behövs jättemycket insatser för svensk landsbygd, men om man tar bort både det ena och det andra är det klart att det kanske inte blir något kvar.

Det gäller att ta vara på de möjligheter som finns för att ge förutsättningar att utveckla små företag runt om i Sverige, inte minst på den svenska landsbygden. Det handlar om arbetstillfällen, det handlar om att låta de små företagen växa och det handlar om att skapa nya möjligheter för turism och besök runt om på svensk landsbygd. Jag tror att detta kan vara en nog så viktig fråga, men vi har ett helt batteri med frågor när det gäller hur vi ska utveckla den svenska landsbygden.


Anf. 124 Karin Rågsjö (V)

Herr talman! Jag anser ändå att man genom gårdsförsäljning kommer att öppna dörren för fler aktörer. Denna fråga drivs inte enbart av dem som bor på landsbygden och som vill ha vin, öl eller whatsoever på sina gårdar, utan det finns helt uppenbart andra aktörer som står och tittar på vad som kommer att hända och som hoppas att monopolet ska falla så att de kan casha in lite mer. Det är alltså alkoholindustrin. Det är jag helt övertygad om.

Om man öppnar dörren för andra aktörer på det sättet och sätter igång processen och inte har säkrat möjligheten att ha kvar monopolet på ett bra sätt ligger vi ganska risigt till.

De som jag känner, herr talman, som kommer hit från andra länder blir helt fascinerade av det fantastiska Systembolaget med alla dess sorter av vin, öl och annat. Det är mer än vad man ser i affären i Bryssel, Paris, London eller var man nu hamnar någonstans.

Jag tycker att vi ska vara väldigt försiktiga med vårt alkoholmonopol. Vi ska absolut inte släppa in marknaden i alkoholpolitiken, eller snarare inte låta alkoholpolitiken tas över av marknaden. Jag ser en stor risk med att denna fråga rasar vidare och hur det kommer att sluta. Jag hoppas verkligen att det finns ett visst motstånd i Regeringskansliet mot detta. Det kanske det gör - vem vet?


Anf. 125 Christofer Bergenblock (C)

Herr talman! Det finns naturligtvis de som önskar att det svenska Systembolagets monopol ska falla - det är det ingen tvekan om. Centerpartiet hör inte till dem, därav det uppdrag som vi var med och formulerade till utredningen: hur en lagstiftning som ryms inom ramen för att ha kvar det svenska monopolet ska se ut.

Just en sådan utredning har levererats, och den konstaterar att det går att införa gårdsförsäljning utan att monopolet sätts ur spel. Det är Centerpartiets ståndpunkt att det ska vara så. Vi ska ha kvar Systembolagets monopol, och vi kan införa gårdsförsäljning, precis som man har gjort i Finland, om än i lite annorlunda form än vad utredningen föreslår. Det går alltså att göra det med nuvarande lagstiftning.

Jag tror alldeles säkert att många utländska turister som kommer till Sverige är fascinerade av Systembolaget, som har ett brett utbud av olika sorters viner från världens alla länder, av spritsorter och av ölsorter. Men jag kan garantera att de utländska turisterna är långt ifrån lika fascinerade när de besöker en vingård eller ett mikrobryggeri i Sverige och inte kan köpa med sig produkter hem efter studiebesöket eller provsmakningen. Detta förundras de utländska turisterna över.


Anf. 126 Johan Hultberg (M)

Herr talman! Ledamoten Bergenblock sa att det var anmärkningsvärt att det inte hade kommit en proposition om gårdsförsäljning på riksdagens bord från den nya regeringen, som nu har suttit i mindre än ett halvår. Vad jag tycker är anmärkningsvärt, herr talman, är det faktum att ledamoten Bergenblock inte ägnade någon annan fråga än gårdsförsäljning uppmärksamhet i sitt anförande.

Jag och ledamoten Bergenblock är rörande överens om hur viktigt det är att införa gårdsförsäljning, så jag är verkligen glad över det stora engagemang som såväl den enskilda ledamoten som Centerpartiet har i frågan. Men jag tycker samtidigt att det är anmärkningsvärt att ledamoten inte ägnade ett ord åt den höga narkotikarelaterade dödligheten eller åt vad vi mer kan göra för att förebygga missbruk, som Centerpartiet historiskt har talat så mycket om.

