Till innehåll på sidan

Undersökningstillstånd

Betänkande 2020/21:NU9

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 februari 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd (NU9)

Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt att kartlägga berggrundens egenskaper. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i minerallagen.

Förslaget innebär:

  • att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 och som inte har förlängts tidigare, ska förlängas med ett år,
  • att giltighetstiden ska förlängas med ett år för tillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som tidigare har förlängts genom att lämplig undersökning har gjorts eller för att tillståndshavaren har haft goda skäl till att en undersökning inte har gjorts,
  • att giltighetstiden ska förlängas med ett år även för tillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som förlängts genom att det har funnits särskilda skäl till förlängning.

Syftet är att underlätta för prospekteringsbolagen som riskerar att drabbas hårt av effekterna av coronapandemin.

Lagändringarna börja gälla den 1 mars 2021.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-28
Justering: 2021-02-04
Trycklov: 2021-02-04
Betänkande 2020/21:NU9

Alla beredningar i utskottet

2021-01-21, 2021-01-28

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd (NU9)

Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt att kartlägga berggrundens egenskaper. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i minerallagen.

Förslaget innebär:

  • att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 och som inte har förlängts tidigare, ska förlängas med ett år,
  • att giltighetstiden ska förlängas med ett år för tillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som tidigare har förlängts genom att lämplig undersökning har gjorts eller för att tillståndshavaren har haft goda skäl till att en undersökning inte har gjorts,
  • att giltighetstiden ska förlängas med ett år även för tillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som förlängts genom att det har funnits särskilda skäl till förlängning.

Syftet är att underlätta för prospekteringsbolagen som riskerar att drabbas hårt av effekterna av coronapandemin.

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-02-09
Debatt i kammaren: 2021-02-10
Stillbild från Debatt om förslag 2020/21:NU9, Undersökningstillstånd

Debatt om förslag 2020/21:NU9

Webb-tv: Undersökningstillstånd

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 34 Mattias Jonsson (S)

Fru talman! Nu ska vi debattera eller kanske snarare diskutera detta betänkande. Det finns nämligen inga reservationer eller motförslag.

Svensk gruvnäring och mineralnäring har stor betydelse för Sverige som nation, ur ett regionalt och lokalt perspektiv men även utanför Sveriges gränser. Det handlar om råvaruförsörjning, arbetstillfällen, välfärd och utveckling av ny teknik och inte minst den viktiga gröna omställningen.

På grund av spridningen av det nu kända viruset som orsakar covid-19 befinner sig Sverige och omvärlden i en mycket svår situation. Då måste riksdagen men också regeringen planera för extraordinära åtgärder. Redan våren 2020 inkom Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral och metallproducenter i Sverige, med en hemställan till regeringen om förlängda undersökningstillstånd för att motverka allvarliga konsekvenser för prospekteringsbolagen och för gruvbranschen till följd av smittspridningen.

Regeringen föreslog då förlängd giltighetstid för just undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som tidigare förlängts då det fanns synnerliga skäl för förlängningen. Den förlängda giltighetstiden gäller ytterligare ett år från den dag giltighetstiden annars skulle ha löpt ut. Förändringen trädde i kraft den 1 juli 2020.

Fru talman! Sverige och omvärlden befinner sig fortfarande i en mycket allvarlig situation på grund av pandemin. Därför har vi i dag på riksdagens bord ännu ett förslag om förlängning av undersökningstillstånd att ta ställning till. Giltighetstiden föreslås förlängas med ett år även för tillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som tidigare har förlängts genom att det har visat sig finnas särskilda skäl för förlängning.

Bestämmelserna ska inte gälla undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet. Det undantaget finns också med som en punkt i det så kallade januariavtalet.

Undersökningstillstånd

Förslaget innebär att giltighetstiden ska förlängas med ett år för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 och som inte har förlängts tidigare.

I bakgrunden finns ett tillkännagivande. Inriktningen i det har näringsministern uttryckligen välkomnat. Regeringen gör också ett viktigt arbete för att hitta lösningar för att minska effekterna av den pandemi som fortsätter att pågå.

Jag kan konstatera att näringsutskottet välkomnar regeringens proposition. Det finns inte heller några reservationer i betänkandet. Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag.

