Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

Betänkande 2020/21:CU21

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
22 juni 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Ja till att underlätta för skuldsatta och till digitala ansökningar hos Kronofogdemyndigheten (CU21)

Regeringen har lagt fram förslag till lagändringar som bland annat innebär att förbehållsbeloppet höjs för barnfamiljer som har löneutmätning. Förbehållsbeloppet är den summa som skuldsatta får behålla för att kunna försörja sig och sin familj innan de betalar av på sin skuld.

Det blir också tydligare att en skuldsatt person kan få anstånd med att betala av en skuld mer än en gång under en pågående löneutmätning. Löneutmätning innebär att en arbetsgivare håller inne en viss del av lönen till en skuldsatt person och betalar ut den direkt till Kronofogdemyndigheten.

En ansökan om att verkställa till exempel betalningsskyldighet genom utmätning eller annan så kallad utsökning ska kunna lämnas till Kronofogdemyndigheten digitalt. På så sätt effektiviseras Kronofogdemyndighetens hantering av sådana ärenden.

De lagändringar som gäller förbehållsloppet börjar gälla den 1 juni 2022, de andra lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-06-10
Justering: 2021-06-15
Trycklov: 2021-06-16
Reservationer: 1
Betänkande 2020/21:CU21

Alla beredningar i utskottet

2021-05-06, 2021-05-18, 2021-06-10

Ja till att underlätta för skuldsatta och till digitala ansökningar hos Kronofogdemyndigheten (CU21)

Regeringen har lagt fram förslag till lagändringar som bland annat innebär att förbehållsbeloppet höjs för barnfamiljer som har löneutmätning. Förbehållsbeloppet är den summa som skuldsatta får behålla för att kunna försörja sig och sin familj innan de betalar av på sin skuld.

Det blir också tydligare att en skuldsatt person kan få anstånd med att betala av en skuld mer än en gång under en pågående löneutmätning. Löneutmätning innebär att en arbetsgivare håller inne en viss del av lönen till en skuldsatt person och betalar ut den direkt till Kronofogdemyndigheten.

En ansökan om att verkställa till exempel betalningsskyldighet genom utmätning eller annan så kallad utsökning ska kunna lämnas till Kronofogdemyndigheten digitalt. På så sätt effektiviseras Kronofogdemyndighetens hantering av sådana ärenden.

De lagändringar som gäller förbehållsloppet ska börja gälla den 1 juni 2022, de andra lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2021. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-06-18
Debatt i kammaren: 2021-06-21

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 19 Angelica Lundberg (SD)

Fru talman! Jag vill yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation.

Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

Den som är försatt i skuld är icke fri. Frasen som den socialdemokratiske politikern Ernst Wigforss myntade i början av 1930-talet har säkert uttalats ett antal gånger i den här kammaren, men den tål att upprepas.

Överskuldsättningen i Sverige växer. Jämfört med våra nordiska grannländer tar vi en osmickrande första plats även i den här grenen, och den största ökningen härrör från konsumtionslån, spelmissbruk och skadliga snabblån med höga kostnader.

När någon hamnar på obestånd och skulderna går till Kronofogden för indrivning och till och med så långt som till löneutmätning ska det inte tas alltför lättvindigt. Samtidigt som det ska finnas motivation för den enskilde att ta sig ur sin situation, och samtidigt som tidiga åtgärder för att förhindra att människor hamnar i överskuldsättning är viktiga, måste det också finnas en balans mellan detta och intresset för borgenären att få det som den har laglig rätt till. Det är inte rimligt att det är alltför lätt att bli av med skulder som man själv tillskansat sig, och den man är skyldig måste också kunna få upprättelse.

Borgenären, alltså den som väntar på pengar, kan vara staten. Då är det allas våra gemensamma pengar det handlar om. Det kan också vara ett företag eller en privatperson. Kanske är det ett brottsoffer som väntar på skadestånd. Det är därför av yttersta vikt att båda dessa aspekter läggs i vågskålen när man diskuterar förändringar i regelverket för löneutmätning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

Regeringen föreslår nu flera ändringar i utsökningsbalken i syfte att underlätta situationen för gäldenärer som har löneutmätning och att effektivisera utsökningsförfarandet. Det belopp som en gäldenär får behålla vid löneutmätning ska höjas för barnfamiljer. Omkring 162 000 barn lever i dag i överskuldsatta hushåll. Andelen barn i hushåll med löneutmätning har förvisso minskat något de senaste två åren, men samtidigt har antalet barn i hushåll med skuldsanering ökat.

Barn ska inte komma i kläm, och åtgärder för att stärka barns rättigheter är viktiga. Att höja det belopp som en gäldenär med barn får behålla är positivt för de barn som är utsatta för att leva under knappa förhållanden. Det är inte barnen som ska drabbas när föräldrarna försätter sig i ekonomiska svårigheter. Därför är Sverigedemokraterna positiva till förslag som underlättar för barn till skuldsatta föräldrar. Vi välkomnar regeringens förslag om förändringar i förbehållsbeloppet för barnfamiljer.