Men, herr talman, när jag ännu en gång tittade igenom de reservationer från Centerpartiet som finns i betänkandet förstår jag varför ledamoten Bergenblock helt och fullt har fokuserat på bara en fråga när vi debatterar ett paraply av många, stora och viktiga frågor. Det är nämligen det faktum att det inte finns en enda reservation från Centerpartiet som innehåller några reellt nya förslag.

Det är den ena vevningen i luften efter den andra, det är förslag om sådant som riksdagen redan gjort tillkännagivanden om och det är förslag om sådant som den nya regeringen redan arbetar med. Jag har alltså fått svar på varför ledamoten Bergenblock inte ägnar några andra frågor än just gårdsförsäljningen uppmärksamhet.

Jag tycker dock att det är anmärkningsvärt att han inte pratar något om den höga narkotikarelaterade dödligheten, vad vi kan göra för att minska alkoholmissbruket eller vad vi kan göra för det förebyggande arbetet. Är det engagemang som Centerpartiet tidigare har haft i dessa frågor helt bortblåst? Det är min fråga till ledamoten Bergenblock.


Anf. 127 Christofer Bergenblock (C)

Herr talman! Centerpartiet har alltjämt ett stort engagemang i ANDT-frågorna, och vi har också en rad förslag där.

Sedan reserverar vi oss i den mån vi har en avvikande politik, där jag anser att vi ska driva nya frågor. Vi kan konstatera att vi har mycket politik som vi tycker är viktig att satsa på. Det handlar inte bara om socialutskottets område utan också om andra områden och utskott.

Vi ser behovet av ett stärkt förebyggande arbete inom ANDT-politiken. Det handlar om att engagera skolor, föreningsliv och föräldrar för att möta inte minst den diskussion som finns i samhället i dag om legalisering av bland annat cannabis och se till att man tar ned den diskussionen, bryter argumenten och stoppar den legaliseringsiver som tyvärr finns bland många unga i dag. Det är en av de saker som vi driver.

Vi vill behålla Systembolaget, precis som jag har sagt tidigare. Vi är glasklara med att det ska vara kvar. Vi ska ha en restriktiv alkoholpolitik. Men den ska inte vara dum för den sakens skull.

Vi har också förslag om att stoppa försäljningen av lustgas och se till att det blir reglerat i lag. Det kan man se i reservationerna i betänkandet.

Vi vill utveckla den svenska missbruksvården. Det är ingen tvekan om det. Man ska snabbt komma till behandling om man har ett pågående missbruk, och vi ser väldigt positivt på Samsjuklighetsutredningen. Centerpartiet har under lång tid drivit frågan om att vi måste få missbruk att handla om sjukvård i första hand eftersom det är en form av sjukdom. Vi har också drivit på för till exempel sprututbytesprogram i alla delar av Sverige.

Men vi ser också ett behov att minska tillgången på olika sätt med fler poliser på gatorna och med ett effektivare polisarbete.

Så nog har vi förslag kring ANDTS-politiken. Men just denna gång valde jag att fokusera på gårdsförsäljning.


Anf. 128 Johan Hultberg (M)

Herr talman! Ledamoten Bergenblock säger att man skriver reservationer när man har avvikande uppfattning. Men problemet, herr talman, är att de reservationer som Centerpartiet har i detta betänkande inte handlar om att man har en avvikande mening utan om att man slår in öppna dörrar. Man vevar i luften.

Ta till exempel detta med langning av tobaksprodukter. Det är en fråga som vi moderater har drivit. Förra mandatperioden fick vi igenom ett tillkännagivande. Nu jobbar en utredning med att titta på hur man ska kunna reglera detta så att det inte blir lagligt.

Också när det gäller lustgasen är det en utredning som tittar på hur den kan regleras. Därför menar jag att Centerpartiet här vevar i luften. Jag har haft högre tankar om Centerpartiet och om att de fortsatt ska komma med konstruktiva nya förslag. Men några sådana förslag finns det inte i detta betänkande.

Herr talman! För att återgå till gårdsförsäljningen har ledamoten Bergenblock under hela eftermiddagen luftat sin frustration över att vi inte redan har gårdsförsäljning på plats.