Jag vill i likhet med utskottet betona att vi inte har nått slutet av pandemin. Därför behöver vi följa utvecklingen nogsamt framöver och se om det behöver tas ytterligare mått och steg för att undvika negativa konsekvenser av pandemin.

Jag vill därmed yrka bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 35 Helena Antoni (M)

Fru talman! I dag debatterar vi undersökningstillstånd. Det är en fråga som vi enas kring i näringsutskottet. Det är viktigt att undersökningstillstånden förlängs då branschen har stått på skakig mark sedan pandemins framfart i Sverige inleddes.

Gruvnäringen i Sverige har en lång historia och har gjort Sverige gott på många olika sätt. Men en förutsättning för gruvnäringen är prospekteringsbolagens arbete. Prospekteringsbolag har under pandemin varit utsatta då bolagen ofta är små och specialiserade på just prospektering. De har, till skillnad från gruvbolag, inga egna stabila intäkter som kommer direkt av gruvdrift utan är helt beroende av externt kapital. Som bekant har det internationella läget varit instabilt det senaste året.

Det är inte heller enkelt för prospekteringsbolag att bara pausa sin verksamhet. Minerallagen är utformad på ett sådant sätt att tillstånd kan återkallas om företaget inte aktivt borrar, provar eller analyserar.

Cirka ett undersökningstillstånd per tusen leder fram till ett öppnande av en gruva. Det är därför oerhört viktigt att prospekteringsverksamheten inte stannar av under pandemin.

Jag nämnde inledningsvis att utskottet står bakom förslaget. Men jag vill förtydliga att vi måste följa utvecklingen mycket noga. Ännu är vi inte ur pandemin. Det innebär att det kan finnas anledning att återigen pröva behoven och eventuellt förlänga även de tillstånd som beviljats efter den 1 juli 2020.

Fru talman! Med det sagt vill jag yrka bifall till utskottets förslag till beslut.

Sveriges gruvnäring har haft och kommer att fortsätta ha stor betydelse för Sverige som land. Den har skapat arbetstillfällen och välfärd och är i dag en stor del av den omställning som Sverige och världen måste göra för att klara klimatkrisen; corona är tyvärr inte den enda kris som vi står inför i dag.

Tekniker som är helt avgörande för omställningen kräver metaller. Vindkraft, solceller, elbilar, batterier, laddinfrastruktur och mycket mer kräver alla säker tillgång till metaller. Detta innebär i nästa led att det behövs en stark gruvnäring som möter just den efterfrågan. Dessutom är det positivt att mineralerna utvinns på svensk mark för att garantera att det görs på ett miljöpositivt sätt och under rätt arbetsförhållanden.

Jag och Moderaterna anser inte att det är särskilt ansvarsfullt att Sverige, som är ett av världens mest utvecklade länder med kanske världens mest strikta miljöprövning, ser på när jordartsmetaller bryts i länder som utnyttjar sin befolkning, begår systematiska övergrepp och använder sig av barnarbete. Det är därför mycket bättre att de bryts här.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Undersökningstillstånd

Den svenska gruvnäringen behövs världen över eftersom klimatkrisen, likt ett virus, inte erkänner några landsgränser. Vi borde bejaka gruvnäringen, inte motarbeta den.

Fru talman! Återvunna material spelar en viktig roll i omställningen. Men sanningen kvarstår: återvunnet material kommer inte att kunna ersätta brytning och förädling av jungfruligt material den närmaste tiden. Det finns ännu inte tillräckligt mycket gammalt material i slaggprodukter och liknande för att kunna mata den teknikutveckling som behövs för omställningen.

Sverige är EU:s ledande gruv- och mineralnation - så har det i alla fall låtit länge. Det har också varit en tydlig politisk målsättning att bevara den ställningen och att utveckla den näring som har hjälpt till att bygga Sverige. Men nu ser vi tecken på att Sverige halkar efter i mätningarna. Den kanadensiska tankesmedjan Fraser Institute rankar både Irland och Finland högre än Sverige. Vi ser även att antalet beviljade undersökningstillstånd är på nedgång.