För den som inte har försörjningsansvar för barn bör fokus dock ligga på att återbetalningsgraden ska vara hög och att borgenären ska få så mycket tillbaka som möjligt. Därför finns inte skäl att göra det enklare att få anstånd med betalningen under löneutmätning mer än en gång, som regeringen föreslår. Dels innebär fler anstånd att det tar längre tid för borgenärer att få full betalning för sina fordringar, dels fördröjer anstånd förloppet och hindrar gäldenären från att återgå till en normal livsföring. Detta är negativt för gäldenären själv men också för de barn som lever i överskuldsatta hushåll.

Fru talman! Man ska göra rätt för sig. Det har alltid ansetts självklart för majoriteten av befolkningen att man sköter sig, betalar sina räkningar i tid och inte belastar det allmänna i onödan. Olika orsaker, ofta psykisk ohälsa, kan dock göra att man försätter sig i osund skuldsättning. När det sker måste utgångspunkten alltid vara att man ska betala tillbaka, att man ska göra rätt för sig. Därför är övriga lättnader i regeringens förslag tillräckliga för att skydda barn och ge den skuldsatte motivation. Eventuella anstånd ska fortsätta att vara korta och tillämpas restriktivt i samband med löneutmätning.

Den som är försatt i skuld är icke fri.


Anf. 20 Sanne Lennström (S)

Fru talman! Just nu debatterar civilutskottet alltså en proposition med namnet Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet. Det låter kanske inte särskilt attraktivt, men bakom namnet döljer sig en politik som är väldigt viktig för många människors vardagsekonomi.

Lagändringarna som föreslås i propositionen innebär att vi kan underlätta situationen för gäldenärer som har en pågående löneutmätning. Det gör vi genom att se till att förbehållsbeloppet för en barnfamilj som befinner sig i denna situation faktiskt kan höjas. Bakgrunden är relativt enkel. Omkostnader för barn är olika stora i olika åldrar. En 7-åring behöver mat, kläder och kanske en summa till fritidsaktiviteter. Men omkostnaderna för en 17-åring är däremot högre. 17-åringen kanske behöver ta körkort. 17åringen kan också länsa din kyl, din frys och ditt skafferi betydligt snabbare än yngre barn gör. Det vet alla som har en 17-åring hemma eller i sin närhet.

Det finns i dag bara två referensramar när det gäller ålderskategorier. I och med den här propositionen ökar vi det till fyra ålderskategorier. Ändringen, höjningen av förbehållsbeloppet, föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Utsökningsförfarandet ska också bli smidigare, då man kan lämna in en digital ansökan till Kronofogden från och med den 1 augusti i år.

Fru talman! Livet kan ibland vara oförutsägbart. Det har inte minst den fruktansvärda pandemi som vi genomlevt och fortfarande genomlever visat oss. Den här propositionen gör det möjligt för en gäldenär att få anstånd med betalningen mer än en gång. Det gör att man kan få en mer dräglig vardag. Det kan till exempel gälla om man är allvarligt sjuk i postcovid eller om man har råkat ut för en olycka. Om det inträffar kan man behöva en ventil för att få ett drägligt levnadsförhållande.

Det handlar inte om lyx. En gäldenär kan inte hävda anstånd med anledning av att hen vill åka på en semesterresa. Det handlar helt enkelt om att försäkra personen rimliga levnadsvillkor till dess denna person har kommit på fötter igen. Och hänsyn till personliga och ekonomiska förutsättningar för den personen i enskilda situationer, som vi hanterar här, ska gälla. Det handlar inte om ifall man har fått anstånd tidigare eller inte.

I den här salen bör målet vara att lagstifta med hänsyn till människor. Vi socialdemokrater vill se till människors skäl och livssituation och inte till en siffra när det gäller om anståndet ska beviljas.

Med detta sagt vill jag noga poängtera att det inte utesluter att man i denna bedömning väger in faktorer om hur länge löneutmätningen har pågått eller kan tänkas pågå. Behovet av anstånd bör vara större om löneutmätningen har pågått under längre tid eller om motsvarande förhållande gäller. Även sådana omständigheter ska alltså vägas in, vilket flera remissinstanser, bland annat två hovrätter, också har angett som klokt.

Fru talman! Det är inte lätt att leva under en löneutmätning. Det är speciellt inte lätt om man är en barnfamilj. Jag är därför glad att civilutskottet i dag är enigt om att kunna höja förbehållsbeloppet för barnfamiljer och anpassa detta efter barnens ålder. Det känns också tryggt att ge gäldenärerna möjlighet till anstånd om en sjukdom eller olycka inträffar som gör att livet tar en annan riktning än man tänkt sig.

Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

Med anledning av det jag nu anfört yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och till regeringens proposition och avslag på reservationen.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 22 juni.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-06-22
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i utsökningsbalken,
  2. lag om ändring i konkurslagen (1987:672).Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:161 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

  2020/21:3983 av Angelica Lundberg m.fl. (SD).
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD30019
  L30016
  MP30013
  -1001
  Totalt46100293
  Ledamöternas röster