Till innehåll på sidan

En barn- och ungdomskommission

Motion 1992/93:Kr403 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Alla barn skall ha rätt till en trygg uppväxtmiljö, där var
och en får samma möjligheter att växa och mogna efter sina
egna unika förutsättningar. Samhällets omsorger och
service bör utgöra ett stöd och ett komplement till
föräldrarna i deras fostrargärning. Skolan har, förutom att
förmedla kunskaper, också en uppgift att fostra eleverna till
att förstå sig själva och andra samt lära eleverna att själva
forma en åsikt och kunna göra personliga
ställningstaganden. Unga människor skall kunna ta ansvar
för sig och sitt handlande, vilket i sin tur förutsätter att de
får känna sig delaktiga och medverka i
samhällsutvecklingen.
Många barn och ungdomar känner stor otrygghet i
dagens samhälle. Mobbing och andra övergrepp gör att
barn och ungdomar hamnar utanför gemenskapen.
Indragningar och besparingar inom barn- och
fritidsomsorgen innebär att många barn i de första skolåren
har mist en fast punkt där de kan möta vuxna efter
skoldagen. Föreningar som har till uppgift att engagera de
unga på fritiden har fått det allt svårare ekonomiskt.
I dag lämnar många ungdomar skolan utan att ha en
chans att komma in i vuxenvärlden. Den svåra
arbetsmarknadssituationen ger inte möjligheter till arbete
och egen försörjning och därmed, med den allt dyrare
bostadsmarknaden, inte heller tillgång till egen bostad. Det
finns en stor risk att åtgärder som ungdomspraktikplatser
håller ungdomarna utanför den ordinarie arbetsmarknaden
och att de därmed aldrig får en chans till ett riktigt arbete.
Rotlöshet, tomhet och brist på sysselsättning är en farlig
utveckling för dagens unga som kan medföra konsekvenser
i form av utslagning, missbruk och kriminalitet. En sådan
utveckling kommer att stå samhället dyrt.
Unga människors situation sammanhänger med en rad
olika faktorer varför ungdomspolitiken måste sättas in i ett
helhetsperspektiv. Det krävs en rad förebyggande,
stödjande och stimulerande insatser för att ge barn och
ungdomar goda och jämlika förutsättningar att ta ansvar för
sina liv och för att kunna förverkliga sina drömmar och
visioner.
Regeringen har beslutat tillkalla en särskild utredare om
ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter.
Vi anser att det är inte tillräckligt när ungdomarna står
inför stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden,
små möjligheter till egen försörjning och därmed också brist
på samhörighet med vuxenvärlden.
Det är så allvarligt att det fordras en samling kring barns
och ungdomars problem och en prioritering av de insatser
som kan komma ifråga. Eftersom hoten är så stora i dagens
samhälle är det av största vikt att insatser kommer snabbt.
Därför föreslår vi att en barn- och ungdomskommission
tillsättes med uppgift att göra en samlad
probleminventering och att komma med förslag till
helhetslösningar, oberoende av nuvarande
ansvarsfördelning mellan olika myndigheter, samt att
initiera snabba åtgärder.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en barn- och
ungdomskommission.

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en barn- och ungdomskommission.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en barn- och ungdomskommission.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.