Jobben i Sandarne

Interpellation 2010/11:128 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 22 december

Interpellation

2010/11:128 Jobben i Sandarne

av Raimo Pärssinen (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Förnybartdirektivet inom EU ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 5 december 2010. Regeringens proposition om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen bifölls av riksdagen under våren 2010.

Huvuddragen i direktivet och den svenska lagen är klara med detaljerna är långt ifrån lösta.

Det har framkommit att stora ekonomiska och sociala värden riskeras nu att förstöras. Förbränning av biomassa blir eventuellt premierad före upparbetning och värdeskapande, vilket i sin tur är ett allvarligt hot mot råvaruförsörjningen till industrin.

Den aktuella frågan som hotar jobben i Sandarne är hur råtalloljan ska klassificeras i förhållande till förnybartdirektivet och i den svenska lagstiftningen om hållbarhetskriterier. Näringsdepartementet anser tydligen, i sin beredning, att råtalloljan ska klassas såsom restprodukt när förnybartdirektivet ska implementeras. Mina frågor till näringsministern blir:

Avser närings- och energiministern att verka för att råtalloljan klassas som restprodukt eller som produkt?

Om departementet, det vill säga regeringen, klassar råtalloljan som restprodukt, vad blir, enligt närings- och energiministerns ställningstagande, konsekvenserna för verksamheten bedriven av Arizona Chemicals i Sandarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-21 Anmäld: 2010-12-21 Sista svarsdatum: 2011-01-31 Besvarad: 2011-02-01 Svar fördröjt anmält: 2011-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)