Det finns ingen anledning att sticka under stol med att gruvor påverkar närmiljön, för det gör de. Men man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt och konstatera att de här mineralerna behövs om vi har för avsikt att klara klimatkrisen.

Vi vet att mineralerna finns i Sveriges berggrund, och vi vet att de behövs. Men samtidigt kan jag inte släppa känslan av att man gör allt för att motverka gruvnäringen. Oändligt långa handläggningstider och komplicerade tillståndsprocesser dödar projekt som spelar en extremt viktig roll i omställningen.

Kallak och Laver är två av många exempel på denna senfärdighet. Tre år har gått utan att gruvan Kallak fått några som helst tecken på att ett tillstånd skulle vara på gång. Det hävdas att regeringen nu ska snabba på processen, men ännu vet vi inte hur regeringen avser att gå vidare med tillstånd för gruvorna i Kallak och Laver. Dessutom har de sökande blivit nekade när de begärt ett möte med Näringsdepartementet.

Riksdagens konstitutionsutskott redovisade nyligen sin årliga granskning av regeringen. Här kritiseras bland annat regeringens senfärdiga hantering av tillståndet för att upprätta gruvan i Kallak. Med risk för att återupprepa mig kan jag säga att kritiken lyder att näringsministern inte gjort några som helst synbara åtgärder i ärendet under tre års tid. Även ledande företrädare i branschen har kritiserat regeringens hantering av både Kallak och Laver, vars handläggningstider varit obefogat långa.

Det är dock inte bara bolagen som kommer i kläm här, utan även kommuninvånarna. Både de som är för och de som är emot gruvorna befinner sig i limbo. Folk vet inte vad som gäller.

Detta kan inte vara en handläggningsprocess som regeringen är stolt över. Trots detta hävdar näringsministern gång på gång att Sverige är och kommer att förbli EU:s ledande gruvnation. Hur då? Det undrar jag. Med handläggningstider som dessa kommer investeringarna snart att börja fly från Sverige till andra länder.

Vi har redan börjat se konsekvenserna av regeringens senfärdighet. Boliden funderar på att lämna Sverige. Det är allvarligt. Lavergruvan skulle kunna skapa tusentals jobb och ha stor betydelse för klimatomställningen. Ansvarstagandet sträcker sig utanför Sveriges gränser. Ibland måste man tvinga sig själv att lyfta blicken och se till helheten, även om det kan bli lite obekvämt. Handläggningstiderna och tillståndsprocesserna har varit synnerligen provocerande för många. Det är dags att regeringen går från ord till handling innan det är för sent.


Anf. 36 Eric Palmqvist (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Undersökningstillstånd

Frau talman! År 2020 var ett år som inget annat. Coronapandemin svepte in över världen, och alla har vi påverkats av detta på ett eller annat sätt. Nu skriver vi 2021, året då vi förhoppningsvis äntligen kommer att kunna gå tillbaka till något slags normalläge, men ännu är vi inte där. Detta är en av anledningarna till betänkandet vi behandlar i dag.

I juni förra året debatterades frågan om förlängda undersökningstillstånd här i denna kammare. Det var en debatt som jag själv hade deltagit i om det inte hade varit för coronapandemin. Nu blev det inte så. I stället fick min kollega Tobias Andersson, som befann sig här i Stockholm, ta debatten i mitt ställe. Vi ställde inte in - vi ställde om. Det är bara ett i raden av exempel på hur samhället har fått anpassa sig som en följd av pandemin.

Jag menar - och jag tror att övriga i denna församling instämmer - att politiken i viss mån har påverkats av pandemin men inte så omfattande i jämförelse med den bistra verklighet som en del branscher nu befinner sig i. En del av dessa har kunnat ställa om, medan andra, exempelvis resebranschen, befinner sig i djup kris. För några näringar har egentligen förutsättningarna varit förhållandevis hyggliga, men lagstiftningen har varit utformad på ett sätt som inte möjliggjort för dem att ställa om för att klara sig igenom pandemin.

En bransch som tvingades ned i brygga och var i akut behov av att få ett nytt regelverk på plats för att överleva coronakrisen var prospekteringsföretagen. Därför, fru talman, beslutade man här i riksdagen i juni 2020 om ändringar i minerallagen för att lättare kunna förlänga redan befintliga undersökningstillstånd. Beslutet var nödvändigt och bra. Läget var akut, och regeringen var pressad att under kort tid komma med en lång rad förslag till åtgärder för att rädda svenskt näringsliv.

