Till innehåll på sidan

Idrottshögskola

Motion 1990/91:Ub703 av Jan Hyttring och Larz Johansson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Vid föregående riksmöte beslöt riksdagen att frågan om
inrättande av en självständig högskoleenhet för fysisk
fostran och idrott skulle prövas. En utredning har
genomförts och presenterats i frågan (SOU 1990:3). I årets
budgetproposition föreslås, i stort sett helt i enlighet med
utredarens förslag, inrättandet av Idrottshögskolan i
Stockholm. Centern välkomnar detta förslag och är i många
delar överens om de principer och utbildningsinnehåll som
föreslås.
Vi är däremot bekymrade över hur den föreslagna
resurstilldelningen till Idrottshögskolan skall kunna
tillgodose idrottens olika behov. I motioner både inför
1985/86 och 1986/87 års riksmöten har vi riktat
uppmärksamheten på idrottens stora behov av utbildning.
Intresset för fysisk träning, idrott och friluftsverksamhet har
kontinuerligt ökat under hela 1900-talet. Den
föreningsorganiserade idrottsrörelsen har under
motsvarande tid befunnit sig i ett mycket dynamiskt skede.
Drygt två miljoner svenskar beräknas utöva någon form av
organiserad idrott under sin fritid.
Med hänsyn till den stora omfattningen som idrotten har
finns det behov av en rad olika utbildningar som ger
kunskap i frågor rörande motorisk utveckling, friskvård,
skolgymnastik, olika former av idrott, friluftsliv och en till
dessa intressen anpassad planering av samhällets fysiska
miljö. Exempelvis behövs utbildning av lärare, ledare,
tränare/instruktörer, administratörer, konsulenter o s v.
Vi måste också resa ett frågetecken för hur
resurstilldelningen per årsstudieplats har beräknats.
Förslaget innebär att tilldelningen skall beräknas efter den
av UHÄ rekomenderade per capitakostnaden. Enligt
denna rekommendation är per capitakostnaden för
exempelvis grundskollärarlinjens variant med
kombinationen idrott/annat ämne (inriktning 4--9) 40 000
kronor. Tilldelningen till den nu föreslagna
ettämnesutbildningen på idrottslärarlinjen är endast 31 600
kronor. Detta har också påpekats av linjenämnden för
Gymnastik- och Idrottshögskolan i deras remissvar på
utredningen. Det märkliga är att när det gäller
kombinationen idrott/annat ämne, där det andra ämnet kan
vara t.ex. svenska, engelska eller hemspråk, så beräknas
detta andra ämne med en betydligt lägre kostnad när det ges
som enskilt ämne. Detta är bara ett exempel på frågetecken
och oklarheter kring den föreslagna resurstilldelningen.
Centern anser att regeringen bör se över behovet av
resurstilldelning till den föreslagna Idrottshögskolan med
hänsyn tagen både till idrottens behov och till tilldelningen
per capita.
Vi vill också fästa uppmärksamheten på ytterligare en
väsentlig fråga och det är behovet av en samlad organisation
för både utbildning och forskning. I direktiven för
utredningen ingick bl.a. att pröva och komma med förslag
om en samordning av verksamheten vid den nya
högskoleenheten och centrum för idrottsforskning.
Utredaren föreslår att man inte skall samordna
verksamheten, utan att centret skall behålla nuvarande
uppgifter och organisation. Utbildningsministern väljer att
också följa detta förslag. Han menar att behovet av
forskning och utveckling kommer att tillgodoses genom att
Idrottshögskolan skall knytas till fakultetsorganisationen
vid Stockholms universitet och Karolinska institutet. Vi
anser att i princip ingen högskola bör vara utan en egen fast
organisation för forskning och utveckling. Det gäller också
i det här fallet.
Idrottsforskningen är speciellt eftersatt inom det
idrottsdidaktiska området. Även forskning om friskvård är
ett eftersatt område. Behovet av att på sikt utveckla
idrottsämnet till ett eget vetenskapsområde är ytterligare
ett viktigt motiv för fasta forskningsresurser. Forskning
kring för idrotten speciella ämnesområden skulle ge mycket
goda förutsättningar för både forskningsanknytning och
utveckling av grundutbildningen. Den forskarutbildning
som skulle komma att bedrivas vid högskolan skulle också
bidra till att en vetenskaplig atmosfär utvecklades. Centern
anser att en samordning av centret för idrottsforskning och
en ny Idrottshögskola skulle kunna vara ett bra sätt att
uppnå de kvalitativa fördelar som ett nära samarbete mellan
grundutbildning och forskning innebär.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär en översyn av
resursbehovet och behovet av forskning med anledning av
förslaget om inrättande av idrottshögskolan i Stockholm i
enlighet med de riktlinjer som angetts i motionen och att
regeringen får återkomma i frågan i samband med
kompletteringspropositionen.

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av resursbehovet och behovet av forskning med anledning av förslaget om inrättande av idrottshögskolan i Stockholm i enlighet med de riktlinjer som angetts i motionen och att regeringen får återkomma i frågan i samband med kompletteringspropositionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av resursbehovet och behovet av forskning med anledning av förslaget om inrättande av idrottshögskolan i Stockholm i enlighet med de riktlinjer som angetts i motionen och att regeringen får återkomma i frågan i samband med kompletteringspropositionen.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.