Familjerätt, hbtqi-frågor och funktionsrätt

Motion 2023/24:2481 av Martina Johansson m.fl. (C)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-05
Granskad
2023-10-05
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2023/24:2481

av Martina Johansson m.fl. (C)

Familjerätt, hbtqi-frågor och funktionsrätt

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Äktenskap, samboskap, skilsmässa och arv

Sambors gemensamma bostad

Avgift för ansökan om skilsmässa och utredning om bodelningsprocesser

Översyn av framtidsfullmakter och digitalt register

Hbtqi-frågor

Tredje juridiskt kön och könstillhörighetslagen

Föräldraskap och adoption

Föräldraskapspresumtion, gemensam vårdnad och genetisk dokumentation

Begränsa möjligheten att häva föräldraskap

Embryodonation, befruktade ägg och IVF

Altruistiskt surrogatmödraskap

Fastställelse av föräldraskap efter surrogatarrangemang, spermadonation och embryodonation

Internationellt adopterade

Vårdnad

Yrkanden (50)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor ska kunna avtala om att deras gemensamma bostad ska utgöra samboegendom även om den inte införskaffats för gemensamt bruk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort avgiften för ansökan om skilsmässa och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2023/24:JuU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av systemet med framtidsfullmakter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett frivilligt digitalt register över framtidsfullmakter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om ett tredje juridiskt kön och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2023/24:KU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att blivande föräldrar ska kunna bekräfta föräldraskapet redan under graviditeten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dokumentation om den genetiska kopplingen till barnet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheten att häva föräldraskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 11.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra regelförändringar för embryodonation av överblivna befruktade ägg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU16
 • 12.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra villkoren för förlängd förvaring av befruktade ägg efter tio år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU16
 • 13.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för IVF och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU16
 • 14.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra lagändringar för att tillåta altruistiskt surrogatmoderskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU16
 • 15.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att garantera skyddet för de barn som tillkommer genom altruistiskt surrogatmoderskap utomlands genom att se över hur processen för att fastställa föräldraskapet kan påskyndas och om fastställandet av föräldraskap oavsett hur ett barn tillkommit, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 16.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt lägga fram förslag på riksdagens bord om hur adoptionsprocesser ska se ut framöver och hur man kan stötta redan adopterade och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU17
 • 17.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndighetspost och information ska skickas till båda vårdnadshavarna till ett barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2023/24:SkU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 18.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen i syfte att säkerställa barnets rätt till kontakt och umgänge med för barnet viktiga vuxna och ta vidare förslag om föräldrafullmakt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 19.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten för ett barn att ha fler än två vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 20.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på medling för att få väcka talan i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge avseende barn samt om att se över kostnaden vid upprepade domstolsprocesser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 21.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barnfridsbrott, psykiskt våld samt risk för våld, trakasserier eller andra kränkningar ska ha bäring på frågor om vårdnad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 22.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bedömningen av föräldra- och omsorgsförmåga enligt föräldrabalken och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga bör harmoniera och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 23.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en förälder som dödar den andra föräldern automatiskt ska förlora vårdnaden om barnen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 24.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förordna ett juridiskt biträde för barn i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 25.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla som arbetar med barn och barnutredningar inom socialtjänsten och rättsväsendet ska ha särskild kompetens för det och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU17
 • 26.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska ske en samlad översyn av socionomutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2023/24:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 27.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om användningen av evidensbaserade metoder i socialtjänstens bedömningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU17
 • 28.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sekretessbrytande bestämmelser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU17
 • 29.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en rätt till regelbunden kompetenshöjning och inrättandet av karriärtjänster för medarbetare i den kommunala socialtjänsten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU17
 • 30.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett krav på att alla kommuner ska ha ett systematiskt förebyggande arbete mot hot, våld och trakasserier som riktas mot socialtjänstens medarbetare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU17
 • 31.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samhällsvård och omhändertagande av barn ska förbättra barnets situation och livsvillkor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 32.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör införa ett förbud mot den särskilda befogenheten avskiljning i LVU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 33.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en oberoende klagorättsmekanism för placerade barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 34.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skälen för ett omhändertagande och förutsättningarna för att ett omhändertagande av ett barn ska upphöra ska tydliggöras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 35.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur socialtjänstens stöd ska se ut efter att vården enligt LVM, LVU och LSU upphör och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 36.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra riksdagens fattade beslut om nationellt register över familjehem/boenden som tagit emot placerade barn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 37.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt stöd till familjehemsföräldrar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 38.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vilka insatser som ska fortsätta att erbjudas efter en vårdnadsöverflytt eller adoption och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 39.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagreglera insatsen skyddat boende, införa tillståndsplikt för skyddat boende samt se över möjligheten för barn att ha individuella beslut för att vistas på skyddat boende och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU19
 • 40.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn ska ha rätt till skolgång under vistelse på skyddat boende och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU19
 • 41.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell standard för hur hemlöshet ska definieras, mätas och rapporteras samt utforma en nationell strategi för att bemöta hemlöshet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU17
 • 42.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge uppdrag till Socialstyrelsen att se över de insatser som ges till personer som är offer för prostitution eller utsätts för kommersiell sexuell exploatering i syfte att ge ett bättre och mer utvecklat stöd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU19
 • 43.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör initiera nödvändiga författningsändringar för att säkerställa likvärdig sekretessprövning och möjlighet att begära ut brukar- och patientjournaler från all skattefinansierad hälso- och sjukvård och socialtjänst oberoende av utförarens driftsform, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 44.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att äldre med funktionsnedsättning får jämlikt stöd och jämlik vård och omsorg i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU13
 • 45.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt införa ett statligt helhetsansvar för personlig assistans och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU13
 • 46.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta de initiativ som behövs för att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU13
 • 47.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur hjälpmedelsförskrivningen kan regleras, tillgången till fritidshjälpmedel kan bli jämlik över landet samt hur fler aktörer kan delta i habiliteringsinsatser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU13
 • 48.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av kravet om "särskilda skäl" för personlig assistans när den assistansberättigade vistas i skola eller daglig verksamhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU13
 • 49.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör ta initiativ till att genomföra förslagen från den s.k. tolktjänstutredningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU13
 • 50.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med förslag på hur man kan förändra systemet med gode män, förvaltare och förmyndare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över regelverket avseende bodelning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställande av juridiskt kön ska utgå från självidentifikation och separeras från den medicinska processen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.