Förbifart Söderköping

Interpellation 2016/17:176 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Någon mil söder om Norrköping passerar Europaväg 22 genom Söderköping och över Göta kanal. Vägen är starkt trafikerad. På grund av många trafikljus genom staden, och de många broöppningarna sommartid, uppstår ofta mycket långa köer och trafikproblem, till stort förfång för alla trafikanter samt lokalbefolkning, turister och butiksägare, med flera.

Stora delar av östra Östergötland påverkas starkt negativt av den ohållbara trafiksituationen i Söderköping. Förbifart Söderköping på E22 utan trafikstörningar kommer att gynna näringsliv och sysselsättning i regionen och göra Söderköpings och Valdemarsviks kommuner än mer attraktiva för pendlare och turister.

Samhällsnyttan för vägprojektet är stor. Den så kallade nettonuvärdeskvoten är +2,3, vilket är bra.

Redan för 20 år sedan började planeringen för att leda E22 förbi Söderköping. Efter många turer, inbegripande ett båtlyft, har projektet nu landat i en akvedukt under Göta kanal. En akvedukt ansågs inte möjlig för 10 år sedan, men denna bedömning har alltså ändrats. Detta fördyrar projektet samt har tyvärr gjort att Trafikverket gör besparingar på det regionala vägnätet och dess anslutningar, vilket motverkar utveckling och försvårar för befintliga verksamheter i området.

I transportplanen för 2014–2025 skulle byggstarten, med ett båtlyft, ske 2017 och vägen vara klar 2020.

Vid ett informationsmöte i Söderköping nyligen var bedömningen från dem som projekterar från Trafikverket att byggstart kan bli 2021 och att vägen kan vara klar 2023/2024. (Redan detta är stora förseningar.) Med en viktig reservation. Att detta kommer att bekräftas i den nya transportplanen för åren 2018–2029.

Förhoppningsvis kommer Trafikverket att ge Förbifart Söderköping hög prioritet så att det som faktiskt är möjligt också tas in i transportplanen. I sista hand är det dock regeringen som äger frågan.

Det finns en oro i regionen för att konkurrensen med andra stora infrastrukturprojekt kan riskera att försena Förbifart Söderköping ytterligare. Detta skulle vara mycket olyckligt.

Därför ställer jag denna interpellation till infrastrukturministern, så att ministern förhoppningsvis kan stilla denna oro. Söderköpingsborna och regionen har redan väntat länge nog.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är:

 

Är det statsrådets bedömning att Trafikverket och sedan regeringen kommer att med hög prioritet ta in Förbifart Söderköping i transportplan 2018–2029 så att den nu vid samrådsmöten presenterade tidsplanen kommer att kunna hållas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-01 Överlämnad: 2016-12-05 Anmäld: 2016-12-06 Svarsdatum: 2016-12-20 Sista svarsdatum: 2016-12-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)