Inför medborgerlig förslagsrätt till de beslutande församlingarna

Motion 2019/20:2097 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och sedermera införa medborgerlig förslagsrätt till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och sedermera införa medborgerlig förslagsrätt till kommun- och landstingsfullmäktige och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort möjligheten till medborgarförslag i kommunallagen i samband med införandet av medborgerlig förslagsrätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Demokratiutredningen 2014 föreslog bl.a. att Sverige skulle införa medborgerlig förslagsrätt, s.k. folkmotion, till riksdagen och till kommun- och landstingsfullmäktige. Utredningen ansåg att Sverige har ovanligt långt mellan valen. Samtidigt fungerar de politiska partierna sämre som förmedlare av medborgarnas uppfattningar. Det talar för ökade möjligheter för medborgarna att påverka mellan valen. Tanken med förslaget är att vitalisera den svenska demokratin, något som jag som liberal starkt välkomnar.

Utredningen föreslog att det på nationell nivå görs möjligt att ta upp en folkmotion till Sveriges riksdag om motionen får stöd av minst en procent av de röstberättigade till riksdagsval. För att en motion ska tas upp i kommun- och landstingsfullmäktige före­slog utredningen att en procent av de folkbordförda i kommunen i landstinget stöder förslaget för att det ska kunna väckas.

Jag anser liksom utredningen att systemet med medborgarförslag i kommunallagen därmed bör utgå. För att möjliggöra denna förbättring av möjligheten för enskilda att påverka politiken bör regeringen tillsätta en utredning för att lämna förslag på hur folkmotion ska införas i den svenska riksdagsordningen.

Vi tror att ett införande kommer att leda till ett politiskt uppvaknande bland många svenska medborgare. Även om en folkmotion inte lyckas kommer det ändå att ge positiva effekter genom att fler svenskar i stället väljer att engagera sig partipolitiskt och söker uppdrag i de politiska församlingar som man har försökt att påverka. Självklart bör digitala verktyg användas för att göra det möjligt för enskilda att påverka politiken lättare.

Robert Hannah (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)