Interparlamentariska unionen (IPU)

Betänkande 2015/16:UU16

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 maj 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Interparlamentariska unionens arbete har granskats (UU16)

Interparlamentariska unionen, IPU, arbetar för fred och mellanfolkligt samarbete och har idag 167 nationella parlament som medlemmar. I IPU:s uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och att verka för de parlamentariska institutionernas utveckling.

Riksdagsstyrelsen har tagit fram en redogörelse för IPU:s verksamhet och den svenska IPU-delegationens arbete under året.

Utrikesutskottet konstaterar att den svenska delegationen deltagit aktivt i IPU:s möten. Den svenska delegationen anordnade under året tre seminarier i riksdagen med koppling till arbetet i IPU. Utskottet anser att riksdagens parlamentariska delegationer bör verka för demokrati och mänskliga rättigheter samt arbeta för att stärka parlamentens roll.

Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Redogörelse 2015/16:RS3 till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Framställningar / redogörelser: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-05
Justering: 2016-04-14
Trycklov: 2016-04-20
Betänkande 2015/16:UU16

Alla beredningar i utskottet

2016-03-22, 2016-04-05

Interparlamentariska unionens arbete har granskats (UU16)

Interparlamentariska unionen, IPU, arbetar för fred och mellanfolkligt samarbete och har idag 167 nationella parlament som medlemmar. I IPU:s uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och att verka för de parlamentariska institutionernas utveckling.

Riksdagsstyrelsen har tagit fram en redogörelse för IPU:s verksamhet och den svenska IPU-delegationens arbete under året.

Utrikesutskottet konstaterar att den svenska delegationen deltagit aktivt i IPU:s möten. Den svenska delegationen anordnade under året tre seminarier i riksdagen med koppling till arbetet i IPU. Utskottet anser att riksdagens parlamentariska delegationer bör verka för demokrati och mänskliga rättigheter samt arbeta för att stärka parlamentens roll.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-04-27
Debatt i kammaren: 2016-04-28
Stillbild från Debatt om förslag 2015/16:UU16, Interparlamentariska unionen (IPU)

Debatt om förslag 2015/16:UU16

Webb-tv: Interparlamentariska unionen (IPU)

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Krister Örnfjäder (S)

Herr talman! I dag ska vi debattera den årliga skrivelsen för den svenska delegationen till Interparlamentariska unionen, IPU, som är organisationen för världens parlament.

Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget att lägga skrivelsen till handlingarna.

Som ordförande för den svenska delegationen till IPU ska jag informera lite översiktligt om arbetet som bedrivits under 2015 och ge några reflektioner inför framtiden. Efter mig kommer några av mina kollegor att göra djupare redovisningar.

Teman som IPU arbetat med under året har bland annat handlat om migration, terrorism och hållbarhetsmålen - från ord till handling. Vidare har IPU debatterat cyberterrorism som ett allvarligt hot mot fred och global säkerhet samt främjande av parlamentariska åtgärder för vattenförsörjning och sanitet. Andra IPU-teman har varit internationell lagstiftning i anslutning till nationell suveränitet och mänskliga rättigheter, icke-inblandning i staters interna angelägenheter, värnandet av kulturella arv och motverkandet av dess förstörelse samt demokrati i den digitala eran.

IPU har under 2015 fortsatt sitt arbete för demokratifrågor och framför allt jämställdhetsfrågor, som tar alltmer plats på organisationens agendor. IPU har under året verkat för de parlamentariska institutionernas utveckling och bidragit inför framtagandet av den nya utvecklingsagendan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Interparlamentariska unionen (IPU)

Det svenska engagemanget i IPU är fortsatt starkt då de svenska IPU-ledamöterna är invalda och arbetar i ett flertal av IPU:s kommittéer och arbetsgrupper. Sverige ger ett fortsatt starkt stöd i form av engagemang och arbete men även ekonomiskt genom bidrag från Sida.

Under året har medlemmar i riksdagens IPU-delegation haft flera framträdande poster inom IPU. Anti Avsan från Moderaterna valdes till ordförande för IPU:s fjärde permanenta kommitté, FN-kommittén. Ulrika Karlsson, M, har under året varit viceordförande för den koordinerande kvinnokommittén. Den arbetar för att lyfta fram jämställdhetsfrågor och främjande av kvinnligt deltagande i politiken och i samhället i stort. Monica Green har varit viceordförande för Mellanösternkommittén som, som vi alla känner till, har väldigt mycket att göra.

