Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

Betänkande 2019/20:JuU36

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 juni 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Undantag i tillståndskravet för kameraövervakning (JuU36)

Kravet på tillstånd för kameraövervakning ska tas bort på vissa platser. Syftet är att det ska bli enklare att använda kameraövervakning som ett verktyg för bland annat brottsbekämpning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De platser där tillstånd inte ska behövas är:

 • i kollektivtrafiken, på flygplatser och vid bevakning av vissa spårområden, om syftet med kameraövervakningen är att bekämpa brott, förhindra olyckor eller upprätthålla ordningen
 • på apotek, om syftet är att bekämpa brott.

Lagändringen börjar gälla den 1 augusti 2020.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-05
Reservationer: 5
Betänkande 2019/20:JuU36

Alla beredningar i utskottet

2020-04-23, 2020-05-14

Undantag i tillståndskravet för kameraövervakning (JuU36)

Regeringen föreslår att kravet på tillstånd för kameraövervakning ska tas bort på vissa platser. Syftet är att det ska bli enklare att använda kameraövervakning som ett verktyg för bland annat brottsbekämpning. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De platser där tillstånd inte ska behövas är:

 • i kollektivtrafiken, på flygplatser och vid bevakning av vissa spårområden, om syftet med kameraövervakningen är att bekämpa brott, förhindra olyckor eller upprätthålla ordningen
 • på apotek, om syftet är att bekämpa brott.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 augusti 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-06-09
Debatt i kammaren: 2020-06-10

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 165 Mikael Damsgaard (M)

Fru talman! Vi debatterar nu justitieutskottets betänkande Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande. Låt mig inledningsvis yrka bifall till reservation 5.

Den nuvarande kamerabevakningslagen trädde i kraft så sent som 2018 och förbättrade i flera avseenden möjligheten till kamerabevakning, exempelvis i butikslokaler. Samtidigt är det tydligt hur regeringen i fråga om kamerabevakning över tid har vägt intresset av att kunna förebygga, utreda och beivra brott alltför lågt.

Enligt kamerabevakningslagen ställs krav på tillstånd när kamerabevakning ska bedrivas av en myndighet eller någon annan som bedriver verksamhet av allmänt intresse. Från tillståndskravet finns ett antal utpekade undantag för bland annat Polismyndigheten, Försvarsmakten och Trafikverket. Även kamerabevakning i tunnelbanan är undantagen från kravet på tillstånd.

Undantaget från tillståndsplikten för brottsbekämpande myndigheter kom emellertid på plats först vid detta årsskifte efter att riksdagen riktat ett tillkännagivande till regeringen i samband med att den nya kamerabevakningslagen antogs. Vi moderater pekade redan när riksdagen beslutade om kamerabevakningslagen 2018 också på att all kollektivtrafik, inte bara tunnelbanan, skulle undantas från tillståndsplikten.

Nu har regeringen kommit med en ny proposition till riksdagen där man förslår just det vi föreslog redan 2018, det vill säga att tillståndsplikten för kamerabevakning i och i anslutning till kollektivtrafik slopas. Det är ett steg i rätt riktning, men mer behöver göras.

Fru talman! För att öka tryggheten och se till att fler brott klaras upp behöver möjligheterna till kamerabevakning förstärkas ytterligare. Dagens möjlighet till kamerabevakning på platser där allmänheten har tillträde bör förstärkas. Att bli utsatt för brott är en grov kränkning av den personliga integriteten. Att brottet klaras upp och förövaren ställs till svars är viktigt för att ge brottsoffret upprättelse.

Vi menar därför att intresset av trygghet och möjligheten att utreda och klara upp brott bör väga tyngre än vad det gör i dag när intresset av kamerabevakning vägs mot det integritetsintrång som kamerabevakning oundvikligen innebär.

Regeringen bör också, fru talman, tillsätta en utredning för att utreda om tillståndsplikten för att bedriva kamerabevakning bör slopas även för kommuner och regioner. Det rapporteras återkommande om situationer där personal inom bland annat sjukvården utsätts för hot och våld. Det är inte ovanligt att hotfulla situationer uppstår då människor samlas i anslutning till sjukhusens akutmottagningar efter exempelvis skjutningar eller andra gängkonflikter. Sjukhus och andra vårdinrättningar får aldrig vara en frizon för gängvåld och otrygghet.

