Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Betänkande 2018/19:SkU21

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
4 juni 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs (SkU21)

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs. Därmed återinförs också den procedur för godkännande av gåvomottagare som hänger ihop med detta, men utan de ansöknings- och årsavgifter som fanns tidigare.

Vidare slopas regleringen av när en särskild skattedeklaration ska lämnas enligt den numera upphävda lagen om skatt på vinstsparande.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-22
Reservationer: 1
Betänkande 2018/19:SkU21

Alla beredningar i utskottet

2019-05-07

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs (SkU21)

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs. Därmed återinförs också den procedur för godkännande av gåvomottagare som hänger ihop med detta, men utan de ansöknings- och årsavgifter som fanns tidigare.

Vidare slopas regleringen av när en särskild skattedeklaration ska lämnas enligt den numera upphävda lagen om skatt på vinstsparande.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2019. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 86 Tony Haddou (V)

Fru talman! Det finns ett grundläggande skäl till att Vänsterpartiet är emot detta förslag. Det har sin grund i vår syn på hur välfärdssamhället ska organiseras. Det finns flera olika sätt att tänka om det, men för oss är det självklart att staten ska ha det övergripande ansvaret för medborgare och invånare.

Genom ett statligt ansvar för välfärden kan resurser genom skattesystemet omfördelas mellan medborgare på ett rättvist sätt. Dessutom kan en välfärdsstat tillhandahålla tjänster som exempelvis vård, skola och omsorg på ett för medborgarna likvärdigt sätt. Vi menar att i ett jämlikt samhälle tar vi ett gemensamt ansvar för varandra och hjälps åt. Där ska lägstanivån vara hög. Detta är också ett mer demokratiskt sätt att organisera samhället på.

Återinförd skatte-reduktion för gåvor till ideell verksamhet

Vad jag förstår finns det dock ledamöter i denna kammare som ser på välfärdssamhället på ett annat sätt. Dels har vi dem som är mer marknadsliberala, som tror att marknaden kommer att erbjuda de bästa lösningarna. Där får individen själv skaffa privata försäkringar för skydd då man behöver sjukvård eller blir arbetslös. Dels har vi dem som vill ha en mer konservativ inriktning. De tycker att välfärden ska grundas på mer frivillig basis där det inte finns ett gemensamt grundskydd för var och en. Där blir man utlämnad till familjen eller till ideella organisationers vilja att skänka pengar.

Under lång tid har vi i Sverige haft en stark generell välfärd, och vi var länge det mest jämlika landet i Europa. Så är det dock inte längre, tack vare nyliberalismens framfart och övertro på marknadskrafterna. Det är också därför förslaget om att få göra skatteavdrag för gåvor är så exceptionellt dåligt. Det är dessutom otroligt omodernt.

Fru talman! Skillnaderna i livsvillkor ökar i Sverige, och för varje år som går blir Sverige mer ojämlikt. De rikaste drar ifrån, och de fattiga lämnas efter. Faktum är att de fattiga blir fler. Jag vet att Vänsterpartiet och några andra partier har olika syn på fattigdom och vad det handlar om när man inte har råd med exempelvis det mest nödvändiga.

För barn som växer upp under dessa omständigheter blir det allt värre. Allt fler barn i Sverige lever i familjer som inte har råd med det nödvändiga. Konsekvenserna av barnfattigdom är många. Det handlar om att bo trångt, leva med ständig oro, vara rädd, inte ha råd att byta ut sådant som är trasigt, sakna kläder, sjukskriva sig när klassen har skolutflykt eller i slutet av månaden blanda ut mjölk med vatten för att det ska räcka. Det är dyrt att vara fattig, och pengarna räcker helt enkelt inte, hur man än vrider och vänder på dem.

Sorgligt nog vet ofta dessa barn allt om a-kassa, försäkringskassa, försörjningsstöd och låga löner. Detta känner många barn till just för att de känner fattigdom ända in på skinnet. Många barn känner också till det för att de helt enkelt får vara med och tolka föräldrarnas papper från olika myndigheter.

