med anledning av prop. 2020/21:192 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

Motion 2020/21:4078 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tulltjänstemäns skyldighet att ingripa mot brott och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverkets befogenheter att självständigt kontrollera efter stöld- och hälerigods och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stöld- och hälerigods ska ingå i smugglingslagen och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverkets uppdrag att kontrollera utförsel av varor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kristdemokraterna har länge drivit regeringen framför oss i frågan om Tullverkets befogenheter. I den budget vi tillsammans med Moderaterna fick igenom för 2019 tillkännagavs att Tullverkets befogenheter ska utvidgas. Det främsta skälet till detta är att komma åt den stora utförsel av stöldgods som sker från Sverige varje år. Uppemot 90 procent av allt stöldgods såsom båtmotorer förs ut ur Sverige och utländska stöldligor står för minst 50 procent av inbrotten. Detta är ett oerhört problem, men ett som vore mycket enkelt att åtgärda. Därför är det för oss svårbegripligt att regeringen gör en lagförändring som i princip inte kommer att innebära någon som helst praktisk förändring.

Tullverket beskriver i sitt remissvar hur regeringens förslag inte kommer att inne­bära att de kommer att öka sina utförselkontroller. I klartext innebär detta att problemet med att kriminella ligor för stöldgods ut ur landet kommer att fortgå utan åtgärd. Tullverket skulle behöva större resurser för att prioritera mer utförselkontroll. Men förslaget bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. Inte heller förändras myndighetens uppdrag. Tullverket kommer med andra ord att fortsätta att fokusera lika mycket på införselkontroller som tidigare och utförselkontrollerna kommer att vara fortsatt mycket lågt prioriterade.

Tullverket påpekar också att med den nu föreslagna regleringen kommer endast stöldgods som hittas under ordinarie kontroller att kvarhållas. Myndigheten kommer alltså inte att självständigt leta efter detta. Hanteringen av frågan lämnar alltså mycket övrigt att önska. Regeringen har i princip genomfört vad som inte kan beskrivas som annat än ett slag i luften.

Regeringens valhänta hantering av frågan har inneburit, och kommer att fortsätta att innebära, att Sverige är en guldgruva för internationella stöldligor. Detta måste för­ändras. Regeringens förslag innehåller fler luckor som måste täppas till. De föreslår att en tulltjänsteman ska kunna ingripa vid misstanke om brott som inte Tullverket har självständig befogenhet att ingripa mot. Detta är en alldeles för svag skrivning. Tullverket måste ha en skyldighet att ingripa vid misstanke om brott, precis som polisen. Det är dessutom under all kritik att Tullverket inte ges möjlighet att själv­ständigt leta efter stöldgods, som torde vara den vanligaste illegala varan som förs ut ur landet men som i dag inte faller under Tullverkets befogenheter. I enlighet med vad Svensk Handel anför bör utförsel av stöldgods bli ett smugglingsbrott. Stöld- och hälerigods bör också ingå i den uppräkning av vilka varor Tullverket ska kontrollera i lagen om Tullverkets befogenheter. Förändringar behöver också göras i Tullverkets uppdrag, där myndighetens verksamhet riktas om till att i högre utsträckning fokusera på att kontrollera utförsel av varor för att upptäcka stöldgods.

Görs inte dessa förändring kommer förslagen inte att få avsedd effekt. Att regeringen ändå gått fram med dessa förslag, trots stark kritik bland remissinstanser, inklusive Tullverket själva, tyder på att de helt saknar ambition att förändra något på riktigt.

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

Ingemar Kihlström (KD)

Lars Adaktusson (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Hampus Hagman (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-05-21 Bordlagd: 2021-05-25 Granskad: 2021-05-25 Hänvisad: 2021-05-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)