Det är inte heller ovanligt att hotfulla situationer uppstår på vårdcentraler eller i anslutning till socialtjänstens lokaler. Det förekommer också ordningsproblem och brottslighet i och i anslutning till bibliotek och andra kommunala verksamheter.

Kommunerna fyller i sitt grundläggande uppdrag en viktig funktion i det brottsförebyggande arbetet. Det finns emellertid anledning att ytterligare stärka kommunernas brottsförebyggande ansvar. Utöver kommunernas grundläggande uppdrag inom exempelvis skola och socialtjänst fyller även kommunala ordningsvakter och kamerabevakning på brottsutsatta platser en viktig trygghetsskapande funktion.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

Kommuner och regioner som vill sätta upp övervakningskameror behöver i dag söka tillstånd hos Datainspektionen. Handläggningstiden hos Datainspektionen överstiger ofta ett år, vilket allvarligt kan försena viktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Samtidigt kan det ifrågasättas i vilken utsträckning tillståndsförfarandet faktiskt stärker den enskildes integritet.

De allmänna reglerna om behandling av personuppgifter innebär att kommuner och regioner skulle behöva göra samma noggranna analyser innan kamerabevakning påbörjas som de brottsbekämpande myndigheterna gör och göra en intresseavvägning mellan integritetsintresset och bevakningsintresset.


Anf. 166 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Vi debatterar betänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande, vilket går ut på att det ska bli enklare att kamerabevaka i anslutning till apotek och kollektivtrafik.

När det gäller den satsning som regeringen har gjort på ett förenklat förfarande för brottsbekämpande myndigheter var Sverigedemokraterna tidigt ute och förutsåg de problem som man har uppmärksammat från regeringens sida i avvägningen mellan effektivitet i brottsbekämpningen och allmänhetens integritet. Vi var tidigt ute och förutspådde just att vi behövde mer kameraövervakning för att kunna säkerställa tryggheten för medborgare och för att kunna göra det enklare för brottsbekämpande myndigheter att utreda brott och samla in bevis avseende de brott som begås.

Det här är ett arbete som jag tror kommer att få än större vikt framöver. Man kan bara ta de senaste veckornas demonstrationer, som har utspelat sig i våra större städer. De har eskalerat i våldsamma upplopp. Butiker har förstörts, allmänhetens tillgångar har vandaliserats och misshandel har skett i omfattande utsträckning. Men man har väldigt begränsade förutsättningar att kunna binda de olika individerna vid de olika brotten. Där har just kameraövervakning varit ett gott hjälpmedel för polisen och brottsbekämpande myndigheter generellt för att kunna identifiera de här individerna och binda dem till enskilda händelser.

Sverigedemokraterna står bakom reservationer om ökade möjligheter till kamerabevakning och tillståndsplikten för kommuner och regioner. Reservationerna syftar till att det ska bli enklare för fler aktörer att få upp kameraövervakning i situationer där man befarar att det kan bli en brottslig utveckling eller där man vill bedriva ett generellt brottsförebyggande arbete. Vi anser inte att det här är speciellt långtgående förslag som allvarligt inkräktar på den personliga integriteten. Snarare är det så att de personer som i anslutning till exempelvis upploppsstämningar utsätts för brott blir oerhört kränkta av att man inte kan utreda de brott som de blir utsatta för. Där behöver samhället förstärka sin förmåga att binda de här individerna vid de brott som begås.

Men vi vet också att kameraövervakning har ett stort folkligt stöd. I de undersökningar som har gjorts är det en överväldigande majoritet som har sympati för kameraövervakning och inte känner att deras integritet på något sätt inskränks av att man utökar kameraövervakningen. Det finns hos befolkningen till och med en väldigt stor acceptans för kameraövervakning i bostadsområden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

De som inte tycker att kameraövervakning är väl avvägd brukar av förklarliga skäl oftast vara kriminella element. På den sidan har vi haft vänsterpartier och regeringspartier, som har företrätt den linjen i den här kammaren historiskt sett. Varje gång som Sverigedemokraterna har velat avancera framåt i frågorna om kameraövervakning har regeringspartier på vänsterkanten sagt nej av integritetsskäl. Man har värnat integriteten. Men enligt de undersökningar som har gjorts har en överväldigande majoritet av den normala befolkningen i vårt land inte några problem med det här. Det är just de kriminella miljöerna som upplever att det är problematiskt att brottsbekämpande myndigheter får utökade resurser att kunna binda individer till brott. Deras integritet har i den här församlingen representerats av regeringspartierna historiskt sett.