Den ekonomiska ojämlikheten begränsar barns drömmar och driver dem i stället till en dålig självkänsla och känslor av ovärdighet. Om man verkligen vill angripa fattigdom skulle man exempelvis kunna göra det med en ekonomisk utjämning och jämlikhet liksom en annan socialpolitik, bostadspolitik, skolpolitik och arbetsmarknadspolitik. Men för högern har fattigdom alltmer blivit en fråga som behandlas som en ordningsfråga. Mellan raderna vill de nog mest att arbetarklassen ska fostra sina barn. Inkomst- och förmögenhetsskillnaderna är i högerns ögon ofta ett mått på olika människors prestationsförmågor.

Samtidigt driver samma partier en rå högerpolitik som ökar inkomstklyftorna ännu mer. Det är också det som gör det så omodernt och förlegat att driva en skattepolitik som med den ena handen ökar de ekonomiska klyftorna rejält och med den andra handen föreslår skatteavdrag för gåvor.

Vänsterpartiet har en positiv syn på ideell verksamhet, som vi menar utvecklar demokratin. Men vi anser att det är mycket bättre att satsa pengarna på den offentliga välfärden, som vi alla är med och bestämmer över och som fördelas efter behov, än på skatteavdrag för gåvor till vissa utvalda organisationer.

Det är positivt att människor vill ge gåvor till ideell verksamhet, och den ideella sektorn behöver stöttas på olika sätt. Det är en central demokratifråga, och makthavare och beslutsfattare på olika nivåer bör enligt vår mening samverka med det civila samhällets organisationer. Genom att människor involveras på ett tidigt stadium kan beslut som ligger till grund för en hållbar samhällsutveckling fattas. Vi anser därför att det finns starka skäl till att förbättra och utveckla stödet till civilsamhällets organisationer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Återinförd skatte-reduktion för gåvor till ideell verksamhet

Samtidigt vill jag betona vikten av att kommuner, regioner och stat inte lämnar över det ansvar och de uppgifter som ligger inom ramen för en stark offentlig välfärd. Detta ska finnas hos offentliga krafter. Om vi exempelvis har hjälpverksamhet som består av stöd och omsorg till asylsökande eller personer i utsatta situationer ser vi att detta är ett samhällsansvar, och vi riktar ökade gemensamma resurser efter behov dit där de behövs.

Det handlar om det grundläggande sättet att se på välfärd, som jag inledde mitt anförande med. Vi tror på att det är ett gemensamt åtagande. Välfärd är inget som ska lämnas över till ideella organisationer. Det handlar om politik för ökad jämlikhet och i grunden om att upprätthålla ett rättighetsperspektiv. Det handlar om vad människor i olika situationer har rätt till snarare än enskildas välgörenhet. Detta gör vi med en mer omfattande skattepolitik och omfördelning för ekonomisk rättvisa.

Fru talman! Det finns, som jag påpekat, stora klyftor i samhället. Därför är det berättigat att fråga på vilket sätt det här förslaget kan minska den barnfattigdom jag precis beskrev. På vilket sätt kommer ett sådant här förslag att öka jämlikheten och minska inkomstskillnaderna? Om skattesystemet nu ska involveras, vore det då inte bättre att använda det till att bygga ut de sociala skyddsnäten och se till att fler får jobb med en lön de kan leva på? Jag tycker att det vore mycket bättre om skattesystemet fungerade som ett omfördelande instrument mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare, men i stället tycker borgarna att ett gåvoavdrag är en bättre väg att gå.

Problemet är bara att skattesystemet i dag är riggat för de rikaste. De ekonomiska klyftorna i Sverige ökar, och detta löses inte med ett gåvoavdrag. Lösningen ska inte komma från enskildas vilja att skänka pengar, utan skatt efter bärkraft borde styra. Människor ska inte behöva förlita sig på att det ska skänkas pengar och gåvor till ideell verksamhet. Vi behöver en stark välfärdsstat för att bygga ett jämlikt samhälle.

Vi ser hur katastrofbudgeten påverkar än i dag, med stora skattesänkningar för dem som tjänar mest och stora nedskärningar i arbetsmarknadspolitiken. Vanliga löntagare som är med i facket har blivit av med sin skattesänkning på grund av slopade skatteavdrag för fackföreningsavgiften. Samtidigt slopade samma konservativa trio exempelvis den avgiftsfria kollektivtrafiken för barn under sommarlovet, något som Vänsterpartiet var med och förhandlade fram med dåvarande regering.