Herr talman! Jag vill passa på att framhålla vikten av riksdagens engagemang inom organisationen. IPU är världens äldsta multilaterala organisation. IPU grundades 1889 med syftet att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. Organisationen har för närvarande 170 nationella parlament som medlemmar. I IPU:s uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och att verka för de parlamentariska institutionernas utveckling.

Riksdagens IPU-delegation har haft ett aktivt år. Under 2015 har delegationsmöten hållits vid flera tillfällen. Mötena har till stor del ägnats åt substansfrågor och förberedelser inför IPU:s två årliga församlingsmöten. Tre seminarier som berör IPU-aktuella frågor har under året anordnats i riksdagen av den svenska IPU-delegationen. Det första seminariet handlade om den globala narkotikaproblematiken, det andra handlade om kvinnligt ledarskap och det tredje handlade om terrorism och kvinnors roll i konflikter och fredsprocesser. Samtliga seminarier var välbesökta.

IPU möts vid två stora församlingar per år, vår och höst. Vid IPU:s vårförsamling i Hanoi deltog över 1 300 delegater, varav 678 var parlamentariker från 128 av IPU:s medlemsländer. Den svenska delegationen leddes av riksdagens talman, Urban Ahlin. Sverige var ett av tio länder som fick möjlighet att genomföra ett officiellt besök i samband med IPU-församlingen. Möten med bland annat Vietnams talman och premiärminister stod på vårt program.

Frågor som handel, högre utbildning, teknologi, hälsa och transport stod i fokus. Huvudtemat för IPU:s möte var Hållbarhetsmålen - från ord till handling, vilket utmynnade i slutdokumentet Hanoideklarationen.

Övriga frågor som stod i fokus i de permanenta kommittéerna var cyberterrorism, skapande av ett nytt system för vattenförsörjning och främjande av parlamentariska åtgärder för vatten och sanitet. Vi diskuterade internationell lagstiftning i anslutning till nationell suveränitet, mänskliga rättigheter och även icke-inblandning i staters interna angelägenheter.

En resolution om ett särskilt brådskande ämne antogs också i Hanoi. Resolutionen behandlade parlamentens roll i bekämpandet av terroristaktiviteter begångna av organisationer som Daish och Boko Haram mot oskyldiga civila, särskilt kvinnor och barn.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Interparlamentariska unionen (IPU)

Vår delegation höll ett antal bilaterala möten med delegationer från Kazakstan, Rwanda, Tyskland och Australien.

Herr talman! Den 133:e höstförsamlingen hölls i Genève. Huvudteman för debatterna var bland annat behovet av att förstärka globalt samarbete för att motverka terrorism. Andra huvudteman var demokrati i den digitala världen och värnandet av kulturella världsarv.

Generalförsamlingens huvudtema handlade om den moraliska och ekonomiska nödvändigheten av en rättvis och human situation för migranter runt om i världen. Jag hade förmånen att hålla huvudanförandet för delegationens räkning och belyste bland annat nödvändigheten av en mera rättvis och human migration. Jag talade bland annat om behovet av att söka europeiska och globala lösningar på utmaningarna med det stora antalet flyktingar som anlänt till bland annat Europa under hösten.

Den svenska IPU-delegationen höll ett flertal bilaterala möten i Genève för att diskutera angelägna frågor, med delegationer från Australien, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vietnam.

Herr talman! Under året har IPU arbetat vidare med att utveckla samarbetet med FN. Det fjärde globala talmansmötet hölls i New York hösten 2015. Talmansmöten anordnas av IPU vart femte år, i nära samarbete med FN. Riksdagens talman deltog med en delegation ledamöter. Slutdeklarationen handlade om demokrati som medel för att uppnå fred och hållbar utveckling, för att bygga den värld som människor önskar.

Herr talman! Jag har också förmånen att delta i styrgruppen för IPU:s geopolitiska grupp, som kallas 12 plus-gruppen. Den förbereder och samordnar frågor inför de två årliga IPU-församlingarna och möts två gånger per år.

Det finns även en parlamentarisk konferens om WTO-frågor som anordnas av IPU och EU-parlamentet i samarbete. Konferensen är en sammanslutning av parlamentariker som övervakar Världshandelsorganisationen, för att bland annat kunna utkräva ansvar utifrån medborgarperspektiv.

Konferensens arbete leds av IPU:s styrgrupp där representanter för 25 nationella parlament ingår och där jag och Anti Avsan är medlemmar. Dessutom hade jag 2014 den stora äran att bli utsedd till ordförande för styrgruppen. Styrgruppen möts två gånger per år i Bryssel.