Jag delar i grunden denna frustration. Jag hade också önskat att det hade blivit infört för länge sedan. Men ledamoten Bergenblock och hans parti kan kanske vara lite självkritiska. Hade de inte stöttat en socialdemokratisk regering hade vi redan kunnat ha gårdsförsäljning. Centerpartiet hade möjlighet att se till att Sverige också tidigare hade haft en borgerlig regering som hade kunnat leverera just det som ledamoten Bergenblock har ägnat hela eftermiddagen åt, nämligen gårdsförsäljning.

Jag hade önskat att det redan hade varit på plats. Men jag känner mig trygg och fast övertygad om att den nya moderatledda regeringen kommer att se till att Sverige inom kort har en modell för gårdsförsäljning på plats.


Anf. 129 Christofer Bergenblock (C)

Herr talman! Den första av dessa utredningar om gårdsförsäljning genomfördes 2007, det vill säga under alliansregeringens tid. Då lyckades inte vi från Centerpartiet baxa detta genom regeringen och riksdagen. Det fanns en kluvenhet bland andra partier i regeringsunderlaget då.

Nu har det gått tid, och det har gjorts en ny utredning. Men utredningen hade behövt göras under alla omständigheter helt oberoende av vilken regering som satt vid makten under förra mandatperioden.

När utredningen var färdig och remissvaren hade kommit in blev det regeringsskifte i Sverige, och vi fick aldrig prövat huruvida det faktiskt hade blivit en lagstiftning med den förra regeringen eller inte.

Det som vi kan konstatera nu är att vi har en bred majoritet i Sveriges riksdag för detta. 200 av 349 ledamöter, om alla följer sina partilinjer, kommer att stödja ett införande av gårdsförsäljning i Sverige. Jag hoppas verkligen att detta kommer på plats, inte bara under mandatperioden utan faktiskt inom den närmaste tiden, och att vi därmed kan ro detta i land en gång för alla. Om det skulle komma en proposition under året kanske vi kan ägna nästa års debatt om ANDTS-frågorna åt helt andra områden även från Centerpartiets sida.


Anf. 130 Ulrika Westerlund (MP)

Herr talman, kära kollegor! Nu lämnar vi temat med gårdsförsäljning. Som framgår av våra handlingar står Miljöpartiet bakom samma reservation som det tidigare yrkades bifall till av Socialdemokraterna.

Jag tänkte prata om lite andra frågor. Miljöpartiet ser ett stort värde i att hela ANDTS-politiken hanteras samlat. Därför välkomnade vi den strategi som presenterades förra mandatperioden på detta område med några tillägg. Vi uppskattade särskilt att också spelberoendet inkluderades i strategin.

Miljöpartiet vill generellt betona att dessa frågor är en del av det större folkhälsopolitiska arbetet. Det är angeläget att se hur riskbruk av olika slag skapar ohälsa som drabbar både individ och samhälle och att ha en ambition att ringa in mekanismerna och att förebygga problemen. En gemensam ANDTS-strategi innebär också en ökad möjlighet att genomföra gemensamma insatser och åtgärder, vilket är värdefullt eftersom flera beroendeformer ofta har en nära koppling till varandra.

Förutom det folkhälsopolitiska perspektivet på dessa frågor vill Miljöpartiet också generellt framhålla det skadereducerande förhållningssättet och att politiken på området ska syfta till att rädda liv och minimera skador som går att undvika. Detta perspektiv ska vara starkare än en repressiv hållning, enligt Miljöpartiet.

Herr talman! Miljöpartiet anser att Sverige, likt övriga länder i Norden, behöver en folkhälsolag, ett regelverk som tydligare än i dag klargör hur ansvaret för folkhälsoarbetet ser ut på lokal, regional och statlig nivå. Ju klarare detta är för politiker, tjänstemän och invånare, desto mer sannolikt är det att folkhälsoperspektivet och folkhälsoarbetet kommer att lyftas fram mer och få ett större genomslag.

Kommissionen för jämlik hälsa skriver också i sitt slutbetänkande om behovet av ett sådant klargörande och föreslår en utredning som ser över om existerande ansvarsområden är tillräckliga eller om en folkhälsolag bättre kan bidra till målet om en god och jämlik hälsa. En sådan lag skulle helt klart bidra till ytterligare fokus och aktivitet när det gäller ANDTS-frågor. Vi anser att regeringen bör se över frågan och återkomma med ett förslag till en folkhälsolag.

