Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Betänkande 2020/21:SoU22

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
5 maj 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Skyddet ska stärkas för enskilda vid skönhetsoperationer (SoU22)

Skyddet för personers liv och hälsa vid skönhetsoperationer ska stärkas så att den typen av behandlingar får liknande krav på säker vård som ingrepp inom hälso- och sjukvården. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag och lagändringar.

Enligt förslaget ska bara legitimerade läkare eller tandläkare få utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor ska få ge injektioner, exempelvis fillers och botox.

Andra delar handlar om att den som ska utföra ingreppet ska informera om väsentliga risker och annat. Dessutom ska patienten ge sitt samtycke och få betänketid innan ingreppet eller behandlingen genomförs. En åldersgräns på 18 år ska också införas. Inspektionen för vård och omsorg får tillsynsansvar för de berörda verksamheterna.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till proposition. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-15
Justering: 2021-04-22
Trycklov: 2021-04-27
Reservationer: 6
Betänkande 2020/21:SoU22

Alla beredningar i utskottet

2021-03-11, 2021-04-15

Skyddet ska stärkas för enskilda vid skönhetsoperationer (SoU22)

Skyddet för personers liv och hälsa vid skönhetsoperationer ska stärkas så att den typen av behandlingar får liknande krav på säker vård som ingrepp inom hälso- och sjukvården. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag och lagändringar.

Enligt förslaget ska bara legitimerade läkare eller tandläkare få utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor ska få ge injektioner, exempelvis fillers och botox.

Andra delar handlar om att den som ska utföra ingreppet ska informera om väsentliga risker och annat. Dessutom ska patienten ge sitt samtycke och få betänketid innan ingreppet eller behandlingen genomförs. En åldersgräns på 18 år ska också införas. Inspektionen för vård och omsorg får tillsynsansvar för de berörda verksamheterna.

Den nya lagen och lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-05-04
Debatt i kammaren: 2021-05-05

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 9 Clara Aranda (SD)

Fru talman! Låt mig inleda med att säga att Sverigedemokraterna verkligen välkomnar det förslag till reglering av estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som vi i dag ska debattera. Det är efterlängtat.

I propositionen föreslår regeringen särskilda kompetenskrav för den som utför estetiska kirurgiska ingrepp och behandlingar. Sverigedemokraterna menar att det är hög tid att införa dessa kompetenskrav.

Plastikkirurgiska ingrepp och injektioner med fillers eller botox kan innebära allvarliga risker. Det kräver därför av helt uppenbara skäl att utföraren har en god medicinsk kompetens.

Det finns ett solklart behov av en mer ändamålsenlig och tydlig reglering av estetiska behandlingar. Det har länge varit något som efterfrågats av branschorganisationer, myndigheter och inte minst de individer som genomgår den här typen av behandlingar och ingrepp.

En annan avgörande del i förslaget är att estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar inte ska få utföras på någon som inte har fyllt 18 år och att den som utför ingreppet eller behandlingen också ska försäkra sig om att den som avser att genomgå ett ingrepp eller en behandling har fyllt 18 år.

Coronapandemin har haft många effekter på oss som individer och på samhället i stort. En något oväntad effekt har dock varit en ökad global trend vad gäller skönhetsingrepp, en så kallad zoom boom. Det sägs vara ett resultat av att människor sitter i videomöten och uppmärksammar sitt utseende på ett helt annat sätt. En ytterligare förklaring är att patienter nu har tid att genomgå plastikkirurgi i större utsträckning.

En ökad efterfrågan på en oreglerad marknad är givetvis väldigt problematisk. Därför är det viktigt att vi kan få till en förändring som innebär en stärkt säkerhet för människors liv och hälsa. Vi sverigedemokrater är också övertygade om att detta kommer att vara ett lyft för seriösa aktörer inom branschen, som länge har påverkats negativt av den här situationen på marknaden.

Fru talman! Det finns väldigt många skäl till att en utförare av estetiska behandlingar eller kirurgiska ingrepp ska ha adekvat medicinsk kompetens.

Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions-behandlingar

Jag kan ta ett specifikt exempel. Injektion med filler är en behandling som kan orsaka tilltäppning av blodkärl. Det kan i sin tur medföra blindhet, lungskador eller till och med hjärnskador. Det innebär att det finns risk för den enskilde att drabbas av bestående skador och funktionsnedsättningar som alltså orsakats av en viss behandling. Den här risken kan dock minimeras. Det handlar i grund och botten om hur väl behandlingen utförs och om utföraren har den kompetens som krävs för att kunna hantera de problem och komplikationer som kan uppstå vid estetiska behandlingar. Kunskaper om risk för biverkningar och tidigare medicinska åkommor är därför också relevanta faktorer för att minimera förekomsten av skador och komplikationer. Utföraren måste därför ha fullgod kompetens för att kunna identifiera personer som är direkt olämpliga för estetiska behandlingar.

