Skolavslutning och firanden av högtider med konfessionella inslag i kyrkolokaler

Motion 2021/22:13 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram klargörande direktiv under riksdagsåret 2021/22 för att möjliggöra skolavslutningar och firanden av årets traditionella högtider med konfessionella inslag i kyrkolokaler och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fortfarande råder det i september 2021 en osäkerhet inom Sveriges skolor över om och i så fall på vilket sätt man kan genomföra skolavslutningar och firandet av årets tradi­tionella högtider i kyrkolokaler. För de skolavslutningar och firanden av högtider som idag sker i kyrkolokaler sker det i många fall en begränsning i om någon från den aktuella kyrkan kan medverka, vad denna person som medverkar i så fall får bidra med vad gäller tal och sång samt även vilka sånger och moment som kan utgöra en del av samlingen.

Då kyrkor både vad gäller lokaler och verksamhet är en viktig historisk del i vårt samhälle bör man underlätta för skolor att när man så önskar få genomföra skolavslut­ningar och firande av högtider i kyrkolokaler. Skolavslutningens utformning bör också kunna få genomföras i samarbete med kyrkans personal utan begränsningar vad gäller tal och innehåll om det sker på ett sådant sätt att eleverna inte behöver utföra handlingar av bekännelse eller annan konfessionell karaktär.

Regeringen fick ett uppdrag från riksdagen 2015 att ta fram klargörande och mer tillåtande direktiv för skolavslutningar i kyrkolokaler. Riksdagen uppmanade i sitt uppdrag regeringen att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor, i annan utbildning än undervisning, vid vissa tillfällen i samband med firandet av skolavslutningar och andra traditionella högtider.

En utredare har nu i SOU 2019:64 redovisat förslag på hur skolor utan konfessionell inriktning kan genomföra skolavslutningar och firandet av andra högtider i kyrkoloka­ler, men detta ger ändå inte klara direktiv om hur samlingarna kan genomföras.

de traditionella högtider som firas ofta har en koppling till kyrkans högtider bör det i samlingen vara möjligt att ge en förklaring till denna koppling utan att det definie­ras som konfessionellt innehåll.

Det bör även vara möjligt att en skolavslutning skall kunna innehålla deltagande från kyrkans personal med en betraktelse med kyrkligt relaterat innehåll samt att sånger med kyrklig koppling kan sjungas inom ramen för en icke-konfessionell skolverksamhet.

Regeringens uppdrag med att ta fram direktiv enligt riksdagens uppmaning 2015 bör därför slutföras under riksdagsåret 2021/22 för att möjliggöra skolavslutningar och firanden av årets traditionella högtider med konfessionella inslag i kyrkolokaler.

 

 

Ingemar Kihlström (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-15 Granskad: 2021-09-15 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)