Herr talman! Inom den nordiska IPU-kretsen finns ett väl fungerande samarbete inför, under och efter de två årliga församlingarna. Värdskapet för gruppens möten roterar, och under året stod den danska delegationen värd för två förberedande möten. Under 2016 tar Finland över värdskapet.

Jag vill avsluta med att säga att delegationen avser att även fortsättningsvis arbeta med att hålla en hög ambitionsnivå som inkluderar ett aktivt deltagande i framtagandet av resolutioner och arbete i kommittéer och arbetsgrupper.

Vi ser fram emot att få fortsätta att i den här kammaren återrapportera om och debattera vårt arbete. IPU-delegationen har som ambition att under mandatperioden på olika sätt arbeta aktivt med informationsspridning och väcka debatt.

Jag ber om ursäkt för att jag överskred min anmälda talartid, men vi får betrakta det som olycksfall i arbetet.


Anf. 2 Anti Avsan (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Interparlamentariska unionen (IPU)

Herr talman! Till att börja med yrkar också jag bifall till förslaget att skrivelsen läggs till handlingarna.

Som framgått av Krister Örnfjäders anförande bedriver Interparlamentariska unionen ett arbete på bred front inom väldigt många olika områden. Det finns ett antal ytterligare områden där det bedrivs ett omfattande arbete. Jag kan då särskilt nämna parlamentarikers mänskliga rättigheter där Interparlamentariska unionen håller på med ett unikt arbete. Det gäller brott, i många fall mord på parlamentariker i olika länder i världen. Man bedriver nu ett arbete för att klara upp vad som faktiskt har inträffat. För Interparlamentariska unionen gäller inga preskriptionstider, så man har löst fall som har varit väldigt gamla.

Herr talman! Jag har förmånen att vara ordförande i en av IPU:s fyra fasta kommittéer, nämligen Kommittén för FN-frågor. Arbetet i den kommittén har blivit mer och mer aktuellt med tanke på den utveckling som sker runt om i världen och inom ramen för FN. Det finns ett behov av ett samarbete med parlamentariker i olika länder. Om man ska nå framgång i frågor som drivs måste det också finnas ett brett stöd i parlamenten för att man ska kunna genomföra lagstiftning.

Jag kan nämna ett arbete som jag har drivit under många år, och det började jag med långt innan jag blev vald till ordförande för FN-kommittén, och det är parlamentens ansvar för den globala narkotikapolitiken. Ur Interparlamentariska unionens perspektiv är det ett problem i många länder att fattiga bönder odlar narkotika, människor svälter, men man odlar inte matgrödor som man i stället hade kunnat göra. Vinsten som dessa bönder gör är högst marginell när de odlar narkotika jämfört med matgrödor.

Detta underhålls ursprungligen av att det finns en efterfrågan på narkotika i många länder som inte har den här typen av problem. Det finns ett globalt ansvar på väldigt många olika sätt.

När vi tittar på traffickingvägarna ser vi att en hel del narkotika "spills av" i Västafrika, som är en viktig traffickingväg. Där skapar det en mängd olika problem som man kanske inte ens har kapacitet att klara av. Det finns därför skäl att ta ett globalt grepp om detta. Här finns det också en koppling till FN:s narkotikakonferens som ägde rum i förra veckan i New York.

Det arbete som vi gjorde inom IPU ledde till att en av de årliga utfrågningarna i FN i början av februari i år var inriktad på just narkotikafrågan. Detta skedde i samarbete med generalförsamlingen och visade sig i efterhand vara ett väldigt lyckat evenemang. Konferensen har av olika personer som har deltagit i Ungassprocessens olika delar - Ungass är alltså den narkotikakonferens som jag tidigare relaterade till - kallats för Ungassprocessens kanske bästa konferens, och det är ett gott betyg. Där fördes intressanta och viktiga diskussioner.

Vad som är viktigt i det här sammanhanget, också ur ett svenskt perspektiv, är att vi värnar om vårt ansvar i världen men också om att vi ska ha en dräglig narkotikasituation i vårt land, precis som i andra länder. Då handlar det om att inte ställa olika ambitioner mot varandra. Viljan att begränsa mängden narkotika är nämligen fullt förenlig med en ambition att hjälpa människor som har hamnat i missbruk.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Interparlamentariska unionen (IPU)

Okontrollerade liberaliseringssträvanden som vi ser på många håll i världen på narkotikaområdet kan leda till kraftigt ökade mängder narkotika i samhällen och därmed ett ökat missbruk med såväl medicinska skador som ökad kriminalitet som följd. Så är det ingen som vill ha det. Här handlar det också mycket om kunskapsbildning för världens parlamentariker och om att man kan lösa problem på olika sätt.