Det tas steg framåt. Man kanske inte ska ge regeringen alltför stort beröm för borttagandet av tillståndsplikten och för den lagstiftning som Polismyndigheten nu arbetar efter. Precis som tidigare talare beskrev var det upprepade tillkännagivanden i justitieutskottet - där Sverigedemokraterna var pådrivande - om att ta bort tillståndsplikten som gjorde att regeringen sent omsider kom med förslaget till riksdagen om att ta bort den. Vi kommer att vara med i varje steg på den här resan framåt, där man gör det enklare för olika aktörer att använda sig av kameraövervakning för att bekämpa brott.

I den här debatten väljer jag att yrka bifall till reservation 5 om tillståndsplikten för kommuner och regioner.


Anf. 167 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Det finns i dag stora möjligheter för polis, myndigheter och privata aktörer att använda sig av kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Det krävs i dag tillstånd för att sätta upp en kamera, och det är bra. Det ska vara kontroll, övervägande och integritet som råder när samhället ska övervakas.

Vi vill inte ha det som i diktaturer som Kina, som ständigt övervakar sin befolkning, både via kameror och på andra sätt. Har du inget att dölja behöver du inte oroa dig - det ligger illa i munnen på den liberala demokraten som förespråkar mer övervakning men inte blickar ut i världen och ser vad som händer med människors frihet när staten går in och övervakar varje steg man tar.

I Sverige är vi inte där - än. Men fler kameror sätts upp. Det lagstiftas om fler former av övervakning av enskilda individer. Alltför få frågar sig vilket samhälle det här kommer att leda till. Politiker vill stävja kriminalitet och visa sig handlingskraftiga. Det är ganska naivt. Även politiken måste stanna upp, vidga blicken och fråga sig vilket samhälle vi vill ha.

Visst kan fler kameror på gator och torg kännas bra. Ibland kanske bilder till och med kan vara med och lösa brott, och det är såklart bra. Men när kameror sätts upp, vilka andra åtgärder är det som inte sätts in för att kameror anses som "good enough"?

Regeringen föreslår att kravet på tillstånd för kameror i kollektivtrafiken tas bort. Flera remissinstanser varnar för förslaget. Advokatsamfundet menar att förslaget om att sätta upp kameror riskerar att beslutas för lättvindigt. Datainspektionen, LO och Seko är kritiska.

Vi ska också komma ihåg att kameraövervakning leder till en liten minskning av brottslighet och fungerar bäst mot egendomsbrott och drogbrottslighet. Mot våldsbrott under alkoholpåverkan är kameror inte avskräckande. Passiva kameror ger ingen effekt, medan övervakning i realtid ger en minskning av kriminaliteten på 15 procent. Men det drar också enorma resurser att realtidsövervaka, vilket gör att den formen av kameraövervakning inte är lika vanlig. Däremot är det ett sätt att invagga människor i en falsk trygghet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

Det finns många anledningar att vara kritisk mot kameraövervakningens effekter och att ständigt ifrågasätta och tänka till när det kommer till olika former av statlig övervakning av befolkningen. Det gör Vänsterpartiet. Därför yrkar jag avslag på propositionen och bifall till reservation 1.

Fru talman! Vill vi minska kriminaliteten på riktigt är det inte kameraövervakning i varje hörn och poliser bakom varje buske som är den egentliga lösningen, även om just det scenariot är högerpartiernas våta dröm. Då är det betydligt enklare lösningar som behövs, som att minska de ekonomiska klyftorna mellan folk, för fattigdom föder också kriminalitet. Vi behöver se till att vi har en skola som kan utbilda varenda unge och att det finns en arbetsmarknad med trygga jobb i stället för en regering som med alla medel vill slå sönder anställningstryggheten. Det krävs modiga politiker som vågar satsa långsiktigt på välfärden och på folket och slutar pumpa in stöd till storföretag som inte ens betalar skatt i Sverige. Det behövs en omfördelning från eliten till folket. Det är att brottsförebygga. Det är att stärka jämlikheten. Det är att krossa kriminaliteten.


