Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2019/20:3015 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillse att en översyn av modellen för pris- och löneomräkning görs och därefter vidta åtgärder för att komma till rätta med dagens brister och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell1 har vi inga avvikelser i för­hållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:11

Finansinspektionen

623 253

+20 000

Nytt

Lönekostnader i staten konstgödselskatten

−10 000

Summa

17 390 191

+10 000

Anslag 1:11 Finansinspektionen

Vänsterpartiet vill stärka insatserna mot penningtvätt och tillskjuter därför 20 miljoner kronor per år till Finansinspektionen. Anslaget tillförs 20 miljoner kronor mer jämfört med regeringen 2020.

Nytt anslag: Lönekostnader i staten konstgödselskatten

Som en konsekvens av vårt förslag om att införa en skatt på konstgödsel införs ett nytt anslag under utgiftsområdet. Anslaget minskar statens utgifter med 10 miljoner kronor för 2020.

Översyn modellen för pris- och löneomräkning

Vänsterpartiet anser att dagens modell för pris- och löneomräkning har stora brister, särskilt vad gäller löneomräkningen. Olika verksamheter har mycket olika förut­sättningar för att klara av en årlig ”effektivisering”, varför det uppstår ett ständigt och svårhanterat sparbeting. Regeringen bör därför tillse att en översyn av modellen för pris- och löneomräkning görs och därefter vidta åtgärder för att komma till rätta med dagens brister. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna. 

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Ulla Andersson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)