Herr talman! De skademinimerande insatserna bör förstärkas inom beroendevården. Till exempel bör sprututbyte och läkemedelsassisterad behandling göras mer tillgängliga.

Den svenska restriktiva narkotikapolitikens udd har på ett olyckligt sätt historiskt sett riktats mot gruppen med beroendesjukdom i stället för mot till exempel de kriminella nätverken eller orsakerna bakom bruket. Glädjande nog har attityden förändrats på senare år, men det finns mer att göra. Fortfarande saknas det sprututbyten i många av landets regioner. Här behöver staten bli tydligare för att garantera en jämlik vård. Sprututbyten ska finnas tillgängliga för den som behöver det, oavsett i vilken region i landet man bor.

Något som många myndigheter, bland annat Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, har efterfrågat är en större tillgänglighet till läkemedelsassisterad behandling, inte minst eftersom det skiljer sig åt mellan regionerna. Myndigheterna trycker bland annat på vikten av information till både personer med problematisk drogkonsumtion och deras anhöriga samt bättre tillgång till sprututbyte. En annan lågtröskelverksamhet som prövats med stor framgång i andra länder, och som också nämns av Folkhälsomyndigheten, är injektionsrum.

Även tillgången till Naloxon behöver förbättras. Den som annars riskerar att dö i en överdos kan med hjälp av läkemedlet klara sig. Regelverket har förenklats något för att människor ska kunna få Naloxon utskrivet. Men vi anser att man bör se över frågan om att göra det receptfritt. Det är framför allt personer runt en person med grava missbruksproblem som skulle känna sig tryggare om de enkelt kunde få tag i Naloxon för att ge till den som missbrukar vid misstanke om överdos.

Herr talman! Spelberoende är en beroendesjukdom som omfattar många, både individen med beroende och anhöriga. Det kan förstöra människors liv, och det är oerhört tufft inte minst för barn som har föräldrar som har hamnat i denna typ av beroende.

Lokal samverkan mellan bland annat skuldrådgivning, vård, socialtjänst och ideella föreningar behöver öka. För att upptäcka fler med spelberoende borde frågor ställas inom primärvården för att fånga upp riskindivider på samma sätt som i dag sker när det gäller rökning och alkohol. Regeringen bör se över hur detta kan genomföras.

Hur barn och unga påverkas av föräldrars och andra närstående vuxnas spelande eller spelproblem är ett område där mer kunskap behövs för rätt insatser.

Miljöpartiet anser att Folkhälsomyndigheten behöver få ett tydligare uppdrag att undersöka hur barn och unga påverkas av föräldrars eller andra vuxnas spelande och spelproblem. Myndigheten bör också få i uppdrag att ta fram material till skolor som vill arbeta med preventiva insatser gällande spel. Förebyggande insatser är centrala, inte minst i nuläget när många människor har fått kraftigt försämrad ekonomi och det finns anledning att befara att fler av desperation kan hamna i spelberoende.

Jag står såklart bakom Miljöpartiets samtliga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 11.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 29 mars.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-03-29
Förslagspunkter: 17, Acklamationer: 13, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Övergripande frågor om ANDTS-politiken

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:921 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 1, 4 och 6 samt

   2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 63.
   • Reservation 1 (S)
   • Reservation 2 (SD)
  2. Ny beroendesjukdom

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:869 av Michael Rubbestad (SD).
  3. Översyn av alkohollagstiftningen m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:71 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

   2022/23:103 av Oliver Rosengren m.fl. (M) yrkandena 1-5,

   2022/23:329 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkande 10,

   2022/23:567 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

   2022/23:819 av Lars Beckman (M) yrkandena 1 och 2,

   2022/23:1083 av Gustaf Göthberg m.fl. (M),

   2022/23:1124 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 4,

   2022/23:1536 av Bo Broman (SD) och

   2022/23:2030 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD).
   • Reservation 3 (C)
  4. Systembolagets detaljhandelsmonopol m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:654 av Pontus Andersson (SD),