Jag kan ta dysmorfofobi som ett annat exempel. Det är en psykiatrisk diagnos som bland annat innebär extrem utseendefixering. Individer som i övrigt har symtom med störd kroppsuppfattning, som exempelvis kan förekomma vid psykossjukdomar, är också väldigt angeläget att kunna identifiera, inte minst för att förhindra ett försämrat sjukdomstillstånd. Därför ska vi inte tumma på kompetenskravet. Personer med otillräckliga kunskaper och otillräcklig erfarenhet ska inte få utföra den här typen av ingrepp eller behandlingar. Patientsäkerheten måste alltid väga tyngst.

Fru talman! Det faktum att lagförslaget inte inkluderar fler riskfyllda estetiska behandlingar är problematiskt. Det finns ett flertal estetiska behandlingar som inte återfinns i förslaget, behandlingar som kan innebära risker. Några utvalda exempel är laserbehandlingar, mekanisk och kemisk peeling och icke kirurgiska hårtransplantationer. Säkerheten vid utförandet av dessa eller andra behandlingar måste av patientsäkerhetsskäl utredas närmare. Därför menar vi att det fortfarande finns behov av att se över skärpta krav vad gäller särskild kompetens för samtliga estetiska behandlingar som vid bedömning kan anses utgöra en risk.

Regeringen bör också överväga det faktum att den här typen av estetiska behandlingar i så hög grad som möjligt ska få utföras av utförare som uppfyller rimliga kompetenskrav. Därför bör en lämplig modell för ändamålet tas fram.

Det här lagförslaget innehåller viktiga delar som kommer att öka skyddet för den enskildes liv och hälsa. I förslaget saknas dessvärre konsumentpolitiska åtgärder som klargör vad som händer ifall någon vill reklamera ett ingrepp eller en behandling, och det är givetvis också en viktig aspekt att lyfta fram. Detta är ett ytterligare bevis på att frågan som vi nu behandlar är komplex och att det finns fler aspekter i detta som vi menar behöver utredas vidare, vilket också är något som vi har lyft fram i vår följdmotion.

Med detta sagt vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation nummer 1 i betänkandet.


Anf. 10 Sofia Nilsson (C)

Fru talman! Regeringen vill införa en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, en lag som är både efterlängtad och efterfrågad av seriösa aktörer i branschen.

Under många år har frågan diskuterats och utretts. Jag tycker därför att det är bra att vi i dag kan komma till beslut om en lagstiftning som syftar till att göra branschen både säkrare och bättre för patienterna och för aktörerna.

Sverige är i dag ett av få länder som faktiskt saknar reglering för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, trots att det kräver medicinsk kompetens och kan innebära betydande hälsorisker för den enskilde. Andra länder runt om i världen häpnar och tycker att det är lite vilda västern i den här branschen i Sverige. Just från ett patientperspektiv är det därför en väldigt viktig lag. Men det är också en viktig lag för alla de seriösa utförare som nu faktiskt kan få en lag att luta sig mot.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions-behandlingar

Centerpartiet tycker att lagförslaget i stora delar är bra och välkomnar som sagt att branschen nu ska regleras. Men det finns delar i den föreslagna lagstiftningen där vi inte delar regeringens bedömning. Därför har vi i Centerpartiet ett par reservationer, vilka jag återkommer till lite längre fram i mitt anförande.

Fru talman! Skönhetsindustrin är en starkt växande marknad. Speciellt estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, till exempel plastikkirurgiska ingrepp och injektioner med fillers eller botox, har ökat otroligt mycket de senaste åren.

Jag tänker ofta på hur noggranna vi är när vi ska bygga badrum eller dra om elen därhemma. Då kräver vi att det ska vara fackmannamässigt gjort och är väldigt noga med att de som gör jobbet har rätt kompetens och rätt utbildning.

Man skulle till exempel aldrig låta en rörmokare dra elen eller en elektriker lägga avloppsrören. Där vill vi ha både certifikat och bevis på att personen som ska utföra ingreppet i vårt hem har rätt kompetens.

