med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor

Motion 2020/21:3994 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverkets direktåtkomst till tillstånd för explosiva varor och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad tillståndsplikt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag måste Tullverket ta kontakt med handläggare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap när de behöver kontrollera huruvida ett företag har korrekta tillstånd för exempelvis import eller export av explosiva varor. Tullverket har i återrapportering av regeringsuppdrag (Ju2019/03980/PO) påpekat detta och påpekat att det inte är tillfreds­ställande. För att effektivt kunna sköta sitt arbete behöver de direktåtkomst till vilka som har tillstånd att hantera explosiva varor. Detta bör ges regeringen till känna.

Försvarets materielverk påpekar i sitt remissvar att tillståndsplikten borde vidgas till att även omfatta tändapparater för sprängningsarbeten, tjärstubin, och att det bör krävas tillstånd eller licens för att tillverka tändapparater regler som liknar de för vapenhan­tering. Kristdemokraterna delar den uppfattningen och anser att regeringen snarast ska återkomma med lagstiftning som åtgärdar problemet.

Mikael Oscarsson (KD)

Lars Adaktusson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-21 Granskad: 2021-04-22 Bordlagd: 2021-04-23 Hänvisad: 2021-04-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)