Mot den bakgrunden ser jag förslaget om ett skatteavdrag för gåvor som en plåster-på-såren-reform för de klyftor och ojämlikheter de själva är med och skapar. Det finns en enorm politisk skevhet i att borgerliga partier vill skapa möjlighet för avdrag för att enskilda ska ge pengar till välgörenhet när samma personer inte vill betala mer skatt för att stärka den generella välfärden. De skattesänkningar de vill genomföra leder till motsvarande nedskärningar som görs i välfärden.

Vänsterpartiet vill att våra gemensamma resurser riktas mot ökad ekonomisk jämlikhet. Skatt efter bärkraft borde styra. Det behövs höjda skatter för dem som har de största rikedomarna, ärver förmögenheter och gör stora vinster på aktier.

Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation 1 i betänkandet.


Anf. 87 Peter Persson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Återinförd skatte-reduktion för gåvor till ideell verksamhet

Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i föreliggande betänkande, även här med en begränsad glädje över inslag i januariavtalet. Men efter januari kommer alltid våren så småningom, med alla blommor och det vackra.

Fru talman! Jag har alltid varit föreningsaktiv: Scouterna, fotbollen, pingisen, terränglöpningen och SSU. Jag är med glädje medlem i IFK Norrköping, som tyvärr har spelat alldeles för många oavgjorda matcher den här säsongen, Jönköpings Södra naturligtvis och flera andra organisationer. Varje månad ger jag bidrag till Palmefonden för internationellt arbete och för utveckling av demokrati och social jämlikhet i vår värld. Jag köper mina lotter och skänker ibland. Det känns bra. Det känns rätt.

Den ideella sektorn är oerhört viktig, och den har fått många människor att växa och just blomma. Därför är det viktigt att politiken här i riksdagen, i regioner och i kommuner satsar och inte snålar på anslag till fritids- och kulturliv.

Fru talman! Jag kan min historia hyggligt och vet gåvans roll innan kampen för ett mer jämlikt och solidariskt samhälle kunde vinna framgångar. Jag är född 1955. Samma år kom den allmänna sjukförsäkringen. Innan dess var det frivilliga kassor och ofta ingenting. Om någon skadades på jobbet eller förolyckades i den tidens tunga slit fanns insamling bland kamrater att tillgå. Det var en utsatt situation, och det var förödmjukande för de anhöriga. Det skapades en annan ordning med rättigheter, så att vi fördelade på ett solidariskt och rättvist sätt. Den moderna välfärdsstaten skapade människor som kunde växa i stället för att krympa.

Fru talman! Det är bra att engagera sig ideellt. Det är bra att stödja föreningar med gåvor. Men varför ska alla bidra genom skatteutgift när någon vill ge?

Jag tycker faktiskt att det här betänkandet hör ihop med kap. 12 i Markusevangeliet. Änkan hade två kopparören - inte mycket. Jesus sa: De rika har givit mer än hon, men hade mer att ge. Änkan gav allt hon hade. Hon gav mer än de rika.

Fru talman! Låt oss betänka dessa ord, inte minst denna vecka, när det är Kristi himmelsfärd.

(Applåder)


Anf. 88 Eric Westroth (SD)

Fru talman! Inom civilsamhället finns det i dag organisationer som bidrar till att mildra många nödlidandes och utsattas situation. Detta är ett mycket hedersamt uttryck för känslan av plikt och viljan att hjälpa till och stärka vårt land. Tyvärr ser vi ibland att de offentliga resurserna inte räcker till allt, och då har frivilliga och ideella organisationer kunnat bidra med värdefulla insatser vid sidan om den offentliga sektorn.

Ibland, och kanske alltför ofta, ser vi vissa prioriteringar som den politiska ledningen i Sverige gör och som innebär att vissa grupper inte kvalificerar sig för att falla inom ramen för de statliga stöden. Detta kan leda till att dessa grupper helt faller mellan stolarna eller helt enkelt glöms bort.