Ett stort problem inom skönhetsbranschen är att patienterna eller kunderna inte ens är medvetna om de risker de utsätter sig för. Många tror att det finns regler som skyddar dem från läkare som ljuger om sin kompetens eller att det finns patientförsäkringar om något går fel, men så är inte alltid fallet.

Lika noggranna som vi är när vi väljer elektriker eller rörmokare borde vi vara när vi väljer utförare inom skönhetsbranschen.

Ingrepp som utförs av personer med bristande kunskap och erfarenhet kan vara farliga och leda till allt från svårläkta sår, svårigheter att svälja och förstörda andningsvägar vid näskirurgi till förlamning. Om något går riktigt illa kan ingrepp i värsta fall leda till döden. Därför vill vi nu strama upp och lagreglera.

Ett annat problem är att den stora efterfrågan på behandlingar i kombination med att branschen varit oreglerad tyvärr har lett till att det i dag finns många oseriösa eller kriminella aktörer.

Fru talman! Även om vi nu vill reglera branschen, sätta patientsäkerheten i första rummet och styra upp vilka legitimationsyrken som får utföra estetiska injektioner är det viktigt att vi inte i onödan begränsar näringsfriheten.

En legitimationsgrupp som tyvärr har fallit mellan stolarna i detta lagförslag är legitimerade tandhygienister. Denna yrkesgrupp är väl utbildad i ansiktets anatomi, och i ett första förslag i utredningen fanns denna yrkesgrupp med. Många seriösa och duktiga tandhygienister bedriver i dag egen verksamhet med stor framgång. Många har investerat stora belopp i sin verksamhet, men med denna lagstiftning riskerar de att få stänga ned sin verksamhet.

Jag anser därför att det är viktigt att regeringen med jämna mellanrum överväger behovet av att tillåta fler legitimationsyrken att utföra vissa estetiska injektionsbehandlingar. Det kan inte vara meningen att utesluta legitimationsyrken som på bästa sätt kan utföra ingrepp. Jag anser därför att legitimerade tandhygienister borde finnas med i förslaget redan nu och yrkar jag bifall till Centerpartiets reservation nummer 2 som handlar om just detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions-behandlingar

Vid kroppsbehandlingar som inte omfattas av den föreslagna lagen anser vi i Centerpartiet att regeringen även bör återkomma med ett förslag om hur konsumentskyddet kan stärkas. Skyddet bör omfatta de fall då estetiska behandlingar inte är fackmannamässigt utförda och inte ger det resultat som konsumenten rimligen kunnat vänta sig.

Likaså vill vi i Centerpartiet att det ska vara obligatoriskt för de verksamheter som omfattas av lagen att föra kvalitetsregister.

Allt handlar om att ytterligare stärka patientsäkerheten och utveckla branschen.

Detta är som sagt en efterlängtad och viktig lagstiftning som jag tror kommer att leda till att branschen kan städa ut oseriösa aktörer och att patientsäkerheten stärks. Jag ser fram emot att få fortsätta att följa frågan och se hur utvecklingen fortskrider.


Anf. 11 Lina Nordquist (L)

Fru talman! Estetiska behandlingar kan innebära risker. Man får ta risker. Det är min kropp, mitt beslut och mitt liv. Men det är viktigt att man har en chans att bedöma vad det är för risker man tar och hur stora de är.

Denna lag säger att man ska har rätt till information om vad ingreppet faktiskt innebär och att man ska ge ett tydligt samtycke till varje estetiskt ingrepp. Man ska hinna fundera igenom och ha en chans att ångra sig - allt går ju inte att göra ogjort. Och för att ta risker ska man vara vuxen.

Framför allt är detta en viktig lagändring eftersom det nu säkras att riskerna blir så små som möjligt.

IVO ska vara tillsynsmyndighet, och bara legitimerade yrkespersoner med kunskap ska få utföra dessa ingrepp. Det ska krävas legitimation som läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens för att få utföra estetiska kirurgiska ingrepp, och bara den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska ska få utföra estetiska injektionsbehandlingar.

Detta är bra. Det ger ett bättre skydd för människor som väljer att göra kosmetiska ingrepp. De får en chans att tänka igenom sitt beslut och ha mer fakta på bordet, och samtidigt minskas riskerna.

Liberalerna yrkar därför bifall till utskottets förslag.

Vi saknar dock en sak och har därför en reservation. Saker kan förstås ändå gå fel. Vi saknar en försiktighet med gemensamma resurser. Om något går snett ska självklart inte den enskilda personen bära hela ansvaret - det vore absurt - men det är inte heller rimligt att hela det ekonomiska ansvaret bärs av skattebetalarna och belastar den allmänfinansierade vårdens kassa.

