Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Betänkande 2017/18:JuU25

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 april 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Fler beslut om kontaktförbud ska kombineras med fotboja (JuU25)

Lagar som rör kontaktförbud ska ändras. Kontaktförbud, i vissa fall med elektronisk övervakning i form av fotboja, kan beviljas om det finns en risk för att en person allvarligt trakasserar, förföljer eller begår brott mot en annan person. Enligt regeringens förslag ska fler beslut om kontaktförbud kombineras med fotboja och den längsta initiala perioden som ett sådant kontaktförbud kan gälla förlängs från sex månader till ett år. Dessutom ska brott mot kontaktförbud med fotboja få en särskild brottsbeteckning och kunna leda till fängelse i max två år.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

För att få kontaktförbud med fotboja måste en person först bryta mot ett kontaktförbud utan fotboja. Riksdagen anser att det snarare ska vara hotbilden som avgör om det ska bli aktuellt med fotboja eller inte. För att ta större hänsyn till brottsofferperspektivet anser riksdagen därför att ett utvidgat kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas som förstahandsåtgärd. Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att skyndsamt återkomma med ett lagförslag om detta.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden om att ett utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning ska kunna beslutas som en förstahandsåtgärd. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-15
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-17
Reservationer: 8
Betänkande 2017/18:JuU25

Alla beredningar i utskottet

2018-03-15

Fler beslut om kontaktförbud ska kombineras med fotboja (JuU25)

Lagar som rör kontaktförbud ska ändras. Kontaktförbud, i vissa fall med elektronisk övervakning i form av fotboja, kan beviljas om det finns en risk för att en person allvarligt trakasserar, förföljer eller begår brott mot en annan person. Enligt regeringens förslag ska fler beslut om kontaktförbud kombineras med fotboja och den längsta initiala perioden som ett sådant kontaktförbud kan gälla förlängs från sex månader till ett år. Dessutom ska brott mot kontaktförbud med fotboja få en särskild brottsbeteckning och kunna leda till fängelse i max två år.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

För att få kontaktförbud med fotboja måste en person först bryta mot ett kontaktförbud utan fotboja. Justitieutskottet anser att det snarare ska vara hotbilden som avgör om det ska bli aktuellt med fotboja eller inte. För att ta större hänsyn till brottsofferperspektivet anser utskottet därför att ett utvidgat kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas som förstahandsåtgärd. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att skyndsamt återkomma med ett lagförslag om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:JuU25, Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Debatt om förslag 2017/18:JuU25

Webb-tv: Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 54 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Vi ska debattera regeringens proposition om elektronisk övervakning av kontaktförbud. Där kan vi konstatera att regeringen tar vissa steg som går i rätt riktning utifrån ett sverigedemokratiskt perspektiv. Vi är dock inte helt nöjda, och det brukar vara så i de flesta fall då vi diskuterar straffrättsliga påföljder och möjligheter för samhället att ingripa mot farliga personer.

Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Vi har tagit ett större grepp och haft en linje i frågor som gäller kontaktförbud under hela mandatperioden. Att regeringen till viss del går oss till mötes är såklart positivt, men vi har en följdmotion som har renderat i några reservationer.

Vi vet att det fortsatt är mycket svårt för kvinnor - det är ofta kvinnor som ansöker om kontaktförbud - att få ett kontaktförbud utfärdat. Det krävs väldigt mycket dokumentation och andra typer av stöd för att bevisa att man är i en utsatt position. Det har ofta lett till att väldigt många kvinnor får ett avslag på ansökan om ett kontaktförbud. Det är en situation som är extremt allvarlig. Vi vet nämligen att det är mycket tungt och tufft för kvinnor att ansöka om ett kontaktförbud när de befinner sig i en så utsatt situation. Det är ungefär 70 procent som får avslag på sin ansökan om kontaktförbud. Det är såklart helt otillfredsställande. Vi vill att det ska bli betydligt enklare för utsatta kvinnor att få ett kontaktförbud utfärdat. Det kan handla om att se över vilken typ av dokumentation som verkligen är nödvändig och om att polisen vid en ansökan om kontaktförbud kan göra mer för att hjälpa de utsatta kvinnorna - som det ofta handlar om - att få det underlag som krävs för att de ska få ett kontaktförbud utfärdat. Om man får ett avslag på en ansökan om ett kontaktförbud vill man ofta inte vända sig till polisen en gång till. Då upplever man att man har blivit sviken av samhället, eftersom det krävs extremt mycket mod för att vända sig till rättssamhället när man är i en sådan utsatt situation.