I den bästa av världar önskar vi att allas våra gemensamma offentliga resurser ska räcka till alla goda projekt och alla med behov, men tyvärr ser vi att så icke är fallet. I den mån ideella organisationer, många gånger med frivilliga insatser, kan täcka upp och hjälpa till ser vi absolut positivt på deras insatser. Att därför kunna få ett begränsat skatteavdrag på det belopp som man skänker ser vi som något som kan bära god frukt för vår nations gemensamma målsättningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Återinförd skatte-reduktion för gåvor till ideell verksamhet

Att gåvomottagaren ska ägna sig åt social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning, samt att denne även ska vara godkänd av Skatteverket baserat på ett antal olika villkor, ser vi som en självklar förutsättning för att inte systemet ska utnyttjas för verksamheter det inte var tänkt för.

Fru talman! Slutligen vill jag poängtera att detta givetvis inte fråntar staten dess ansvar. Men för att stärka den ideella sektorn, där denna kan bredda samhället och komplettera såväl näringsliv som offentlig sektor med frivilliga insatser, yrkar vi bifall till förslaget om återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.

(Applåder)


Anf. 89 Hampus Hagman (KD)

Fru talman! År 2012 införde den dåvarande alliansregeringen i Sverige möjligheten att göra skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer som arbetar inom det sociala området. För Kristdemokraterna var det en stor framgång. Vi hade arbetat länge för att detta skulle bli möjligt.

Det fanns flera skäl till att detta var viktigt för oss. Det handlade om att stärka dessa organisationers viktiga sociala arbete. Det handlade om att stärka civilsamhällets organisationer som fristående från staten. Det handlade om att uppmuntra privatpersoner att skänka pengar.

Gåvoskatteavdraget blev en stor succé. Givandet ökade kraftigt från år till år under varje år som avdraget fanns. De sista två åren ökade antalet som tog del av avdraget med 15 respektive 13 procent, vilket är helt fantastiska ökningar. Men detta bleknar ändå när de jämförs med de två första åren, då ökningen var hela 30 procent.

Gåvoskatteavdraget var en stor succé, men det var inte perfekt. Det sa vi kristdemokrater redan då. Ungefär samtidigt som avdraget infördes släppte Kristdemokraterna en rapport med vår politik för civilsamhället. I rapporten beskriver vi bland annat hur vi vill se att gåvoskatteavdraget utvecklas. Det handlar om att minska administrationen för de berörda organisationerna. Det handlar om att höja beloppsgränsen. Det handlar om att utvidga avdraget så att många fler organisationer kan omfattas.

Här fanns det, och finns, flera viktiga inspirationskällor runt om i Europa. Tyskland, Danmark, Storbritannien - faktum är att nästan alla Europas länder har någon typ av avdrag eller reduktion för gåvor. Men det allra viktigaste exemplet, och det som kanske är mest intressant för oss att studera, är nog vårt västra grannland Norge.

Där infördes avdraget år 1999. I början var det ganska blygsamt, några hundralappar, och det omfattade bara några få typer av organisationer. Men sedan kom det att utvecklas. I dag är beloppsgränsen över 20 000 svenska kronor, och över 600 organisationer omfattas. Det är organisationer som arbetar med omsorg, mänskliga rättigheter, kultur, miljö, natur och djurskydd.

År 1999 var kristdemokraten Kjell-Magne Bondevik statsminister i Norge. Sedan dess har Norge haft regeringar både till höger och vänster, med statsministrar som Jens Stoltenberg och Erna Solberg. Det har varit olika regeringar med olika politik på många områden, men samtliga har utvecklat gåvoskatteavdraget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Återinförd skatte-reduktion för gåvor till ideell verksamhet

Men tyvärr har Sverige hittills valt en annan väg. I stället för att utveckla gåvoskatteavdraget så att det blev bättre valde den rödgröna regeringen förra mandatperioden att ta bort avdraget helt. Därför är vi nu tillbaka på ruta ett när vi återinför gåvoskatteavdraget, men med en liten förbättring.

Den här gången har vi sett till att organisationerna som ansöker om att bli gåvomottagare inte behöver betala ansöknings- och årsavgift. Dessa avgifter drabbade framför allt många mindre organisationer förra gången. Min önskan är att vi nu ska kunna sluta prata om ifall vi ska ha avdraget eller inte, och i stället börja fundera på vad som är ruta två. Hur kan gåvoavdraget utvecklas?