Anf. 168 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! Dagens debatt gäller kamerabevakning och den lag som styr denna typ av övervakning.

I dagens samhälle ser vi hur många människor känner otrygghet på allmänna platser på grund av att de riskerar att utsättas för brott. Men vi ser också hur skadegörelse och stölder utförs mot både privat och kommunal egendom.

Det grundläggande syftet med en lag för kamerabevakning är att möta behovet av trygghetsskapande bevakning, men lagen måste samtidigt naturligtvis skydda människors personliga integritet.

Det har länge funnits ett krav på tillstånd för vissa typer av kamerabevakning. Detta tillståndskrav gäller om kamerabevakningen avser en plats dit allmänheten har tillträde. Men kamerabevakningslagen innehåller redan i dag flera undantag från tillståndskravet. Det krävs till exempel inte tillstånd för bevakning i brottsbekämpande syfte i en tunnelbanevagn, på en tunnelbanestation eller i ett parkeringshus. Och det finns ett generellt undantag för kamerabevakning som bedrivs av Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.

En ansökan om tillstånd ska göras hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, om bevakningen inte handlar om ytor eller utrymmen där bara personal eller andra behöriga personer får vistas.

Fru talman! I den proposition vi nu debatterar föreslår regeringen ett enklare förfarande i meningen att tillstånd för kamerabevakning inte längre ska krävas vid bevakning i ett färdmedel i kollektivtrafiken eller på stations, terminal- eller hållplatsområde. Kravet på tillstånd för kamerabevakning tas även bort vid bevakning i butikslokaler där det bedrivs apoteksverksamhet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

Fru talman! Regeringens lagförslag syftar till att förenkla användningen av kamerabevakning som ett verktyg för brottsbekämpning. Vi delar uppfattningen att det finns behov av att förenkla användningen av kamerabevakning i kollektivtrafiken, på flygplatser och i butikslokaler där det bedrivs apoteksverksamhet.

Naturligtvis kan ett tillstånd för kamerabevakning, som propositionen berör, belysas ur ett integritetsperspektiv - det handlar om att ett skydd för den enskildes personliga integritet fortfarande ska kunna upprätthållas. Men vi ser att man bevakar detta i propositionen. Det är också det som konstitutionsutskottet har funnit i sin bedömning.

Fru talman! För att öka tryggheten i vårt samhälle och för att se till att fler brott klaras upp bör möjligheterna till kamerabevakning ytterligare förstärkas. Förslagen i propositionen om att slopa tillståndsplikten är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt.

Dagens möjlighet till kamerabevakning även på andra platser där allmänheten rör sig bör förstärkas. Lagen bör anpassas till en ny verklighet där avvägningen mellan å ena sidan trygghet och brottsuppklaring och å andra sidan integritet förändras.

Man bör beakta att det är en stor integritetskränkning att bli utsatt för ett brott. Intresset av trygghet och av att brott klaras upp måste därför väga tyngre än vad det gör i dag. Vi ser därför ett behov av en förändring enligt det som beskrivs i reservation 4, som möjliggör ytterligare kameraövervakning.

Fru talman! Vi menar att regeringen också bör överväga att stärka möjligheterna för kommuner och regioner att införa kamerabevakning på allmänna platser och andra platser där det är berättigat utifrån ett brottsförebyggande eller trygghetsskapande syfte. Kommunerna fyller en viktig funktion i det brottsförebyggande arbetet, och det finns anledning att både uppdra åt och ge ytterligare möjligheter för kommunerna att bedriva ett brottsförebyggande arbete.

Jag vill avsluta med att säga att vi kristdemokrater stöder de reservationer som vi har i detta betänkande. Men jag väljer att yrka bifall endast till reservation 4.