Många lever såklart under mycket farliga omständigheter - under hot och liknande från mycket farliga personer. Det finns fall i Sverige där kvinnor har ansökt om kontaktförbud och fått ett avslag, vilket sedan har lett till att dessa kvinnor faktiskt har blivit utsatta för dödligt våld av den person för vilken de har velat ha ett kontaktförbud.

Av detta skäl är det viktigt att man i ett tidigare skede kan få tuffare åtgärder vidtagna mot farliga personer, exempelvis det som vi diskuterar i dag när det gäller elektronisk övervakning vid kontaktförbud. Det är något som stärker brottsoffrets säkerhet i och med att denna person inte kan överträda kontaktförbudet hur enkelt som helst. Vi välkomnar att det sker steg i rätt riktning, men vi vill också göra detta ännu enklare.

Det ska givetvis leda till skärpta straff om man överträder ett kontaktförbud. Det måste vara kännbart. Reglerna är solklara om man får ett kontaktförbud utfärdat. Det finns inga ursäkter för att man på ett allvarligt sätt överträder ett kontaktförbud. Om man på ett allvarligt sätt överträder ett kontaktförbud måste det också få allvarliga konsekvenser. Det är en del i våra reservationer när det gäller elektronisk övervakning av kontaktförbud, nämligen att denna typ av beteenden ska leda till skärpta straff.

Vi har också en reservation som handlar om att personer som har dömts för grovt våld eller sexualbrott mot närstående efter avtjänat straff ska kunna förses med elektronisk övervakning, just för att man ska säkerställa att dessa personer inte bara får ett straff för det som de har gjort utan också efter avtjänat straff får elektronisk övervakning - som personer som har dömts för mildare straff får - för att man ska säkerställa att det hot som finns mot dem som har utsatts för brott ska så att säga avväpnas. Därigenom blir det ett stärkt brottsofferskydd och ett stärkt brottsofferperspektiv i hanteringen av dessa fall.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Jag ser att Centerpartiets Johan Hedin inte har anmält sig till talarlistan. Jag hade tänkt ställa en fråga till honom i ett replikskifte. Därför ställer jag en fråga från talarstolen och hoppas att jag kan få ett svar. När det gäller just elektronisk övervakning efter avtjänat straff på grund av grovt våld eller sexualbrott mot närstående - reservation 7 i detta betänkande - har Centerpartiet under 2015 och 2016 visat stöd för detta. Det gör man inte i dag.

Från ett sverigedemokratiskt perspektiv är det givetvis välkommet att fler ansluter sig till principen om att vi ska stärka brottsofferperspektivet. Men i detta fall har färre partier anslutit sig. Johan Hedin och Centerpartiet har valt att inte ställa sig bakom denna reservation, trots att man visade stöd för detta för ett par år sedan. Jag vill veta varför Centerpartiet har ändrat uppfattning i denna fråga när det gäller att personer som är dömda för grovt våld eller sexualbrott mot närstående inte ska förses med elektronisk övervakning efter avtjänat straff. Jag vill på något sätt få ett svar från Centerpartiet på varför man har ändrat uppfattning i denna fråga och inte längre förespråkar att det ska finnas elektronisk övervakning mot dessa personer. Av denna anledning yrkar jag också bifall till reservation 7.


Anf. 55 Roger Haddad (L)

Fru talman! Liberalerna yrkar bifall till reservation 1 och reservation 7 eftersom vi de senaste tio åren har drivit dessa frågor aktivt i riksdagen, både i alliansregering och i opposition.

Det är bra att regeringen nu återkommer med en rad svar på de tillkännagivanden och krav som vi har fått igenom i justitieutskottet de senaste åren när det gäller elektronisk övervakning.

Hot och våld mot kvinnor är Sveriges största jämställdhetsproblem. Det räcker inte att satsa på kvinnojourer och stödverksamheter, utan vi behöver också en lagstiftning som fungerar. Tyvärr ser vi att det, trots att vi skärpte lagstiftningen 2014 och trots att det också därefter har gjorts justeringar, är byråkratiskt och svårt att få beslut om så kallad elektronisk övervakning, eller fotboja i allmänt tal.

Det beror på att det finns en trappa: Först ska man ha ett kontaktförbud, sedan ska man ha ett särskilt utvidgat kontaktförbud och sedan ska man komma upp i en tredje fas. Först då blir det över huvud taget aktuellt enligt lagstiftningen att tilldömas fotboja.

