Vissa skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1999/2000:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2000

Beslut

Motioner om skolfrågor (UbU15)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om skolfrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundskolans ansvar och omfattning, elever i behov av särskilt stöd, ämnet idrott och hälsa, undervisning om alkohol, narkotika och tobak, skolans värdegrund, åtgärder mot mobbning, elevvård, skolans arbetsmiljö, betyg och gymnasieskolan.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om skolfrågor (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1999 om skolfrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundskolans ansvar och omfattning, elever i behov av särskilt stöd, ämnet idrott och hälsa, undervisning om alkohol, narkotika och tobak, skolans värdegrund, åtgärder mot mobbning, elevvård, skolans arbetsmiljö, betyg och gymnasieskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.