Anf. 169 Fredrik Lundh Sammeli (S)

Fru talman! För att tryggheten ska öka måste samhället bekämpa brottsligheten men också orsaken till brottsligheten. Det brottsförebyggande arbetet är helt centralt. Polisens lokala närvaro är också otroligt viktig. Därför är den historiska satsning på Polismyndigheten som vi är mitt uppe i, med målet om 10 000 fler polisanställda fram till år 2024, otroligt viktig.

Men ett effektivt brottsförebyggande arbete kräver hela samhällets insatser. Därför har regeringen tagit fram ett nytt brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott, inrättat brottsförebyggande tjänster på landets alla länsstyrelser och tillfört mer pengar till kommunerna för att stödja dem i det brottsförebyggande arbetet. Vi tittar också på frågan om att göra det lagstadgat för kommunerna att jobba brottsförebyggande. Vi ser över regelverket och utbildningar för ordningsvakter för att göra det möjligt att använda dem som en trygghetsskapande resurs i större utsträckning - för att nämna något.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

Till detta har vi ökat möjligheten att ha kamerabevakning och tagit bort tillståndsplikten för polis, kustbevakning, säkerhetspolis och tullverk.

På bordet ligger i dag ytterligare en byggsten i ett starkare förbyggande arbete: ett enklare förfarande när det gäller kamerabevakning i kollektivtrafik och på apotek. Jag yrkar bifall till propositionen och avslag på reservationerna.

Fru talman! Vi socialdemokrater vill att kommunerna ökar sina brottsförebyggande insatser och att fler aktörer involveras i det gemensamma arbete vi behöver göra. Det måste finnas en gemensam bild av vilka problem som behöver åtgärdas lokalt, och de insatser som beslutas måste bygga på kunskap om vilka brottsförebyggande metoder som fungerar. Vi behöver fler insatser för de människor som hamnar i kriminalitet och för de unga som riskerar att dras in i kriminalitet och för att skapa trygga platser där det är svårt att begå brott.

Med eftermiddagens beslut skapar vi fler verktyg för trygghet och brottsbekämpning i hela landet. Kameror ska snabbt och enkelt kunna sättas upp på bussar, tåg, hållplatser, stationer och flygplatser.

Detta är ett brottsförebyggande arbete. Det handlar om att underlätta utredningsarbete när brott väl har begåtts. Men kamerabevakning kan också leda till en ökad trygghet och få fler människor att resa med kollektivtrafik.

Lagändringarna förbättrar möjligheterna att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser i bland annat brottsbekämpande och ordningshållande syften. Ändringarna ger också apoteken samma förutsättningar som övriga butiker att sätta upp kameror.

Genom den allmänna dataskyddsregleringen kommer det även fortsättningsvis att finnas ett starkt skydd för den personliga integriteten.

Förslaget är att detta ska träda i kraft redan den 1 augusti.


Anf. 170 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Kamerabevakning och kameraövervakning får mig och säkert många andra att känna lite rysningar. Var finns det kameror i vårt samhälle? Var kan jag fastna på en bild? Och vad händer med det materialet? Jag gissar att många människor ställer sig de frågorna, kanske ofta kvinnor som lever i otrygga eller kontrollerande förhållanden.

Men, fru talman, jag tror också att människor tänker: Det kanske är bra med kameraövervakning om det bidrar till att förhindra brott eller till att klara upp redan begångna brott.

För att motverka att material som fastnar i en kamera behandlas på fel sätt eller hamnar i orätta händer finns det en omfattande lagstiftning för den enskildes integritet. Det gäller både själva kamerabevakningen och den efterföljande hanteringen av materialet. Detta finns exempelvis i dataskyddslagen, i brottsdatalagen och i nämnda kamerabevakningslag.

Det finns reglerat att krav på upplysning om var bevakning sker och tystnadsplikt för den som handhar uppgifter inhämtade via kameraövervakningen ska gälla. Detta omfattas även av sekretessen i offentlighets och sekretesslagstiftningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

Fru talman! Syftet med detta lagförslag är att bekämpa brottslighet, förhindra olyckor och upprätthålla ordning och reda. Det sista är faktiskt ett nytt syfte, vilket jag tycker är bra.

Nej, det här kanske inte leder till färre brott. Jag är dock ganska övertygad om att det leder till att fler brott klaras upp, och det är för mig gott nog.

