Barnfattigdom

Interpellation 2010/11:231 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 25 februari

Interpellation

2010/11:231 Barnfattigdom

av Peter Persson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Undertecknad avlämnade en interpellation till statsrådet den 3 februari om barnfattigdom men interpellationen överlämnades till barn- och äldreministern.

”Rädda Barnen påtalar att barnfattigdomen ökar på ett oroväckande sätt. Barnen har föräldrar med försörjningsansvar. De vuxna som för tillfället saknar arbete har försörjning genom skilda trygghetssystem.

Avser statsrådet att inom sitt ansvarsområde vidta åtgärder som minskar barnfattigdomen?”

Barn- och äldreministern önskade ej besvara frågeställningarna i debatten eftersom de var kopplade till frågan om förändringar i socialförsäkringssystemet.

Jag upprepar därför frågan om statsrådet inom sitt ansvarsområde avser att vidta åtgärder för att minska barnfattigdomen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-25 Anmäld: 2011-02-28 Besvarad: 2011-03-11 Sista svarsdatum: 2011-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)