Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 2

Proposition 2020/21:172

Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 2

Regeringens proposition 2020/21:172

Anpassningar till EU:s förordningar om

Prop.

medicinteknik – del 2

2020/21:172

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 april 2021

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa svensk rätt till två
EU-förordningar
på det medicintekniska området:

1.Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG, och

2.Europaparlamentets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-04-19 Bordlagd: 2021-04-20 Hänvisad: 2021-04-21 Motionstid slutar: 2021-05-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (24)