Till innehåll på sidan

Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder

Betänkande 2023/24:JuU5

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
7 februari 2024

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ändringar i regelverket om överlämnande enligt arresteringsorder (JuU5)

Den svenska lagstiftningen som rör samarbetet kring överlämnande av misstänkta och dömda personer mellan EU:s medlemsstater och inom Norden ska anpassas till den rättsutveckling som har skett inom EU. Riksdagen sa ja till regeringens beslut.

Ändringarna innebär bland annat att domstol i större utsträckning än i dag ska kunna göra en bedömning utifrån omständigheterna i ett enskilt fall om det finns skäl att vägra ett överlämnande enligt en arresteringsorder.

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2024.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2024-01-25
Justering: 2024-02-01
Trycklov: 2024-02-01
Betänkande 2023/24:JuU5

Alla beredningar i utskottet

2024-01-18, 2024-01-25

Ändringar i regelverket om överlämnande enligt arresteringsorder (JuU5)

Den svenska lagstiftningen som rör samarbetet kring överlämnande av misstänkta och dömda personer mellan EU:s medlemsstater och inom Norden ska anpassas till den rättsutveckling som har skett inom EU. Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Ändringarna innebär bland annat att domstol i större utsträckning än i dag ska kunna göra en bedömning utifrån omständigheterna i ett enskilt fall om det finns skäl att vägra ett överlämnande enligt en arresteringsorder.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2024.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2024-02-06
Debatt i kammaren: 2024-02-07

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2024-02-07
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder,
  2. lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder med den ändringen att
  – 5 kap. 7 § ska ha den lydelse som föreslås i bilaga 3,
  – ingressen ska ha den lydelse som följer av detta,
  3. lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott,
  4. lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen,
  5. lag om ändring i lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket med den ändringen att ordet ”fråga” i 3 kap. 5 § ska bytas ut mot ”frågor”.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:37 punkterna 1-5.