Vi ser det så här: Om jag skadas av ett estetiskt ingrepp ska det inte spela någon roll varför. Jag ska få vård för att jag behöver vård. Men det bör ses över om inte de företag som säljer behandlingar borde ha ett visst ekonomiskt ansvar för sådana vårdskador som borde ha kunnat undvikas och som drabbar någon efter ett vårdslöst estetiskt ingrepp.

Därför yrkar jag bifall till Liberalernas reservation 6 som handlar om detta. Det handlar om att ge ett ännu starkare skydd. Kanske skulle någon sorts obligatorisk ansvarsförsäkring för privata aktörer sätta ännu större press på utförare att göra ett riktigt bra jobb.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions-behandlingar

I slutändan är det mitt val, min kropp och mitt liv. Men det måste ske med full insyn, med tryggheten i att vi tar hand om varandra och med vetskapen att den som utför dessa ingrepp klarar av dem och tar ansvar om något går snett.


Anf. 12 Acko Ankarberg Johansson (KD)

Fru talman! Det är en viktig åtgärd regeringen kommer med i dag, och precis som flera har sagt är den efterlängtad. Den stärker situationen för alla seriösa aktörer och för patienterna.

Den föreslagna lagen innebär att skyddet för den enskilde stärks vid estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det görs genom en egen lag och genom ändringar i patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen samtidigt som vissa bestämmelser i hälso och sjukvårdslagen tillämpas.

Det är viktigt att det i propositionen klargörs att syftet med lagen är att stärka skyddet för den enskildes liv och hälsa. Genom de kommande regleringarna stärks verksamheterna för både utövare och patienter eller kunder.

En åldersgräns på 18 år införs liksom en informationsplikt som innebär att den som avser att genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling både muntligen och skriftligen ska upplysas om åtgärdens innebörd och dess väsentliga risker och följder samt ges annan relevant information. Det är bra åtgärder.

Det finns också kompetenskrav som innebär att det är legitimerad personal som får utföra dessa ingrepp och behandlingar. Lagen anger tre yrkesgrupper men öppnar också för att regeringen kan vidga kretsen om man så bedömer. Men det är legitimationsyrken som är aktuella, vilket ger en säkerhet för patienterna.

Det framgår av propositionen att regeringen har valt att ha med möjligheten att utöka kretsen av kompetens genom att en förordning används i stället för en lag. Det gör att regeringen kan följa utvecklingen och komplettera med fler kompetenser där så bedöms lämpligt. Det är bra att riksdagen genom lagen ger regeringen den möjligheten.

Fru talman! Estetiska behandlingar och ingrepp är det lätt att raljera över eller skämta om. Men det bör vi avstå från, dels därför att skälen för ingreppen är väldigt olika, dels därför att vi knappast bidrar till att minska kraven på hur man ska se ut om vi förminskar eller förlöjligar den som väljer att genomgå ett estetiskt ingrepp av något slag. Man är varken en bättre eller sämre människa om man genomgår ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller får en estetisk injektionsbehandling.

Behovet av eller önskemålet om att genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling finns hos allt fler människor. Det är en verksamhet som ökar. Därför är det angeläget att verksamheterna nu får en reglering och att alla seriösa verksamheter får en stadigare plattform genom lagen. Patienternas liv och hälsa får ett skydd med propositionens förslag. Det gynnar både professionerna och patienterna.

Fru talman! Vi har inom hälso- och sjukvården nationella kvalitetsregister som är frivilliga. De hjälper oss att bättre följa utvecklingen och stärka kunskapssituationen. De kommer inte heller för de verksamheter som nu regleras att vara tvingande, men förmodligen finns en bättre chans till kvalitetsutveckling genom användande av nationella kvalitetsregister.

Att däremot göra kvalitetsregister obligatoriska för dessa verksamheter men frivilliga för hälso- och sjukvården verkar inte rimligt. Då är det som regeringen föreslår bättre: att de är frivilliga också för de verksamheter som kommer att omfattas av den kommande lagen. Men utvecklingen måste givetvis följas noga, precis som i alla andra frågor. Det handlar ju om liv och hälsa.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions-behandlingar

Fru talman! Det som föreslås i propositionen får konsekvenser för de verksamheter som inte omedelbart ingår i kretsen av de kompetenser som är godkända. Regeringen bör därför skyndsamt klargöra läget, så att de får veta villkoren för sina verksamheter. Avser regeringen att använda möjligheten som lagen ger att komplettera med fler legitimationsyrken bör det beskedet komma så snart som möjligt.