Vad som nu är ett faktum är att FN:s narkotikakommissioner kommer att vara orörda. Men de utgör inte något som helst hinder mot att man på nationell nivå bedriver ett arbete för att hjälpa missbrukare att lämna sitt missbruk och också erbjuder medicinska insatser om så erfordras.

Den konferens som jag nu har talat ganska länge om ledde till ett 18 sidor långt dokument som blev världens parlamentarikers input till FN:s narkotikakonferens förra veckan. Detta är ett exempel på ett närmare samarbete mellan IPU och FN, och det kommer också att ske på flera andra områden framöver.

Någonting som är högst aktuellt är de nya hållbarhetsmålen. Där har vi ett särskilt hållbarhetsmål, nr 16, som omfattar parlamentarisk demokrati som en förutsättning för hållbar utveckling. Det är egentligen ganska enkelt att förstå. Med tanke på stabiliteten i olika länder i världen är det klart att man inte kan fatta lagstiftningsbeslut eller ha en ambition på klimatområdet eller miljöområdet över huvud taget, om man inte har en fungerande parlamentarisk demokrati.

Här bedriver Interparlamentariska unionen en omfattande teknisk biståndsverksamhet i världens parlament som kan fylla funktionen att bidra till att uppnå FN:s nya milleniemål nr 16, och det arbetet kommer att fortgå. Inom ramen för FN-kommittén kommer det att ske en uppföljning varje vår i fortsättningen. Det kommer att finnas ett antal parlament i världen som kommer att vara exempelparlament. De ska då kunna visa för parlament i de länder som inte har utvecklat den parlamentariska funktionen lika mycket som till exempel parlamenten i Västeuropa hur man arbetar med dessa frågor.

Andra frågor som har varit aktuella som jag kan nämna är en närmare granskning av FN:s Peacebuilding Commission och hur det arbetet har tagit sig ut.

Internationella domstolen har vi haft ett särskilt seminarium om för att olika länder ska kunna förstå vad Internationella domstolen kan ha för funktion vid olika konflikter i världen.

Processen med att utse en ny generalsekreterare diskuterades under vårmötet i Lusaka i mars i år. Där har man gått mot en ökad öppenhet som är önskvärd på många olika sätt.

Någonting som blir aktuellt framöver och som är en känslig fråga men som vi har fattat beslut om att ta upp i FN-kommittén är problemet med sexuella övergrepp från FN-personal. Detta har uppmärksammats på olika sätt också i internationella medier. Det finns graverande uppgifter om att det här är ett problem som ursprungligen uppmärksammades av svensken Anders Kompass. Det i sin tur gjorde att det blev en internationell uppmärksamhet.

Det här var några exempel på det arbete som bedrivs inom IPU. Jag är säker på att mina andra kollegor kan berätta om sina verksamhetsområden.


Anf. 3 Monica Green (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Interparlamentariska unionen (IPU)

Herr talman! Jag vill börja med att kommentera den här talarstolen. Det är väldigt bra att den går att sänka. Jag var nyligen, för en månad sedan, i FN:s generalförsamling, och där visade det sig att talarstolen bara går att höja - från en hög nivå till en ännu högre nivå. Jag blev lite chockad. Dagen efter frågade jag hur man gör när det kommer korta kvinnor, eller korta män för den delen. Talarstolen är avsedd för långa män. Om man säger till i förväg kan man få en pall, fick jag veta. Men här i Sverige har vi en sänkbar talarstol, och det uppskattar jag väldigt mycket.

Så är det i internationella sammanhang. Vi möter olika kulturer och människor med olika inställningar till saker och ting. Vi från Sverige lyfter fram jämställdhetsfrågorna i IPU och i många andra sammanhang. Jag känner mig stolt över att vi har kommit så långt med vårt jämställdhetsarbete, även om vi inte är ett jämställt land. Vi har väldigt långt kvar och måste alltid fokusera på jämställdhet för att inte drabbas av en backlash. Men det finns andra länder som ser Sverige som ett föregångsland, vilket är väldigt roligt.