Kristdemokraternas besked i den frågan är att Norge ska vara vår inspirationskälla. Här i Sverige finns det massvis av organisationer som vill få komma in i systemet, och det borde de få göra. Jag var medarrangör på ett seminarium om den här frågan här i riksdagen för snart två månader sedan. Bredden på organisationerna som var med visar tydligt att det finns många som vill vara med: Djurskyddet Sverige, Hjärnfonden, Friends, Palestinagrupperna, alla var där.

Fru talman! Vi måste också förändra vår syn på vad engagemang är för något. Att vara aktiv medlem i någon förening är förstås jättefint. Att bidra med sin tid som till exempel frivillig sjöräddare är något som är jättefint. Men det passar inte alla alltid. Under vissa tider i livet går det att bidra med sin tid, men under andra tider i livet fungerar inte det. Då fungerar det bättre att swisha en gåva eller att vara månadsgivare. Engagemang tar sig uttryck på många olika sätt i dag. Det ska uppmuntras, fru talman.

Vi har sett ett ökat givande under de senaste tio åren. Det finns förstås många olika skäl till det. Vissa år ökar det mer, och det kan ofta kopplas till händelser i omvärlden. Ökningen beror också sannolikt på att människors disponibla inkomst har ökat under de gångna tio åren, och säkerligen beror det också på att det i dag finns många fler organisationer som arbetar professionellt med insamling. Under 2012-2015 ökade det också tack vare gåvoskatteavdraget.

Men det finns också undersökningar som visar att samtidigt som gåvobeloppen ökar står andelen människor som skänker pengar still. Det ligger stabilt på ungefär sex av tio. Ökningarna vi sett beror alltså inte på att det är fler som ger utan på att de som ger, ger mer. Dessutom finns det preliminära siffror över 2018 som visar på en stagnation, för första gången på tio år.

Jag är glad över att gåvoskatteavdraget återinförs. Men låt oss nu sluta att bråka om gåvoskatteavdragets vara eller inte vara. Låt oss följa Norges exempel och brett över alla parti- och blockgränser påbörja diskussionen om hur det kan utvecklas och förbättras. Det handlar om hur fler organisationer kan omfattas, hur de onödiga beloppsbegränsningar som finns kan tas bort och hur totalbeloppet som är möjligt att göra avdrag för kan öka.

Fru talman! Med det yrkar jag bifall till skatteutskottets förslag.


Anf. 90 Peter Persson (S)

Fru talman! Jag har två frågor att ställa till Hampus Hagman. Hampus Hagman talar mycket om att uppmuntra det privata givandet och givmildheten. I sak har jag väl ingenting att invända mot engagemang och givmildhet. Men jag vill fråga Hampus Hagman: Vilket tycker Hampus Hagman är störst, att skänka 20 kronor, 200 kronor, 2 000 kronor eller 20 000 kronor? Vilket anser Hampus Hagman är den största gåvan?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Återinförd skatte-reduktion för gåvor till ideell verksamhet

Den andra frågan är följande. Jag har med intresse följt alla skattepolitiska debatter här i kammaren under flera år. Jag uppfattar ett oerhört engagemang, fru talman, när det gäller det som benämnes skatteutgifter, således att sänka skatterna. Jag vill fråga Hampus Hagman: Vad tycker du att läget är i dag i svensk ekonomi, svensk finanspolitik? Har vi ett utrymme för att ytterligare sänka skatterna och minska omfattningen av det gemensamma, eller har Hampus Hagman en annan uppfattning? Det skulle jag vilja ha svar på, fru talman.


Anf. 91 Hampus Hagman (KD)

Fru talman! Jag börjar bakifrån och kan direkt svara Peter Persson att frågan är felställd. Det finns nämligen ingen motsättning mellan att sänka skatterna och att ta ett större gemensamt ansvar. Sänkta skatter, Peter Persson, leder till att fler jobbar. När fler jobbar blir kakan större, och då kan vi satsa mer resurser på sjukvård, polis och barn- och ungdomspsykiatri - allt sådant som den socialdemokratiska regeringen har låtit förfalla under den förra mandatperioden. Vi ser detta till exempel när vi tittar på hur sjukvårdsköerna har utvecklats. Det finns ingen motsättning mellan sänkta skatter och ökade satsningar på välfärd.