Kristdemokraterna yrkar bifall till utskottets förslag, som alltså innebär att vi äntligen får en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Skyddet för liv och hälsa stärks.


Anf. 13 Dag Larsson (S)

Fru talman! I en bättre värld skulle jag inte stå här just nu. Egentligen skulle min partikamrat Yasmine Bladelius stå här och hålla sitt första anförande efter sin föräldraledighet. Men hon ringde mig i går kväll, och hon lät faktiskt förskräcklig. Hon var fruktansvärt förkyld, och i dessa pandemins tider vågade Yasmine inte ta några risker utan bad mig framföra hennes argument. Det kommer jag att försöka göra efter bästa förstånd och förmåga. Eventuella brister kan bara skyllas på mig i händelse av att det blir något fel utifrån det hon hade tänkt säga.

Det förslag vi nu debatterar och ska behandla är ett mycket efterlängtat förslag, av såväl utförare som medborgare. Bland skönhetsbranschens seriösa aktörer är frustrationen stor över att oseriösa aktörer ostört och helt lagligt bedriver verksamhet som utsätter människor för fara. Lagförslaget vi nu lägger fram handlar i grund och botten om att ta ansvar och reglera en tidigare helt oreglerad marknad och skydda medborgarna mot oseriösa utförare och skador till följd av skönhetsingrepp och injektioner. Även om namnet på denna proposition kanske inte är det häftigaste är den alltså oerhört viktig, vilket tidigare talare redan har påpekat.

Fru talman! Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. Svensk sjukvård är en av de allra bästa i hela världen. Men förvånande nog är Sverige ett av de länder i Europa som har minst reglering när det gäller estetisk plastikkirurgi. I dag kan i princip vem som helst utföra skönhetsingrepp, som läppförstoring och andra ansiktsinjektioner. Och för att få utföra plastikkirurgi krävs det bara att man är läkare, men inom vilket område man har sin kompetens kvittar helt och hållet.

Dessa ingrepp på människor ses inte som uppenbara köp av en vara eller tjänst i juridisk bemärkelse, men de omfattas inte heller nödvändigtvis av vårdens lagstiftning. Det innebär i praktiken att aktörerna själva bestämmer villkoren, och de som kan hamna i kläm är patienterna. Denna oreglerade marknad, där vem som helst kan utföra dessa behandlingar och ingrepp, i en tid då allt fler människor i Sverige efterfrågar varierande kroppsbehandlingar i estetiskt syfte, är naturligtvis förödande ur ett patient- och medborgarperspektiv.

Det kan också ibland, inte minst i marknadsföringen, låta som att dessa ingrepp är okomplicerade. Man bokar en tid, och på någon enstaka timme kan läpparna, hakan, kinden, näsan eller liknande ha fått ett helt nytt, önskat utseende. Men när något går fel står medborgaren i dag helt ensam med ett mycket svagt skydd i ryggen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions-behandlingar

Fru talman! För att klargöra lite vad detta förslag innefattar vill jag vara tydlig med att det är estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som avses, framför allt plastikkirurgiska ingrepp samt injektioner med fillers eller botox.

I övrigt handlar förslagen i propositionen bland annat om att bara legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp och att bara legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor ska få utföra estetiska injektionsbehandlingar. Regeringen ska få meddela föreskrifter om att annan legitimerad hälso och sjukvårdspersonal får utföra vissa estetiska kirurgiska ingrepp och vissa estetiska injektionsbehandlingar och under vilka förutsättningar det får göras. Det ska också vara straffbart att utföra dessa behandlingar om man inte uppfyller föreskrivna kompetenskrav eller bryter mot åldersgränsen.

När dessa behandlingar utförs ska bland annat patientskadelagen och patientsäkerhetslagen tillämpas för att trygga en god och säker vård. Utförarna måste även teckna en patientförsäkring, vilket ger enskilda ökad möjlighet till ersättning vid skador.

Regeringen ska också få utfärda föreskrifter om att vissa injektionsbehandlingar ska undantas från lagens tillämpningsområde. Det handlar om mindre invasiva injektionsbehandlingar, till exempel mikronålning, som kan utföras av andra yrkesgrupper som inte är hälso- och sjukvårdspersonal.

Behandlingarna ska inte få utföras på någon som inte har fyllt 18 år. Lagen innebär dock inget förbud mot ingrepp som görs på barn av medicinska skäl.