Nu har regeringen omarbetat förslaget och kommit med ett förslag som vi i huvudsak välkomnar. Vi ser dock att det finns ett antal brister.

Den allvarligaste, fru talman, är att regeringen håller fast vid att det bara ska kunna beslutas om elektronisk fotboja för den förövare som redan tidigare har brutit mot ett kontaktförbud. Det är helt orimligt att man ska behöva vänta på att ett kontaktförbud utan fotboja har överträtts.

Vi vill att både hotbilden och offrets rätt till rörelsefrihet ska väga tyngre än i dag. Om det finns en allvarlig hotbild ska krav på elektronisk fotboja ingå i kontaktförbudet direkt. Det är det som Liberalerna har motionerat om. Vi vill att detta ska kunna beslutas som en förstahandsåtgärd.

Detta har tidigare utretts av Carin Götblad, som föreslog att böter ska tas bort ur straffskalan för den som bryter mot ett kontaktförbud. Det har också Liberalerna motionerat om, men även här sviker regeringen och behåller böter i straffskalan för den som har kontaktförbud utan fotboja.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Liberalerna vill dessutom att området för kontaktförbud ska utökas och i särskilt allvarliga fall kunna gälla en hel kommun eller flera kommuner - ett så kallat kommunalt vistelseförbud eller en omvänd kommunarrest för förövaren. Den frågan, fru talman, har regeringen valt att helt strunta i. Den har man inte ens tittat på. Det tycker vi är en stor brist.

Vi anser att elektronisk fotboja ska kunna användas i fler fall än i dag. Böter ska bort ur straffskalan för alla överträdelser av normalgraden. Straffpåföljd ska kunna utdömas även vid ringa överträdelse. Vi vill också att kontaktförbud ska kunna beslutas som en förstahandsåtgärd.

På den sista punkten välkomnar jag att en majoritet i justitieutskottet har ställt sig bakom våra krav. Förhoppningsvis kommer riksdagen när vi fattar beslut i eftermiddag klockan 16 att sända kravet till regeringen på att den ska återkomma med ett förslag.

(Applåder)


Anf. 56 Sanne Lennström (S)

Fru talman! I dag debatterar vi justitieutskottets betänkande 25, Elektronisk övervakning av kontaktförbud. Debatten sker med anledning av regeringens proposition med samma namn.

Mäns våld mot kvinnor är oacceptabelt. Det orsakar inte bara stort lidande utan kan också leda till stor ångest och ett liv fullt av rädsla. En stor majoritet av dem som ansöker om kontaktförbud är kvinnor. Det här är något vi inte kan acceptera.

Vi har en feministisk regering i Sverige. Det betyder att jämställdheten står i centrum. Människor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdheten är en stor lösning på de utmaningar som samhället står inför. Regeringen har en strategi för att öka jämställdheten. Ett delmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I den bästa av världar, en jämställd sådan, skulle vi inte ha den här debatten i kammaren i dag. Vårt mål ska vara att vi inte ska behöva det i framtiden.

I mitt uppdrag och även i min bekantskapskrets har jag pratat med kvinnor som har lämnat en våldsam partner. Det är ibland unga personer och ibland personer som är mitt i livet, där barn också är inblandade. Historierna och känslorna är däremot oftast desamma. Det handlar ofta om en expojkvän eller en exmake som förföljer och trakasserar, ofta i år efter att relationen har tagit slut. Att göra något så vardagligt som att gå och handla eller åka buss kan för dessa personer vara förknippat med stark rädsla eller ångest.

I situationer som dessa kan ett kontaktförbud bidra till ökad trygghet för den som är utsatt för förföljelser och trakasserier. Ett kontaktförbud kan meddelas för en person som riskerar att begå brott mot, förfölja eller allvarligt trakassera den som förbudet avser att skydda.

Med dagens lagstiftning tar det alltför lång tid innan ett kontaktförbud kan kontrolleras bättre med elektronisk övervakning. Att elektronisk övervakning av kontaktförbud inte används i så stor utsträckning beror också på tekniska problem. Prestandan har emellertid ökat, och den tekniska utvecklingen gör att vi kan anta att det bara kommer att bli bättre och bättre i framtiden. Därför föreslår regeringen att elektronisk övervakning ska kunna sättas in snabbare. Man sätter in rätt åtgärd i rätt tid. Det kan rädda liv.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Ett elektroniskt kontaktförbud kan skapa en ökad trygghetskänsla och har också en viss preventiv effektiv. Elektroniska kontaktförbud har även den goda effekten att det blir lättare att se till att kontaktförbud efterföljs.

