Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv

Justitieutskottets utlåtande 2015/16:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 januari 2016

Beslut

EU-förslag om strängare regler för vapen går för långt (JuU26)

EU-kommissionen vill ändra reglerna i EU:s vapendirektiv. Riksdagen tycker att förslaget går för långt och att det strider mot subsidiaritetsprincipen på flera punkter. Riksdagen beslutade därför att skicka ett motiverat yttrande till EU.

Syftet med kommissionens förslag är bland annat att förhindra att skjutvapen används vid terroristbrott och annan grov brottslighet. Förslaget innehåller ett antal skärpningar i förhållande till det nuvarande vapendirektivet: helautomatiska vapen och vissa halvautomatiska vapen förbjuds, tidsbegränsade tillstånd ska införas för vissa vapen, obligatorisk läkarkontroll ska göras i samband med tillståndsprövning och privatpersoners handel på internet med vapen ska enligt förslaget begränsas.

Riksdagen anser att EU-förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen på ett övergripande plan men strider samtidigt i flera delar mot principen. Enligt subsidiaritetsprincipen ska besluten fattas på den effektivaste nivån, så nära medborgarna som möjligt. Det är tveksamt om målet med vapendirektivet kräver regler på den detaljnivå och i alla de frågor som kommissionen föreslår.

Riksdagen ifrågasätter också effektiviteten av några av de åtgärder som kommissionen föreslår. Till exempel är förslagen om tidsbegränsade tillstånd för vissa vapen och obligatoriska läkarundersökningar vid tillståndsprövning betungande åtgärder för både myndigheter och den enskilde personen, som till exempel en jägare eller sportskytt. Det är oklart hur dessa regelskärpningar bidrar till att öka säkerheten för EU:s medborgare.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen beslutar att avge ett motiverat yttrande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-01-19
Justering: 2016-01-21
Trycklov: 2016-01-21
Reservationer 1
Utlåtande 2015/16:JuU26

Alla beredningar i utskottet

2016-01-19, 2016-01-14

EU-förslag om strängare regler för vapen går för långt (JuU26)

EU-kommissionen vill ändra reglerna i EU:s vapendirektiv. Justitieutskottet tycker att förslaget går för långt och att det strider mot subsidiaritetsprincipen på flera punkter. Utskottet föreslår därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Syftet med kommissionens förslag är bland annat att förhindra att skjutvapen används vid terroristbrott och annan grov brottslighet. Förslaget innehåller ett antal skärpningar i förhållande till det nuvarande vapendirektivet: helautomatiska vapen och vissa halvautomatiska vapen förbjuds, tidsbegränsade tillstånd ska införas för vissa vapen, obligatorisk läkarkontroll ska göras i samband med tillståndsprövning och privatpersoners handel på internet med vapen ska enligt förslaget begränsas.

Justitieutskottet anser att EU-förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen på ett övergripande plan men strider samtidigt i flera delar mot principen. Enligt subsidiaritetsprincipen ska besluten fattas på den effektivaste nivån, så nära medborgarna som möjligt. Det är tveksamt om målet med vapendirektivet kräver regler på den detaljnivå och i alla de frågor som kommissionen föreslår.

Utskottet ifrågasätter också effektiviteten av några av de åtgärder som kommissionen föreslår. Till exempel är förslagen om tidsbegränsade tillstånd för vissa vapen och obligatoriska läkarundersökningar vid tillståndsprövning betungande åtgärder för både myndigheter och den enskilde personen, som till exempel en jägare eller sportskytt. Det är oklart hur dessa regelskärpningar bidrar till att öka säkerheten för EU:s medborgare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-01-26
Debatt i kammaren: 2016-01-27
4

Beslut

Beslut: 2016-01-27
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 januari 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den lydelse som anges i bilaga 2.


Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 76 0 0 8
SD 0 38 0 10
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 13 0 0 6
KD 16 0 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 262 38 0 49