Vi föreslår också att det bland annat ställs krav på att information om risker och betänketid ska ges till den enskilde. Det är en viktig åtgärd som saknas av många i dag.

Verksamheter som berörs ska betala en tillsynsavgift till Inspektionen för vård och omsorg, och den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Fru talman! Jag inledde detta anförande med att peka på det stora stöd som jag uppfattar finns för detta lagförslag i samhället i stort. När vi har tittat på remissinstansernas svar ser vi att även de visar på ett brett stöd för den nya lagen. Ingen av remissinstanserna har avstyrkt förslaget. Vissa invändningar finns dock i fråga om vilka injektionsbehandlingar som inte ska omfattas av lagen.

Vidare har flera instanser synpunkter på kompetenskraven. Ett antal professionsföreningar har invändningar mot att regeringen ska få meddela föreskrifter om att även annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Men överlag är detta en proposition som har ett brett stöd bakom sig och som handlar om att patienten ska få en tryggare tillvaro och att branschen kommer att städas upp från oseriösa aktörer.

Det ska inte längre vara lättare att starta en skönhetsklinik än att öppna ett kafé. När medborgare bestämmer sig för att göra ett skönhetsingrepp eller en skönhetsinjektion ska de också vara trygga med att detta görs på ett säkert vis.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions-behandlingar

Jag vet att om Yasmine Bladelius hade stått här just nu hade hon yrkat bifall till utskottets förslag. Eftersom hon i vårt telefonsamtal var väldigt envis när det gäller detta vill jag passa på att göra detsamma. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.


Anf. 14 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Denna debatt handlar som sagt om regeringens förslag till införandet av en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Moderaterna skulle i debatten egentligen ha företrätts av min kollega Ulrika Jörgensen, men också hon känner sig krasslig och tar precis som Yasmine Bladelius sitt ansvar och stannar hemma och har därmed lämnat över ordet till mig. Jag är alltså, precis som Dag Larsson, ersättare i denna debatt.

Syftet med lagförslaget är att stärka skyddet för den enskilde vid skönhetsoperationer och injektioner. Hur detta görs återkommer jag till.

Låt mig i stället börja med hur det ser ut i dag. I dagsläget omfattas inte estetiska kirurgiska ingrepp och injektioner av hälso- och sjukvårdslagens regler. Det finns inga egentliga lagkrav på vare sig information, ålder eller vem som får utföra ingreppen eller injektionerna. Det tycker vi moderater är orimligt. Det behövs en bättre reglering av denna typ av estetiska ingrepp och behandlingar eftersom de är förknippade med inte obetydliga risker. Med detta lagförslag stärks patientsäkerheten, vilket vi i Moderaterna välkomnar och sätter i främsta rummet.

Vi välkomnar också att regeringen har valt att tillgodose behovet av skärpt reglering av skönhetsbranschen genom en ny lag som tydliggör att estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar inte är en del av hälso- och sjukvården. De är dock ingrepp och behandlingar som behöver omfattas av motsvarande krav som dem vi ställer på hälso- och sjukvården. Detta kan tyckas vara en akademisk fråga, men den är principiellt viktig. Det behövs en tydlig rågång mellan vad som är hälso- och sjukvård och vad som inte är det. Därför är det också bra att det i lagförslaget klargörs att åtgärder som görs av medicinska skäl inte ska omfattas av denna lag utan är åtgärder som faller inom hälso- och sjukvården och som därmed regleras av hälso- och sjukvårdslagen.

Fru talman! Lagförslaget innehåller flera delar. En central del handlar om införandet av kompetenskrav och om vilka yrkesgrupper som ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektioner. Vidare innehåller förslaget införandet av en åldersgräns och en informationsplikt.

Informationsplikten lägger sedan grunden för en annan viktig del av förslaget, nämligen krav på samtycke. En utförare ska informera den som vill genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling om riskerna. Vederbörande ska sedan ge sitt samtycke, och det ska slutligen finnas en betänketid mellan tillfället då samtycke ges och att själva ingreppet eller behandlingen utförs. De ingrepp och behandlingar som lagen omfattar ska bara få utföras på personer som har fyllt 18 år.