   2022/23:655 av Pontus Andersson (SD),

   2022/23:1930 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C),

   2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 64 och

   2022/23:2150 av Markus Wiechel m.fl. (SD).
   • Reservation 4 (S, V, MP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (S, V, MP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S093014
   SD65008
   M59009
   C21003
   V02103
   KD15004
   MP01503
   L14002
   Totalt174129046
   Ledamöternas röster
  5. Alkoholreklam i sociala medier

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:1373 av Anna Wallentheim (S) och

   2022/23:1776 av Jytte Guteland m.fl. (S).
   • Reservation 5 (S, V, MP)
  6. Alkohollagens bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker i tv-sändningar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:921 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 2.
   • Reservation 6 (SD)
  7. Hälsovarningar på alkoholprodukter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:1771 av Jytte Guteland m.fl. (S).
  8. Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:306 av Margareta Cederfelt (M),

   2022/23:567 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

   2022/23:669 av Caroline Högström och Mikael Damsgaard (båda M) yrkandena 1 och 2,

   2022/23:771 av Anna af Sillén och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M),

   2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 14,

   2022/23:921 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 3,

   2022/23:931 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 7,

   2022/23:934 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 11,

   2022/23:937 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 3,

   2022/23:1065 av Camilla Brunsberg (M),

   2022/23:1124 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 6,

   2022/23:1609 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 1-3,

   2022/23:1635 av Martina Johansson (C) yrkande 2,

   2022/23:1647 av Kerstin Lundgren (C),

   2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 18,

   2022/23:1855 av Sten Bergheden (M),

   2022/23:1996 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) och

   2022/23:2144 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 9.
   • Reservation 7 (SD)
   • Reservation 8 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S930014
   SD10648
   M59009
   C02103
   V21003
   KD15004
   MP15003
   L14002
   Totalt218216446
   Ledamöternas röster
  9. Statistik på alkoholområdet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:1573 av Camilla Brodin (KD).
  10. Utvärdering av narkotikapolitiken i Sverige m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:372 av Niels Paarup-Petersen (C),

   2022/23:921 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 5 och

   2022/23:1927 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) yrkande 2.
   • Reservation 9 (SD)
  11. Skademinimering inom beroendevården och förebyggande arbete

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:596 av Marléne Lund Kopparklint (M),

   2022/23:647 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 2 och 3,

   2022/23:733 av Anna Starbrink (L),

   2022/23:754 av Nicklas Attefjord (MP) yrkande 2,

   2022/23:894 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 44,

   2022/23:1498 av Lili André (KD) och

   2022/23:1927 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) yrkande 1.
   • Reservation 10 (V, C)
   • Reservation 11 (MP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (V, C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S930014
   SD65008
   M59009
   C02103
   V02103
   KD15004
   MP00153
   L14002
   Totalt246421546
   Ledamöternas röster
  12. Försäljning av lustgas i berusningssyfte

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:338 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2,

   2022/23:750 av Nicklas Attefjord och Katarina Luhr (båda MP) yrkandena 1 och 2,

   2022/23:894 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkandena 46 och 47 samt

   2022/23:1055 av Azadeh Rojhan (S).
   • Reservation 12 (S, V, C, MP)
  13. Övriga frågor om lustgas

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:750 av Nicklas Attefjord och Katarina Luhr (båda MP) yrkandena 3 och 5.
   • Reservation 13 (S, V, MP)
  14. Tobaksförebyggande arbete

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:254 av Angelica Lundberg (SD) yrkande 1,

   2022/23:541 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 1 och 2,

   2022/23:1548 av Patrik Björck (S),

   2022/23:1604 av Catarina Deremar (C) och

   2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 65.
   • Reservation 14 (S, MP)
  15. Försäljning av tobak till minderåriga

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:254 av Angelica Lundberg (SD) yrkande 2 och

   2022/23:856 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 17.
   • Reservation 15 (S)
   • Reservation 16 (C)
  16. Slopat rökförbud på uteserveringar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:355 av Jonny Cato (C).
  17. Frågor om spelberoende

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:745 av Nicklas Attefjord (MP) yrkandena 2 och 5 samt

   2022/23:921 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9.
   • Reservation 17 (SD)
   • Reservation 18 (MP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 17 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S930014
   SD06508
   M59009
   C21003
   V21003
   KD15004
   MP00153
   L14002
   Totalt223651546
   Ledamöternas röster