Tydlighet om Sveriges samarbete med Nato

Interpellation 2015/16:16 av Anna Kinberg Batra (M)

av Anna Kinberg Batra (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Sverige har i dag ett omfattande samarbete med Nato på flera olika områden. Det gäller allt från svenskt deltagande i Natoledda internationella insatser till gemensamma övningar och ett värdlandsavtal som är på väg att slutföras.

Enligt uppgifter i medierna diskuterar regeringen ett svenskt deltagande i den brittiskledda styrkan Joint Expeditionary Force (JEF). JEF tillkännagavs i december 2012 och syftar till att skapa en snabbt gripbar enhet som utgörs av brittiska soldater tillsammans med soldater från Estland, Lettland, Litauen, Danmark, Norge och Nederländerna. Styrkan ska kunna användas i hela skalan från humanitär krishantering till krigföring. I regeringens inriktningsproposition inför försvarsbeslutet pekas JEF ut som ett samarbete som Sverige aktivt bör söka deltagande i.

Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) skapades 2014 som ett svar från Nato på det försämrade säkerhetsläget i Europa efter konflikten i Ukraina. Snabbinsatsstyrkan ska vid en kris kunna sätta in 5 000 soldater inom 48 timmar. Ett svenskt deltagande i JEF skulle därmed innebära ett steg närmare verksamhet i Nato som tangerar Natos artikel 5 och de gemensamma säkerhetsgarantierna.

Att Sverige närmar sig Nato är inte problematiskt utan positivt. Det förstärker bilden av Sverige som en del av Nato, dock utan de fördelar som ett faktiskt Natomedlemskap skulle innebära. Dessutom sker närmandet utan öppenhet och tydlighet gentemot riksdagen och det svenska folket.

Å ena sidan nämner Stefan Löfven inte Nato i regeringsförklaringen men säger i en kommentar i efterhand att Sverige inte ska söka medlemskap. Å andra sidan tar regeringen steg som för Sverige mycket nära kärnan i Natosamarbetet men som är ensidiga och inte ger Sverige några säkerhetsgarantier tillbaka. Denna dubbelhet skapar osäkerhet i omvärlden kring Sveriges säkerhetspolitiska vägval. Sveriges statsminister behöver vara tydlig när det gäller Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska linje.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsminister Stefan Löfven:

 

Hur ser processen för Sveriges deltagande i Joint Expeditionary Force ut?

Hur avser statsministern att hålla riksdagen informerad om viktigare förändringar i Sveriges samarbete med Nato?

Hur avser statsministern att agera för att skapa en öppen och tydlig debatt kring Sveriges samarbete med Nato?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-09-22 Överlämnad: 2015-09-24 Anmäld: 2015-09-25 Svarsdatum: 2015-10-13 Sista svarsdatum: 2015-10-15
Debatt (15 anföranden)