Fru talman! Det finns ett mycket brett stöd för införandet av tydliga regler som ger den enskilde ett betydligt bättre skydd än i dag. Det är något vi moderater har efterfrågat, och det har inte minst efterfrågats av branschen. Inom branschen har man aktivt arbetat med självreglering. Man har upprättat branschstandarder och på olika sätt försökt säkerställa att branschens aktörer är seriösa och uppfyller kvalitetskraven. Men det finns tyvärr oseriösa aktörer som ställer sig vid sidan av branschstandarder och branschens egna kvalitetssystem. Det är därför viktigt att en lagreglering kommer på plats.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions-behandlingar

En del av regeringens lagförslag, som dock blivit kritiserad, rör frågan om vilken hälso- och sjukvårdspersonal som ska få utföra de ingrepp och behandlingar som lagen omfattar. Enligt regeringens lagförslag ska enbart legitimerade läkare eller tandläkare med specialistkompetens få genomföra estetiska kirurgiska ingrepp, det vill säga skönhetsoperationer. Enligt lagförslaget ska enbart legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor få utföra estetiska injektionsbehandlingar.

Med det sagt, fru talman, är det också viktigt att understryka att lagförslaget innehåller en bestämmelse som ger regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om att även annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska få utföra vissa estetiska kirurgiska ingrepp och vissa estetiska injektionsbehandlingar. Den anger också under vilka förutsättningar det i så fall får göras. Jag förväntar mig att regeringen kommer att använda denna möjlighet för att säkerställa att man inte utestänger personalgrupper som på ett patientsäkert sätt kan utföra behandlingar från att göra det. Det är viktigt att regeringen inte lagstiftningsmässigt drar undan mattan för seriösa yrkesutövare att bedriva företag och utföra arbete.

Fru talman! Individens skydd vid skönhetsingrepp är i dag svagt. Vi moderater vill se tydligare kvalitetskrav inom verksamheter som sysslar med estetiska ingrepp, behandlingar och operationer. Vi tycker att det är viktigt att det finns ett försäkringsskydd som gör att den enskilde kan få ekonomisk ersättning om något går snett. Därför är det bra att regeringens lagförslag också innehåller bestämmelser om detta.

Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets förslag.


Anf. 15 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Att operera människors ansikten eller kroppar eller att ge injektioner kan gå snett om den som utför operationen eller injektionen inte har tillräcklig kompetens och utbildning. I Stockholms innerstad vimlar det av olika kliniker som erbjuder skönhetsoperationer och behandlingar. Det är en lönande bransch. Det är också en bransch där du som konsument ibland har svårt att ha koll på kirurgens eller sköterskans kompetens. Vi måste därför stärka skyddet för patienterna. Estetiska operationer eller injektioner ska inte sluta i kaos.

Fru talman! Det behövs en relevant patientskyddslagstiftning för de behandlingar som omfattas av lagen. Den nya lagen ska tillämpas på ingrepp och injektionsbehandling som görs i syfte att förändra eller bevara utseendet på en person och som utförs inom en yrkesmässig verksamhet. Dessa operationer och behandlingar ska benämnas estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Däremot ska ingrepp och injektionsbehandlingar som görs medicinskt för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador självfallet inte omfattas av denna lag. Samma sak gäller för sådana ingrepp och injektionsbehandlingar som omfattas av tandvårdslagen eller som görs i syfte att förändra eller bevara utseendet i munhålan. Det här är helt medicinska frågor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions-behandlingar

Fru talman! Estetiska kirurgiska ingrepp ska utföras av legitimerade läkare eller tandläkare med en specialistkompetens som är adekvat för ingreppet. Att kravet på läkarens respektive tandläkarens specialistkompetens ska vara adekvat innebär sammanfattningsvis att det ska finnas en koppling mellan kompetens och ingrepp. Detta låter väldigt självklart, men så har det inte varit tidigare. Estetiska injektionsbehandlingar ska utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Även detta låter vansinnigt rimligt.

Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska inte få utföras på någon som inte har fyllt 18 år. Detta är väldigt bra. Det har förekommit ett antal sådana fall. Den som utför ingreppet eller behandlingen, fru talman, ska ha koll på att den som avser att genomgå åtgärden har fyllt 18.

Vi tycker vidare att det är ett stort steg framåt att det kommer att finnas en informationsplikt som innebär att den som avser att genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling måste bli informerad, både muntligen och skriftligen. Man ska självklart informeras om åtgärdens innebörd och de väsentliga risker och följder som finns. Man kan inte friskriva någon operation eller injektion; det kan alltid hända något. Det är bra att detta lyfts upp. Det hela kan ju misslyckas.

Den som utför ingreppet ska kunna ställa krav på samtycke från den enskilde för att ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling ska få utföras. Ett ingrepp eller en behandling ska få utföras först efter en viss betänketid från det att informationen har lämnats och tagits emot. Detta är väldigt bra.