Fru talman! Regeringen har tre förslag på detta område, och utskottet ställer sig glädjande nog positivt till dessa.

Förslagen innebär att elektronisk övervakning också ska kunna användas vid utvidgade kontaktförbud om ett tidigare kontaktförbud har överträtts. Det ska bli möjligt att använda elektronisk övervakning i samband med kontaktförbud i upp till ett år i stället för sex månader, som det är i dag. Överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning införs som en särskild brottsbeteckning. Straffskalan blir fängelse i högst två år utan möjlighet att döma till böter.

En skärpt syn på överträdelser kan också leda till en ökad tilltro till systemet hos brottsoffer, målsägandebiträden och andra aktörer. Det kan i sin tur leda till att elektronisk övervakning övervägs oftare än i dag. Det innebär också att polisen får en möjlighet att gripa en person som har överträtt ett elektroniskt kontaktförbud. Det har hänt att medvetna övertramp mot elektroniska kontaktförbud har skett för att trakassera brottsoffret. Nu sätter vi stopp för detta genom att det blir en konsekvens.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. De ändringar jag har beskrivit genomförs för att skyddet mot trakasserier och förföljelse ska stärkas. Det ska ske genom en bättre kontroll av att kontaktförbud följs och en skärpt syn på överträdelser vid kontaktförbud med elektronisk övervakning. Det är en viktig satsning för brottsoffer.

Regeringen satsar också på kvinnojourer. Avgiften som den dömda betalar till Brottsofferfonden ökar. Vi vill även tillsätta en utredning om kriminalisering då barn tvingas bevittna våld i nära relationer.

Fru talman! Med anledning av det jag har anfört yrkar jag härmed bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga motioner.


Anf. 57 Annika Hirvonen Falk (MP)

Fru talman! Utökade möjligheter till elektronisk övervakning av kontaktförbud är en åtgärd bland många som världens första feministiska regering har presenterat under den gånga mandatperioden för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas i många olika led. Det viktigaste är naturligtvis att arbeta för att det aldrig ska hända. När det ändå händer måste samhället finnas där och ge skydd och stöd till brottsoffer och lagföra dem som har begått brott.

Oftast blir kontaktförbud aktuella just när det handlar om mäns våld mot kvinnor. Därför är detta en viktig jämställdhetsfråga. Därför är detta förslag viktigt i ett feministiskt perspektiv.

Vi har sett hur de skärpningar som tidigare har gjorts inte har haft effekt. Det har handlat om bara enstaka fall av elektronisk övervakning av kontaktförbud som har beslutats, delvis beroende på tekniska problem men antagligen också för att man inte har sett tillräckligt allvarligt på de trakasserier och överträdelser som har gjorts. Genom att vi nu ser till att elektronisk övervakning kan bli aktuell mycket tidigare, innan det har gått alldeles för långt, stärker vi skyddet för den utsatta och gör det mycket mer kännbart att överträda kontaktförbud som har meddelats. Vi skärper straffen för överträdelser och gör det möjligt att få elektronisk övervakning i ett tidigare skede.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Jag vill yrka bifall till förslaget i justitieutskottets betänkande och välkomnar verkligen regeringens krafttag mot mäns våld mot kvinnor.

(Applåder)


Anf. 58 Pål Jonson (M)

Fru talman! Få saker känns så angelägna som att förbättra skyddet för de människor som återkommande utsätts för våld, hot och trakasserier. Den fruktan och maktlöshet som brottsoffren känner vid sådana här situationer tror jag att det är svårt att föreställa sig om man själv inte har varit i den situationen. Men de som vittnar om det säger att det är en fruktansvärd mental påfrestning att hela tiden, varje minut på dygnet, känna sig utsatt och att det är oerhört slitsamt över tid att vara i den här situationen. Att de här brottsoffren ska få allt det stöd som rättssamhället kan ge borde naturligtvis vara en självklarhet.

I de flesta fall uppstår sådana här situationer mellan människor som har eller har haft en nära relation. När det gäller det riktigt grova våldet är det framför allt män som utövar det mot kvinnor. Det är fortfarande både ett stort samhällsproblem och ett jämställdhetsproblem, som jag har varit inne på förut. Under förra året anmäldes närmare 12 000 misshandelsbrott i Sverige som var kopplade till våld i nära relationer. Brås trygghetsundersökning pekar på att 40 procent av de kvinnor som anmäler att de har varit utsatta för en misshandel hävdar att en nära anhörig eller närstående har utfört våldet. Det finns med andra ord starka skäl att se över hur skyddet mot våld, hot och trakasserier kan förbättras bland annat genom att förbättra möjligheterna för elektronisk övervakning vid kontaktförbud.

