Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

Betänkande 2021/22:JuU37

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
1 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU (JuU37)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om Ecris-TCN, ett system som baseras på EU:s medlemsstaters nationella kriminalregister som Sverige varit anslutet till sedan 2013.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till ändringar i lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll, lagen om belastningsregister, fängelselagen, brottsdata-lagen och lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.
Syftet med förslagen är att det ska bli möjligt för EU:s medlemsstater att få reda på vilka andra medlemsstater som har uppgifter i sina kriminalregister om en tredjelandsmedborgare.

Riksdagen avslog motionsyrkanden om hantering av fingeravtryck på tredjelandsmedborgare.

Den nya lagen och lagändringarna som gäller anpassningar till förordningen om Ecris-TCN föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Övriga lagändringar föreslås börjar gälla den 28 juni 2022.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-05-12
Justering: 2022-05-19
Trycklov: 2022-05-19
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:JuU37

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-12

Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU (JuU37)

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om Ecris-TCN, ett system som baseras på EU:s medlemsstaters nationella kriminalregister som Sverige varit anslutet till sedan 2013.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll, lagen om belastningsregister, fängelselagen, brottsdata-lagen och lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.
Syftet med förslagen är att det ska bli möjligt för EU:s medlemsstater att få reda på vilka andra medlemsstater som har uppgifter i sina kriminalregister om en tredjelandsmedborgare.

Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motionsyrkanden om hantering av fingeravtryck på tredjelandsmedborgare.

Den nya lagen och lagändringarna som gäller anpassningar till förordningen om Ecris-TCN föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 28 juni 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-05-31
Debatt i kammaren: 2022-06-01

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 7 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Vi avser att debattera justitieutskottets betänkande Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU. Det handlar om ett system som är till för att underlätta för just informationsutbyte mellan våra respektive EU-länder om brottmålsdomar gällande tredjelandsmedborgare.

Regeringen har valt att implementera förslaget i enlighet med de förutsättningar som stipuleras. Men Sverigedemokraterna har noterat att man gör en alldeles för snäv implementering utifrån vad som faktiskt är möjligt.

Sverigedemokraterna har i betänkandet en reservation där vi menar att det möjliggörs för att ta med uppgifter om brott som når upp till ett maxstraff om tolv månaders fängelse. Det skulle innebära att fler brottmålsdomar skulle registreras i det här systemet, Ecris-TCN. Vi tycker inte att det skulle vara en nackdel utan snarare en fördel för det brottsbekämpande samarbetet mellan EU:s medlemsländer om just information om brottmålsdomar kan vara till nytta för respektive lands brottsbekämpande myndigheter eller för den delen migrationsmyndighet.

Vidare anser vi att det ska vara en tydligare ordning för hur uppgifter ska lagras och förstöras, så att den mänskliga faktorn i de här fallen inte föranleder att uppgifter destrueras på ett sådant sätt att de inte kommer till användning och kan nyttjas på rätt sätt.

Det är den korta beskrivningen av det här ärendet som kanske inte är särskilt upphetsande i sig. Men vi har en lite delad mening om att det ska lagras fler uppgifter i systemet och att vi ska ha en säkrare ordning för just lagringen av uppgifterna. I övrigt tycker vi att systemet kan vara till nytta för och gagna det europeiska samarbetet om brottmålsdomar och tredjelandsmedborgare.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.


Anf. 8 Gustaf Lantz (S)

Fru talman! Syftet med förslagen vi debatterar är att förbättra EU:s medlemsstaters informationsutbyte om brottmålsdomar och göra det möjligt för EU-länder att få reda på vilka andra stater inom unionen som har uppgifter i sina kriminalregister om en tredjelandsmedborgare.

Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

Sverige måste göra sitt så att EU kan använda sin fulla kraft i kampen mot brottsligheten, och övriga EU-länder måste göra sitt för att vi ska vara lyckosamma med brottsbekämpningen i Sverige. Samarbetets geniala logik är att ett plus ett blir mer än två. Vi vinner på detta EU-samarbete. Det är därför glädjande att justitieutskottet står bakom regeringens förslag om att göra en rad ändringar i olika lagar i linje med den aktuella EU-förordningen.

Fru talman! När det gäller det som ledamoten Adam Marttinen var inne på vill jag anföra följande: Vad gäller uppgifter om fingeravtryck gör vi socialdemokrater i utskottet ingen annan bedömning än regeringen, det vill säga att fingeravtryck bör tas under verkställigheten av den som har dömts till fängelse i minst sex månader. På så vis kommer utvidgningen av möjligheten att ta fingeravtryck, som utgör intrång i den enskildes fri- och rättigheter, inte att gå längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med utvidgningen.

Vidare anser utskottet, i likhet med regeringen, att Kriminalvården inte bör behandla fingeravtrycken i större utsträckning än vad som är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Efter att fingeravtrycken har tagits emot av Polismyndigheten bör Kriminalvården därefter omedelbart förstöra eventuella kopior som myndigheten innehar, liksom de biometriska data som tas fram ur dessa.

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 17.)

Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-01
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:20220601JuU37, Beslut

Beslut 2021/22:20220601JuU37

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till 
  1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om Ecris-TCN
  2. lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
  3. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
  4. lag om ändring i fängelselagen (2010:610)
  5. lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)
  6. lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:172 punkterna 1-6.
 2. Ändrade bestämmelser om fingeravtryck

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4548 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S870013
  M600010
  SD05209
  C26005
  V19008
  KD18004
  L14006
  MP12004
  -1100
  Totalt23753059
  Ledamöternas röster