Till innehåll på sidan

Göteborgs universitets lokaler

Motion 1990/91:Ub532 av Ingela Mårtensson och Kenth Skårvik (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Det finns stora brister i statens sätt att sköta
fastighetsfrågor, det bekräftas inte minst av en studie gjord
av riksrevisionsverket. Byggnadsstyrelsen har idag en
monopolställning, som i många fall byråkratiserar och
försvårar skötseln av statliga byggnader. Nya former för
statlig lokalförsörjning bör sökas.
Det finns flera modeller för att uppnå en mer
decentraliserad och därmed effektivare lokalförsörjning
och fastighetsförvaltning inom den statliga sektorn.
Folkpartiet har tidigare tillsammans med moderaterna och
centern föreslagit att byggnadsstyrelsen delas upp på flera
statligt ägda men självständiga bolag.
En annan möjlighet vore att låta en myndighet själv få
bestämma över lokalanskaffningen. Varför skulle t ex inte
ett universitet av Göteborgs storlek självt kunna få ha hand
om sin byggnads- och fastighetsförsörjning? Kompetens
finns och verksamheten är tillräckligt stor för att bli
rationell.
Riksdagen har tidigare beslutat om ett annat
budgetsystem för högskolan, som innebär ett samlat
anslagsbelopp för grundläggande högskoleutbildning. Varje
högskoleenhet fick från och med budgetåret 1990/91 ett
anslag för lokalkostnader i syfte att kunna påverka sina
utgifter för lokalhyror. Byggnadsstyrelsen föreslås dock
även i fortsättningen vara lokalhållare.
Vi anser att man borde fortsätta på den inslagna linjen
och också pröva möjligheten att låta ett universitet vara
ägare till fastigheterna och ta hela ansvaret för sina lokaler.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Göteborgs universitet får äga
sina egna lokale

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Göteborgs universitet får äga sina egna lokaler.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Göteborgs universitet får äga sina egna lokaler.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.