Vikten av goda va-system

Motion 2019/20:846 av Per-Arne Håkansson (S)

av Per-Arne Håkansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av goda va-system och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En hållbar utveckling och god hantering av vatten- och avloppssystemen är av stor vikt för hälsa och miljö.

Även om kvaliteten på såväl vatten som ledningar i ett internationellt perspektiv kan anses god för svensk del, så finns det ett behov av ett samlat grepp för en likvärdig kvalitet över landet, såväl i städer som landsbygd. I detta bör också de små avlopp som finns lokalt beaktas.

Det i sin tur kräver en god dialog och samverkan mellan kommuner, näringsidkare och enskilda invånare som kan vara direkt berörda.

Behovet av en ökad dialog och kunskap på området har inte minst betonats genom seminarium och rundabordssamtal som ägt rum i regi eller med medverkan av riks­dagens va-nätverk där motionären är en av tillskyndarna.

I Sverige finns närmare en miljon fastigheter som inte är anslutna till det kommu­nala avloppsnätet. Fastigheternas avloppsrening sker i stället i små anläggningar, så kallade enskilda avlopp.

Enligt uppgifter som framkommit genom VVS-branschen, på seminarier och i dis­kussioner och dialoger som motionären haft i dessa frågor, saknar närmare 24000 av de små wc-avloppen annan rening än slamavskiljare och lever därför inte upp till gällande miljölagstiftning.


Det bör också tas fram förslag på hur ofta avloppsdeklarationer ska lämnas. Sam­verkan mellan kommuner och statliga myndigheter på området är av stor vikt för en fortsatt hållbar utveckling i området.

Per-Arne Håkansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)