Fru talman! Sedan möjligheterna att införa elektronisk övervakning vid kontaktförbud infördes 2011 har det som sagt bara använts vid ett fåtal tillfällen. Det finns många skäl till det, men Brå har utvärderat detta och pekar speciellt på två problem. För det första är ansökningarna om att få kontaktförbud ibland felaktigt utformade för att brottsoffren inte har fått de stöd som de behöver från myndigheterna för att utforma korrekta förfrågningar. För det andra handlar det om, som vi har varit inne på tidigare, att tekniken kopplad till elektroniska fotbojor har stora brister. Framför allt har det under de första åren varit mycket barnsjukdomar.

Det är därför bra att regeringen nu har överlämnat ett nytt förslag som syftar till att göra det möjligt att besluta om elektronisk övervakning i fler situationer än i dag. Jag vill dock tillägga, precis som Roger Haddad var inne på, att detta ju också bygger bland annat på ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen från 2015.

Fru talman! Vi talar ofta om att kriminalpolitiken ska präglas av ett tydligt brottsofferperspektiv. Det är därför helt nödvändigt att straffskalan för överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning nu skärps till fängelsestraff i maximalt två år. Det markerar tydligt hur allvarligt samhället ser på den här typen av brottslighet.

Jag tror att det finns två uppenbara fördelar med det nya förslaget. För det första kommer det förhoppningsvis att bidra till en ökad trygghetskänsla för brottsoffren. Vi vet att ett av de två övergripande målen för kriminalpolitik är att öka människors trygghet. För det andra kommer kontrollen av kontaktförbud att bli bättre med elektronisk övervakning eftersom man då mycket tidigare kan identifiera var en potentiell förövare befinner sig.

Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Som utskottet tillkännager för regeringen är det däremot inte rimligt att en utsatt person ska tvingas vänta på att ett kontaktförbud ska överträdas innan man kan använda elektronisk övervakning. Jag tycker därför att det är bra att utskottet förbättrar regeringens proposition genom att säga att man kan införa elektronisk övervakning som en förstahandsåtgärd. Det tror jag är ett viktigt framsteg, och detta ligger helt i linje med att kriminalpolitiken ska präglas av ett tydligt brottsofferperspektiv. Det borde vara en självklarhet för alla partier i den här kammaren.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 21.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-04-25
Förslagspunkter: 8, Acklamationer: 6, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Elektronisk övervakning av kontaktförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud,
  2. lag om ändring i brottsbalken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:81 punkterna 1 och 2.
 2. Ökad användning av kontaktförbud med elektronisk övervakning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:144 av Said Abdu (L),

  2017/18:2836 av Annicka Engblom m.fl. (M) yrkandena 3 och 4,

  2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 4 och

  2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 29.
  • Reservation 1 (C, L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (C, L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940019
  M691013
  SD34008
  MP21004
  C01507
  V19002
  L01702
  KD15001
  -5003
  Totalt25733059
  Ledamöternas röster
 3. Skärpt straff för överträdelser av kontaktförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkande 2,

  2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2,

  2017/18:3974 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 2 och 3 samt

  2017/18:3977 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkandena 2 och 3.
  • Reservation 2 (SD, -)
  • Reservation 3 (L)
 4. Kontaktförbud med elektronisk övervakning som förstahandsåtgärd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ett utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning ska kunna beslutas som en förstahandsåtgärd och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2017/18:3974 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1 och

  2017/18:3977 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 4.
  • Reservation 4 (V)
 5. Förenkla utfärdandet av kontaktförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkande 1 och

  2017/18:3977 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 1.
  • Reservation 5 (SD, -)
 6. Utöka området för kontaktförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3.
  • Reservation 6 (L)
 7. Kontaktförbud med elektronisk övervakning efter avtjänat fängelsestraff

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 5 och

  2017/18:3977 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 5.
  • Reservation 7 (SD, L, -)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (SD, L, -)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940019
  M700013
  SD03408
  MP21004
  C15007
  V19002
  L01702
  KD15001
  -0503
  Totalt23456059
  Ledamöternas röster
 8. Kontaktförbud avseende den gemensamma bostaden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:3189 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7 och

  2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 6.
  • Reservation 8 (M, C, L, KD)