Protokoll 2021/22:122 Onsdagen den 1 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:122

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 11 maj justerades.

§ 2  Anmälan om granskningsrapport

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till civilutskottet:
RiR 2022:13 Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Proposition
2021/22:245 till skatteutskottet
Skrivelser
2021/22:130 till finansutskottet
2021/22:249 till socialutskottet

§ 4  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:
Finansutskottets betänkanden
2021/22:FiU43 Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete
2021/22:FiU28 Idéburen välfärd
Utrikesutskottets betänkande
2021/22:UU14 Interparlamentariska

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.