Kameraövervakning kan, som vi har hört flera säga här, om den medför ökad trygghet och minskad brottslighet också anses innebära ett förstärkt integritetsskydd för den som faktiskt slipper utsättas för ett brottsligt angrepp. Inte minst leder detta till mindre krångel för dem som vill ha kameraövervakning, och det är viktigt i brottsförebyggande syfte.

Eftersom det i dag är lagligt med kameraövervakning i tunnelbanan torde det vara ganska logiskt för människor att samma regler gäller för alla transportslag med samma grundläggande och integritetsskyddande krav för att kameraövervakning ska få genomföras.

Jag vill i det här sammanhanget också påpeka att Centerpartiet tycker att det är synd att inte vårdinrättningar och sjukhus är med i det här. Vi ser fram emot att jobba in det i kommande arbete och kommande förslag.

Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 171 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Ärendet för debatt är alltså Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande. Vi inför alltså inte något rättslöst område här, utan regelverket kvarstår. Det är bara det att man inte behöver begära ett särskilt tillstånd.

Det enklare förfarandet innebär också att byråkratin och arbetsbelastningen minskar för dem som i dag ger tillstånd hos Datainspektionen. Ofta får man ju tillstånd. Det förekommer mängder av kameraövervakning i dag, till exempel på våra flygplatser.

Nu hoppar man över ett steg. Skyddsmekanismer om GDPR och annat regelverk finns kvar. Det är väldigt viktigt, för om man får rätt att sätta upp en kamera är det klart att det är ett stort ansvar ur en integritetsaspekt att dessa uppgifter behandlas korrekt, att de gallras och förstörs och att det inte blir något läckage. Det ska vara stränga straff för den som sätter upp kameran och missbrukar detta.

Det här är en resa som vi har gjort, och ämnet kommer vi att återkomma till. Jag minns att vi för många år sedan här i kammaren pratade om huruvida det var rätt att man skulle få ha kameror i taxibilar. Ojojoj, vad det skulle avslöjas! Det var så mycket integritet som skulle kränkas. Men det handlade ju om att skydda dem som kör mot övergrepp.

På samma sätt är det här ett sätt att skydda de människor som jobbar i kollektivtrafiken mot trakasserier och våld. Samma sak gäller våra apotek, som självklart är företag där det förekommer vissa risker, till exempel människor med missbruksproblem som kanske vill komma över mediciner och annat på ett kriminellt sätt.

Det här är områden där vi nu säger att här får man ge tillstånd. Regelverken måste följas, och kontroll kommer att ske. Men man hoppar över tillståndet.

Tittar vi framåt kommer effektivitet, rättssäkerhet och personlig integritet som sagt att mötas på mängder av områden. Vi har hela AI-komplexet. Hur ska man få använda sig av smarta datorer som räknar ut ansiktsigenkänning? Det här kommer bara att eskalera.

Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

Vi har ett uppmärksammat rättsfall som verkar ha blivit uppklarat. Jag talar inte om det som det var presskonferens om i morse utan om det som det ska vara presskonferens från Linköping om lite senare. I och med det ställs frågan om man bara genom att använda sig av släktforskningsdatabaser ska kunna kartlägga varenda människa som har lämnat DNA på en brottsplats. I dag är det tillåtet. Jag tror att vi måste se över dessa frågor ännu mer.

Tekniken driver politiken, och vi springer efter. I det här fallet är det dock väldigt enkelt för Liberalerna att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Trafiksäkerhet

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-06-10
Förslagspunkter: 5, Acklamationer: 2, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200).Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:109 och avslår motion

  2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1.
  • Reservation 1 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD100052
  C50026
  V04023
  KD30019
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt5140294
  Ledamöternas röster
 2. Översyn av kamerabevakningslagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2.
  • Reservation 2 (V)
 3. Förenklade rutiner vid ansökan om tillstånd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 3.
  • Reservation 3 (V)
 4. Ökade möjligheter till kamerabevakning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 8,

  2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 20 och

  2019/20:3521 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.
  • Reservation 4 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD03019
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt31240294
  Ledamöternas röster
 5. Tillståndsplikten för kommuner och regioner

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3521 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.
  • Reservation 5 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD03019
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt31240294
  Ledamöternas röster