En ny egnahemsrörelse

Motion 2020/21:472 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-29
Granskad
2020-09-29
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om byggnormer och lagstiftning för att med inriktade reformer ge ökat inflytande till den enskilda individen att förbättra sin boendesituation genom en egen arbetsinsats och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny form av tomträtt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges befolkning har växt med i genomsnitt 0,7 % per år under 2000-talet och i snabbare takt på senare tid. Statistiska centralbyrån (SCB) räknar med att befolkningen under kommande år växer med ungefär 150 000 personer per år. Befolkningstillväxten beror främst på en ökad invandring. Den oroliga situationen i omvärlden har lett till att flyktingströmmar till Europa och Sverige har ökat kraftigt. Två andra faktorer som påverkar befolkningstillväxten är att vi blir äldre samt att det föds fler personer än det är personer som avlider.

Sverige passerade 2017 tio miljoner invånare och under den kommande 10-årsperioden kommer invånarantalet öka med minst 1 miljon människor. Befolknings­ökningen leder till att fler bostäder behöver byggas för att möta den ökande efterfrågan.

Under stora delar av 1990-talet följde byggnationstakten befolkningsutvecklingen, men på 00-talet minskade bostadsbyggandet samtidigt som befolkningen ökade i snabbare takt. Detta har orsakat ett kraftigt bostadsunderskott på den svenska bostads­marknaden. Boverket spår att det behöver byggas betydligt fler bostäder de kommande åren för att komma ikapp det egentliga behovet. I Sverige kan man dela in bostads­typerna i framför allt villor och småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Andelen som bor i villa som hushållet äger uppgår till hela 51 %. Hyresrätten är den näst vanligaste boendeformen med 28 % och i bostadsrätt bor 18 % av befolkningen. 3 % bor i övriga boendeformer typ studentbostad, äldreboende m.m.

Sverige är idag i stort behov av att få bukt med bostadskrisen. För att förenkla för människor att själva kunna lösa sin bostadssituation krävs att vi tänker nytt gällande såväl byggnormer som lagstiftning. Med konkreta politiska lösningar kan vi stimulera såväl olika branscher kopplade till byggsektorn som människors möjlighet att hitta hållbara alternativ.

En ny egnahemsrörelse av självbyggare

Centerpartiet vill att fler personer ska ha råd att äga sitt eget boende. Detta menar vi är en viktig del för att kunna bli etablerad i samhället och också kunna få kontroll på sina boendekostnader. En intressant idé är att privatpersoner skall kunna köpa sitt nya hus som en byggsats, för att kunna montera ihop huset själv. Grundtanken är att genom byggnormer och lagstiftning stimulera marknaden till att ta fram ett antal typhus som är möjliga för en normalhändig privatperson att montera själv. Man kan jämföra med liknande modeller som har kommit fram genom det så kallade attefallshuset som har en begränsning på 25 m2. Här är tanken att husen skall ha en yta på 60 m2 och att det skall gå att bygga till efter hand som privatekonomin tillåter. Detta kan kombineras med att kommuner tar fram tomter som är anpassade för denna hustyp där man istället för att köpa tomten betalar arrende – en så kallad tomträttsavgäld. Det skulle innebära ett relativt lågt insteg ekonomiskt för personer som är på väg in på bostadsmarknaden och som ska skaffa sig sitt första boende. Tanken är också att ROT-avdraget kan användas i denna process för att bygga det egna huset, i de fall man behöver ta in extra hantverkshjälp eller byggherrekompetens.

Samverkan mellan hustillverkare och bygghandeln

Tanken är att hustillverkarna samarbetar med byggmaterialhandeln och dess åter­försäljare. Det finns också möjlighet att bygga upp nya kunskapscentra kring den lokala bygghandeln, som knyter till sig nödvändig hantverkskunskap som kan bistå vid byggnation av denna typ av byggnader.

Byggmaterialhandeln är en etablerad del av den svenska handeln och ca 10 % av hushållens detaljhandelskonsumtion går till denna sektor. I branschen finns över 1 000 företag som sammanlagt sysselsätter närmare drygt 20 000 människor. Genom denna insats skapas fler arbetstillfällen inom sektorn samtidigt som folk får möjlighet att skaffa sitt boende till en rimlig kostnad.

Tomträtt en ny form av hyrköp

Många drömmer om att bygga ett eget hus men hindras av svårigheter att få lån. Bolånetaket och dubbla amorteringskrav slår hårdast mot förstagångsköparna. Möjligheten för förstagångsköpares bosparande att bli avdragsgillt, eller ett skatte­gynnat bosparande för unga, bör utredas. Lättnader från bankernas amorteringskrav gentemot förstagångsköpare bör övervägas.

De som saknar kapital ska kunna skaffa ett boende genom tomträtt, en redan existerande form av upplåtelse av mark, där avgälden (hyran) är fastställd i avtal och förhandlas under reglerade former. En ny upplåtelseform som bör utredas är en form av hyrköp, där en del av boendekostnaden avsätts som egen insats för en tomträtt, medan resterande del kan betalas vid ett senare tillfälle om parterna är överens om ett förut­bestämt pris.

Centerpartiet vill få till en sund och långsiktigt fungerande bostadsmarknad, för att komma tillrätta med det otillräckliga byggandet och bristen på bostäder. Att ge folk möjlighet att själva bygga sitt första boende tror vi är en pusselbit bland många för att få en bättre fungerande bostadsmarknad. Vi behöver hitta nya lösningar på långvariga problem som vi i dagsläget inte rår på med gällande byggnormer och lagstiftning. Vi vill främja initiativ som såväl gynnar viktiga näringar i landet som ger mer egenmakt åt den enskilde individen att kunna förändra sin situation till det bättre.

 

 

Anders Åkesson (C)

Mikael Larsson (C)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om byggnormer och lagstiftning för att med inriktade reformer ge ökat inflytande till den enskilda individen att förbättra sin boendesituation genom en egen arbetsinsats och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny form av tomträtt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.