Se över skatteinbetalningar för äkta gränsgångare

Motion 2018/19:616 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de gränshinder som finns och den dubbelbeskattning som sker av gränsgångare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som är en så kallad gränsgångare, och exempelvis bor i Strömstad men jobbar i Halden, måste i enlighet med gränsgångaravtalet själv sköta sina skatteinbetalningar till sin boendekommun. För den enskilde kan detta vara mycket besvärligt. Särskilt komplicerat kan det vara för den som inte har en jämn månadsinkomst och som därmed får svårt att beräkna hur mycket skatt han eller hon ska betala in. 

För en gränsgångare, såsom Strömstadsbon som jobbar i Halden, ska arbetsgivaren sedan betala in den norska trygdeavgiften. Strömstadsbon slipper sedan betala den svenska allmänna pensionsavgiften och har rätt att begära avdrag för trygdeavgiften i den svenska deklarationen. Trygdeavgiften ses just som en avgift och inte en skatt, men om detta är korrekt är högst tveksamt. Gränshinderrådet har lyft att detta kan vara fråga om en dubbelbeskattning som istället bör ge en skatteavräkning. För den enskilde spelar detta stor roll ekonomiskt. Enligt Gränshinderrådet förlorar till exempel en Strömstadsbo som jobbar heltid, med en månadslön på 45 000 NOK, i grannkommunen Halden hela 24 000 NOK per år som en konsekvens av dessa regler. Men det finns flera möjliga lösningar på detta problem. Trygdeavgiften skulle exempelvis kunna dras av från den svenska beräknade skatten.

I dag pågår bland annat, genom Gränshinderrådet, ett arbete med att lösa existerande gränshinder mellan de nordiska länderna, förhindra att nya gränshinder uppstår och effektivisera informationen till privatpersoner och företag. Därtill ingår Sverige varje år ett antal internationella överenskommelser, vilket är bra, men det bör ske mer skyndsamt för att underlätta för de individer som i dag hamnar i kläm. Regeringen bör verka mer aktivt för att undanröja detta, liksom andra gränshinder kopplade till det nordiska skatteavtalet, för att underlätta rutinerna för skatteinbetalning.

Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)