med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

Motion 1997/98:Jo72 av Ronny Korsberg m.fl. (mp)

av Ronny Korsberg m.fl. (mp)
I regeringens proposition 1997/98:145, Miljöpolitik för ett
hållbart Sverige, anges en lång rad målsättningar. Men när
det gäller förslag om hur man skall nå målen finns stora
brister. Den största bristen är kanske att det nästan helt
saknas förslag angående ökad användning av ekonomiska
styrmedel. Förslaget om att ge Naturvårdsverket i uppdrag
att utreda vissa strategiska miljöpolitiska områden, och
användningen av ekonomiska styrmedel inom dessa, är
visserligen bra men helt otillräckligt. Frågan om ekonomiska
styrmedel i miljöpolitiken har utretts många gånger och det
måste anses helt klarlagt att dessa är effektiva verktyg i
miljöarbetet. Nu är det dags att gå från ord till handling.
Skatteväxlingskommittén som presenterade sitt slutbetänkande i januari
1997 konstaterade att erfarenheterna av ekonomiska styrmedel i svensk
miljöpolitik har varit mycket goda. Vidare konstaterade utredningen att
utrymmet för att gå vidare med användning av sådana styrmedel är stort och
rekommenderade en ökad miljörelatering av skattesystemet.
Även inom EU är strävandena att i ökad utsträckning miljörelatera
skattesystemet. I EU:s vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning
beskrivs hur naturresurser överutnyttjas, vilket leder till miljöförstöring.
Samtidigt är en stor del av EU:s medborgare arbetslösa. Båda dessa
förhållanden leder till stora välfärdsförluster. För att åtgärda detta förordar
vitboken att användningen av ekonomiska styrmedel bör öka.
I en granskning som OECD publicerade hösten 1996 rekommenderas att
Sverige skall ägna större uppmärksamhet åt kostnadseffektiva aspekter i
utformningen av miljöåtgärderna. Man ansåg också att det finns utrymme för
att öka användningen av ekonomiska styrmedel.
För att skapa större förutsättningar för en snabb omställning till ett
ekologiskt hållbart samhälle måste alla verktyg användas. Och det duger inte
med den låga ambitionsnivå som regeringen anger. Användningen av
ekonomiska styrmedel och en ökad miljörelatering av skattesystemet skulle
ge avsevärt ökade förutsättningar för en effektiv miljöpolitik. Omställnings-
takten skulle ökas avsevärt jämfört med att enbart lita till de förslag som
lagts fram, och regeringen måste därför återkomma med konkreta förslag om
skatteväxling och införande av andra ekonomiska styrmedel.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med konkreta
förslag om skatteväxling och om införande av andra ekonomiska styrmedel.

Stockholm den 29 maj 1998
Ronny Korsberg (mp)
Gudrun Lindvall (mp)

Roy Ottosson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-05-29 Bordläggning: 1998-06-02 Hänvisning: 1998-06-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)