Till innehåll på sidan

Deltagande på distans vid sammanträden i utskotten och EU-nämnden

Betänkande 2019/20:KU16

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 juni 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ledamöter ska kunna delta på distans vid sammanträden i utskotten och EU-nämnden (KU16)

Om det finns synnerliga skäl ska riksdagen eller talmannen få besluta att deltagande på distans vid utskottssammanträden får medges. Om riksdagen eller talmannen fattat ett sådant beslut får ett utskott medge att en ledamot eller en suppleant deltar på distans vid ett sammanträde.

Kravet på synnerliga skäl innebär att det är endast i rena undantagsfall och under extraordinära förhållanden som en ledamot ska kunna delta på distans. Det kan till exempel röra sig om en samhällelig kris i hela eller delar av landet, såsom vid en pandemi, en terrorattack eller en naturkatastrof. I situationer när det inte råder synnerliga skäl förutsätts det fortfarande att ledamöter och suppleanter deltar på plats vid sammanträdena.

EU-nämnden ska kunna medge deltagande på distans vid sammanträden, om det finns särskilda skäl för det. EU-nämnden har även under normala förhållanden, det vill säga då det inte råder någon samhällelig kris, ibland behov av att sammanträda på obekväm tid och med kort varsel. Kravet för att få medge deltagande på distans är därför lägre i EU-nämnden än i utskotten och medgivandet behöver inte föregås av ett beslut från riksdagen eller talmannen.

Riksdagen sa ja till konstitutionsutskottets förslag om detta. Den nya bestämmelsen i riksdagsordningen börjar gälla den 17 juni 2020.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till utskottets initiativ om lag om ändring i riksdagsordningen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-06-04
Justering: 2020-06-09
Trycklov: 2020-06-09
Betänkande 2019/20:KU16

Alla beredningar i utskottet

2020-05-26, 2020-06-02, 2020-06-04

Ledamöter ska kunna delta på distans vid sammanträden i utskotten och EU-nämnden (KU16)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen eller talmannen om det finns synnerliga skäl, ska få besluta att deltagande på distans vid utskottssammanträden får medges. Om riksdagen eller talmannen fattat ett sådant beslut får ett utskott medge att en ledamot eller en suppleant deltar på distans vid ett sammanträde.

Kravet på synnerliga skäl innebär att det är endast i rena undantagsfall och under extraordinära förhållanden som en ledamot ska kunna delta på distans. Det kan till exempel röra sig om en samhällelig kris i hela eller delar av landet, såsom vid en pandemi, en terrorattack eller en naturkatastrof. I situationer när det inte råder synnerliga skäl förutsätts det fortfarande att ledamöter och suppleanter deltar på plats vid sammanträdena.

EU-nämnden ska kunna medge deltagande på distans vid sammanträden, om det finns särskilda skäl för det. EU-nämnden har även under normala förhållanden, det vill säga då det inte råder någon samhällelig kris, ibland behov av att sammanträda på obekväm tid och med kort varsel. Kravet för att få medge deltagande på distans är därför lägre i EU-nämnden än i utskotten och medgivandet behöver inte föregås av ett beslut från riksdagen eller talmannen.

Konstitutionsutskottet föreslår att den nya bestämmelsen i riksdagsordningen ska börja gälla den 17 juni 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-06-09
Debatt i kammaren: 2020-06-10

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 149 Hans Ekström (S)

Fru talman! Jag har fått hela utskottets uppdrag att föredra KU:s betänkande om deltagande på distans vid utskottens eller EU-nämndens sammanträden.

Covid-19 har skapat en situation runt om i världen och i Sverige, liksom i företag, i organisationer och här i riksdagen, som ingen hade kunnat förutse. En del har man klarat med frivilliga överenskommelser och improvisation; till exempel har riksdagens partier kommit överens om att det bara är 55 ledamöter närvarande vid voteringar. Då bibehåller man proportionaliteten mellan partierna men minskar smittspridningen och resandet i landet.

Utskotten fyller en viktig roll i det svenska parlamentariska systemet med beredningstvånget som bas. Men genom fackutskottsprincipen, som etablerades med enkammarriksdagen 1971, blir utskotten även specialister inom sina sakområden. Genom detta förutsätts besluten vinna i kvalitet. Det finns dock naturligtvis också den aspekten att ledamöterna i ett utskott lär känna varandra och kanske därigenom lättare ska kunna hitta lösningar på komplicerade problem och frågeställningar.

Samtidigt har den tekniska utvecklingen nu skapat förutsättningar som inte kunde förutses när regeringsformen och riksdagsordningen skrevs. Det finns därför möjlighet till ett deltagande på distans. Denna möjlighet innebär också risker, både av säkerhetsmässig art och när det gäller kvalitetsaspekten i beredningen av ärenden. Utskottet har därför fastnat för en reglering som möjliggör deltagande på distans vid undantagsfall, men det fysiska mötet är fortfarande norm.

Förslaget innebär att riksdagen - eller, om riksdagen är förhindrad, talmannen, som då förutsätts förankra sitt beslut hos riksdagens partier - får besluta att synnerliga skäl gör att ledamöter kan få tillstånd att delta på distans och därigenom räknas som att de deltagit i sammanträdet. Den som leder sammanträdet samt kansliet måste finnas på plats där riksdagen sammanträder, det vill säga i normalfallet i Stockholm. Vad gäller EU-nämnden finns större krav på flexibilitet, och reglerna är därför liberalare.

Vi menar att vi med denna reglering kan möta de utmaningar som samhället och riksdagen kan ställas inför och samtidigt upprätthålla en så hög kvalitet som möjligt vid ärendens beredning.

Jag yrkar bifall till KU:s eniga förslag i KU16.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirek-tören

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-06-10
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Deltagande på distans vid sammanträden i utskotten och EU-nämnden, Beslut

Beslut: Deltagande på distans vid sammanträden i utskotten och EU-nämnden

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om ändring i riksdagsordningen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i riksdagsordningen.