I propositionen vi tog ställning till då fanns emellertid begränsningar som vi inom oppositionen uppmärksammade. Med anledning av det riktades ett tillkännagivande till regeringen. Resultatet av tillkännagivandet är det vi har på bordet i dag. Regeringen har levererat det som efterfrågades. Utskottet har dessutom enats om formuleringar i betänkandet som tar hänsyn till det faktum att pandemin ännu pågår och att ytterligare förlängningar av redan gällande undersökningstillstånd kan komma att behövas.

Fru talman! Jag har sagt det förut: Gruvindustrins betydelse för Sveriges välstånd kan inte nog understrykas. Vi har brutit och förädlat metaller sedan förkristen tid, och i dag utgör gruvnäringen en hörnpelare i vår exportberoende industri. De värdekedjor som skapas av att mineraliseringar bryts, malmen förädlas och slutprodukter tillverkas har lagt grunden till vår ställning som exportnation. Gruvnäringen bidrar därmed i flera led till att såväl skapa arbetstillfällen som generera välfärd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Undersökningstillstånd

Men malmen finns inte bara där som genom ett mirakel om man sätter spaden i backen på måfå. För att hitta den, och på sikt kanske kunna etablera en gruva, krävs det att någon har prospekterat, det vill säga aktivt sökt efter fyndigheter och gjort noggranna undersökningar av berggrunden, och funnit brytvärda mineraliseringar. Och eftersom ingen malmkropp i världen är outsinlig är det ingen överdrift att påstå att utan prospektering upphör gruvnäringen och därmed också på sikt tillverkningsindustrin.

Det intressanta i detta sammanhang är att prospekteringen i sig inte är vinstdrivande utan snarare spekulativ. Prospektering kan beskrivas som ett kostsamt, långsiktigt och tidsödande sökande efter något som förhoppningsvis på sikt - om något decennium eller så - om allt vill sig väl genererar en vinst. Detta gör att prospekteringsföretagen är helt beroende av riskkapital och investerare. I och med detta är de också extremt känsliga för konjunktursvängningar.

I och med att den svenska minerallagen är utformad så att ett företag som innehar undersökningstillstånd men inte borrar, tar prover och analyserar kan få sitt tillstånd återkallat är det lätt att förstå vad som hade kunnat bli följden av att investerare och riskkapitalbolag drog i nödbromsen som en reaktion på coronautbrottet.

Eftersom prospekteringsföretag i grunden saknar möjlighet att pausa pågående verksamhet är det bra att vi från riksdagens sida har möjliggjort en förlängning av tillstånden för de tillståndshavare som på grund av pandemin har godtagbara skäl till att undersökningsarbete inte har utförts. Det är klokt, och jag gläds över att det finns en så tydlig riksdagsmajoritet för denna hållning.

Fru talman! Om man beaktar den omständighet att allt fler av jordens människor bryter sig ur fattigdom och höjer sin levnadsstandard som någonting positivt måste man också acceptera deras efterfrågan på varor, som inte sällan innehåller metaller. För vilka är vi att förvägra andra sådant som vi i vår del av världen tagit för givet i generationer?

Om man bejakar tekniska landvinningar och applåderar så kallad grön teknik måste man också välkomna brytning av så kallade innovationskritiska mineraler. Vilka är vi att kräva att de ska brytas av barnarbetare i Kongo eller under slavliknande förhållanden i diktaturer?

Tror man på fattigdomsbekämpning, på ny teknik och på mänskliga rättigheter tror man på vår gruvnäring. Tror man på en näring som genererar arbetstillfällen, skatteintäkter och välfärd i Sverige tror man på svensk gruvnäring. Den borde gå en lysande framtid till mötes, men bara om vi från politiskt håll fattar kloka och framåtsyftande beslut.

Därför, fru talman, anser jag att detta betänkande är ett steg i rätt riktning under en svår tid. Jag gläds åt att utskottet är så enigt i just denna fråga. Med det sagt yrkar jag bifall till betänkandet NU9 Undersökningstillstånd, i dess helhet.


