Åtgärder för att bryta jobbkrisen på Arbetsförmedlingen

Interpellation 2010/11:203 av Johansson, Ylva (S)

av Johansson, Ylva (S)

den 14 februari

Interpellation

2010/11:203 Åtgärder för att bryta jobbkrisen på Arbetsförmedlingen

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

När fackförbundet ST jämförde arbetsmiljön på alla statliga verk och bolag fick Arbetsförmedlingen bottenbetyg. Av arbetsmiljöundersökningen (2010) framgår bland annat att arbetsbelastningen är mycket hög till följd av flera nya tunga uppdrag som regeringen ålagt förmedlingen. Förmedlarna har svårt att hinna med att ge god service och att träffa sina klienter i den utsträckning som krävs.

ST-fackets medlemmar har nu startat en budkavle som går genom landet för att sätta fokus på problemen. De anser att kraven på förmedlarna är omänskliga och att det är omöjligt att utföra ett bra jobb. Arbetsbelastningen är så hög att de arbetssökandes rättssäkerhet hotas.

Arbetsmarknadsministern har i medierna uttalat att hon inte haft kännedom om rapporten eller har nåtts av den kritik som framförts. Sverige har en mycket hög arbetslöshet. Långtidsarbetslösheten riskerar att permanentas. En av tre arbetslösa är i dag långtidsarbetslösa. Att de anställda på Arbetsförmedlingen inte ges reella resurser att hjälpa människor till jobb är allvarligt. Nu krävs åtgärder från regeringens sida för att bryta jobbkrisen på Arbetsförmedlingen.

Jag vill fråga arbetsmarknadsministern följande:

Vilka konkreta åtgärder kommer arbetsmarknadsministern att vidta för att bryta jobbkrisen på Arbetsförmedlingen?

På vilket sätt avser arbetsmarknadsministern att säkerställa att Arbetsförmedlingen kan ge ett kvalificerat stöd till arbetssökande?

Vilka satsningar avser arbetsmarknadsministern att initiera för att förhindra att långtidsarbetslösheten biter sig fast?

Kommer arbetsmarknadsministern att låta genomföra förändringar i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin så att deltagarna ges aktiva och kvalificerade insatser som leder till jobb i stället för passivitet och väntan på att hamna i fas 3?

Avser arbetsmarknadsministern att verka för att förändringar i fas 3 genomförs så att det blir tillåtet för deltagarna att studera eller ta del av andra aktiva insatser som leder till jobb?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-02-14 Anmäld: 2011-02-15 Svar fördröjt anmält: 2011-02-28 Sista svarsdatum: 2011-03-07 Besvarad: 2011-03-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)