Vårändringsbudget för 2024

Betänkande 2023/24:FiU21

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
12 juni 2024

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Ja till regeringens vårändringsbudget (FiU21)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade utgifter för staten under 2024. Ändringar av anslag görs i 22 av de 27 utgiftsområdena i statens budget för 2024. Bland annat förlängs det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag till och med den 31 december 2024. Bidragets storlek ska fortsätta att vara 40 procent av det preliminära bostadsbidraget.

Ett annat förslag handlar om ett nytt integrationspolitiskt mål.

Regeringens förslag i vårändringsbudgeten innebär att statens budgetsaldo och den offentliga sektorns finansiella sparande försämras med drygt 17 miljarder kronor. Vissa av förslagen beräknas påverka statens budget även kommande år.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen och avslag på motionen
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2024-05-28
Justering: 2024-05-30
Trycklov: 2024-05-31
Reservationer: 1
Betänkande 2023/24:FiU21

Alla beredningar i utskottet

2024-05-23, 2024-05-28

Ja till regeringens vårändringsbudget (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade utgifter för staten under 2024. Ändringar av anslag görs i 22 av de 27 utgiftsområdena i statens budget för 2024. Bland annat förlängs det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag till och med den 31 december 2024. Bidragets storlek ska fortsätta att vara 40 procent av det preliminära bostadsbidraget.

Ett annat förslag handlar om ett nytt integrationspolitiskt mål.

Regeringens förslag i vårändringsbudgeten innebär att statens budgetsaldo och den offentliga sektorns finansiella sparande försämras med drygt 17 miljarder kronor. Vissa av förslagen beräknas påverka statens budget även kommande år.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2024-06-11
Debatt i kammaren: 2024-06-12
Stillbild från Debatt om förslag 2023/24:FiU21, Vårändringsbudget för 2024

Debatt om förslag 2023/24:FiU21

Webb-tv: Vårändringsbudget för 2024

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Edward Riedl (M)

Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 2 Janine Alm Ericson (MP)

Herr talman! Egentligen finns det en hel del mer att säga om regeringens vårändringsbudget. Men eftersom vi har en budgetdebatt i nästa vecka kommer vi då att framföra fler synpunkter på det ekonomiska förslaget än nu.

Däremot har vi synpunkter på och en reservation om regeringens integrationspolitiska mål och den förändring som har gjorts. Vi tycker inte att det är en bra förändring. Vi anser att integration måste ske med tillit och samförstånd. Därför avvisar vi det målet. Jag yrkar bifall till vår reservation.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 16.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2024-06-12
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Vårändringsbudget för 2024

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Ändrade ramar och ändrade anslagRiksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt propositionens förslag.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:99 punkterna 20 och 24.Ändrade beställningsbemyndigandenRiksdagen bemyndigar regeringen att under 2024 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:99 punkt 21.Ytterligare förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidragetRiksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2023:907) om ändring i lagen (2023:440) om ändring i lagen (2022:1857) om ändring i lagen (2022:1042) om ändring i socialförsäkringsbalken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:99 punkt 1.Utgiftsområde 1 Rikets styrelseRiksdagen godkänner
  a) att Riksdagsförvaltningen får finansiera förvärvet av fastigheten Havssvalget 5 i dess helhet med anslag,
  b) investeringsplanen för 2024–2026 för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag som en riktlinje för Riksdagsförvaltningens fastighetsinvesteringar.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:99 punkterna 22 och 23.Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Riksdagen bemyndigar
  a) regeringen att öka Sveriges kvot i Internationella valutafonden med 2 215 000 000 särskilda dragningsrätter,
  b) Riksbanken att till Internationella valutafonden betala det nödvändiga beloppet enligt a).Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:99 punkterna 2 och 3.Utgiftsområde 7 Internationellt biståndRiksdagen
  a) bemyndigar regeringen att under 2024 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om kapitaltillskott till Swedfund International AB på högst 300 000 000 kronor för investeringar i Ukraina,
  b) bemyndigar regeringen att ställa ut statliga garantier till Afrikanska utvecklingsbanken som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 3 054 240 000 units of account,
  c) godkänner avtalet med Europeiska investeringsbanken om bidrag på sammanlagt högst 12 250 000 euro till den nyinrättade förvaltningsfonden för Afrika, Karibien och Stillahavsområdet ACP Trust Fund avseende tekniskt stöd, rådgivningstjänster, investeringsgarantier, räntekostnader och valutasäkring i lokala valutor som avser utvecklingsinstrument med hög finansiell risk i de minst utvecklade länderna.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:99 punkterna 4-6.Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningRiksdagen
  a) bemyndigar regeringen att under 2024–2026 för anslaget 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om en årlig medlemsavgift till European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences (Euro-Bioimaging-ERIC) på högst 2 000 000 kronor,
  b) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,
  c) bemyndigar regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att under 2024 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för statens räkning förvärva aktier till ett belopp om högst 10 000 000 kronor i samband med att aktier tecknas i det bolag som övertar verksamheten i EISCAT Scientific Association.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:99 punkterna 8-10.Utgiftsområde 22 KommunikationerRiksdagen
  a) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm inom utgiftsområde 22 Kommunikationer, 
  b) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:12 Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer,
  c) bemyndigar regeringen att för 2024 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Transportstyrelsens behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 2 150 000 000 kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:99 punkterna 11-13.Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av
  a) anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel,
  b) anslaget 1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel,
  c) anslaget 1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:99 punkterna 14-16.Utgiftsområde 24 NäringslivRiksdagen
  a) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:22 Stöd vid korttidsarbete inom utgiftsområde 24 Näringsliv,
  b) bemyndigar regeringen att för 2024 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret för exportfinansiering som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 150 000 000 000 kronor,
  c) bemyndigar regeringen att under 2024 ställa ut kreditgarantier för exportkrediter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 500 000 000 000 kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:99 punkterna 17-19.
 2. Ett nytt integrationspolitiskt mål

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner målet för integrationspolitiken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:99 punkt 7 och avslår motion

  2023/24:2895 av Leila Ali Elmi m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 1 (MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S910015
  SD63009
  M580010
  C21003
  V30165
  KD16003
  MP01503
  L12004
  -1001
  Totalt265151653
  Ledamöternas röster