Anf. 37 Camilla Brodin (KD)

Fru talman! Gruv- och mineralnäringen är en mycket viktig basnäring i Sverige. Det är ett faktum sedan flera hundra år tillbaka, och vi ser att näringen kommer att fortsätta vara en nödvändig pusselbit när vi gör nästa tekniksprång för att digitalisera och elektrifiera vårt samhälle.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Undersökningstillstånd

För att detta ska bli möjligt kommer vi att behöva söka efter råvaror som gör det möjligt att tillverka batterier i tillräcklig mängd. Vi vill därför inte bara värna utan också vidareutveckla svensk gruv- och mineralnäring.

Tyvärr ser vi gång på gång att regeringen är valhänt i sin hantering av denna basnäring. Ett exempel på detta är det besked vi nyligen fick ta del av: att regeringen har avslagit Bolidens överklagan angående gruvetableringen Laver i Älvsbyn. Detta efter att ha lagt en våt filt över hela processen i fyra års tid.

Bolidens kommunikationsdirektör har uttryckt att man tröttnat på massan av krav, krångel och oförutsägbara processer som stoppar nyckelinvesteringar i Sverige. "Då måste vi titta i andra länder", säger han.

Fler företag larmar om saktfärdighet. Gruvan Laver i Älvsbyn skulle ha kunnat skapa tusentals jobb och vara en betydande del i klimatomställningen, som de flesta av oss är anhängare av. Men när en regering agerar på ett senfärdigt sätt och inte prioriterar den viktiga länk i värdekedjan som gruvnäringen är blir situationen med oförutsägbara tillståndsprocesser och krångel ohållbar, och företag måste se sig om efter andra lösningar i andra länder.

Fru talman! Jag är djupt bekymrad över det svenska regelkrånglet. Det är ett genuint hot mot Sveriges möjligheter att fortsätta utvecklas som industrination. Vi kristdemokrater tror att det finns goda sociala och miljömässiga skäl att möjliggöra att gruvor etableras och utvecklas i Sverige i stället för att importera från länder som har undermåliga villkor och där exempelvis mänskliga rättigheter och miljökrav inte är tillräckliga.

Vårt gemensamma ansvar för att upprätthålla en hållbar värdekedja genom hela processen för exempelvis batteritillverkning är prioriterat. Detsamma gäller vår planet, som vi ska bruka efter förnuft men inte förbruka. Här måste vi alla ta vårt ansvar.

Hanteringen av gruvföretagen från regeringens sida riskerar nu att leda till företagsflykt från Sverige. I fallet Älvsbyn innebär Bolidens besked från regeringen en otroligt stor förlust för samhället.

Fru talman! Anledningen till att vi står här i dag är propositionen om undersökningstillstånd. Riksdagen begärde av regeringen att komma med förslag till ändringar gällande undersökningstillstånd och de problem som uppstått på grund av pandemin som vi alla befinner oss i just nu. Vi ville att förslagen skulle läggas på riksdagens bord redan i höstas, under oktober månad.

Det hade kunnat möjliggöra ett beslut som kunnat gälla från årsskiftet. Nu blev det inte så, utan regeringen valde juldagarna för att komma med sina förslag. Det omöjliggjorde att förändringarna kunde träda i kraft redan vid årsskiftet. Detta beklagar vi, men vi accepterar den av regeringen föreslagna tidpunkten den 1 mars i år, då vi är angelägna om att förslaget äntligen ska komma på plats.

Undersökningstillstånd

Jag är dock glad över att vi är ett enigt utskott som vill framhålla att vi ännu inte nått slutet på pandemin och att det därför finns anledning att fortsätta att noga följa förhållandena för de prospekteringsbolag som bedriver verksamhet i Sverige. Vi vill särskilt lyfta fram behovet av att följa situationen i de fall där undersökningstillstånd har beviljats efter den 1 juli förra året och som inte omfattas av regeringens aktuella förslag.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Apoteks- och läkemedelsfrågor

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-02-10
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2020/21:20210210NU9, Beslut

Beslut 2020/21:20210210NU9

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Undersökningstillstånd
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45).Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:67.