Förra året hade vi i den svenska IPU-delegationen möjlighet att ta emot UN Womens högsta chef, Phumzile, på ett välbesökt möte i förstakammarsalen. Hon besökte Sverige i samband med den Heforshe-kampanj som UN Women genomför. Den handlar om att männen ska ställa upp för jämställdhet, eftersom alla tjänar på ett jämställt samhälle, vilket också männen ska inse. Ställer männen upp på Heforshe ställer de också upp för att arbeta för att kvinnor ska ha samma möjligheter att delta i samhällslivet och att vara beslutsfattare. Man jobbar också för att få bort våldet mot kvinnor. Det är viktigt att fler och fler ansluter sig till Heforshe-kampanjen, tycker jag. Jag är dessutom ordförande för UN Womens nationella kommitté här i Sverige, så det känns förstås extra angeläget att plädera för detta här i kammaren.

Något annat som jag vill kommentera är att Sverige hade ett särskilt tema om trafiksäkerhet när vi var i Hanoi förra året. Vi körde moped med mopedhjälmar och hade en särskild uppvaktning om hur viktigt det är att jobba för trafiksäkerhet. Vi pratade om nollvisionen, som vi arbetar med här i Sverige, om hur vi satte upp de här målen, hur man kan bygga smartare för att få ned olyckorna och att det också handlar om människors attityder och beteende i trafiken. Jag kunde även som ordförande i NTF i Sverige berätta om vårt trafiksäkerhetsarbete.

Jag har även arbetat mycket i Mellanösternkommittén, där jag också varit viceordförande. Där krävs det mycket tålamod och engagemang. Det behövs kvinnor, som jag var inne på tidigare, eftersom kvinnor är bra på att förhandla. Det behövs fler kvinnor i fredsförhandlingar. Kvinnor ska vara aktiva i fredsskapande arbete. Det är också därför vi från IPU ofta lyfter fram FN:s resolution 1325; fler kvinnor måste vara delaktiga i fredsförhandlingar.

I Mellanösternkommittén går det lite framåt, sedan bakåt, och så går det framåt igen, men så går det åter bakåt. Vi känner ofta ett hopp när vi har lyckats förmedla kontakter mellan Palestinas och Israels parlamentariker. De möts, och vi upptäcker att de har mycket gemensamt. Då känner vi stort hopp. Men bara någon vecka senare kan det hoppet slockna igen för att det inträffar saker som gör att de inte talar med varandra. Det känns oerhört dystert. Men det är tålamod och ett ständigt pågående engagemang som gäller. Till slut ska vi lyckas med fred även i Mellanöstern. Det är jag övertygad om.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Interparlamentariska unionen (IPU)

Slutligen vill jag kommentera hållbarhetsmålen, vilket också Anti Avsan gjorde. För min del lyfter jag fram hållbarhetsmål nr 5, som handlar om jämställdhet. Jämställdheten finns också "mainstreamad" i 11 andra av de 16 målen, men det finns ett särskilt mål som innebär att länderna ska arbeta för mer jämställdhet i respektive land. Jag önskar att vi kan komma framåt mot det målet. Vi i IPU tvingar med våra stadgar fram att alla delegationer har både män och kvinnor med sig. Det är ett steg i rätt riktning. Då träffar vi både män och kvinnor från de 167 nationella parlamenten. Vi möts, samtalar och skapar kontakter, och det i sig skapar fred. Vi är övertygade om att en jämställd värld är möjlig, men också om att det är möjligt att skapa fred.


Anf. 4 Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Herr talman! Jag har förmånen att ingå som representant för Sveriges riksdag i IPU:s, Interparlamentariska unionens, svenska delegation. Vi är en väl fungerande delegation med hög arbetskapacitet och arbetsnivå.

Det finns 170 medlemsstater inom Interparlamentariska unionen. Sverige är ett av dessa medlemsländer. Det är fantastiskt att Sverige har en så god representation i olika utskott och styrelser inom Interparlamentariska unionen.

Interparlamentariska unionen startade 1887. Sverige firar nästa år 125-årigt medlemskap. Syftet med unionen är att skapa dialog mellan parlamentariker, att skapa fred och samarbete mellan människor och att stötta, stödja och etablera representativ demokrati. Det är stora mål.

Jag tänkte nämna något om min enskilda lilla pusselbit - mitt arbete i Interparlamentariska unionen och delegationen.

I november 2015 valdes jag att ingå i generalsekreterarens särskilda Advisory Group on HIV/AIDS and Maternal, Newborn and Child Health. Det handlar om arbete gällande mödradödlighet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hiv och aids. Det är ett mycket intressant och viktigt arbete som direkt berör det tredje och det femte hållbarhetsmålet. Jag ser fram emot det arbete vi kommer att göra framöver.

