Vägslitageavgift

Interpellation 2021/22:134 av Jens Holm (V)

av Jens Holm (V)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser, och utsläppen ska enligt det klimatpolitiska ramverket minska med minst 70 procent till 2030. Att flytta över godstransporter från väg till järnväg och sjöfart är en prioriterad del i arbetet med att nå transportsektorns mål, men hittills fattade beslut och åtgärder har varit otillräckliga för att någon större överflyttning ska ske. Enligt flera bedömare är en vägslitageavgift, även kallad kilometerskatt, den åtgärd som snabbast skulle ge den största minskningen av utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn.

Regeringen har sedan tidigare tagit fram promemorian En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik (2018). Den tidigare S-MP-regeringen aviserade ambitionen att man skulle återkomma med en inriktningsproposition före mandatperiodens slut. Så skedde aldrig, trots det alltmer ökade behovet av klimatstyrande åtgärder för att minska utsläppen inom transportsektorn.

Vänsterpartiet har under lång tid förespråkat en avståndsbaserad skatt på tunga lastbilar som träffsäkert ska vara möjlig att differentiera. Förutom den klimatnytta en sådan beskattning skulle kunna medföra ser vi stora vinster med att svenska och utländska lastbilar skulle kunna beskattas på lika villkor och att myndigheter skulle ges bättre möjligheter att, genom ett automatiserat avläsningsbart system, upptäcka den illegala lastbilstrafiken. Promemorian En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik remitterades under 2018 och därmed har redan en grund lagts för att ett förslag om avståndsbaserad beskattning av tung lastbilstrafik bör kunna läggas fram i riksdagen i närtid. I stället för att agera har regeringen tillsatt ytterligare en utredning, Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg, som skulle ha avrapporterats i september 2021 men som nu är förlängd till mars 2022.

Sveriges åkeriföretag och Tågföretagen har nyligen kommit överens om hur svenska godstransporter ska kunna bli effektivare och hur utsläppen ska minska. Det unika med överenskommelsen är att de är överens om att en vägslitageavgift på lastbilstransporter bör införas. Denna viktiga överenskommelse torde undanröja det sista motståndet mot en avståndsbaserad avgift på tunga vägtransporter. Med andra ord borde allt vara klappat och klart för regeringen att lägga fram det styrmedel som snabbast kan minska transportsektorns utsläpp: en vägslitageavgift.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Avser ministern att ta initiativ till en vägslitageavgift på tunga transporter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-12-02 Överlämnad: 2021-12-02 Anmäld: 2021-12-07 Sista svarsdatum: 2021-12-16 Svarsdatum: 2021-12-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)