Den första frågan, vilken som är den största gåvan, är möjligtvis en filosofisk fråga. Men svaret är väl att det får vara upp till den enskilde. Det beror helt och hållet på vilka resurser den enskilde har. För en student kan en gåva på 100 kronor vara mycket stor. För mig och för Peter Persson är det kanske inte alls en lika stor gåva.


Anf. 92 Peter Persson (S)

Fru talman! Det är utomordentligt intressanta svar som Hampus Hagman ger på mina frågor. Således: Sänker du skatten ökar intäkterna till det gemensamma. Med denna slutsats kan SKL där borta vara lugna. Allt ni talar om när det gäller demografin och alla tillskott som behövs för att klara vården, omsorgen och skolan - det löser ni lätt!

Fru talman! Man kan åka ned till Hampus Hagman och få receptet utskrivet. Sänk skatten i Göteborg med 10 kronor, och omedelbart blomstrar Sahlgrenskas operationssalar. Förskolorna fylls med pedagoger. Till och med Gais börjar vinna matcher, för de har fått förstärkt föreningsbidrag.

Fru talman! Den neoliberala politiken har satt klorna hårt i KD och även, dessvärre, i Hampus Hagman. Man tror att skattesänkningar är lösningen på alla samhällsproblem. Det finns inget problem som inte kan lösas genom dylikt.

Återinförd skatte-reduktion för gåvor till ideell verksamhet

Hampus Hagman svarar också på min fråga: Vilket är det största värdet på en gåva? Är det 20, 200, 2 000 eller 20 000 kronor? Det är upp till den enskilde att bedöma, svarar Hampus Hagman. Javisst! Men jag, Jörgen Hellman, du och andra ska generöst betala den som skänker 20 000.


Anf. 93 Hampus Hagman (KD)

Fru talman! Om Gais börjar vinna fotbollsmatcher för att vi sänker skatten är jag nog beredd att höja den. Men det kanske inte är kärnfrågan här.

Peter Persson påstår att jag tycker att alla samhällets problem löses med hjälp av skattesänkningar. Det är inte sant, och det har jag inte heller sagt. Men på frågan om hur fler ska kunna arbeta och hur vi ska få mer resurser till välfärden är svaret att skattesänkningar stimulerar arbete, och arbete skapar välstånd och resurser till välfärden.

Att gåvorna ser olika stora ut beroende på vem som skänker är en viktig frågeställning. Det är också ett viktigt argument för att ta bort de onödiga beloppsbegränsningar som finns i det system som nu återinförs. Det är ett argument för att fortsätta utveckla detta system. Det finns nämligen i dag en begränsning som säger att den minsta enskilda gåvan får vara 200 kronor, och det kan tyckas vara lite konstigt. Det kan jag hålla med om, när medelgåvan är 100 kronor.

Vi behöver utveckla systemet; det är inte perfekt. Det är ruta ett. Nu hoppas jag att vi kan diskutera vilka förbättringar vi ska göra.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 4 juni.)

Befrielse från kol-dioxid- och energiskatt och förändrad omräk-ning av skatt för diesel och bensin

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-06-04
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Återförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva,
  2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 67 kap. 1 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
  3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:92 punkterna 1-3 och avslår motion