Det låter som att vi i framtiden kan få färre misslyckade ingrepp och färre lycksökare i branschen. Detta stärker självfallet de professionella i branschen liksom patienträtten.

Sammantaget anser vi att det här är ett väldigt bra lagförslag, och jag yrkar bifall till utskottets förslag, fru talman.


Anf. 16 Nicklas Attefjord (MP)

Fru talman! Sedan 1980-talet har vi levt i ett paradigm där ständiga avregleringar och ökad konkurrens varit universallösningar. Men på område efter område återinträder nu staten, och vi ser ett växande tryck från väljare och medborgare som vill ha reglering och inte oreglerad anarki.

Före den här propositionen skulle man kunna säga att skönhetsbranschen varit lite av ett timbroianskt himmelrike: inga tillståndskrav, inget konsumentskydd, inga regler om vem som får göra vad och sist men inte minst ingen myndighetsinsyn - helt enkelt en våt dröm för Timbrohögern.

Men, fru talman, i dag ska riksdagen fatta beslut om reglering av denna marknad. Jag uppfattar det som en marknad som har missbrukat det goda förtroende som Sveriges befolkning hyser för svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården i Sverige präglas av en hög kvalitet som upprätthålls av statliga regleringar, kunskapsstyrning och forskning men även legitimationsyrkenas höga etik.

Fru talman! Den som söker eller uppsöker en skönhetsklinik - det kan också räcka med en vanlig googling - ser att dessa kliniker marknadsförs med attribut som vita rockar och stetoskop. Det är helt enkelt ett bildspråk som ska få oss att tro att detta är sjukvård. Att det sedan sitter olegitimerad eller outbildad personal och injicerar till exempel botox, ett potent läkemedel med en lång rad potentiella biverkningar, är inget man skyltar med eller ens informerar sina kunder om i vissa fall.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions-behandlingar

Fru talman! Man skulle kunna säga att skönhetsbranschen, eller delar av den, snyltar på sjukvårdens goda renommé. Man åker helt enkelt snålskjuts, inte minst på den offentliga och gemensamt uppbyggda hälso- och sjukvården. Därför känns det bra att i dag kunna bidra till att ta ansvar genom att reglera den här marknaden, som lämnat efter sig krossade drömmar och patienter eller kunder som efter felaktiga behandlingar fått skador, en del irreversibla. Många av skadorna hänvisas sedan till den offentliga vården, som då ska reda ut och ta hand om de vårdskador som privata aktörer ställt till med. Det är därtill en vård som redan befinner sig i ett ansträngt läge.

Fru talman! Bland de regleringar som nu införs kan nämnas informationsplikt - patienten ska informeras både muntligt och skriftligt om riskerna - och en åldersgräns på 18 år för estetiska injektionsbehandlingar. Andra viktiga delar av regeringens proposition är att patientskadelagen ska gälla och att IVO ska vara ansvarig tillsynsmyndighet. Vi får helt enkelt ett stärkt skydd för liv och hälsa.

Äntligen kommer det att finnas ett stärkt skydd för konsumenter! Det kommer också att finnas regler som på ett tydligt sätt gynnar de seriösa aktörer som alltid har funnits i den här branschen men som på ett orättvist sätt tvingats föra en kamp mot oseriösa aktörer. Men vi behöver troligen gå vidare med fler regleringar inom både detta område och andra.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 18.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-05-05
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 4, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar,
  2. lag om ändring i patientskadelagen (1996:799),
  3. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),
  4. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:57 punkterna 1-4.
 2. Kompetenskrav

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3822 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 1 och

  2020/21:3829 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 3.
  • Reservation 1 (SD)
  • Reservation 2 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S150184
  M110059
  SD010052
  C00526
  V40023
  KD30019
  L30016
  MP30013
  -0011
  Totalt39107293
  Ledamöternas röster
 3. Konsumentskydd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3822 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 2 och

  2020/21:3829 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 1.
  • Reservation 3 (SD)
  • Reservation 4 (C)
 4. Kvalitetsregister

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3829 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 2.
  • Reservation 5 (C)
 5. Ekonomiskt ansvar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3806 av Lina Nordquist m.fl. (L).
  • Reservation 6 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD100052
  C50026
  V40023
  KD30019
  L03016
  MP30013
  -0011
  Totalt5231293
  Ledamöternas röster
 6. Övriga motioner om estetiska behandlingar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:1330 av Lotta Olsson (M),

  2020/21:2336 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1-3,

  2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 26,

  2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14 och

  2020/21:3611 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2.