om stöd och service till vissa funktionshindrade

Proposition 1992/93:159

Regeringens proposition

1992/93:159

om stöd och service till vissa
funktionshindrade

Prop.

1992/93:159

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade
utdrag ur regeringsprotokollet den 11 februari 1993 för de åtgärder och
det ändamål som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bengt Westerberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en ny rättighetslag för personer med svåra
funktionshinder införs; lag om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS). LSS skall ersätta lagen (1985:568) om särskilda omsorger
om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. (omsorgslagen) och lagen
(1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade m.fl. (elevhemslagen).

Den nya lagen skall innehålla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-02-18 Bordläggning: 1993-02-18 Hänvisning: 1993-02-19 Motionstid slutar: 1993-03-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (30)
Följdmotioner (24)