  2018/19:3068 av Tony Haddou m.fl. (V).
  • Reservation 1 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S91009
  M63007
  SD58004
  C28003
  V02701
  KD19003
  L17002
  MP10006
  -0001
  Totalt28627036
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
  Adaktusson, LarsKDJasakfråganDalarnas län
  Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
  Al-Sahlani, AbirCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Ali-Elmi, LeilaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
  Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
  Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
  Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
  Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
  Anstrell, AlexandraMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
  Arnholm, MariaLJasakfråganStockholms län
  Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
  Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
  Axelsson, MarieSJasakfråganStockholms län
  Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
  Bah Kuhnke, AliceMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
  Begic, DenisSJasakfråganÖrebro län
  Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Berginger, EmmaMPJasakfråganSkåne läns södra
  Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
  Berglund, MatsMPJasakfråganStockholms kommun
  Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Bieler, PaulaSDJasakfråganUppsala län
  Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
  Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
  Björklund, JanLFrånvarandesakfråganStockholms län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
  Bladelius, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
  Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
  Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
  Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
  Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
  Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
  Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
  Busch Thor, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
  Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
  Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson Löfdahl, Emma-FrånvarandesakfråganJönköpings län
  Cato Hansson, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
  Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
  Dadgostar, NooshiVNejsakfråganStockholms kommun
  Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
  Damm, SofiaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Delgado Varas, LorenaVNejsakfråganStockholms län
  Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
  Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Ek, MagnusCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
  Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
  Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
  El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
  Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
  Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
  Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
  Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
  Eriksson, JonasMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
  Esbati, AliVNejsakfråganStockholms kommun
  Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
  Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
  Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
  Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
  Fransson, JosefSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Fridolin, GustavMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
  From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
  Gabrielsson, IdaVNejsakfråganStockholms län
  Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
  Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
  Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
  Gunnarsson, HannaVNejsakfråganSkåne läns södra
  Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
  Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
  Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
  Haddou, TonyVNejsakfråganGöteborgs kommun
  Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hammarberg, ThomasSJasakfråganStockholms kommun
  Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
  Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
  Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
  Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
  Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Heikkinen Breitholtz, SaraSJasakfråganHallands län
  Heindorff, UlrikaMJasakfråganSkåne läns västra
  Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
  Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Hermansson, EbbaSDJasakfråganSkåne läns västra
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSJasakfråganHallands län
  Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
  Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
  Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
  Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
  Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Jallow, Momodou MalcolmVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
  Johansson, MartinaCJasakfråganSödermanlands län
  Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
  Johnsson Fornarve, LottaVNejsakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
  Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
  Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
  Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
  Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
  Kakabaveh, AminehVNejsakfråganStockholms län
  Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
  Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, NiklasSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
  Karlsson, MajVNejsakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
  Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
  Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
  Kristersson, UlfMJasakfråganStockholms kommun
  Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
  Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
  Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
  Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
  Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
  Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
  Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
  Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
  Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
  Larsson, RikardSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
  Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
  Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
  Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
  Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
  Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
  Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
  Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
  Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
  Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
  Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
  Lund Kopparklint, MarléneMJasakfråganVärmlands län
  Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
  Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
  Lundqvist, PatrikSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
  Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Lööf, AnnieCJasakfråganJönköpings län
  Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Malmqvist, JosefinMJasakfråganStockholms län
  Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
  Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
  Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
  Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
  Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
  Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
  Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
  Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
  Nilsson, SofiaCJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
  Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, IngemarSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
  Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
  Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
  Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
  Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
  Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
  Nådin, EricaSJasakfråganÖstergötlands län
  Obminska, MartaMJasakfråganUppsala län
  Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Olofsson, KatarinaSDJasakfråganStockholms län
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
  Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
  Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
  Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
  Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
  Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
  Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
  Palmqvist, EricSDFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
  Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
  Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
  Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
  Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
  Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
  Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
  Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Posio, YasmineVNejsakfråganGöteborgs kommun
  Püss, LarsMJasakfråganHallands län
  Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
  Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
  Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
  Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
  Richtoff, RogerSDJasakfråganSödermanlands län
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
  Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
  Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
  Rådström Baastad, LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Rågsjö, KarinVNejsakfråganStockholms kommun
  Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
  Schröder, MagdalenaMJasakfråganStockholms län
  Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
  Segerlind, ElinVNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
  Seppälä, SaraSDJasakfråganMalmö kommun
  Sibinska, AnnaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Sjöstedt, JonasVNejsakfråganVästerbottens län
  Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
  Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
  Skog, KarolinaMPJasakfråganStockholms län
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
  Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
  Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
  Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
  Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
  Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
  Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
  Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
  Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
  Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
  Svenneling, HåkanVNejsakfråganVärmlands län
  Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
  Szatmari Waldau, IlonaVNejsakfråganUppsala län
  Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganKronobergs län
  Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
  Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
  Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
  Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
  Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
  Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
  Thorbjörnson, JonVNejsakfråganHallands län
  Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
  Thunander, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Tobé, TomasMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
  Tsouplaki, VasilikiVNejsakfråganVästmanlands län
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
  Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
  Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
  Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
  W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
  Wallentheim, AnnaSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Warborn, JörgenMFrånvarandesakfråganHallands län
  Weidby, CiczieVNejsakfråganJönköpings län
  Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
  Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
  Westerlund Snecker, LindaVNejsakfråganÖstergötlands län
  Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
  Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
  Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
  Wetterling, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
  Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
  Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
  Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
  Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
  Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
  Ylivainio, LindaCJasakfråganNorrbottens län
  Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
  Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
  Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
  Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
  Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
  Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
  Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
  Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun