Vikten av goda va-system

Motion 2019/20:846 av Per-Arne Håkansson (S)

av Per-Arne Håkansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av goda va-system och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En hållbar utveckling och god hantering av vatten- och avloppssystemen är av stor vikt för hälsa och miljö.

Även om kvaliteten på såväl vatten som ledningar i ett internationellt perspektiv kan anses god för svensk del, så finns behov av ett samlat grepp för en likvärdig kvalitet över landet, såväl på städer som i landsbygd. I detta bör också de små avloppen som finns lokalt beaktas.

Det i sin tur kräver en god dialog och samverkan mellan kommuner, näringsidkare och enskilda invånare som kan vara direkt berörda.

Behovet av ökad dialog och kunskap på området har inte minst betonats genom seminarium och rundabordssamtal som ägt rum  i regi eller i medverkan av riksdagens VA-nätverk där motionären är en av tillskyndarna.

I Sverige finns närmare en miljon fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Fastigheternas avloppsrening sker istället i små anläggningar, så kallade enskilda avlopp.

Enligt uppgifter som framkommit genom VVS-branschen, på seminarier och i diskussioner och dialog som motionären haft i dessa frågor, saknar närmare 24 000 av de små wc-avloppen annan rening än slamavskiljare och lever därför inte upp till gällande miljölagstiftning.

Det bör också tas fram förslag på hur ofta avloppsdeklarationer ska lämnas. Samverkan mellan kommuner och statliga myndigheter på området är av stor vikt för en fortsatt hållbar utveckling i området.

Per-Arne Håkansson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)