om stöd och service till vissa funktionshindrade

Proposition 1992/93:159

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:159

om stöd och service till vissa funktionshindrade

Prop. 1992/93:159

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 11 februari 1993 för de åtgärder och det ändamål som
framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar

Carl
Bildt

Bengt Westerberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

1
propositionen föreslås att en ny rättighetslag för personer med svåra
funktionshinder införs; lag om stöd och service till vissa funktionshind­rade
(LSS). LSS skall ersätta lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m.fl. (omsorgslagen) och lagen (1965:136) om elevhem för
vissa rörelsehindrade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-02-18 Bordläggning: 1993-02-18 Hänvisning: 1993-02-19 Motionstid slutar: 1993-03-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (30)
Följdmotioner (24)