Under hela 2015 var jag vicepresident för världens alla kvinnliga parlamentariker, men jag har avgått i år. År 2015 firade vi jubileet att kvinnor under 30 års tid har samlats under IPU:s regi och haft särskilda möten för att lyfta jämställdhetsfrågorna och för att lyfta det parlamentariska arbetet för kvinnor. Jag har suttit i denna kommitté i fyra år, under två års tid som vicepresident. Nu löpte min mandatperiod ut.

Jag har deltagit framför allt för att lyfta fram att vi ska starta mentorskap för att lyfta kvinnor, stötta att fler kvinnor blir valda som parlamentariker och stötta att kvinnor agerar inom olika frågor, inte bara sådana som direkt berör kvinnor och barn, vilket ofta brukar vara fallet, utan också frågor som att kvinnor ska kunna vara ordförande i finansutskott, försvarsutskott, trafikutskott och andra utskott. Kvinnor ska ha samma värde och lika stark röst i olika frågor.

Vi tar varje år fram en karta. Jag kommer att visa den här, herr talman, för den är viktig. Det är en karta över världen som visar kvinnor i politiken och valda kvinnor. Den här kartan är från 2014. Då fanns det i världen 21,8 procent kvinnor i världens parlament.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Interparlamentariska unionen (IPU)

År 2015 klev vi för första gången i historien över 22-procentsgränsen. Det finns i dag 22 procent valda kvinnor. Det är fantastiskt att vi har nått upp till 22 procent, men det är fruktansvärt att vi inte har kommit längre år 2016 än att vi har 22 procent valda kvinnor.

Det är en utmaning. Trots att jag inte längre är vicepresident är jag fortfarande engagerad, och jag vet att de övriga medlemmarna i den svenska delegationen är oerhört engagerade för att stötta kvinnor och öka andelen kvinnor inom politiken.

Den andra och tredje fråga som jag har arbetat med under 2015 gäller en kommitté. Jag ha varit en av två ledamöter som har representerat Europa i kommittén som ordagrant heter The Committee to Promote Respect for International Humitarian Law. Kommittén har haft ett viktigt arbete under året.

Vi har varit och granskat i regionen runt Syrien. Vi har träffat flyktingar. Vi har lämnat rapporter om situationen i Syrien och i grannländer. Vi har bland annat lyft fram frågorna om att allt fler flyktingar i regionen är utsatta för barnäktenskap, att det sker systematiska våldtäkter och att utsattheten särskilt för kvinnor och barn är väldigt stor.

Vi har talat om vikten av att ha tillgång till hälso- och sjukvård och säkerhet. Vi har lyft fram frågan om systematiska attacker på sjukvårdspersonal, sjukvårdsinrättningar och kidnappningar av ambulanser, och jag har själv tidigare hållit tal om det inför generalförsamlingen. Vi har också lyft fram frågan om biståndsarbetares utsatthet i regionen. Det är en problematisk situation i Syrien. Det vet vi alla om. Det är oerhört svårt att agera, men det måste man göra och lyfta fram de frågorna i alla olika sammanhang.

Vi har också under året släppt två handböcker som jag har varit delaktig i att ta fram inom Interparlamentariska unionen. Tillsammans med UNHCR har vi tagit fram en handbok för parlamentariker om medborgarskap och statslöshet som är oerhört viktig. Vi ser att statslösheten ökar och särskilt bland flyktingar. Det är en problematik som man måste belysa på yttersta allvar.

Den andra handbok för parlamentariker som vi från Interparlamentariska unionen tillsammans med FN har tagit fram under året och som jag varit delaktig i är en handbok för parlamentariker om migration, mänskliga rättigheter och statsstyre, governance. Det är en otroligt viktig bok, särskilt när vi ser hur migrationen ökar. Vi har i kommittén arrangerat flera seminarier på våra IPU-församlingar om just migrationsfrågan. Migrationsfrågan har under året varit i fokus och kommer också fortsättningsvis att vara i fokus.

Herr talman! Det var lite om min lilla pusselbit i denna aktiva delegation. Jag är stolt över att få representera Sveriges riksdag. Jag hoppas att vi kommer att fortsätta att göra samma goda jobb. Med det vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 11 maj.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-05-11
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Interparlamentariska unionen (IPU), Beslut

Beslut: Interparlamentariska unionen (IPU)

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2015

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger redogörelse 2015/16:RS3 till handlingarna.